Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 396

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  State social policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
XX
W okresie transformacji od gospodarki kierowanej do rynkowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej coraz pilniejsza staje się konieczność dostosowania polityki społecznej oraz reorganizacja systemu opieki społecznej. Wymaga to kompromisu pomiędzy solidarnością społeczną a indywidualną samoodpowiedzialnością.
EN
In the transition from command economy to the market economy it is becoming more and more urgent for the countries of Central and Eastern Europe to readjust their social policies and reorganise their social security systems. In doing so, the conflict between social solidarity and individual self-responsibility must be solved.
XX
Artykuł omawia 11 funkcji wewnętrznych i 5 funkcji międzynarodowych polityki społecznej.
XX
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotnych różnic między liberalnym a socjaldemokratycznym modelem polityki społecznej. Będą ukazane nie tylko w czysto teoretycznym ujęciu, ale przede wszystkim z punktu widzenia dobra obywateli. Jak powiedział Karl Popper: "Polityka społeczna jest hipotezą, która powinna być przetestowana przez rzeczywistość i skorygowana w świetle doświadczenia". Dlatego ważniejsza od koncepcji teoretycznych jest ich realizacja w społecznej rzeczywistości państw, mająca istotny wpływ na życie każdego człowieka. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the differences between theoretical concepts of social policy models: US-liberal and the Euro-social, according to the classification of Gustav Esping-Andersen. The Liberal social policy model assumes reduced state interference in social life. The Social model offers the citizens a broad range of social security. Contradictory solutions within both models are presented on the social policy of the United States and Sweden. Selected areas analysed include health care system, social aid programmes and provisions of the labour market. The fundamental institutions of social policy in the United States are private market and family. By contrast, in Sweden it is the state that acts as most important social policy institution and provides extensive care from cradle to grave. Anyway, both the United States and Sweden are withdrawing from the classic models. In the first case it means increasing state involvement in the conduct of social policy. The second one is associated with increased private sector participation in providing social services and greater participation of the citizens. (original abstract)
4
Content available remote Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce?
80%
XX
Na początku 2011 r. minęło nieco ponad 20 lat od rozpoczęcia procesu transformacji ustrojowej w Polsce. Jest to dobra okazja do zastanowienia się nad tym, co w ciągu tych dwudziestu lat stało się z polską polityką społeczną i czy można już mówić o ukształtowaniu się wyraźnego kierunku jej ewolucji. W tym opracowaniu chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie o to, czy wiadomo już ku jakiemu modelowi zmierza polityka społeczna w naszym kraju. Czy będzie to model, wzorowany na którymś z funkcjonujących w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej, czy też będzie on specyficzny dla byłych krajów socjalistycznych, a może jedynie dla Polski? (fragment tekstu)
EN
This article aims to characterize main features of the Polish social policy model developing in the period of transformation from socialism into democracy and market economy, as well as to identify main examples of path-dependency and path-departure in its evolution. I am of the opinion that subsidiary economy like the Polish one cannot provide a solid ground for any of the main social policy regimes (liberal, conservative or socialdemocratic) functioning in the highly developed countries, and that similarities with these regimes remain to be rather superficial. It certainly is still model in the making, but its dual character (paternalistic and market-oriented) is already clearly visible. Therefore, I classify the present social policy model as paternalistic-market hybrid, stressing its profound inconsistency. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest wskazanie, że poglądy na temat czym jest polityka społeczna charakteryzują się, z poznawczego punktu widzenia, znacznym podobieństwem.
XX
Celem artykułu jest zaproponowanie rozwiązania, które przywróciłoby równowagę instytucjonalną na rynku pracy. Rozwiązania te są oparte na doświadczeniach państw Unii Europejskiej.
XX
Państwo zrezygnowało z pobierania od przedsiębiorstw mających status zakładu pracy chronionej podatku dochodowego oraz pozostawiło do dyspozycji pracodawców nadwyżkę w podatku VAT. Został również stworzony system obciążenia dużych przedsiębiorstw składkami finansowymi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych w przypadkach nie utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Istniejący system zachęca pracodawców do zatrudniania takich osób.
