Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 371

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgiel aktywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
The using of adsorption processes is a very good method for water purification from fluoride ions due to its high effectiveness and simple application. The adsorption properties of activated carbon and modified activated carbon were compared. Modification process was carried out by using manganese chloride and potassium permanganate. It was proved that the pH of adsorption process plays a key role in the fluoride removal from aqueous solutions.
PL
W badaniach zastosowano formowany, granulowany węgiel aktywny typu A wyprodukowany przez Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna. Poddano go procesowi elutriacji w celu uzyskania ośmiu frakcji o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej. Dla każdej próbki (frakcji) wyznaczono izotermy adsorpcji-desorpcji par benzenu w temp. 293 K. Na podstawie ich analizy z użyciem różnych modeli adsorpcji określono dyspersję charakterystycznych wymiarów geometrycznych: objętości makro- i mezoporów, geometrycznej powierzchni wewnętrznej i charakterystycznych wymiarów liniowych mikroporów. Analiza fraktalna umożliwia ocenę wielkości dyspersji wymiaru fraktalnego oraz znalezienie nowej korelacji między wymiarem fraktalnym a przeciętnym rozmiarem struktur fraktalnych.
3
Content available remote Ogrzewanie indukcyjne nieruchomego złoża węgla aktywnego
80%
PL
Przedstawiono wyniki badań adsorpcji par tert-butylobenzenu (TBB) na warstwach węgli aktywnych w warunkach dynamicznych. Proces przebicia warstw zilustrowano krzywymi wyjścia (izoplanami) TBB. Analizowano wpływ rodzaju węgla (struktury mikroporowatej wyznaczonej z równania Dubinina-Raduskevica) oraz jego uziarnienia na przebieg izoplan, pojemność dynamiczną i efektywność adsorpcji.
PL
Przedstawiono badania nad procesem ultrafiltracji oraz ultrafiltracji wspomaganej adsorpcją na pylistym węglu aktywnym (PWA). Wykorzystano płaskie membrany z poli(fluorku winylidenu) (PVDF), octanu celulozy (CA) i poliakrylonitrylu (PAN), formowane techniką inwersji fazowej. Jako nadawę zastosowano wodę destylowaną oraz modelowy roztwór kwasów humusowych i fenolu. Przeprowadzono badania wpływu obecności PWA na strumień permeatu.
EN
The laboratory - scale ultrafiltration (UF) experiments were conducted to determine the effect of the presence of powdered activated carbon (PAC) on the UF process performance, especially on flux decline. Poly(vinylidene fluoride) (PVDF), cellulose acetate (CA) and polyacrylonitrile (PAN) membranes formed by the phase inversion technique were used in the UF experiments. A model solution was prepared as a mixture ofhumic acids (HA) and phenol.
6
80%
PL
Badano efektywność redukcji azotanów w procesie biologicznej denitryfikacji przebiegającym w reaktorach z węglem aktywnym. W celu zainicjowania procesu denitryfikacji do wody surowej dawkowano etanol i kwas fosforowy. Czas wpracowania procesu denitryfikacji wynosił 15 dób. W badaniach osiągnięto bardzo wysoki stopień redukcji azotanów. Przy czasie retencji 14 min i stężeniu azotanów w wodzie surowej 30 gN/m3 uzyskano redukcję azotanów w 100%. Wykazano, że zbyt krótki czas retencji lub niedobór węgla organicznego w wodzie powodował obecność azotynów w odpływie z reaktora, który charakteryzował się wysoką mętnością. W warunkach beztlenowych optymalny stosunek C:N wynosił 0,9. Badania wykazały wysoką przydatność reaktora denitryfikacyjnego zawierającego węgiel aktywny, który może być stosowany w warunkach technicznych.
