Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 289

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eco-development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Program przewiduje działania prowadzące do wzrostu poziomu jakości życia odpowiadające regionalnym aspiracjom i standardom europejskim oraz przyspieszenie procesów integracji transgranicznej zgodnie z ideą euroregionu.
2
Content available remote Od ekorozwoju do ekoturystyki
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie wpływu tradycyjnej turystyki masowej na otoczenie i zaprezentowanie koncepcji turystyki zrównoważonej jako korzystniejszej nie tylko pod względem ekologicznym, ale także ekonomicznym i społecznym dla funkcjonowania ludzkości. (fragment tekstu)
EN
Tourism is seen as a very positive activity giving numerous economic, social and cultural advantages. It results in the development or civilization, too. Unfortunately, the reality is different from the previous expectations because of the massive development of tourism. It is accompanied by many destructive activities to natural environment. Researeh has been done to introduce only these that are environmentally friendly. This branch or industry is also very sensitive to the latest eeo-trends. So. the local communities are activated to create their local eco awareness. It is also important to change the holiday standards by tourists to become satisfied with the eeo tourism of- fer. (original abstract)
EN
Sustainable development was defined as a process which allows to meet current needs and to satisfy the need of future generations. Thereby, sustainable development combines economic advancement with respect for nature and social development as well as it provides better prospects for the generations to come. The awareness of preservation of nature has been growing which - in turn - results in increasing interest in ecological enterprise. The knowledge of corporate social responsibility allows a company to eliminate risk to natural environment in its daily operations with the use of various methods and means. They enable social and economic development while minimizing potential damage to ecology. They also make it possible to develop such a strategy that reduces pollution of environment and depletion of non-renewable natural resources. (original abstract)
XX
Wdrażanie strategii ekorozwoju niesie ze sobą określone problemy i wyzwania. Jednym z nich jest przygotowanie i wprowadzenie do systemu statystyki społeczno-ekonomicznej i systemów informacji odpowiednich wskaźników, które będą służyć identyfikacji, ocenie i monitorowaniu wybranych (podstawowych) aspektów realizacji strategii ekorozwoju. Omówiono problemy związane ze stworzeniem systemu wskaźników ekorozwoju.
EN
Author has presented some problems of identification of Eco-Development category (Sustainable Development) and its measurement (indicators) in the article. (original abstract)
XX
Przedstawione w artykule rozważania dotyczące równowagi ekologicznej w różnych modelach wzrostu mają na celu nie tylko prezentację uwarunkowań takiej równowagi w zależności od przesłanek, na jakich się ona opiera, ale przede wszystkim pokazanie, iż uwzględnianie kolejnych, istotnych z perspektywy rozwoju człowieka przesłanek (inwestycje ochronne, postęp techniczny, sprawiedliwość międzypokoleniowa itd.) rozbudowuje kategorię równowagi ekologicznej, przyczyniając się do jej obiektywizacji. W takim kontekście równowaga ekologiczna przestaje być jedynie warunkiem implikującym ekorozwój, stanowi bowiem wyznacznik szerszej kategorii - rozwoju zrównoważonego. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of the article is to present the problem of an ecological equilibrium in the main economic-ecological balanced growth models. The other purpose of the article is to interpret an ecological equilibrium from the main methodical points of view. A value of these approaches is that they completely characterize the problem leading to the science truth. The methodological variety in seeking the solution of the ecological equilibrium leads to the conclusion that sustainable development is a very large category not only including ecological aspects. (original abstract)
7
80%
EN
Sustainable city development is harmonizing economic and social development, taking into account the environmental requirements, such as spatial and nature qualities and culture heritage, without compromising the needs of future generations. Urban development is based on long-term strategic plans and models containing i.a. new solutions to diversify the city in spatial, communicational, energy and cultural terms. Implementation of innovative pro-environmental solutions in the major European urban areas will allow reducing CO2 emission to the atmosphere up to 2020 and, in the consequence, to improve the quality of life in these cities.(original abstract)
XX
W UE istnieje ogólnowspólnotowy znak ekologiczny, tzw. zielona stokrotka. Zarówno dla wielu producentów towarów, jak i dostawców usług (europejski euroznak może być przyznawany również dla usługodawców) może ona być istotnym elementem promocji. Jak wykazują badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, ponad dwie trzecie konsumentów europejskich gotowych jest kupować produkty proekologiczne. Dla polskich przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy dokunują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ("eksportują" do krajów UE), uzyskanie prawa do oznaczenia swoich towarów "zieloną stokrotką" może decydować o sukciesie handlowym.
