Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In a few last decades the mining industry is gradually becoming a thing of the past. Mines are being closed down one by one and the whole mining regions are liquidated. More than two hundred years of history of the Silesian mining industry has left a great number of industrial monuments. The obsolete post-industrial infrastructure is nowadays becoming one of the sights of the region, attracting many visitors. It can co-create the multifunctionality of the Silesian region as a tourist attraction and take part in its restructuring. In Silesia, as in many European regions, mainly local communities and organizations deal with preservation and protection of the historic industrial structures. This article shows the examples of such activities and presents the historic mines, which are accessible to the tourists in the Silesian region. It also illustrates some other possibilities of using the mining structures, apart from tourism.
PL
We współczesnej polszczyźnie obserwujemy zarówno proces zanikania przysłów, jak i powstawanie nowych jednostek paremiologicznych. Ponadto jesteśmy świadkami przekształcania paremii już istniejących. Do takich przysłów znanych użytkownikom języka polskiego od stuleci i mających swoje ekwiwalenty w innych językach należy fraza Niedaleko pada jabłko od jabłoni. W artykule zaprezentowano przykłady „ożywiania” tytułowej paremii, manifestujące się w postaci kontekstualnych modyfikacji formy i/lub treści.
EN
In contemporary Polish, one can observe both the disappearance and formation of new paremiological units. In addition, one often witnesses or even participates in transforming the existing ones. The proverb Niedaleko pada jabłko od jabłoni (The apple doesn’t fall far from the tree), which has equivalents in other languages, has been known to users of the Polish language for centuries. The article presents examples of revitalizing this proverb, manifested in the form of contextual modifications of form and / or content.
4
Content available remote The evolution of small towns in south-western Poland
75%
EN
The article comprises partial research results which focused on small towns founded before and after 1945 in the following provinces: Lubuskie, Lower Silesian, Opolskie and Silesian. Each of these towns had its own specific history. The majority of small towns from this area have mediaeval origins and a characteristic spatial layout with a market, sometimes a town hall and dominants of church towers. After World War II many of them lost their town privileges, sometimes irrevocably, but some of them regained them after some time. Another observed phenomenon was the fact that certain small towns were incorporated into industrial city agglomerations while other small towns joined together. In the recent years in the Silesian province we can observe a reverse trend, i.e. certain districts – former independent small towns which were previously incorporated into big cities – become separated and get or try to regain their town privileges. These phenomena have an influence on the spatial system of towns and on their development.
PL
W artykule przedstawiono transformacje automatyzujące projektowanie architektury platformy integracyjnej. Przyjęto model widoków architektonicznych „1+5” do przedstawiania architektury platformy integracyjnej. Do automatyzacji projektowania architektury platformy integracyjnej zastosowano transformacje typu model w model. Artykuł zawiera wprowadzenie do transformacji oraz przegląd aktualnej literatury. Pokazane zostały transformacje między modelami w widokach architektonicznych modelu „1+5”: Integrowanych procesów, Przypadków użycia, Logiki oraz Integrowanych usług. Projekt i implementacja transformacji wykonane zostały w środowisku IBM Rational Software Architect. W podsumowaniu przedstawiono korzyści stosowania automatyzacji projektowania architektury systemów informatycznych oraz kierunki dalszych prac.
EN
The paper presents transformations that automate integration platform’s architecture design. In the paper, integration platform’s architecture is described in accordance with the architectural views model “1+5”. Transformations of a model-to-model type were used to automate designing of integration platform architecture. The paper contains an introduction to transformations and overview of the current literature. In the paper, there are presented transformations between models in the following architectural views: Integrated Processes, Use Cases, Logical and Integrated Services. Design and implementation of transformations were performed in an IBM Rational Software Architect. In conclusion, the paper presents the advantages of architecture designing automation for information systems development projects and further works.
8
Content available remote Analiza transformacji układów odniesienia współrzędnych GPS/GLONASS
75%
PL
Artykuł sygnalizuje problemy wynikające z wykorzystywania różnych układów odniesienia współrzędnych. Przybliża jedną z metod ich wzajemnej tranformacji w celu uzyskania jednoznaczności określania pozycji dla potrzeb nawigacji i systemów wspomagania dowodzenia.