EN
The efficiency of nitrate reduction via biological denitrification in an activated carbon bed reactor was examined. To initiate the denitrification process, raw water samples were treated with ethanol and phosphoric acid doses. The adaptation of the carbon bed to the denitrification process took 15 days. The reduction of nitrates in the reported study was very high, amounting to 100% with a retention time of 14 min and a nitrate concentration in raw water of 30 gN/m3. The investigations showed that when the retention time was too short or the organic carbon content in the water was too low, the effluent from the reactor contained nitrates and was characterized by a high turbidity. Under anaerobic conditions, the optimum C:N ratio equaled 0.9. The activated carbon bed reactor was found to be of utility in reducing nitrate concentrations by biological denitrification and can therefore be recommended for use on an industrial scale.
PL
Ogrzewanie adsorbentu bezpośrednio prądem elektrycznym zapewnia wydajną i szybką regenerację złoża oraz pozwala na prowadzenie procesu desorpcji w prawie stałej temperaturze. Z przedstawionego przeglądu literaturowego wynika, że obszarami poszukiwań ulepszeń tego sposobu prowadzenia regeneracji są zmiany w konfiguracji procesu, produkcja nowych typów adsorbentów oraz zmiany konstrukcyjne adsorberów.
EN
The method of heating the adsorbent directly by electric current is using specific resistance of the adsorbent particles and the contact resistance therebetween. Desorption process is caused by the Joule's heat generated when an electric current is passed through the adsorbent which is placed between two electrodes. The amount of voltage and amperage used herein will vary depending upon the electrica
PL
W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono karbonizację aktywo-wanych chemicznie prekursorów węgla aktywnego. Proces prowadzo-no w atmosferze azotu, azotu nasyconego parą wodną oraz dwutlenku węgla. Stwierdzono, że rodzaj atmosfery karbonizacji ma istotny wpływ na rozkład wielkości porów i powierzchnię właściwą- czynników decy-dujących o wielkości adsorpcji. Zbadano możliwość usuwania trihalo-metanów (THMs) i fenolu z wody na otrzymanych węglach aktywnych.
EN
Under laboratory conditions the carbonisation of chemically activated precursors of active carbon has been carried out. The process was being carried out in the atmosphere of nitrogen, nitrogen saturated with water vapour and carbon dioxide. It has been determine that kind of carbonisation atmosphere has an essential influence upon distribution of pores magnitude and proper surface - factors deciding about volume of adsorption. The possibility of trihalomethanes (THMs) and phenol removal from water on active carbons being obtained.
EN
The article presents results of investigations on removal of carbon disulphide vapours from air on selected active carbon. The mcasurcments were carried out in dynamic conditions with two velocities of air -vapour mixture flow via a layer of active carbon. It has been stated that dynamic sorption depends both on velocity of flow and concentration of carbon disulphide vapours in the air. The height mass exchangc zone and velocity of its displacement along a deposit has been calculated of the basis of the results obtained.
PL
Węgle aktywne modyfikowane związkami azotu i manganu badano jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji NO amoniakiem. Wprowadzenie powierzchniowych grup azotowych zwiększyło aktywność, selektywność do N2 i stabilność zarówno w obszarze niskotemperaturowym (413 K), jak i średniotemperaturowym (573 K). Promowanie manganem prowadziło do dodatkowego wzrostu aktywności. Jednakże selektywność i stabilność pozostały korzystne jedynie w 413 K i silnie pogarszały się w 573 K.
EN
Active carbons modified with nitrogen compounds and promoted with manganese oxides were studied as catalysts for selective catalytic reduction of NO with ammonia. The introduction of nitrogen surface species led to the increase in activity, selectivity to N2 and stability both in low (413 K) and medium (573 K) temperature region. The promotion with manganese oxides led to an additional increase in activity. However, for Mn-containing catalysts selectivity to N2 and stability stayed good only at 413 K and deteriorated strongly at 573 K.
EN
Degree of environmental pollution by fluoride ions increases with the development of the industrial human activities and common using of fluorine compounds in agriculture and dental prevention. The adsorption process is a very good method for water treatment from fluoride because of its high efficiency and simplicity of application. The paper presents a study on the impact of adsorbent dose on the effectiveness of adsorption.
