Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 287

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Customer behaviour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Wraz z rozwojem biznesu elektronicznego obserwowany jest wzrost znaczenia metod umożliwiających modelowanie i prognozowanie różnorodnych jego aspektów. Celem referatu jest próba dokonania klasyfikacji, zaprezentowanie charakterystyki oraz prezentacja zastosowań modeli wykorzystywanych do badań zjawisk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej typu B2C. (fragment tekstu)
EN
As a result of rapid development of the Internet the new platform of business activity has been created. The main aim of that paper is the presentation, classification and description of methods that are required to model and forecast behaviour of B2C systems' clients. (original abstract)
EN
This paper investigates the effects of the type of appeal (emotional vs. rational) on the persuasiveness of social media messages related to products, services and brands. Previous research shows that electronic word-of-mouth spread through social media has a strong influence on customers' purchase decisions. This paper examines whether this influence depends on the type of appeal used in the message. The research method was based on a survey administered online to a sample of 369 students. The survey questionnaire contained 21 closed questions. The message credibility itself is slightly influenced by the type of appeal (rational or emotional): rational messages are more convincing than emotional ones. On the other hand, the type of appeal strongly influences both purchase intention and perceived purchase risk. While the perceived risk is lower for the rational messages, the intention to buy the product is higher for the emotional messages, due to the particular characteristics of the studied product (smartphone).The findings have practical importance for companies that promote their products through social media. They should use both the emotional and rational approach in their messages: the emotional posts use feelings to make customers buy, while the factual messages help customers reduce the perceived risk of making a wrong decision. The paper contributes to a more advanced understanding of how rational and emotional posts in the social media impact on the customer's behaviour.*(original abstract)
3
Content available remote Modern Trends in Consumer Behaviour in Era of E-communication
100%
EN
The occurrence and spread of new technologies and Internet have played crucial role in the development of international marketing communication with consumers. It can be observed that e-communication with consumers is gaining on popularity and becoming one of the most important tools in the integrated marketing communication of companies and enterprises nowadays. Moreover, e-communication has significant influence on the creation of new trends in consumer behaviour. Rising amount of e-business and new technologies, social media popularity and internet availability led to the creation of e-consumer term. Consumers are aware of almost unlimited possibilities offered by the Internet as a result became more demanding. Companies also became more aware of new technologies and its marketing potential. Engagement of e-media by companies in communication with consumers can be observed with higher and higher frequency. These phenomenon have prompted the change of consumers behaviour patterns on global scale and yet, appearance of new trends. The aim of this paper is to identify and characterize modern trends in consumer behaviour in era of e-communication. The first part of paper investigate the concept of e-communication. Then, modern trends in consumer behaviour will be discussed in response to Internet technology usage in international marketing communication. (original abstract)
XX
Zachowania konsumentów na rynku opieki zdrowotnej są przedmiotem coraz większego zainteresowania. Rynek usług opieki zdrowotnej jest bowiem rynkiem specyficznym. Nabywane na nim dobra i usługi umożliwiają poprawę lub zachowanie obecnego stanu zdrowia, które jest jednym z ważniejszych elementów życia człowieka. W artykule ukazano zachowania konsumentów w procesie zaspokajania potrzeb zdrowotnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: na Litwie, Łotwie, Polsce i Ukrainie w świetle wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2006 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumer behavior on the health care market has recently become of great interest, for the health care service market is very specific. The purchased goods and services enable the consumers to improve or preserve the present state of health, which is one of the most important elements of human life. The article shows consumer behavior in the process of meeting health needs in chosen countries of Central and Eastern Europe, in Lithuania, Latvia, Poland and Ukraine, in the light of the results of empirical research done in 2006. (original abstract)
EN
Aim/purpose - Research addressing the customer engagement behavior (CEB) has rapidly developed in the marketing discipline, contributing to the knowledge on network organization. However, insights into the specific outcomes of CEB remain largely nebulous. Few comprehensive conceptual frameworks of CEB effects exists in the literature to-date. The empirical verification of CEB outcomes, particularly at the firm level, is still missing. Design/methodology/approach - In this article we first provide an overview of the CEB conceptualizations and its effects. Next we develop the CEB firm-level performance outcomes framework. Finally we explore CEB process, forms and outcomes in Stanley Black & Decker, applying qualitative methodological approach (case research incl. participant observation). Findings - We propose the logically arranged CEB effects in the conceptual model integrated with marketing metrics which are related to the recent advances in customer equity and customer asset management. Research implications/limitations - In empirical research we focused on the CEB effects related to one type of customer behaviors, i.e. Stanley Black& Decker customers' involvement in the product development and innovation which is a limitation in obtain-ing the comprehensive empirical picture of all CEB forms and its outcomes. Further empirical research (incl. quantitative one) is necessary to verify our conceptual model. Originality/value/contribution - Our model of firm-level performance effects of CEB extends existing proposals and contributes to the knowledge on effective CEB management process in network organizations.(original abstract)
XX
Na podstawie dostępnych badań dokonano analizy czynników wpływających na zachowania nabywców na rynku usług turystycznych w Europie.Omówiono preferencje Polaków na tle nabywców z innych krajów na świecie.