EN
This article is treating about triubles following using different coordinate frames. It portrays one of the methods of translation between that frames to obtain unambiguous position for navigation and C3 systems.
9
71%
UK
У статті розглядаються об’єкт, теоретичні засади та основні вимоги, які висуваються до перекладу текстів для спеціальних цілей, а саме правової та юридичної сфери. Підкреслюється необхідність  інформаційно-пошукової діяльності як невід’ємної складової поняття перекладацька стратегія. Визначено, що до професійних вимог до перекладача відносяться знання лексики і граматики обох мов; знання предметної галузі, а саме правової сфери, до якої відноситься текст перекладу і вміння користуватись словниками і іншими джерелами інформації. Слід відзначити, що аналіз зовнішніх і внутрішніх параметрів тексту оригіналу і визначення адекватної перекладацької стратегії на основі доперекладацького аналізу є запорукою вірного перекладацького розуміння тексту. Оцінювання  перекладу може базуватись на критеріях  пов'язаних з прагматичною нормою перекладу, нормою еквівалентності перекладу і відсутність у перекладі функціонально – змістових, функціонально-нормативних і культурологічних помилок, включаючи їх підвиди.
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z tłumaczeniem prawnym, jego podstawami teoretycznymi i wymaganiami, jakie wiążą się z tego typu tłumaczeniem. Autorka zwraca uwagę na konieczność wyszukiwania informacji jako integralnej części strategii tłumaczeniowej. Stwierdzona się, że wymagania dotyczące zawodowych tłumaczy obejmują znajomość słownictwa i gramatyki obu języków, dogłębne zrozumienie pojęć używanych przez specjalistów z danej dziedziny oraz znajomość specjalistycznych terminów używanych do wyrażania tych pojęć oraz ich związków w języku źródłowym i docelowym. Zaleca się, aby ocena tłumaczenia odbywała się z uwzględnieniem norm związanych z pragmatyką przekładu i ekwiwalencją, a także zwróceniem uwagi na błędy kontekstowe, funkcjonalne i leksykalno-gramatyczne (abstrakt w języku polskim został przygotowany przez redakcję).
EN
The article deals with basic requirements to the translation for specific purposes, namely legal translation. The problem posed here is defining object and theoretical basis of legal translation. The question of the necessity of information search as an integral part of translation strategy has been raised. Detailed analysis revealed that the requirements of professional translators  include knowledge of lexical and grammatical peculiarities of both languages in legal sphere; deep understanding of the concepts employed  by specialists in particular field and the specialist terms used to express these concepts and their relationships in the source and target languages. It is recommended  that evaluation of the translation may be done on the following principles: communicative pragmatic norms of translation; equivalent norms of translation; absence of contextual, cultural, functional, lexico-grammatical mistakes.
PL
Tekst stanowi próbę analizy cech tytułowego konceptu, jakim jest szkoła myślenia, która wyłania się w toku uczestnictwa w sytuacjach sprzyjających uwspólnianiu doświadczenia. Tworzenie tak rozumianej szkoły myślenia jest procesem relacyjnym, tak więc w tym kontekście namysł nad relacją społeczną stał się kluczowym zadaniem. Jest także wyrazem kultury praktyki podzielanej przez uczestników aktywności i tworzonej przez nich. W rezultacie tak rozumiana szkoła myślenia stanowi splot relacji, poglądów, stanowisk, które ukierunkowują aktywność, orientują ją. W tym kontekście omawiane są relacyjne procesy trwania i transformacji szkoły myślenia, ujmowanej w licznych wymiarach.  
EN
This article is an attempt to analyze the features of the titular concept of the school of thought, which occurs through participation in situations that encourage the sharing of experience. The formation of a school of thought is understood as a relational process; therefore, in this context, a consideration of social relationships becomes a key task. It is also an expression of the culture of practice shared by participants in the activity and created by them. As a result, a school of thought is understood as an interweaving of relationships, opinions, and positions which direct and orient the activity. Relational processes are examined from this perspective, i.e. the processes of the lasting existence and transformation of a school of thought, presented in their many different dimensions.  
11
Content available Odpowiedź na pytanie
65%
EN
Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.
