Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 521

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  człowiek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
3
Content available remote Zarządzanie sobą
67%
PL
Zarządzanie sobą wyraża się w czterech obszarach. Są to: znajomość siebie, zarządzanie emocjami, zarządzanie stresem i zarządzanie czasem. Utrzymanie tych obszarów pod kontrolą pozwala lepiej organizować pracę i życie prywatne, łatwiej znosić okresowe trudności oraz lepiej wykorzystać czas. Kiedy ktoś chce kierować innymi, najpierw musi nauczyć się kierować sobą.
EN
Self management consist of four areas: selfawarness, managing emotions, managing stress, managing time. If these areas are under control, it bring more direction to bussines and private life, allows to handle the difficult periods more easy and to use time more effectively. If sombody is going to manage others, first he shoud manage himself.
PL
Artykuł jest poświęcony przedstawieniu ekoinżynierii rozumianej jako pewien rodzaj alternatywy w stosunku do określonych strategii działania człowieka w środowisku polegających głównie na jego ochronie. Autor uważa bowiem, iż podejście typu ochroniarskiego jest za wąskie, a nawet niekiedy szkodliwe dla zachowania równowagi w przyrodzie, co zostało poparte odpowiednimi przykładami. W rezultacie działań człowieka jak również poprzez upowszechnianie określonych technik tworzy się często swoisty stan równowagi nietrwałej, którego osiągnięcie powinno być przedmiotem działań i celem ekoinżynierii.
EN
The article presents ecoengineering understood as a type of alternative in relation to conventional types of human strategies of acting in the environment which mainly consist in environmental protection. In author's opinion, the protection-focused approach seems to be too narrow if not harmful for maintaining environmental balance, what has been proven by some examples. In the course of human action as well as through making some techniques a common practice, a specific type of unsustainable balance is created the achievement of which should be subject of action and goal for ecoengineering.
PL
Rachunkowości jako systemowi informacyjnemu przypisuje się dziś miano języka biznesu, który ma być czytelny na skalę globalną. Jednocześnie sygnalizuje się, że rachunkowość w obecnym kształcie boryka się z wieloma dylematami. W tym kontekście autorki artykułu podjęły dyskusję na temat wykorzystania dorobku dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach psychologii do analizy zagadnień typowych dla systemu rachunkowości. Za cel artykułu przyjęto konfrontację założeń głównych nurtów współczesnej psychologii na temat natury człowieka z realizacją naczelnej zasady systemu rachunkowości finansowej, jaką jest zasada wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej. W artykule posłużono się krytyczną analizą literatury oraz metodą dedukcji.
PL
Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki odnoszącej się do praw i wolności człowieka i obywatela w świetle Konstytucji RP. Celem jego jest przedstawienie powszechnie akceptowanych wartości demokratycznych, których integralnym elementem są prawa człowieka i wynikające zeń mechanizmy gwarancyjne. Na podstawie materiału w nim zgromadzonego, można zasadnie przypuszczać, że zasada wolności i praw człowieka stała się fundamentem ustroju naszego państwa i określiła istotę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Wejście w życie Konstytucji RP z 1997r. wniosło do polskiego prawa systemowego unormowanie kwestii dotyczącej wolności i praw człowieka.
EN
This article covers considerations on the issues relating to the rights and freedoms of man and citizen in the light of the Polish Constitution. It is a representation of the commonly accepted democratic values, whose integral part are human rights and their mechanisms.On the basis of the material herein, it can be reasonably assumed that the principle of freedom and of human rights became fundamental in the political system of our state and defined the essence of the Constitution of the Republic of Poland of 1997. Its introduction helped regulate issues relating to freedom and human rights in the Polish systemic law.
PL
Tematem moich rozważań jest problem przedsiębiorczości postrzegany w kontekście otwartości człowieka na świat. Jako badacz problemu otwartości, zauważyłam szereg korelacji zachodzących między zagadnieniami otwartości i przedsiębiorczości człowieka, które ilustrują załączone do tekstu schematy (zob. schemat nr 1 –Matryca otwartości, schemat nr 2 – Matryca przedsiębiorczości oraz schemat nr 3 – obrazujący różne strategie myślenia)...
9
Content available Starotestamentowa idea "Obrazu Bożego" w człowieku
67%
PL
Der Text Gen 1, 26-27 über den Menschen als „Bild Gottes” tritt ausser im Buch Genesis auch in anderen Texten des Alten Testaments auf (Sir 17, 1-4; Weish 2, 23; 7, 26). In der Fassung des Buches Genesis ist der Mensch das Bild Gottes durch seine Macht über die Welt der Schöpfung, welche ihm von Gott verliehen wurde. Die anderen Texte fügen hier den Gedanken hinzu, dass der Mensch das Bild Gottes durch seine geistige Ausstattung ist. Der Mensch ist gerade als geistiges, freies und verantwortliches Wesen das Bild Gottes. Aus der so begriffenen Idee des „Bildes Gottes” ergibt sich die ganze Würde der menschlichen Person, des einzigen Wesens, das Gott seiner selbst wegen gewollt hat.