EN
The article presents reflections on the causers of internal and external buyers'behavior. Based on available research, the factors affecting the buyers'bahavior in the market of tourist services in Europe have been analyzed. Discussed have been also the Poles' preferences regarding the acquisitionof the type (benefit) of tourism services in comparison to buyers from selected countries in the world. (original abstract)
7
100%
XX
Od kilku lat w Polsce obserwuje się stały rozwój sektora e-commerce. Za jedną z głównych przyczyn tego zjawiska uznaje się wzrost liczby użytkowników sieci internetowej. Istnieje wiele czynników zachęcających społeczeństwo do zakupów drogą elektroniczną. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie determinantów motywujących do nabywania produktów na rynku e-commerce w Polsce w 2017 oraz 2018 roku. Na potrzeby realizacji owego celu zostaną wykorzystane dane wtórne pochodzące z cyklicznych raportów dotyczących branży e-commerce publikowanych przez organizację badawczo-technologiczną Gemius. (abstrakt oryginalny)
EN
Abstract: Steady development of the e-commerce sector has been observed in Poland for several years. One of the main reasons for this phenomenon is the increase in the number of Internet users. There are many factors that encourage people to shop online. The aim of this publication is to present the determinants motivating people to purchase products on the e-commerce market in Poland in 2017 and 2018. To achieve this goal, secondary data from cyclical reports on the e-commerce industry published by the Gemius research and technology organizations will be used. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł przedstawia analizę strategii biznesowej mającej na celu redukcję kosztów oraz wzrost poziomu sprzedaży przy pomocy klienckich programów lojalnościowych. Nowe trendy w gospodarce wymuszają stosowanie nowych strategii i modeli biznesowych. Strategie te i modele muszą opierać się na wykorzystaniu najnowszego środowiska aktywności biznesowej jakim jest Internet. Firmy, które próbują dostosowywać nowoczesne technologie do swoich tradycyjnych modeli prowadzenia biznesu nie mają szans przetrwania w nowych warunkach. Proces transformacji firm wymaga, aby najwyżsi przedstawiciele zarządu stali się autentycznymi przywódcami swych przedsiębiorstw. Dopiero wtedy model działalności biznesowej firmy będzie realnym odzwierciedleniem ich roli przywódczej, która pociągnie za sobą zmiany na poziomie pracowników firmy i podejmowanych przez nich ról w przedsiębiorstwie, w modelach finansowania działalności oraz w strategiach kształcenia pracowników. Pracownicy skorzystają z nowych form komunikacji i dostępności zasobów, które pozwolą im czynnie włączyć się w proces zmian. Udana transformacja ku eBiznesowi zależy od tego, czy zarząd firmy posiadł umiejętność precyzyjnego i systematycznego określania jej postępu i rezultatów. Kiedy dokonamy segmentacji naszych obecnych i potencjalnych klientów, musimy określić jakimi kanałami zamierzamy do nich dotrzeć. Aby powstał plan rozwoju zasobów wiedzy o relacjach z klientami, konieczne jest zastosowanie narzędzia kampanii informacyjnej. Artykuł zawiera zalecenia co do stworzenia hierarchicznej typologii takich działań. Najwyżej w hierarchii autor umieszcza samo narzędzie kampanii. Kolejnym elementem jest system zarządzania kampaniami, a potem kolejno następują narzędzia o nazwie program i komórka oraz komórka. Kampania stanowi najwyższy stopień organizacji działań i wykorzystuje ona wiele programów opracowanych w celu osiągnięcia zakładanych celów marketingowych. Dobrym przykładem kampanii może być: "Kampania informacyjna na temat lojalności klienckiej w roku 2013". W ramach tej kampanii firma określa zmienne, jakimi chce mierzyć lojalność kliencką oraz wyznacza budżet niezbędny do zatrzymania klientów, którzy okazali się najbardziej rentowni w roku 2013. Zarządzanie kampaniami informacyjnym jest kluczowym aspektem implementacji strategii CRM. Program to konkretna strategia marketingowa użyta w ramach konkretnej kampanii. Przykładem programu może być: "Program wydawania kuponów nagradzających lojalność klientów". Program definiuje większość informacji dotyczących planowanych taktyk, w tym ofertę, przekaz, środki realizacji, segmenty adresatów, itp. Komórka lub komórka testowa to elementy bardziej wyrafinowane strukturalnie. Celem komórki jest badanie efektywności programu albo części programu. Komórki muszą posiadać przypisany im kod reakcji, który umożliwia pomiar wyników działań i określenie ich skuteczności. (abstrakt oryginalny)