XX
Rozwój zrównoważony należy rozpatrywać, uwzględniając wiele aspektów, w tym ład środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Celem badań była ocena ładu gospodarczego na poziomie regionalnym. Badaniami objęto województwo warmińsko-mazurskie. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w zakresie charakterystyki ładu gospodarczego obliczono na podstawie danych statystycznych z lat 2003-2007. Dane zebrane z zasobów Banku Danych Regionalnych (BDR) opracowano wskaźnikową metodą porównawczą. Wyróżniono sześć dziedzin: i) oddziaływanie na środowisko, 2) zatrudnienie, 3) nakłady inwestycyjne, 4) przedsiębiorczość, 5) rolnictwo i 6) dostępność produktów i usług oraz infrastruktury. Z badań wynika, że większość wskaźników otrzymała oceny poniżej średniej na tle pozostałych województw, a z badanych dziedzin jedynie rolnictwo charakteryzowało się wyższą oceną od średniej pozostałych województw w kraju. Ogólna ocena zrównoważenia rozwoju gospodarczego osiągnęła poziom poniżej średniej w stosunku do pozostałych województw Polski: od 72,18 do 78,88%. Dynamika zmian w badanych latach wskazuje jednak wzrost ogólnej oceny zrównoważenia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development should be analysed considering numerous aspects, including environmental, social and economic system. This study aimed at assessment of the economic order at regional level. The study encompassed Warmińsko-Mazurskie voivodship. The indicators of sustainable development concerning the characteristics of economic system were computed on the base of the statistical data for the years 2003-2007. The data was collected from the Regional Databank (BDR) and processed applying the indicator-based comparative evaluation method. Six areas were identified: 1) environmental impact, 2) employment, 3) investment outlays, 4) entrepreneurship, 5) agriculture and 6) accessibility of products, services and infrastructure. The studies indicate that the majority of indicators scored below the average as compared to the other voivodships and in the covered areas only the agriculture was characterized by scores higher than the average for the other voivodships in the country. The general score for the sustainable economic development was lower than the average for the remaining voivodships of Poland: from 72,18% to 78,88%. The dynamics of changes over the years covered, however, indicates the increase in the total score of economic sustainability. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera przegląd wskaźników wykorzystywanych w ewidencji i monitoringu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem jednocześnie społeczno-ekonomicznych oraz ekologicznych jego aspektów. Przegląd wskaźników został poprzedzony próbą zdefiniowania pojęcia rozwoju zrównoważonego. Polega on, w głównej mierze, na usystematyzowaniu elementów wspólnych dla różnorodnych jego definicji. Celem przybliżenia praktycznych problemów związanych z pomiarem ekorozwoju zostały przytoczone także indykatory cząstkowe, przyjęte przez Komisję do Spraw Rozwoju Zrównoważonego, działającą przy ONZ. W przeglądzie Autor przedstawił zwięzły komentarz dotyczący omawianych wskaźników. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains the review of the indicators used in recording and monitoring of sustainable development principles, realization with taking into consideration both their socio-economic and ecological aspects. The review of the indicators was preceded by the attempt of defining the sustainable development notion. The review is mainly based on the codification of the common elements for its different definitions. To show the practical problems connected with the eco-development measure, the author also mentioned specific indicators, which were adopted by the United Nations Commission on Sustainable Development. In this review the author presented brief comment on these indicators. (original abstract)
EN
The range of various options for the development of the suburban territory in the area of agglomeration is extremely wide. It covers both traditional forms of inclusion of suburban space in the city's sphere of life, as well as new ways of interaction between the city and the suburbs. In this paper, we consider a specific form of spatial organisation - suburbia and its impact on the quality of life and, as a result, on the life expectancy of the population. The purpose of the article is to study the modem process of suburbanisation, as a phenomenon and its impact on increasing the life expectancy of the population, analyse the conceptual apparatus in the concept of lifestyle, and consider a complex of problematic issues of the urban environment that pose a risk to public health. We research the positive and negative effects of suburbanisation and identify the main factors influencing the suburbanisation process. To solve the problems, the following methods were used: analysis, synthesis, systematisation, comparison, rating. It is shown that the management of the processes of the formation of human habitat is now the most important, and perhaps the main task, without the solution of which it is impossible to effectively ensure optimal conditions for a person. (original abstract)