PL
W dniach 27-29 października w Poznaniu odbyła się, konferencja naukowo-techniczna pn. "Pola elektromagnetyczne 50 Hz w środowisku człowieka". Konferencję pod patronatem ministra środowiska Czesława Śleziaka zorganizowało Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO przy współudziale Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
PL
Otaczający nas świat postrzegamy za pomocą różnych zmysłów. Kiedy nie chcemy na coś patrzeć zamykamy oczy lub odwracamy wzrok. Odizolowanie się od świata dźwięków nie jest już takie proste. Można zatem powiedzieć, że dźwięki oddziaływają na nasz organizm przez cały czas, niezależnie od naszej woli. Nie znaczy to, że zawsze je słyszymy, np. nie odbieramy ich świadomie w czasie snu, czy w aktach podniecenia wywołanych bodźcami innymi niż dźwięki.
EN
Contemporary post-metaphysical culture undertook the express fi ght against absoluteness and universality by propagating and defending pluralism. It seemed that if instead of the quest for what is universal and absolute there will be almost infi nite magnitude of views, opinions, meanings etc., everybody will fi nd something for himself what will be his own meaning. The loss of the reference to what is absolute and universal led though to the loss of concrete goals, values and meanings. But we cannot “manage diversity” if we lack this reference. What is more, the world becomes closed and limited and it recedes to the static and locked-in state in which admittedly everything is in fl ux, views are being liberally changed, meanings accepted and rejected depending on the moment, but actually everything is motionless in the closed world. If we know all of this and deeply experience the crisis of the meaning of existence that stems from the rejection of metaphysics and from the surrender of culture to the most important questions and to boot fragmentation of reality becomes dangerous and destructive, then the revival of metaphysical thinking becomes the need of our world. The man itself is not enough; neither the culture that tantalises itself with selfsuffi ciency; both of them lose the meaning of their existence. Man cannot indefi nitely recede from the world. On the contrary, he has to place this world within some meaningful order. All these needs are metaphysical. The quest for the foundation of all meaning has been the essence of metaphysics for ages. That is why we experience not only longing for metaphysics but we also enter the way of the search for it. However, before the quest for metaphysics there are metaphysical quests which purpose is to recall questions and to slowly teach the man these questions anew. For we are bonded with the absolute – not necessarily with the “existence of the absolute” but inescapably with “questions about it”.
PL
Tocząca się w krajach Europy Zachodniej i w USA publiczna debata dotycząca najnowszych osiągnięć medycznych potwierdza tezę, że w ostateczności bój dotyczy o wiele wyższej stawki niż dopuszczenia takiej czy innej terapii. Oczekiwania i obietnice wyrastające z „etyki leczenia”, niekiedy za wszelką cenę, stanowią jedną stronę konfliktu, a lęki i obawy dotyczące nowych terapii, także natury etycznej, wyznaczają pozycję drugiego obozu. Ponieważ doświadczenia są bardzo różne, dyskusja przebiega odpowiednio żywo. Nic więc dziwnego, że żurnaliści werbalizują niekiedy bardzo radykalnie nowe wyzwania będące owocem zachodzących przemian. W jednym z wywiadów zapytano: „Nauki wiedzą o człowieku w detalach bardzo dużo, jednak wydaje się, że całego człowieka straciły z pola widzenia. Czy oznacza to koniec humanizmu? Albo stoimy u początku nowego humanizmu?”. Te pytania zdają się stanowić centrum dyskusji dotyczącej najnowszych dylematów w dziedzinie biotechnologii i biomedycyny.
PL
Zaprezentowano teorię równowagi kationowej w przypadku człowieka. Wartość stałej równowagi kationowej zależy od płci, wieku, stażu pracy oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska.
EN
In the article the theory of cationic equilibrium in cause of people were presented. The values of factor of cation equilibrium cationic relates from sex, old years, years employ and degree polluted of environment.
PL
Do podstawowych przekonań podzielanych w debacie nad zrównoważonym rozwojem należy pogląd, iż dalszy rozwój jest możliwy jedynie przez daleko idącą modyfikację sposobów życia człowieka jak i przez zmianę dominujących wzorców produkcji i konsumpcji oraz przeorientowania procesów podejmowania decyzji i planowania w skali światowej. To, czy w ogóle i jak dalece jest możliwa transformacja społeczna pozostaje nadal spornym i niewyjaśnionym problemem. Jeżeli nawet społeczność światowa godzi się na podstawowe zasady kształtowania i na ich zastosowanie w standardach i konkretnych celach działania otwarte pozostają jednak nadal pytania poznawcze dotyczące opanowania tych procesów zmian. Ostatecznie chodzi o to aby zmienić wzrastający i niezrozumiały stosunek panowania człowieka nad naturą w świadomie i racjonalnie kształtowane relacje pomiędzy nim a światem. Ta transformacja wiąże się w tradycji europejskiej z pojęciem "autonomii", które w toczącej się debacie nad zrównoważonym rozwojem może przeżywać pewien renesans.
