Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standardisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The information about a business coming from the accounting system has got an important decision-making impact on both internal and external receivers. The information should be reliable and internationally comparable, hence the need to harmonize the legislation in this area is currently one of the basic challenges of accounting. This paper discusses the process of harmonisation and standardisation of accounting and the proposed changes to the financial reporting of economic entities developed by the International Accounting Standards Board and the Financial Accounting Standards Board.
EN
The authors present a proposal for development of a standard covering requirements to be met by the innovation management systems. The article provides a preliminary outline of such a standard. The authors point out that the development and adoption of such a standard (subject to certification) would make an incentive for businesses to constantly monitor the processes favouring innovation. Should such an activity be embarked on in a creative and organised manner, it is likely to bring measurable profits to the organisations involved and to enhance the level of innovation on the national scale.
3
Content available Unifying the regulation of budget accounting
100%
PL
The unity of information from financial reports of economic entities from various countriesin the era of globalization takes on particular importance. To achieve such information, harmonizationand standardization of accounting rules in which the final result is financial reporting isnecessary. The data obtained from financial reports is also the basis for appraising the authoritieson the ways public funds are managed. Therefore, it is important for the included information to bereliable, credible and comparable. It can be provided by the introduction of International PublicSector Accounting Standards.
PL
Referat przybliża problematykę związaną z wprowadzaniem normy IEC 61850, dotyczącej protokołu komunikacyjnego przeznaczonego dla systemów sterowania i nadzoru (SSiN) stacji elektroenergetycznych. Ukazuje podstawowe założenia, celowość jej wdrożenia oraz wymagania, jakie stawia ona urządzeniom IED oraz sieci komunikacyjnej, w której one pracują. W referacie przedstawiono również aktualny stan oraz różne aspekty wdrażania normy IEC 61850 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE).
EN
In this paper issues connected with introduction of the IEC 61850 communication protocol for substation control and supervising system have been described. The paper shows purposefulness of implementations of the standard, as well as its main assumptions. It also shows requirements for intelligent electronic devices (IED) and communication networks brought by the IEC 61850 standard. At the end of the paper the present condition and main aspects of implementation of the IEC 61850 communication protocol in Polish National Electric Power System have been showed.
PL
W artykule zawarto wybrane zagadnienia dotyczące kontroli wyposażenia pomiarowego, walidacji procedur pomiarowych i nadzorowania wyników pomiarów w laboratoryjnych systemach jakości opartych na normie ISO/IEC 17025.
EN
In this article author presents selected problems by monitoring of measuring instruments, measurement results and validation of measurement procedures use laboratory quality systems based of ISO/IEC 17025 standard.
EN
A distinguishing feature of the sustainable bioeconomy is multi-product biomass processing in the form of a closed circulation of matter and energy, in addition to a life cycle assessment that includes end-of-life options of a product and restitution of the environment. This approach is in-line with the good practice principles of sustainable development. However, the market of bio-based products grows faster than its legal regulation. Gaps in the regulations pertaining to standardisation, certification and labelling mean that bio-based products and their processing technologies may not adhere to the guidelines of sustainable development (“greenwashing”). In the European Union, the only standard addressing criteria of sustainable development with respect to bio-based products is the standard CEN-TC411 EN 16751:2016. In the context of anaerobic fermentation and its products as an option of the end-of-life phase of a bio-base product, the applicable regulations are contained in the technical report CEN-TC411 TR 16957:2016, Waste Framework Directive 2008/98/EC, and several intermediate regulations concerning the utilisation of water, energy efficiency, agricultural production and processing, circulation of nitrogen in the environment, storage and disposal, and others.
EN
Customer contact centers are important tools of the relationship marketing. Its operation aims at keep so far customers loy-al and to attract the new ones. Still, there is a lack of developed standards, which would standardize this area by delivering a set of good practices concerning contact centers operation from the organizational and technical side, as well as the quality of services. In the article, the review of existing standards (ISO 9000 for quality management, ISO 20000 for information technology (IT) services management, ISO 27000 for IT security management) and de facto standards (ITIL) which can be applied in customer contact centers is done. Also, the initiative of the European Council aiming at developing a set of European standards for customer contact centers is described.
EN
EWF's recommendations concerning implementation of EN ISO9606-1 standard, replacing EN 287-1 standard
PL
Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Czy polscy producenci i ich wyroby trafią również na Jednolity Rynek? Niezbędne jest spełnienie podstawowych założeń i zapisów warunkujących taki stan rzeczy. W niniejszym artykule scharakteryzowano zagadnienia dyrektyw, rozporządzeń, norm i przepisów, którymi powinni się kierować producenci, aby zaprojektować, wyprodukować i wdrożyć bezpieczny produkt, mogący swobodnie "krążyć" w Unii Europejskiej.
EN
Polish acceding to the European Union is a fact. It is very interesing if polish producers and their products will get to the Single Market. It is necessary to fulfill basis assumptions and regulations that describe state of affairs. In this article one characterize problems of directives, orders, standards and another regulations that should be used by producers in order to design, produce and put into circulation safe products. Such a product can freely circulate in European Union.