12
60%
XX
Celem niniejszej publikacji jest analiza i omówienie działań podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa-dostawców technologii środowiskowych nakierowanych na tworzenie i rozwój innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska produktów (tzw. innowacji ekologicznych, ekoinnowacji). Prowadzone badania jakościowe dotyczą, między innymi, wpływu uwarunkowań, takich jak technologia, rynek, regulacje i cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa na rozwój ekoinnowacyjnych rozwiązań w analizowanych firmach. Na podstawie wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z przedstawicielami czterdziestu polskich firm, można określić czynniki determinujące ich ekoinnowacyjną działalność oraz opisać motywacje do tworzenia ekoinnowacji produktowych. Są to przede wszystkim czynniki związane z rynkiem i technologią. Wniosek ten jest zgodny z wynikami badań innych autorów, którzy podkreślają ważną rolę rynku, technologii i cech charakterystycznych firm w tworzeniu ekoinnowacji. Wyniki przeprowadzonych badań nie potwierdzają natomiast tezy podkreślającej istotną rolę regulacji dla tworzenia ekoinnowacji produktowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyse and discuss the actions undertaken by Polish enterprises operating in the field of environmentally sound technologies to create and implement innovative, environmentally friendly products (i.e. environmental innovations, eco-innovations). The qualitative study examines the impact of the determinants, such as technology, market, regulation and firm specific factors, on the development of eco-innovative solutions of analysed companies. Based on the in-depth interviews conducted with forty selected companies, it is possible to specify the determinants of firms' eco-innovative activity and motivation factors for creating product eco-innovations in Poland. These are mainly market- and technology-related factors. This conclusion is in line with the studies emphasizing the role of market, technology and firm specific factors as the determinants of eco-innovations, but in opposition to the results supporting the thesis that regulatory aspect is highly important for the companies that create and develop environmentally friendly novelties. (original abstract)
XX
Jednym z ważniejszych problemów związanych z rozwojem przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej jest konkurencyjność. Można ją określićjako czynniki generowane przez otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji (przedsiębiorstwa) dzięki, którym podmiot gospodarczy osiągnie obecną І/ lub potencjalną przewagę konkurencyjną. Na problem konkurencyjności można spojrzeć dwojako tzn. w szerokim ujęciu (rozpatrywanie całościowe problemu konkurencyjności) oraz w szczegółowym ujęciu (rozpatrywanie przez pryzmat wybranego czynnika i/lub czynników). Przykładem szczegółowego ujęcia konkurencyjności jest konkurencyjność ekorozwojowa. Cel opracowania stanowi iż, implementacja ekorozwoju w przedsiębiorstwie odbywa się poprzez czynniki miękkie i czynniki twarde. Teza opracowania stanowi, że konkurencyjność ekorozwojowa budowana jest poprzez czynniki miękkie i czynniki twarde przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Competition is one of the major problems associated with the development of enterprises in the market economy. It can be defined as factors generated by the internal and external environment of the organization (company) through which the economic operator will reach the current and / or potential competitive advantage. The issue of competitiveness can be seen in two ways, i.e. in a broad sense (considering the overall problem of competitiveness) and in a detailed sense (considering through the prism of a factor and / or factors). Eco-developmental competitiveness is an example of a detailed sense of competitiveness. The purpose of the development is that, the implementation of sustainable development in the company is held by soft and hard factors. The thesis of the study states that, the competitiveness of eco-developmental factors is constructed by soft and hard factors of enterprises.(original abstract)
14
Content available remote Economics of Sustainable Development as a Trend in Modern Economics : an Overview
60%
XX
