Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Edukacja ekonomiczna w Polsce
100%
EN
The article presents the findings of empirical studies on various aspects of the activities of schools of economics. The research was conducted from May 1,1993 to April 30,1996. The first part of the article talks about a higher education institution as an organisational and economic entity. The second focuses on the concerns, organisation and methods of teaching. The third - personnel matters. The fourth discusses secondary schools. In the conclusion the author presents proposals of future changes, which include: carrying out a comprehensive or partial change of legal regulations concerning higher education, giving higher education institutions complete autonomy, including the shaping of their forms of organisation and methods of management, aiming at a universal tuition-based system of education. These changes should precede the creation of independent corporations of academic teachers, students and persons interested in the reforms acting as pressure groups in behalf of the reforms.
PL
W artykule przedstawiono wnioski z badań empirycznych, dotyczących różnych aspektów działalności szkół ekonomicznych. Badania prowadzono w okresie od 1 maja 1993 r. do 30 kwietnia 1996 r. Pierwszą część artykułu poświęcono szkole wyższej jako jednostce organizacyjnej i gospodarczej, drugą-treści, organizacji i metodom kształcenia. Część trzecia dotyczy spraw personalnych: pracowników i studentów szkół wyższych, część czwarta mówi o szkołach średnich. Na końcu autor przedstawia propozycje przyszłych zmian. Są to m.in.: dokonanie całościowej i radykalnej reformy regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, przyznanie pełnej autonomii uczelniom, w tym w zakresie kształtowania form strukturalnych i metod zarządzania, zmierzanie ku powszechnej odpłatności za studia. Zmiany te powinno poprzedzać tworzenie niezależnych korporacji nauczycieli akademickich, studentów i osób zainteresowanych reformami, działających jako grupy nacisku na przeprowadzenie przeobrażeń.
3
Content available Aleksy Wakar - nauczyciel
100%
EN
The author presents the figure of Prof. Aleksy Wakar as an academic teacher and mentor of young researchers.
EN
The article combines two papers delivered at a Polish-Lithuanian seminar in Vilnius in 2003. The first paper is a biography of Prof. Zawadzki by Bogdan Grzeloński, who presents the professor’s participation in scientific life and political activity. The second paper, by Janusz Beksiak, focuses on Zawadzki’s contribution to the development of economics, chiefly through his two fundamental works: The Application of Mathematics in Political Economics and The Theory of Production-both of which exerted a significant influence on the development of Polish economics and left a lasting trace in international research.
EN
The Authors examine current law on higher education institutions and accompanying regulations. The postulate to draft new rules regarding new structural solutions that would satisfy academic circles, is formulated. The Authors focus, first, on the issues of management, academic self-government, employment and careers of academic staff, curricula and resources. The current system of supervision over institutions of higher education is inappropriate to the core. The outcomes of the institutions of higher education activities, i.e., the educational standing of postgraduate students, should be subject to public control and assessment. Instead the schools are subject to detailed programming and surveillance. The up-to-date legal regulations do not distinguish management bodies from organs of academic self-governance, which additionally complicates control procedures. The vocational standing of university teachers is defined in a vague way (employees or civil servants?). In this respect, the status of their employer is unclear, as well. Commencement to following academic degrees and conferment of academic titles is subject to centrally regulated procedures, delineated by nation wide regulations. The corporation” model of organization, permitting differentiation of mles according to polycentric structure of differentiated, autonomic academic and professional corporations, is preferred by the Authors over the centralized” one. The corporation” model seems to be particularly advantageous for curricula design purposes, as compared to the present system of curricula design performed by the Ministry of Education. The indispensable condition of the autonomy of institutions of higher education is the economic individuation, namely separation of resources they are entitled to use freely. The most consecutive form of economic autonomy is privatization of an institution of higher education. This involves introducing of tuition fees and, which is evident, assurance of financial assistance to students.
PL
Autorzy poddają krytycznej analizie obowiązującą obecnie Ustawę o szkolnictwie wyższym i towarzyszące jej regulacje prawne. Sądzą, że należy sformułować zasady ustrojowe, na których środowisko akademickie pragnęłoby oprzeć przyszłe rozwiązania instytucjonalne. Skupiają się m.in. na kwestiach zarządu szkołami, samorządu akademickiego, zatrudnienia i karier nauczycieli akademickich, programów nauczania i gospodarki szkół. Obecny system sprawowania kontroli nad uczelniami jest z gruntu błędny. Publicznej kontroli i ocenie powinny być poddawane wyniki działalności uczelni, np. poziom wykształcenia absolwentów. Zamiast tego programuje się i poddaje drobiazgowym analizom funkcjonowanie szkół. Regulacje prawne nie rozdzielają kompetencji organów zarządu i samorządu akademickiego, co dodatkowo komplikuje system kontroli. Nie jest też jasno określony status nauczycieli akademickich (pracownicy uczelniani czy urzędnicy państwowi?) oraz ich pracodawców. Promowanie do kolejnych stopni naukowych i nadawanie tytułów naukowych odbywa się poprzez procedurę „scentralizowaną” , określoną ogólnokrajowymi przepisami. Autorzy przedkładają nad nią wariant „korporacyjny”, w którym istnieje zróżnicowanie norm stosownie do wielocentrowego układu różnorodnych, autonomicznych korporacji akademickich i zawodowych. Model korporacyjny wydaje się korzystny dla tworzenia programów nauczania, zamiast obecnie istniejącego systemu projektowania ich przez MEN. Warunkiem bezwzględnym autonomii szkoły wyższej jest jej wyodrębnienie ekonomiczne: wydzielenie zasobów, którymi może ona samodzielnie gospodarować. Najbardziej konsekwentną formą takiej gospodarczej autonomii jest prywatyzacja szkoły i przyjęcie zasady odpłatności za jej usługi z zapewnieniem, co oczywiste, systemu pomocy finansowej dla tych studentów, którzy jej potrzebują.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.