EN
It´s been analyzed in these pages a business strategy designed to reduce costs and increase consumption through customer loyalty. The new economy demands new strategies and new business models. Both approaches must be aimed at exploiting the new media where business is taking place: the Internet. Companies that simply add technology to old processes or ways to carry out business, will not survive. The transformation process demands that upper management provide Leadership, and as a consecuence its Operating Model becomes a true reflection of such leadership by fostering new employee roles, new financing models as well as education models. Employees will benefit from new means of communication and availability of resources that will empower them to carry out these changes. The success of the eBusiness transformation process lies on the ability to measure its progress and impact both periodically and precisely. Once the segmentation of our actual and potential clients is defined It must be designed through which channels we will get to them; that is, knowing the customer development plan through the management of campaigns. I´ve just recommend creating a hierarchical structure of type campaign management system campaign, program and cell or cell. The campaign is in the top level and uses a lot of programs designed to reach a set of marketing´s goals. A good example might be: "2013 customer loyalty campaign". At that moment the company establishes the elements of measurement and allocates budget to retain profitable customers during the year 2013. The campaigns management is the heart of the implementation of CRM strategy command center. A program is a specific marketing tactic within a campaign. An example might be: "program coupons which reward customer loyalty". The programme defines most of the content on the tactics of marketing to use, including bid, the message, the means to be used, the segments to attack, etc. Cell or test cell have more refined level. Its purpose is to test the effectiveness of the program or a component of the program. Cells must have an associated response code that allows the measurement of the result, its quick identification and the degree of success achieved. (original abstract)
XX
Jak wynika z ostatniego raportu E-Commerce w Polsce 2018. Gemius dla e-Commerce Polska, przygotowanego przez firmę Gemius SA i Izbę Gospodarki Elektronicznej, spośród szacowanej na 27,8 min osób społeczności internautów naszym kraju, kupujący w sieci stanowią 56% z nich. Przy czym 54% kupujących nabywa dobra przez internet w polskich sklepach, a 23% korzysta z oferty zagranicznych e-sklepów. Kupujący za pośrednictwem internetu reprezentują różny poziom wieku, wykształcenia oraz dochodów na gospodarstwo domowe; różnie też oceniają swoją sytuację ekonomiczną. Jednak to, co na pierwszy rzut oka odróżnia ich od grupy niekorzystającej z tej Formy realizacji zakupów, to przewaga osób w wieku poniżej 50 lat, wykształcenie wyższe oraz dobra kondycja finansowa własnego gospodarstwa domowego, którą deklaruje 54% badanych (40% ocenia ją jako średnią, a 6% jako złą). (fragment tekstu)
EN
The goal of this article is to analyze behaviour patterns of customers to an e-shop offering clothing for women. The authors discovered the sequences of selected products from the store (web clickstream analysis) and conducted market basket analysis by using popular association rules. IP addresses of visitors that were obtained from web logs enabled identification of the user's country of residence. Geolocation was the basis of comparison of consumer buying behaviours in Poland and other European countries.