EN
The porous structure of commercial sorbent was developed by its additional activation with steam. Mesopore and micropore structures activate of various burn-off were determined by using benzene adsorption/desorption isotherms. Parameters of the Dubinin-Radushkevich equation were calculated as well as the micropore size distribution by the Horvath-Kawazoe method. The usability of the activates in enrichment of the methane containing gaseous mixtures was evaluated in the test which simulate the basic stages of the PSA process. The results of textural investigations and of the performed tests showed the highest separation ability of the activate with 0.185 degree burn-off.
PL
Rozwijano strukturę porowatą przemysłowego sorbentu przez jego dodatkową aktywację parą wodną. Mezo- i mikroporowata struktura aktywatów o różnym stopniu przereagowania była określana za pomocą izoterm adsorpcji i desorpcji benzenu. Obliczano parametry struktury z równania Dubinina-Raduszkiewicza oraz rozkład mikroporów metodą Horvatha i Kawazoe. Przydatność aktywatów dla wzbogacania mieszanin zawierających metan oceniano w teście symulującym podstawowe etapy procesu zmiennociśnieniowej adsorpcji. Wyniki badań tekstury oraz przeprowadzone testy wykazały, iż najwyższą zdolność rozdzielczą wykazuje aktywat o stopniu przereagowania 0,185.
PL
Wyselekcjonowano węgiel kamienny z KWK Marcel typu 34.1 jako najlepiej nadający się do wytworzenia adsorbentów do magazynowania metanu. Dokonano trzech mieleń wyselekcjonowanego węgla i zbadano ich rozkład uziarnienia. Przez porównanie zmierzonych rozkładów wielkości ziaren z obliczonym rozkładem idealnym (Fullera) wybrano sposób mielenia zapewniający maksymalne upakowanie frakcji węglowej. Badania termoreologiczne lepiszcz i mieszanek węgiel - lepiszcza wskazują, że zachowują się one jak ciecze binghamowskie. Za pomocą specjalnie zaprojektowanej formy wytworzono granule i dobrano parametry ich karbonizacji. Skarbonizowane próbki zostały poddane aktywacji i został oceniony wpływ czasu aktywacji i rodzaju zastosowanego lepiszcza na liczby jodowe otrzymanych węgli aktywnych. Otrzymane formowane węgle aktywne charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi.
EN
Hard coal type 34.1 from "Marcel" Coal Mine was selected as suitable precursor for adsorbents for methane storage. Three millings of selected coal were performed and particle size distribution was measured. Comparison between measured particle size distribution and ideal particle size distribution (Fuller's) permitted to choose way of milling allowing the best packing of coal fraction. Thermoreological study of binder and coal-binder mixtures shows that they are behaving like Bingham fluids. By means of specially designed form granules were made and parameters of pyrolysis were chosen. Carbonized samples were activated and influence of activation time and type of binder used on iodine numbers of obtained active carbons were estimated. Obtained formed active carbons have good mechanical properties.
PL
Zastosowano inwersyjną chromatografię gazową do charakteryzowania zmian struktury porowatej preparatów węglowych (handlowego, odpopielonego oraz odpopielonego i utlenionego) przed, po adsorpcji tert-butylobenzenu oraz po jego desorpcji metodą ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla. Do opisu struktury porowatej przyjęto szczelinowy model mikroporów.Wykazano, że najtrudniej tert-butylobenzen daje się zdesorbować z powierzchni preparatu zawierającego dużą ilość zanieczyszczeń o charakterze zasadowym.
EN
The inverse gas chromatography is used for characterization of changes in porous structure of carbon preparates (commercial, cinderless, and cindreless and oxidized), before, after adsorption of tert-butilobenzene and after its desorption using supercritical extraction of carbon dioxide. The slit model of micropores has been accepted for description of the porous structure. It was found that most difficult is tert-butilobenzene to desorbate from the sample surface containing large amount of alkaline pollution.