EN
The article contains the general analysis of changes which have taken place in social and occupational situation of the handicapped people in Poland since 1990. In the article, there are discussed comprehensive solutions, which refer to rules of finance of the workplaces for the handicapped people and conditions of their occupational and social rehabilitation. These solutions are contained in the statute relating to social and occupational rehabilitation of disabled people. In the article there are also explained the rules of qualifying people to the different disability groups as well as structure of subjects which on the government behalf realise the policy towards the disabled people in Poland. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przybliżenie grup poglądów: rynkowo-liberalnych, egalitarystyczno-redystrybucyjnych i opartych na teorii umowy społecznej, dotyczących przeciwdziałania ubóstwu i na ich tle wysunięcie propozycji dla polityki społecznej państwa wobec problemu ubóstwa w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na przeciwdziałanie ubóstwu w duchu teorii umowy społecznej i jej zasady pomocniczości.
EN
The poverty phenomenon became one of the substantial problems of the transformation period in Poland. Changes in economy favour gradual improvement average life conditions in the country. At the same time disproportions in received incomes between socio-economical groups continually deepen. The sphere of poverty is not going to reduce. In presented publication author pointed at the meaning of auxiliary principle (which is a grandwork of social convention theory) in poverty counteraction. This principle is making ethical barriers for tutelage of state, showing a dignity of human person, social justice and a necessity of personal responsibility for one's fate. (original abstract)
XX
Rozprawa o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce, zagrożeniach wynikających z uwarunkowań demograficznych, kondycji finansowej FUS itp. System ten należąc do tzw. repartycyjnego powoduje, że nawet wydzielenie funduszu ubezpieczeniowego z ogólnego budżetu nie oznacza zerwania związku pomiędzy nim a budżetem. Za funkcjonowanie tak skonstruowanej struktury bierze odpowiedzialność państwo, podobnie jak w większości krajów UE.
XX
Przedstawiono zasięg ubóstwa w Polsce. Omówiono nierówności i inne uwarunkowania ubóstwa oraz rolę edukacji i aktywizacji gospodarczej w walce z ubóstwem.
EN
Presented range of poverty in Poland. Discussed inequalities, another conditions of poverty, role of education and economic activation against poverty.(MP)
XX
W Polsce żyje około tysiąca osób z przeszczepionym sercem; w 2010 r. dokonano 79 przeszczepów tego narządu. Przebyty zabieg niejednokrotnie wiąże się z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej rodziny biorcy. Głównym celem pracy jest ocena sytuacji materialnej osób, które przebyły zabieg transplantacji serca. Celem szczegółowym zaś - oszacowanie odsetka osób aktywnych zawodowo i pobierających świadczenia rentowe, emerytalne i inne. Dane uzyskano z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, którą zrealizowano w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Respondentami byli pacjenci zgłaszający się na badania kontrolne do Poradni Transplantacyjnej. Otrzymane wyniki zestawiono z kosztami procedur transplantacyjnych ponoszonych przez publicznego płatnika oraz danymi GUS.(abstrakt oryginalny)
EN
About one thousand people in Poland live with a transplanted heart. In 2010, 79 heart transplants were made. This kind of operation often influences patient's economic situation which usually gets worse. Material status has a great impact on people's health that is why we should focus on this part of their lives. The main goal of the study is to analyze economic situation of the people who have had their hearts transplanted. The detailed aim is to evaluate the proportion of working people and those ones who were superannuated. Information was collected in the Silesian Centre of Heart Diseases in Zabrze. People who took part in the poll are the patients of the Transplantation Dispensary who filled in the authorial polls consisting of 17 questions.(original abstract)
XX
Na początku lat 90. w Niemczech nasiliły się dyskusje poświęcone ocenie polityki społecznej realizowanej w gospodarce niemieckiej. Świadczenia na rzecz pracownika, za które płaci przedsiębiorstwo, podnoszą koszty pracy, co osłabia konkurencyjność wyrobów niemieckich na rynku światowym i grozi powstaniem recesji. Omówiono rodzaje świadczeń, organizację, istotę i cele systemu świadczeń społecznych w Niemczech.