11
100%
EN
The occurrence and spread of new technologies and Internet have played crucial role in the development of international marketing communication with consumers. It can be observed that e-communication with consumers is gaining on popularity and becoming one of the most important tools in the integrated marketing communication of companies and enterprises nowadays. Moreover, e-communication has significant influence on the creation of new trends in consumer behaviour. Rising amount of e-business and new technologies, social media popularity and internet availability led to the creation of e-consumer term. Consumers are aware of almost unlimited possibilities offered by the Internet as a result became more demanding. Companies also became more aware of new technologies and its marketing potential. Engagement of e-media by companies in communication with consumers can be observed with higher and higher frequency. These phenomenon have prompted the change of consumers behaviour patterns on global scale and yet, appearance of new trends. The aim of this paper is to identify and characterize modern trends in consumer behaviour in era of e-communication. The first part of paper investigate the concept of e-communication. Then, modern trends in consumer behaviour will be discussed in response to Internet technology usage in international marketing communication.
12
Content available remote Budowanie kultowych marek w oparciu o społeczność wokół marki
100%
XX
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z budowaniem najwyższej formy lojalności wobec marki, która przybiera postać kultu. W celu przedstawienia tej kwestii zaprezentowano przegląd literatury przedmiotu w obszarze lojalności nabywców, a następnie skoncentrowano się na zagadnieniu społeczności wokół marki, które omówiono w kontekście postmodernistycznych zachowań nabywców i związanej z tym plemienności. Następnie poruszono praktyczne aspekty związane z budowaniem społeczności wokół marki obejmujące korzyści wynikające z jej istnienia i problemy, jakich doświadczać mogą marketerzy. W ostatniej części artykułu omówione zostały dwa przykłady wyrazistych społeczności wokół marki, które zapewniły jej twórcom komercyjny sukces. (abstrakt autora)
EN
The paper is focused on issues regarding the creation of the highest form of customer loyalty, which can be called a cult. In order to do so, an overview of the literature on the subject of customer loyalty and brand community is presented in the context of postmodern thought and tribalism. Further, practical implications of brand community creation are discussed, including benefits and problems derived from it. The final part of the paper presents two case studies from Polish and American market showing a commercial success to which brand community creation led.(original abstract)
EN
This paper deals with customers' impatience behaviour for single server Markovian queueing system under K-variant working vacation policy, waiting server, Bernoulli feedback, balking, reneging, and retention of reneged customers. Using the probability generating function (PGF) technique, we obtain the steady-state solution of the system. Besides, we prove the stochastic decomposition properties. Useful performance measures of the considered queueing system are derived. A cost model is developed. Then, the parameter optimisation is carried out numerically, using a quadratic fit search method (QFSM). Finally, numerical examples are provided to visualise the analytical results. (original abstract)
EN
Despite the important role of communication in the business-to-business sphere, little attention is given to it in publications. Research conducted so far focused on the level and scope of information exchange or marketing in general. However, an explanation to what degree communication, particularly taking into account buyer needs in communication, has an effect on buyer-salesperson relationships is absent. Therefore, this paper is based on the thesis that salesperson communication, at variance with buyer expectations, leads to deterioration of buyer's trust, satisfaction, commitment and willingness to recommend the salesperson. The paper defines elements of communication indispensable in maintaining relationships with specific parameters (trust, satisfaction, commitment and recommendation). It also indicates that the extent to which not adapting communication has an effect on the buyer-salesperson relationship does not depend on trust which buyers have in salespersons, compared to other sources of information. The effect of the paper is to indicate the areas of communication towards which a salesperson should direct their efforts and such areas, which, even if lacking conformity, do not have a negative effect on buyer-salesperson relationships.(original abstract)
EN