16
Content available Adsorption of sodium cyanide on activated carbon
80%
PL
Katastrofy i awarie chemiczne spowodowały wielokrotnie skażenie środowiska przyrodniczego, zatrucia i śmierć ludzi. Zagrożenie skażeniami ludności i środowiska naturalnego można rozpatrywać w czterech aspektach: zatruć ludzi i skażeń w zakładach stosujących cyjanki w procesach technologicznych, awarii i katastrof chemicznych, akcji terrorystycznych i dywersyjnych z zastosowaniem trucizn sabotażowo- dywersyjnych, działań wojennych z zastosowaniem środków trujących lub w wyniku których zostaną uszkodzone zakłady i instalacje stosujące cyjanki w procesach technologicznych. Zbadano adsorpcję cyjanku sodu z roztworów wodnych na polskich przemysłowych węglach aktywnych ML, CWZ-3, Cf, AG-5, AG-2u, N, AHD oraz węglach aktywnych otrzymanych przez autora w warunkach laboratoryjnych WP/W, WS-10, WS-11, WS-12, WS-13, WS-14, WS-15, WS-16. Izotermy adsorpcji cyjanku sodu dla wyżej wymienionych węgli aktywnych wyznaczono dla szeregu stężeń początkowych od 10 mg/dm3 do 1000 mg/dm3 (ML, CWZ-3, Cf, AG-5, AG-2u, N, AHD) oraz dla stężeń początkowych od 10 mg/dm3 do 1500 mg/dm3 (WP/W, WS-10, WS-11, WS-12, WS-13, WS-14, WS-15, WS-16) dla ustalonej równowagi sorpcyjnej. Do opisów procesu adsorpcji cyjanku sodu z roztworów wodnych z wykorzystaniem węgli aktywnych zastosowano równania izoterm adsorpcji Freundlicha, Langmuira, BET, Dubinina-Astachowa – wyznaczono współczynniki wymienionych równań. W oparciu o równania izotermy adsorpcji Langmuira i BET wyznaczono pojemności warstwy adsorpcyjnej oraz powierzchnie właściwe sorbentów. Stwierdzono, że najwyższe pojemności sorpcyjne w stosunku do cyjanku sodu posiadają węgle aktywne WS-14, WS-15, WS-12 i ML, najniższe zaś węgle AHD oraz N. Wykazano, że wielkość adsorpcji cyjanku sodu na badanych węglach aktywnych zależna jest od wartości współczynników k oraz n równania Freundlicha. Większa wartość współczynnika k odpowiadała większej pojemności adsorpcyjnej węgla aktywnego. W ujęciu termodynamicznym współczynnik n równania Freundlicha jest przyjmowany jako stała oddziaływania między adsorbowanymi cząsteczkami. Zwykle n jest większe od jedności, co oznacza, że adsorbowane molekuły odpychają się. Stała B równania Dubinina-Astachowa (dla n = 1) może więc zostać przyjęta jako wielkość określająca siłę wzajemnego odpychania się adsorbowanych cząsteczek. Do analizy procesu adsorpcji cyjanku sodu z roztworów wodnych z uwzględnieniem parametrów energetycznych (E), granicznej pojemności adsorpcyjnej (Va) i struktury mikroporowatej (B) zastosowano równanie Dubinina-Astachowa. Ustalono zależności pomiędzy wartością stałej B = (2,303R/E)n równania Dubinina-Astachowa (dla wykładnika potęgowego n = 1) a współczynnikiem 1/n równania Freundlicha. Stwierdzono, że większej wartości współczynnika n równania Freundlicha odpowiada mniejsza wartość stałej B. Im więc jest mniejsza wartość stałej B (dla n = 1 i danego węgla) tym wzajemne oddziaływania cząsteczek adsorbatu jest intensywniejsze. Zależność stałej B równania Dubinina-Astachowa od stałej 1/n równania Freundlicha może być opisana wzorem: B • 102 = 1,27/n. Wyznaczono według równania Dubnina-Astachowa, charakterystyczną energię adsorpcji E dla analizowanych węgli aktywnych. Dla wykładnika potęgowego n = 1 równania DA wynoszą one od 4,07 kJ/mol dla