13
63%
PL
W prezentowanym materiale kontynuowane są rozważania dotyczące problematyki ukierunkowanego projektowania wnętrz mieszkalnych, związanego ze zróżnicowaniem potrzeb użytkowników. Omawiane tu zróżnicowania wynikają z psychotypu wyrażającego się poprzez temperament i indywidualny wzorzec myślenia. W niniejszym artykule opisane zostały transformacje, czyli przekształcanie przestrzeni pokoju jako: z jednej strony - odpowiedź na wielkość powierzchni pokoju w akademiku, z drugiej strony - jako indywidualna potrzeba użytkownika, niezależna od dysponowanej powierzchni mieszkalnej. Zwrócono uwagę, że zróżnicowanie rodzajów i liczba transformacji związane są z reprezentowanym przez użytkownika psychotypem. Przykłady rozwiązań przedstawiono, posługując się ilustracjami zadania projektowego wykonanego w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 przez studentów WA PB na kierunku: architektura i urbanistyka (studia inżynierskie), architektura wnętrz (studia magisterskie).
EN
In the presented material are continued discussion of the issues targeted residential interior design associated with differences in the needs of users. The diversity results from the presented psychotyp expressed by temperament and personal thinking pattern. This paper presents the transformations i.e. conversions, implementing changes in the room in hostel as: on the one hand the answer to the size of the surface of room, on the other hand as an individual’s need for independent living space. Was pointed out that the various types and number of transformations follows from the presented the user’s psychotype. The designs made in the academic years: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 by WA PB students – architectural and urban design (first degree undergraduate – B.Arch), interior design (second degree – M.Arch) – are presented as examples.
PL
Praca dotyczy analizy porównawczej podpisywania obrazów cyfrowych przy użyciu cyfrowych znaków wodnych. W części badawczej przedstawiono narzędzia, testy oraz wyniki przeprowadzonych testów odporności cyfrowych znaków wodnych na przekształcenia, zniekształcenia i kompresję. W zakończeniu omówiono wnioski oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
The work concerns a comparative analysis of well-known and widely used signing digital images using digital watermarks. It consists of three parts: the introduction to the subject matter, description of algorithms, and the research part. In the research part: tools, tests and results of digital watermarks resistance on the transformation, distortion and compression are presented. In conclusion, the findings are discussed and directions for further research identified.
PL
Raport prezentuje wyniki badań porównawczych nad związkami między narracjami pamięci a tranzycyjną polityką tożsamości. Badania zrealizowane zostały poprzez zastosowanie jakościowo- ilościowej analizy narratywnej sześciu przypadków: Chile, Estonii, Gruzji, Hiszpanii, Polski i Południowej Afryki. Artykuł omawia wewnętrzne korelacje w ramach struktury tranzycyjnej polityki historycznej w odniesieniu do trzech poziomów analizy: ogólnego, przestrzeni oddziaływania (celów polityki) i pól oddziaływania (zadań polityki). W efekcie przedstawia dwa modele – ogólny model korelacji i model korelacji wewnętrznych. Nakreślają one najważniejsze cechy opowiadania o przeszłości w toku demokratyzacji i rozwijają obecne rozumienie sposobu, w jaki argumenty historyczne mogą oddziaływać na tranzycyjną rekonstrukcję tożsamości narodowej.
EN
The research report presents results of the comparative study on relationships between remembrance narratives and transitional identity policy. It is based on the qualitative-toquantitative narrative analysis of six cases: Chile, Estonia, Georgia, Poland, South Africa, and Spain. It discusses internal correlations within the structure of transitional remembrance policy with reference to three levels of analysis: the general level, the areas of impact (objectives of the policy) level, and the fields of impact (aims of the policy) level. As a result, it offers two models – the General Model of Correlations, and the Model of Internal Correlations. These two drawings show main features of remembrance story-telling during democratisations, and they develop present understandings on the way in which historical arguments may influence transitional identity reconstruction.