Purpose: This study empirically investigated the factors that affect customer retention in the airline industry in North Cyprus. These factors were service quality attributes, perceived safety, customer satisfaction, loyalty reward program, relationship commitment and customer loyalty. The study also investigated four different groups for purposes of travel (business, education, vacation and family visit) in the empirical model. Methodology: A descriptive approach was chosen to conduct this research. A quanhip between customer retention and the related study factors; however, not all of these relations are significant. The results also showed that the different purposes of travel had different influences on the variables regarding the positive and significant relations between them. Some independent variables had a negative effect on the dependent variables. Conclusions: This research was limited to one group and place: the students of Eastern Mediterranean University in North Cyprus. Originality: This study connected the retention, loyalty, satisfaction and service quality factors as attributes. In addition, this research was the first to include other independent factors affecting satisfaction and loyalty in a comparison between four different groups regarding the purpose of travel in the airline industry. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono uwarunkowania, jakie klientowi narzucają organizacje sieciowe, co ma wpływ na kształtowanie jego potencjału nabywczego, jak również zachowań zakupowych. Omówiono klasyczne podejścia do badania klienta w sieci organizacyjnej, zdefiniowano status klienta i jego rolę w sieci organizacyjnej. Rozwinięto formułę relacji sieciowej, której istotą jest proces wymiany wiedzy i doświadczenia, prowadzący do modyfikacji potencjału zakupowego klienta. Daje to podstawę do przyjęcia schematu działania klienta w sieci organizacyjnej jako bazy do badania jego zachowań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the conditions which are imposed on a customer by network organizations. This has an influence on the development of the purchase potential as well as buying behaviors of customers. The classic approach to customer research in organizational networks was discussed and the status of the client and its role in the organizational network were defined. A formula of network relations was developed being the essence of the whole process of knowledge and experience exchange that leads to a modification of the customer's buying potential. That gives a basis for the adoption of a customer activity schema in the organizational network as a basis for the examination of their behaviors.(original abstract)
XX
Koncepcja angażowania (się) klienta (ang. customer engagement - CE) jest stosunkowo nowym elementem marketingu relacji, wpisującym się w paradygmat logiki usługowej w marketingu oraz paradygmat sieciowy i zasobowy (w tym rozszerzone podejście zasobowe) w naukach o zarządzaniu. CE dotyczy dobrowolnej aktywności klienta we współtworzeniu wartości dla siebie (i innych klientów) w interakcjach z przedsiębiorstwem lub/i innymi klientami. Dotąd nie rozpoznano w sposób satysfakcjonujący specyfiki CE na rynku usługowym, w tym na rynku usług turystycznych. Celem artykułu jest więc wypełnienie, przynajmniej częściowe, tej zidentyfikowanej luki poznawczej. Na podstawie badań rozpoznawczych, zidentyfikowano formy CE, w ujęciu wąskim (behawioralnym), występujące na rynku usług bezpośredniej gospodarki turystycznej. Wykazano, że wszystkie rodzaje form CE tj. skargi, WOM i współpraca w tworzeniu oferty wartości (w tym innowacji), występują na tym rynku. Dostrzeżono jednak zróżnicowaną intensywność CE w obrębie poszczególnych subrynków (usługi hotelarskie, przewozowe, organizacji turystyki i pośrednictwa turystycznego oraz pilotażu, przewodnictwa i informacji turystycznej), co pozwoliło zaproponować kierunki przyszłych badań empirycznych w sferze CE. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of customer engagement (CE) is relatively new element of relationship marketing positioned in the service - dominant logic in marketing as well as the network paradigm and resource based view (incl. extended resource based view) in the management sciences. CE refers to the voluntary customer activity in the co-creation of value for him/her (and/or other customers) during the interaction with a company and/or other customers. So far, the exploration of the CE character in the service market, inc. tourism services, hasn't been satisfactory. Therefore, the purpose of this paper is to fulfill this literature gap, at least partially. Based on the research results, CE forms in its narrow (behavioral) interpretation were identified on the market of the direct tourism economy. It was pointed that each form of CE, i.e. complaints, WOM and collaboration in the market offering development (incl. innovation), occur on the tourism service market. However, various intensity of CE was noticed across its particular submarkets (i.e. hotel, transportation, tourism organization and brokering, piloting, guidance and tourism information services), that allowed to suggest the future empirical research in the sphere of CE. (original abstract)