węgla Cf do 12,86 dla węgla ML i 13,99 dla węgla WS-13, dla n = 2 wartości parametru energetycznego E wynoszą od 15,17 kJ/mol do 27,29 kJ/mol, zaś dla n = 3 wartość E zawiera się w granicach od 21,57 kJ/mol do 30,18 kJ/mol. Graniczna wielkość adsorpcji ao i graniczna objętość adsorpcyjna Va wraz ze wzrostem wykładnika potęgowego równania Dubinina-Astachowa zmniejsza się, co prowadzi do wniosku, że liczba moli (tj. ao) potrzebna do zapełnienia ciekłym adsorbatem mikroporów 1 grama adsorbenta zmniejsza się wraz ze wzrostem wykładnika potęgowego równania Dubinina-Astachowa. Współczynniki korelacji dla wszystkich analizowanych izoterm adsorpcji jest wysoki i bliski jedności. Świadczy to o wysokiej zgodności danych eksperymentalnych adsorpcji cyjanku sodu z roztworów wodnych z równaniami Freundlicha, Langmuira, BET i Dubinina-Astachowa.
PL
Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych karbonjzację aktywowanych chemicznie prekursorów węgla aktywnego Proces prowadzono w atmosferze azotu, azotu i pary wodnej oraz dwutlenku węgla. Stwierdzono, ze rodzaj atmosfery karbonizacji ma istotny wpływ na rozkład wielkości porów i powierzchnię właściwą, czynników decydujących o wielkości adsorpcji. Zbadano możliwość usuwania THM-ów i fenolu na otrzymanych węglach aktywnych.
EN
It was carried out in laboratory conditions the carbonisation of chemically activated precursors of activated carbon The process was conducted in the atmosphere of nitrogen, nitrogen and water vapour and carbon dioxide It was stated that the kind of carbonisation atmosphere essentially influenced on the pores size distribution and specific surface which were decisive agents for the adsorption scale. A possibility of THM and phenol removal by m cans of obtained activated carbons has been examined.
EN
Porous structure of active carbon was investigated using densimetry and adsorptive techniques. This analysis enables one to determine the volumes of micro-, meso-, and macropores present in the whole volume of the particles, as well as to evaluate their porosity. The concept of hydrogen adsorption storage in commercial activated carbon was analysed. The hydrogen adsorption capacity was evaluated in the temperature range of 77-298 K at the pressure up to 9 MPa. The amount of gas that can be stored in an adsorption system depends on the adsorbent characteristics and the operating conditions. The method was compared with another one taking into account both technical and practical aspects. The results show that the cryo-adsorption technique could provide a viable method for hydrogen storage.
PL
Badano strukturę porowatą węgla aktywnego, korzystając z wyników pomiarów densymetrycznych i adsorpcyjnych. Określono zawartość mikro-, mezo- i makroporów w całkowitej objętości porów w cząstce jak również wyznaczono porowatość materiału. Analizowano koncepcję użycia przemysłowego węgla aktywnego do magazynowania wodoru. Oceniano wielkość adsorpcji wodoru w temperaturze od 77 do 298 K i pod ciśnieniem do 9 MPa. Ilość magazynowaneg wodoru zależy od charakterystyki strukturalnej adsorbentu i parametrów procesu. Adsorpcyjny sposób magazynowania wodoru porównywano z innymi metodami, uwzględniając ich techniczne i praktyczne aspekty. Dane doświadczalne wskazują, iż technika krioadsorpcji może zapewnić ekonomiczny sposób magazynowania wodoru.