Koncepcja rozwoju zrównoważonego, a co za tym idzie rozwój ekonomii zrównoważonego rozwoju, stały się przedmiotem wzmożonego zainteresowania naukowców i kręgów biznesu po pierwszej Konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 roku, a następnie po drugim Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro dwie dekady później. To właśnie na drugim Szczycie Ziemi, którego hasłem przewodnim było "Środowisko i Rozwój", a w którym uczestniczyły oficjalnie 172 państwa i około 2400 osób z organizacji pozarządowych, za najistotniejsze przyczyny narastania globalnych problemów rozwojowych uznano niezrównoważoną konsumpcję i produkcję. Zaczęto poszukiwać modeli zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarki, uwzględniając ochronę ekosystemów przed nadmierną eksploatacją i uwarunkowania ekologiczne działalności człowieka. Proces ten, nieprzypadkowo, zbiegł się w czasie z rozwojem ekonomii zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest przybliżenie obszaru zainteresowań ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie jej historycznych korzeni. Zaprezentowane w opracowaniu zagadnienia nie opisują całego jej spektrum, a jedynie wybrane elementy. Struktura opracowania jest następująca. W pierwszej części tekstu skupiono się na genezie, pojęciu oraz wyjaśnieniu zasad, celów i ładów rozwoju zrównoważonego, a następnie na omówieniu zależności między rozwojem zrównoważonym a zrównoważoną produkcją i konsumpcją. Natomiast w dalszej omówiono pojęcie i założenia ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz homo sustinens jako podstawową koncepcję, na której opiera się istota ekonomii zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of sustainable development, and thus the evolution of the economics of sustainable development, became a subject of increased interest for researchers and businesses after the first UN Conference in Stockholm in 1972, and then after the second Earth Summit in Rio de Janeiro two decades later. It is at the second Earth Summit with its "Environment and Development" motto, which was attended officially by 172 countries and approximately 2400 representatives of nongovernmental organisations, where unsustainable consumption and production were recognised as the most important causes of growing global development problems. Attempts were made to find models of sustainable and stable economic development that took into account the protection of ecosystems from overexploitation and determinants of ecological human activity. It was no accident that this process coincided with the progress of economics of sustainable development. This article aims at providing an insight into economics of sustainable development and presenting its historical roots. The issues herein do not describe its whole range, but only selected elements. The structure of this article is as follows. The first part focuses on the origins, concept and principles, objectives and orders of sustainable development. Further, the concept and assumptions of sustainable development economics and homo sustinens as the basic underlying notion are discussed. (original abstract)
15
Content available remote Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
60%
XX
Celem artykułu jest ukazanie ewolucji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na tle zachodzących w tym zakresie procesów w Europie Zachodniej. Tak sformułowany cel zdeterminował przyjętą metodę badawczą, polegającą na krytycznej analizie literatury przedmiotu, web research oraz obserwacji uczestniczącej. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to show the evolution of the idea of corporate social responsibility in Poland. It is based on a critical analysis of literature, web research and participatory observation. Both birth of the idea of corporate social responsibility and stages of evolution of the way it is understood were similar in Poland and in Western Europe. However, those processes in Poland were delayed and their scale was smaller. The importance of the concept of CSR is also not as rigid and tends to change. This is due to the fact that the concept itself is derived from practice, evolving in response to the needs of society and business. However, the essence of responsibility remains constant and up-to-date. (original abstract)
EN
International transfers of the environmental protection technologies are increasingly important in the international trade and economic development. The article' s aim is to discuss the subject and the level of international transfers in the environmental protection sector in connection with the development of the R&D sector in the chosen European countries. In the framework of selected European Union countries there were analyzed the relationships between the international transfer of eco-technologies and the research and development sector, which turned out to be positive. The methodology was based on the presenting, comparing and measuring the strength of the connection between the international transfers in environmental protection technologies and the R&D sector characteristics. The limitation of the research turned out to be the lack of the data after 2013 year and lack of the data for each European country. The practical implication of the analysis is that the support for the R&D sector can cause better environmental protection technologies exchange between countries and from the social point of view - better natural environment for the society in general. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie roli zarządzania środowiskowego w realizacji koncepcji Green Sustainable Supply Chain. Powszechne zainteresowanie wdrażaniem tej koncepcji powoduje, iż przedsiębiorstwa podejmują działania proekologiczne. Z tego też względu coraz więcej organizacji jest zainteresowanych wprowadzaniem systemowego zarządzania środowiskiem (opartego na wymaganiach standardów ISO serii 14000). Można także zaobserwować, iż zaangażowanie firm w realizację koncepcji trwałego rozwoju przekłada się także na propagowanie tej idei wobec partnerów gospodarczych w łańcuchu dostaw. Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko jest często brane pod uwagę przez wiele organizacji jako istotne kryterium tak oceny wstępnej, jak i okresowej dostawców. Można dostrzec, iż wiele przedsiębiorstw stara się kształtować swój pozytywny wizerunek w opinii klientów stosując etykiety środowiskowe promując swoje produkty. Należy również zaobserwować, iż w ostatnim okresie coraz częściej podmioty gospodarcze podejmują się prowadzenia rachunkowości kosztów przepływu materiałów z uwzględnieniem powiązań w łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to define the role of environmental management in the implementation of the concept of Green Sustainable Supply Chain. Widespread interest in the implementation of this concept determines environmental activities which are undertaken by the companies. For this reason, more and more organizations are interested in the introduction of an environmental management system (based on the requirements of the ISO series 14000 standards). One could also be observed that the involvement of companies in the implementation of the concept of sustainable development is also reflected to promote this idea between business partners in the supply chain. Undertaking action in terms of mitigating the negative impact on the environment is often considered by many organizations as an important criterion as the initial and periodic assessment of suppliers. One could noticed that many companies trying to develop its positive image in the opinion of customers use environmental labels promoting their products. It should also be observed that in recent years more and more enterprises implement material flow cost accounting concept within the relations in the supply chain.(original abstract)
18
60%
EN
Since the 1990s, the promotion of good governance has been a priority for major international organizations such as the International Monetary Fund and the World Bank. This article aims to estimate the effect of institutional development on nancial development in MENA countries during the period 1996 to 2013. Drawing on Demetriades and Luintel (1996) and Ito (2006), the econometric approach used is based on the GMM, the autocorrelation test for errors of Arellano and Bond (1991), and the over-identification test of Sargan for dynamic panel data. The results derived from this study show a considerable delay in nancial development in MENA countries compared to several other emerging countries in Asia and Latin America. Furthermore, it shows a negative effect of institutional development on nancial development. This unexpected relationship between these two variables has two explanations. First, the delusory level of institutional development of some countries in the region actually remains under the threshold beyond which it begins to positively affect the nancial sector. Second, the political unrest experienced by the region during the study period has encouraged the informal nancial sector to the detriment of the formal sector.(original abstract)
XX
Przedstawiono genezę i ewolucję koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, cele rozwoju i wskaźniki ekorozwoju, rolę i szansę człowieka na podniesienie jakości życia, ściśle powiązanego z ekorozwojem.
EN
The author presented the origins and evolution of the concept od a sustainable development, goals of development and eco-development, as well as role and prospects of man for increasing of the living standard, closely linked to the eco-development.(original abstract)
XX
Artykuł jest esejem na temat przyszłości ZIEMI. Zdaniem autora ZIEMIA stanie się systemem zamkniętym, w którym obowiązywać będzie gospodarka kosmiczna. W takiej gospodarce najbardziej nam będzie zależeć na utrzymaniu zasobu, a nie na produkcji ani też konsumpcji.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.