18
Content available remote Polish consumer on the market of fair trade products
75%
EN
Fair Trade is an organised social movement, a trading partnership based on dialogue, transparency and respect, whose strategy is to cooperate with marginalised producers and workers. The paper discusses selected results of empirical studies conducted in 2013 within the framework of research project Polish Market of Fair Trade Products financed from the NCN funds, concerning the Fair Trade idea and Polish consumer behaviour in the market of Fair Trade products. They demonstrated that Fair Trade idea is not a subject of interest to wider circles of Polish consumers. Polish consumers most willingly buy stimulants, tea, coffee, and food products. Many of them decide to buy such products influenced by ethical and environmental factors. (original abstract)
XX
Subiektywne odczucia klientów są jednym z głównych czynników wpływających na decyzję zakupu. Co więcej na podstawie badań można stwierdzić, że często mogą one być ważniejsze przy podejmowaniu decyzji niż jakość, cena czy też marka produktu. Pozytywne odczucia można wywołać między innymi poprzez stworzenie miłej atmosfery w miejscu sprzedaży, atrakcyjną witrynę sklepową oraz odpowiednią ekspozycję produktów na półkach. Według badań dwie trzecie decyzji, które podejmują konsumenci ma miejsce w punkcie handlowym. Co więcej, ponad 50% klientów jest skłonnych zostać w sklepie dłużej, jeżeli atmosfera panująca w sklepie im odpowiada3. Atmosfera może być kreowana między innymi poprzez muzykę, zapach, oświetlenie czy barwy. W artykule przedstawiono wybrane narzędzie marketingu sensorycznego - audiomarketing. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie muzyki w punkcie sprzedaży detalicznej. Podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób muzyka wpływa na zachowanie klienta w sklepie. W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące marketingu sensorycznego. Następnie zaprezentowano wyniki badania pierwotnego i badań wtórnych dotyczących zachowania klienta w sklepie pod wpływem muzyki. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, ze odpowiednie oddziaływanie na zmysł słuchu przekłada się na decyzje zakupowe klienta. Obecnie klienci oczekują, że zakupy będą dla nich przyjemnością, rozrywką, miło spędzonym czasem wolnym. To właśnie za pomocą muzyki detaliści mogą stworzyć odpowiednią atmosferę w placówkach handlowych, wpłynąć na emocje klienta, sprawić, że czas pobytu w sklepie zostanie wydłużony, klient wyda więcej pieniędzy oraz zapamięta dane miejsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Subjective customer's impression is one of the major factors affecting their buying behavior. What is more, it can be even more influential than quality, price or brand according to recent research. Positive impression can be created by means of favorable atmosphere in the outlet, attractive window display or appropriate products' exposure on the shelves. According to the research two-thirds of customer decisions are made at the point of sales. Interestingly enough, over 50% of customers are willing to stay longer in a store if its atmosphere suits them. The latter can be created, among others, by proper music, scent, lighting or colors. The aim of the article is to present one of the tools of sensory marketing, namely music (audio-marketing). Special attention is drawn to the significance of music at a retail outlet. It also attempts to identify ways in which music influences consumer behavior at the retailer. The first part of the paper provides theoretical background for the sensory marketing. The following parts present primary and secondary research outcomes regarding the issue of consumer behavior as influenced by the outlet's music. Based on the research it can be concluded that sense of hearing, if affected properly, can have an effect on the buyer's decisions. Currently clients expect pleasure, entertainment and pleasant atmosphere, enable triggering customers' positive emotions, lengthening the time in store as well as increasing their shopping expenses. By means of music performed in the outlet, customers can remember the venue and associate it with high satisfaction. (original abstract)
20
Content available remote Оnline Marketing Strategies : the Future is Here
75%
EN
It is well-known that traditional (offline) marketing strategies are already widely used by the companies around the world and there are almost no new options for fostering competition. And here comes online marketing with almost unlimited possibilities and options. This paper focuses on the growing importance of online marketing, including research of the state of the art through analysis of the data provided by numerous surveys. It also contains brief description of the online marketing itself, basic strategies on the internet nowadays and the answer to the question: How it is possible to get new customers while keeping the old ones? (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.