EN
The costs of work in Germany increased because of social contributions, which have to pay companies. Different kinds of social benefits, their organization, essence and destination of social order in Germany are presented in this article.(KZ)
XX
W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. Autorzy zaprezentowali jak powinien wyglądać wniosek o nadanie statusu Centrum, jakie powinny być standardy usług stosowanych wobec uczestników Centrum, a także jak powinien wyglądać monitoring przebiegu działalności Centrum.
XX
Krytyczne uwagi do opracowywanych przez CUP "Założeń polityki społeczno-gospodarczej w 1997 r."
XX
Celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych źródeł zawodności państwa we współczesnej polityce społecznej. Na podstawie przeglądu klasycznych koncepcji zawodności państwa i rynku, jak również analizy empirycznej polityk publicznych, autor wskazał pięć czynników, które potencjalnie mogą powodować niepowodzenie publicznych programów rozwiązywania problemów społecznych: kontraktowanie realizacji zadań publicznych, złożoność współczesnych procesów politycznych, rosnącą dynamikę procesów społecznych, lukę między zasobami pozostającymi w dyspozycji sektora publicznego oraz zapotrzebowaniem na świadczenia i usługi społeczne, a także standaryzację usług publicznych. Zdaniem autora identyfikacja potencjalnych źródeł zawodności państwa może przyczynić się do optymalizacji polityk publicznych, w tym polityki społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify sources of government failure in contemporary social policy. On the basis of review of classical theories of market and government failures, as well as empirical analysis of public policies, the author specifies five factors which may potentially cause failure of government strategies to solve social problems: contracting-out public tasks, complexity of contemporary political processes, rising dynamics of social processes (including new threats for social security), the gap between public resources and demand for social benefits and social services, as well as standardization of public services. According to the author, identification of potential sources of government failure may contribute to optimization of public strategies towards social problems. (original abstract)
XX
Z powodu zmiany struktury demograficznej w Polsce coraz więcej jest ludzi w podeszłym wieku. Zapadają na choroby charakterystyczne dla starości. Na chorobę Alzheimera w Polsce choruje około 250 tys. osób. Każda z nich, wraz z rozwojem choroby, powinna mieć zapewnioną stałą opiekę. W naszym kraju podejmują się jej najczęściej członkowie rodzin. Okres choroby staje się dla opiekuna czasem, w którym stopniowo jest odsuwany od społeczeństwa. Sprawowana opieka osłabia więzi opiekuna z innymi członkami rodziny, wymusza rezygnacje z życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Powoduje znaczące pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego. Brak sprawnego systemu pomocy wyklucza i marginalizuje opiekunów.(abstrakt oryginalny)
EN
Because of the change in demographic structure there are more and more elderly people in Poland. They develop illnesses common in old age. From Alzheimer’s disease suffer about 250 thousands of people in Poland. Each one, according to the phase of the disease should be provided with round-the-clock supervision. The vast majority of caregivers in our country are family members. However, the time of caregiving becomes for the guide a time of gradual removal from the society. It weakens guardian’s bounds with other members of the family, make them resign from taking part in political, social and cultural life. Causes a considerable aggravation of mental and physical health. Lack of efficient help system excludes and marginalise guardians.(original abstract)
EN
When analyzing "old" and "new" social risks many authors claim countries differ in terms of efficiency in addressing those risks. Scandinavian countries (representing social democratic model according to Gosta Esping Andersen typology) are generally considered, more than others, efficient in this respect. However they still face social risks and their social institutions are not perfect. To this end new concept of "new new" social risks has been introduced. Finland is one example of countries trying to address those risks. Among others, new technics of distribution of social benefits in this country may be considered as creating "new new" social risks.(original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.