EN
Purpose: The aim of the article is to provide information on the transformation and interaction of metal nanoparticles in the aquatic environment. Introduction: Nanotechnology is one of the leading fields of science, combining knowledge in the fields of physics, chemistry, biology, medicine, computer science and engineering. Nanoparticles of heavy metals, due to their structure and size, exhibit new important biological, chemical and physical properties, which are impossible to achieve at the level of macro- and microscopic structures. Nanoparticles of metal and metal oxides (NPMOs) are promising substances with a wide spectrum of applications in many areas. The increasing number of products based on (NPMOs) leads to the emission of an increasing amount of these substances in various forms to the environment. The presence of NPMOs in industrial and municipal sewage affects their further migration to surface waters and soils, which in turn also leads to their introduction into the food chain. Therefore, understanding the properties and behaviour of these substances in aqueous solutions is becoming a priority in the field of safety, environmental protection and human health. Methodology: The article was prepared on the basis of a review of the literature on the subject. Conclusions: Nanoparticles of metals and metal oxides are widely used in various areas of human life, which means that they constitute an increasingly important group of compounds released to the environment, including to surface waters. Nanoparticles of metal and metal oxides play an important role in the aquatic environment, affecting numerous biophysicochemical processes. However, it should be noted that many of the processes that NPMOs undergo are determined by the size of the grains and surfaces of nanoparticles, and the metals that form the basis of these nanosubstances. Processes such as agglomeration, sedimentation, sorption on the surface of organisms, oxidation and catalysis are conditioned by numerous parameters such as the presence of other substances, the acidification/alkalization of the aquatic environment, and the presence of plant and animal organisms. In order to assess the actual or potential threat to the environment or human exposure, it is necessary to explore the mechanisms and kinetics of processes occurring in the aquatic environment with respect to nanoparticles of metals and metal oxides. Knowledge of NPMOs processes in the aquatic environment is necessary to create or enhance environmental migration models.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie informacji na temat przemian i interakcji nanocząstek metali zachodzących w środowisku wodnym. Wprowadzenie: Nanotechnologia to jedna z wiodących dziedzin nauki, łącząca wiedzę z obszaru fizyki, chemii, biologii, medycyny, informatyki i inżynierii. Nanocząstki metali ciężkich, ze względu na budowę i rozmiary, wykazują nowe istotne właściwości biologiczne, chemiczne oraz fizyczne, niemożliwe do osiągnięcia na poziomie makro- i mikroskopowych struktur. Nanocząstki metali i tlenków metali są atrakcyjnymi substancjami o szerokim spektrum zastosowań w wielu dziedzinach. Wzrost produkcji wyrobów z wykorzystaniem nanocząstek metali i tlenków metali (NPMOs) sprawia, że coraz większa liczba tych substancji przedostaje się do środowiska. Obecność NPMOs w ściekach przemysłowych i miejskich wpływa na ich dalszą migrację do wód powierzchniowych oraz gleb, co w konsekwencji skutkuje także wprowadzeniem ich do łańcucha pokarmowego. Dlatego też poznanie właściwości i zachowania tych substancji w roztworach wodnych staje się priorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i człowieka. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Nanocząstki metali i tlenków metali są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach życia człowieka, co powoduje, że stanowią coraz bardziej istotną grupę związków emitowanych do środowiska, w tym do wód powierzchniowych. Nanocząstki metali i tlenków metali odgrywają istotną rolę w środowisku wodnym, determinując liczne procesy biofizykochemiczne. Należy jednak zaznaczyć, że wiele procesów, którym ulegają NPMOs, uwarunkowana jest wielkością ziaren i powierzchni nanocząstek oraz metalami, stanowiących bazę tych nanosubstancji. Procesy takie jak aglomeracja, sedymentacja, sorpcja na powierzchni organizmów, utlenianie czy kataliza, uwarunkowane są licznymi parametrami, m. in. obecnością innych substancji, zakwaszeniem/alkalizacją środowiska wodnego, obecnością organizmów roślinnych i zwierzęcych. Konieczne jest poznanie mechanizmów oraz kinetyki procesów zachodzących w środowisku wodnym w odniesieniu do nanocząstek metali i tlenków metali w celu oszacowania rzeczywistego lub potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub narażenia ludzi. Wiedza w zakresie procesów, jakim ulegają NPMOs w środowisku wodnym, jest niezbędna w celu stworzenie lub dopracowania już funkcjonujących modeli migracji zanieczyszczeń w środowisku.