PL
Zbadano przebieg procesu adsorpcji i desorpcji par etylobenzenu na czterech wybranych węglach aktywnych produkowanych z różnych surowców węglowych. Stosowane węgle aktywne różniły się stopniem rozwinięcia powierzchni, a w szczególności objętością mikroporów. Nasycenie węgli parami etylobenzenu przeprowadzono przy stężeniu 22,1 mg/dm3 i objętościowym natężeniu przepływu 0,34 dm3/cm2 min, natomiast desorpcję przeprowadzono czystym powietrzem w tych samych warunkach przepływu. Stwierdzono, że najlepsze własności adsorpcyjne wobec par etylobenzenu wykazuje węgiel o symbolu D produkowany z łupin orzecha kokosowego, natomiast desorpcja par etylobenzenu zachodzi najwolniej z węgla o symbolu C, do produkcji którego używa się węgla kamiennego o średnim stopniu uwęglenia.
EN
Adsorption and desorption of ethylbenzene vapors with four selected active carbons manufactured from different raw coal materials were investigated. The used active carbons differed with respect to the degree of surface unwrapping, and especially the micropores volume. Carbon was saturated with ethylbenzene vapors at the concentration of 22.1 mg/dm3 and volumetric flow rate of 0.34 dm3/cm2 min, whereas desorption was carried out with clean air at the same flow rate conditions. The highest sorptive capacity was found for the carbon with a chemical symbol D, manufactured from coconut chips, whereas the slowest rate of ethylbenzene vapors desorption proceeded from the carbon with a C symbol, produced from coal with an average degree of carbonization.
PL
Techniczne węgle aktywne WG-12, ROW 08 Supra i F-300 poddano modyfikacji za pomocą pola ultradźwiękowego. Pierwszy z nich to węgiel WG-12 produkowany przez firmę Gryfskand z Hajnówki. ROW 08 Supra to granulowany i uszlachetniony węgiel aktywowany, który można regenerować termicznie. Produkowany jest z torfu przez holenderską firmę Norit metodą parowo-gazową. Charakteryzuje się dużą objętością porów i znacznym rozmiarem ziaren, co sprawia, że jest powszechnie stosowany do uzdatniania wody pitnej w celu polepszania smaku wody oraz usuwania zapachu, ozonu, chloru i mikrozanieczyszczeń (np. rozpuszczonych substancji organicznych czy pestycydów). Węgiel F-300 to węgiel ziarnowy produkowany przez belgijską firmę Chemviron Carbon. Badano węgle aktywne specjalnie modyfikowane za pomocą roztworu KMnO4. Ze względu na redukcyjny charakter powierzchni węglowej Mn7+, pochodzący z roztworu KMnO4, redukuje się do Mn4+, tworząc na jego powierzchni nierozpuszczalny MnO2. Zmodyfikowany w ten sposób węgiel aktywny może być stosowany do usuwania z wody manganu w niepożądanych ilościach. Celem pracy było wykonanie analiz wybranych wskaźników technicznych, takich jak gęstość nasypowa, liczba jodowa, liczba metylenowa i zawartość popiołu zgodnie z PN.
EN
Technical activated carbons WG-12, ROW 08 Supra and F-300 were modified using ultrasonic field. The first is carbon WG-12 produced by block bags from Hajnowka. ROW 08 Supra is refined granulated activated carbon, which can be regenerated thermally, is produced of peat by the Dutch company NORIT by steam and gas. Characterized by high pore volume and a large grain size, which makes it widely used for drinking water treatment in order to improve the taste of water and removal of odor, ozone, chlorine and micropollutants (for example, organic solutes or pesticides). Coal F-300 is a carbon particle size distribution produced by the Belgian company Chemviron Carbon. Test specially modified activated carbon with a solution of KMnO4. Due to the reducing nature of the surface of the carbon derived from Mn7+ KMnO4 solution reduces to Mn4+ form on the surface of insoluble MnO2. This modified activated carbon can be used for removing manganese from water in undesirable amounts. The aim of this study was to perform analyzes of selected technical indicators, such as bulk density, iodine value, the number of methylene and ash content in accordance with Polish standards.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.