EN
In the debate on sustainability the fact has gained general acceptance that the vision of sustainable development can not be realised without far-reaching changes in lifestyles, fundamental alterations in predominating production and consumption patterns, and a reorientation of planning and decision processes - in fact worldwide. However, in how far such a societal transformation is possible, is a controversial and still unanswered question. Even if the world society agrees on fundamental development principles and their implementation into standards and concrete goals of action, central questions of cognition and control of this transformation process will remain unanswered. What matters at last is to transform a so far rather ignorant and uncontrolled relationship of humans to nature and to themselves into a conscious and reasonable developing relationship. In the European way of thinking such transformation is described with the term autonomy. The debate on sustainability could result in a theoretical reformulation and revival of this term.
PL
Artykuł omawia czynniki ingerencji człowieka w porządek natury, do których zalicza między innymi ciekawość świata oraz ogólniej dążenie do zaspokojenia różnych potrzeb człowieka. Zakres ingerencji człowieka w porządek natury dzięki nauce i technice musi jednakże obecnie napotykać na ograniczenia dotyczące między innymi: zachowania integralności biosfery, integralności genetycznej człowieka i unikanie konfliktów pomiędzy różnymi organizmami.
EN
This article says about the agents of man interference in nature's order , to which included also the world's curiosity and generally satisfaction of different needs of man. The range of human interference in nature's order thanks to science and technology must nowadays come across limitations refering most of all: keeping the integrality of biosphere, genetic identity of man and avoiding conflicts between different organisms.
17
Content available Fenomenologia i psychologia lęku
67%
PL
Celem artykułu jest fenomenologiczno-psychologiczna analiza lęku, jednego z najważniejszych, a zarazem najbardziej dokuczliwych problemów naszych czasów. Ukażemy mechanizm powstawania lęku, jego wpływ na ludzkie życie oraz subiektywne poczucie szczęścia. Przedstawimy także praktyczne strategie, metody i narzędzia niezbędne do jego „oswojenia” i przezwyciężenia.
PL
W szerokim wachlarzu ludzkich potrzeb, poza takimi, bez których istnienia nie sposób było by sobie wyobrazić człowieka, znajdują się takie, których zaspokajanie przyczynia się do pogłębienia kryzysu ekologicznego. Współcześnie obserwuje się przerost potrzeb związanych z preferowanym przez zachodnie społeczeństwa konsumpcyjnym stylem życia, co ma swoje źródło w kryzysie aksjologicznym, wyrażającym się między innymi sytuowaniem na samym szczycie uznawanej hierarchii wartości, wartości materialnych. Do najbardziej uciążliwych dla przyrody i w istotny sposób zwiększających ryzyko ekologiczne, którego poczucie także wydaje się, że rośnie należą potrzeby: osiągnięcia jak największego zysku, coraz większej konsumpcji, gromadzenia i zdobywania dóbr, ciągłego ułatwiania i usprawniania swojej egzystencji, posiadania władzy i prestiżu, dokonywania zmian bez względu na ich koszty, zwiększania zasięgu własnej dominacji. Kluczem do powstawania wspomnianego ryzyka jest jednak przemożna potrzeba zaspokajania powyższych potrzeb, które można uznać za sztuczne. Umiejętność ich ograniczania wobec aktualnego stanu biosfery wydaje się być konieczna. Wynikać zaś powinna z elementarnego poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły los człowieka, jako jednego z elementów środowiska przyrodniczego.
EN
Among the broad variety of human demands, beside those without which humans could not exist, there are also needs which satisfying facilitates deepening of ecological crisis. Currently, an overgrowth of needs has been observed which is related to the consumptive life style preferred by western societies. Consumptive life has its origin in the axiologic crisis and expresses itself by placing material values on the top of the hierarchy of values. Despite the fact that environmental awareness seems to increase, the following needs are the most burdensome for the nature and thus pose the most serious risk to the environment: achieving maximum profit, increasing consumption, gaining and accumulating goods, continuous improving and making somebody's existence easier, gaining authority and prestige, making changes regardless of their costs, increasing the range of somebody's domination. The key element of the mentioned risk is however the demand to satisfy higher needs which could be regarded as artificial. In the current state of the biosphere, capability to reduce them seems the most desired. It should result from an elementary feeling of responsibility for the present and future fate of man - one of the elements of the natural environment.
19
Content available Słowo Boże i człowiek
67%
Verbum Vitae
|
2008
|
tom 13
217-246
PL
L'autore affronta la questione delła relazione tra la parola divina come parola rivelata e la parola umana come incarnazione della parola di Dio. Vengono presentate diverse dimensioni della comunicazione tra Dio e l'uomo attraverso la parola divina. Si sottolinea il carattere personale di questa relazione, che conduce l'uomo alla comunione con Dio. Grazie alla presenza attiva dello Spirito Santo, la parola di Dio continua a parlare anche oggi alla Chiesa, all'uomo e al mondo.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.