EN
This paper proposes a methodology for determining the genetic code of a historical city and the historical and architectural value of its historical center. It is the basis for determining possible restoration and reconstructive transformations in it. Definitions of the concepts of genetic code city and restorationreconstructive transformation (RRT) are given. The stages of the proposed methodology are highlighted and the methods used and the sequence of actions at each stage are shown. As a result, four degrees of value for the sites of the historical center were identified. Based on these degrees, the possible corresponding RRT degrees and methods are proposed. On the example of the developed historio-genetic scheme of Olyka, the division of the territory of its historical center by degree of value is illustrated. The possible RRT degrees, depending on the historical and architectural value, have been determined.
PL
W artykule zaproponowano metodologię wyznaczenia kodu genetycznego historycznego miasta i historyczno- architektonicznej wartości jego historycznego centrum. Wartość ta stanowi podstawę do wyznaczenia w nim ewentualnych renowacyjno-rekonstrukcyjnych transformacji. Zdefiniowano pojęcia kodu genetycznego miasta oraz renowacyjno-rekonstrukcyjnej transformacji (RRT). Podkreślono etapy metodologii i przedstawiono metody oraz kolejność działań. W rezultacie zidentyfikowano cztery stopnie wartości obszarów historycznego centrum. Według nich zaproponowano stopnie RRT z wykorzystaniem odpowiadających im metod. Na przykładzie historycznogenetycznego schematu Ołyki przedstawiono podział terytorium jej historycznego centrum ze względu na stopień historyczno-architektonicznej wartości. Określono stopnie RRT w zależności od historyczno-architektonicznej wartości.
EN
This work proposes and justifies a clarification of the description of the crystal structure with the use of centered lattices, and concerns also the following: (1) the graphical and analytical criterion for the existence of lattice planes, described by selected Miller indices, (2) the correct way to use the parametric equation of families of planes, (3) “geometric derivation of the integral reflection conditions” and “Laue indices of Bragg peaks versus Miller indices of families of lattice planes”, (4) the characteristics of Miller indices describing nodes of reciprocal lattices for centered direct lattices, (5) the characteristics of Miller indices describing the faces of single crystals and also (6) the characteristics of the information included in Miller indices. Reciprocal lattice nodes associated with families of lattice planes in direct lattices do not form the centered lattices in the reciprocal space themselves. The centered lattices in reciprocal space are created by points with coordinates equal to the Laue indices of Bragg reflections, which are allowed by the integral systematic absences. Parts of them are not associated with any of the direct lattice planes.
19
Content available remote Constrained/unconstrained solidification within the massive cast steel/iron ingots
63%
EN
Some properties of the ingot and especially of the steel forging ingots depend on the ratio of a columnar structure area to an equiaxed structure area created during solidification. The CE transition is fundamental phenomenon that can be applied to characterize massive cast steel ingots produced by the casting house. The mentioned ratio is created spontaneously due to the rate of heat transfer towards the ceramic mould and then to the environment. The ceramic mould operates as an isolator. So that the thickness of the mould together with a growing solid fraction control the heat transfer and finally the ratio of the columnar structure area to the equiaxed structure area. At first the increase of heat accumulation within the ceramic mould is observed. Next the stationary state for heat transfer is created and finally a gentle abatement of the mould temperature associated with the heat output to the environment is expected. The steep thermal gradients correspond to the increase of heat accumulation in the ceramic mould. The steep thermal gradients are required to promote the columnar structure formation. The full heat accumulation in the mould corresponds well with the CE transformation while the appearance of the moderate thermal gradients is referred to the gentle temperature abatement within the ceramic mould. The equiaxed structure is expected within this period of heat transfer behavior. The steep thermal gradients involve the activity of viscosity gradient in the liquid. As the result a sedimentary cones are formed at the bottom of the ingot. The CE transformation is associated with competition between columnar and equaixed structure formation. At the end of competition a fully equiaxed structure is formed. The viscosity gradient is replaced by the thermophoresis which is the driving force for the deposition of some equiaxed grain layers onto the surface of C+E zone. The convection together with the gravity allow the layers to be uniform along the whole height of the ingot. Some equiaxed grain layers are also deposited at the bottom of ingot onto the surface of sedimentary cones due to activity of the gravity. Additionally, some macro-segregation effects are observed in the ingot [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.