10
Content available remote Standardisation problems in the superconductivity
100%
EN
In the paper the new problems and achievements connected with the standardisation activity in the superconductivity will be briefly presented. The works in this topic in Poland began at 1989 year and are conducted presently by Standardising Problems Commission no 66 of Polish Standardising Committee. It co-operates with Technical Committee TC 90 Superconductivity, which is the member of the International Electrotechnical Commission. Therefore our works are tightly related to the subject of interest of this organisation. The standardisation procedure is in the paper presented, sharing of the Committee on the Working Groups and their scope of activity . The aims of our Commission are also in the paper discussed.
PL
W artykule w zwięzły sposób przedstawiono nowe problemy i osiągnięcia związane z zagadnieniami normalizacji w nadprzewodnictwie. Prace w tym zakresie rozpoczęte zostały w Polsce w 1989 roku i są prowadzone obecnie w ramach Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 66, między innymi współpracującej w tej dziedzinie z Komitetem Technicznym TC 90 - Nadprzewodnictwo, Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. Procedura normalizacyjna została w artykule w zwęzły sposób przedstawiona oraz podział Komisji na Grupy Robocze i zakres ich działania. Cele Komisji są również w zwięzły sposób przedyskutowane.
PL
W pracy zebrano, uporządkowano i omówiono aktualne przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego dotyczące jakości powietrza atmosferycznego oraz udostępniania informacji związanych z powietrzem atmosferycznym. Omówiono również aspekty organizacyjne związane z udostępnianiem tych informacji.
EN
The existing international, EU and national regulations on the quality of the atmospheric air as well as regulations on the access to information concerning the atmospheric air have been collected, systematised and discussed. Organisational aspects related to making this information accessible have also been presented.
PL
Normy stosowane w projektowaniu ustrojów nośnych dźwignic, w tym dotyczące terminologii oraz ich klasyfikacji, są nieaktualne i niezgodne z obowiązującą już w Polsce Dyrektywą Maszynową Unii Europejskiej oraz z wprowadzanymi obecnie do praktyki projektowej w krajach Europy Zachodniej normami dotyczącymi nowego podejścia do obliczeń konstrukcji stalowych dźwignic. W artykule przedstawiono zasady nowej klasyfikacji dźwignic, opartej na opracowywanej obecnie w ramach Komitetu Technicznego CEN/TG-147 "Cranes. Safety", normy europejskiej pr EN 1300-1: Cranes-General desing-General Principles and Requirements.
EN
Using in designing practice polish standards for structures, a specially consirering terminology and classification are out of date and incompatible with obligatory in Poland Machinery Directive of EC and introducing in West Europe countries standards for new methods of crane calculation of the steel constructions, now. In this article has showed basics for new classification of cranes, that are elaaborating standard in the Technical Committee CEN/TG-147 "Cranes. Safety", pr EN 1300-1: Cranes-General desing-General principles and requirements.
EN
In synthetic summary, against a historical background of Polish Committee for Standardisation, people and organisations, creating achievements of Polish standardisation in chemistry have been presented. A special attention has been given to area of petroleum products and operating fluids.
EN
Definitions of mass, volume, density and excise have been given. Referring to them a directive of Minister of Finances, requiring to calculate excise on the base of fuel volume at 15°C and changing an existing calculating system on the base of fuel mass, has been presented. A new excise calculating system is consistent with European Union regulations. In result of this directive, value of density at 15°C is needed. Technical, standardisation, calibration, and formal problems created by the directive have been described.
18
89%
EN
The aim of the paper is to disclose the limitations of Corporate Social Responsibility (CSR) standards. First, the aims and forms of CSR standardisation and the spectrum of CSR standards including their possible classifications are presented. The next part of the paper deals with the empirical data verifying the efficiency of CSR standards which often prove to be dysfunctional or even enhancing irresponsibility. The last part is devoted to the analysis of the causes of the unreliability of CSR standards.
PL
Celem artykułu jest ujawnienie ograniczeń związanych ze standaryzacją CSR. W pierwszej części dokonano rekonstrukcji celów i form standaryzacji CSR, następnie przedstawiono spektrum standardów CSR, pokazując możliwe ich uporządkowania. Kolejna część artykułu sięga do danych empirycznych weryfikujących efektywność standardów CSR. Okazuje się że często nie spełniają one swojej roli, a nawet zwiększają poziom nieodpowiedzialności. W ostatniej części artykułu podjęto analizę przyczyn zawodności tych standardów.
19
Content available remote Zmiany w normach dotyczących klejów do płytek
88%
PL
W artykule zostaną przedstawione zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.
20
88%
EN
Advantages arising from standardisation and certification in economic activity and in particular in manufacture are plain. It is difficult to imagine large-scale production without any standards. This is also true in case of construction, both in the design and prototype testing stage. Manufacture of rail elements in common European market necessitates unification of design processes, numerical methods and software. These demands are related to minimisation of design time and costs and, first of all, safety of people and cargo.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.