Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 268

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych jest konsekwencją rozwoju postępu technicznego w jednej z podstawowych dziedzin gospodarki narodowej, do której należy energetyka. Modernizowanie układów zabezpieczeń elektroenergetycznych, nie tylko sprowadza się do zastąpienia wyeksploatowanych urządzeń nowymi, o lepszych, korzystniejszych parametrach, lecz obok poszerzania funkcjonalności tych układów, stosowanie takich rozwiązań, które zapewniają perfekcyjną ochronę obiektu gwarantującą jego pełną niezawodność. Interesujące rozważania w tej dziedzinie przeprowadzono na przykładzie stacji przyelektrownianej Elektrowni Bełchatów pracującej w bloku z generatorami o mocy 370 MW.
PL
Na krajowym rynku enrgetycznym pojawiają się różnorakie urządzenia spełniające te same funkcje, a stawiające potencjalnego użytkownika przed możliwością wyboru zakupu.Stąd wiedza o zachowaniu się tych urządzeń w eksploatacji okazuje się niezbędna przy podejmowaniu decyzji. W zakresie zabezpieczeń ziemnozwarciowych wchodzących w skład zespołu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, przekaźnikowcy z Zakładu Energetycznego Płock SA podjęli się przetestowania tychże zabezpieczeń, wyprodukowanych przez czołowe firmy tej branży. O rezultatach informują wyniki prób zwarciowych.
4
63%
EN
In the paper, a problem of choosing the magnetisation curve parameters for the current transformers (CTs) under short-circuit conditions regarding the correctness of localisation of the fault location using the digital program algorithms is discussed. The probabilistic approach based on the Monte Carlo simulation method has been proposed to solve the problem. An example of assessment of the CT parameters regarding the risk of an incorrect identification of the distance protection's time zone using the selected program algorithms has been given.
PL
W artykule omówiono problem doboru parametrów charakterystyki magnesowania przekładników prądowych zabezpieczeniowych z punktu widzenia poprawności lokalizacji miejsca zwarcia przez zabezpieczenia cyfrowe. Do oceny parametrów przekładników prądowych w zwarciowych stanach przejściowych, zaproponowano podejście probabilistyczne oparte na metodzie symulacji Monte Carlo. Dla wybranych algorytmów i metod pomiaru podano przykład obliczeniowy dotyczący oceny ryzyka nieprawidłowej lokalizacji zwarcia przez zabezpieczenie odległościowe.
PL
W artykule przedstawiono problematykę współpracy niekonwencjonalnych układów regulacji stosowanych w elastycznych systemach przesyłowych z układami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. wpływ ukladu regulacji na poprawną pracę zabezpieczeń pokazano na przykładzie zabezpieczenia odległościowego linii przesyłowej z regulatorem STATCOM. W tym kontekście opracowanie prezentuje jedynie zarys szerszego problemu na wybranym przykładzie. Przedstawiono także propozycję realizacji adaptacyjnego zabezpieczenia odległościowego, którego moduł decyzyjny uwzględnia zarówno zmiany parametrów systemowych wpływających na wilekości kryterialne zabezpieczenia, jak również aktualną konfiguracę np. linii wielotorowej, określoną przez położenie łączników. Artykuł recenzowany.
6
Content available remote Materiały do naprawy i ochrony budowli betonowych i żelbetowych
63%
PL
W artykule omówiono aktualne osiągnięcia w zakresie naprawy i ochrony budowli betonowych i żelbetowych. Przedstawiono czynniki wywołujące uszkodzenia żelbetu oraz rodzaje uszkodzeń i ich zakresy. Przedstawiono opracowania formułujące ogólne zasady stosowania materiałów do napraw zawarte w projekcie ENV 1504. Europejska prenorma ENV 1504 formułuje zasady napraw i ochrony betonu oraz zasady ochrony zbrojenia przed korozją. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na zasady doboru materiałów do napraw, a także ich rodzaje.
EN
The article discusses the current accomplishments with regard to repair and protection of buildings made of concrete and reinforced concrete, It presents factors initiating damages in reinforced concrete and type of damages as well as their range. The article presents elaborations formulating general principles of application of materials for repairs included in a draft ENV 1504, The European Pre- Standard ENV 1504 formulates the principles of repair and protection of concrete and principles of reinforcements protection against corrosion. The authors paid special attention to principle of selection of the materials for repairs and their kinds.
7
63%
PL
W budowie nowoczesnych konstrukcji zbrojonych ścian oporowych czy wałów ziemnych stosuje się przeważnie materiały geosyntetyczne lub geotkaniny .Niniejszy artykul przedstawia prblemy związane z wykorzystaniem geosyntetyków w budownictwie nowoczesnych konstrukcji nasypów i wałów
PL
W drugiej części artykułu przeprowadzono analizę zakłócenia, w której to obok lokalizacji zakłóceń sporo miejsca przeznaczono na ocenę prawidłowości działania zabezpieczeń i wyłączników. Opisanie dotychczasowego działania systemu z uwzględnieniem wniosków zmierzających ku udoskonaleniu systemu kończy to interesujące opracowanie prezentujące szereg nowatorskich rozwiązań. Lektura artykułu pozwala na poznanie innowacyjnych rozwiązań zintegrowanego problemu jako systemowej całości. Artykuł recenzowany.
9
Content available Naprawa i wzmacnianie budowli
51%
PL
Na podstawie analiz dotychczasowych awarii i katastrof można stwierdzić, że występują one we wszystkich rodzajach budownictwa i dotyczą różnych materiałów. Zbierane od kilkudziesięciu lat dane pozwalają na doskonalenie programowania, projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych. Dzięki tej wiedzy wielu katastrof i awarii budowlanych udaje się uniknąć, stosując odpowiednią prewencję i prognozując naprawy.
EN
Legal status concerning admission pressure overrise prevention. Acceptable gas pressure after reduction. Reduction and prevention devices' systems. Advantages and disadvantages of each prevention system.
PL
Jedną z metod badania zabezpieczeń odległościowych oraz układów SPZ, zalecaną jeszcze w nie tak dalekiej przeszłości, była metoda wykonywania zwarć próbnych na liniach wysokiego napięcia: „W lufę strzelby wkłada się nabój odpowiednio przygotowany, o małym ładunku prochu, a następnie od strony wylotu wprowadza się pocisk dokonujący zwarcia linii... oddawania strzałów w celu wywołania zwarcia linii powinien dokonywać doświadczony strzelec...” Jest to cytat z poradnika - „elementarza” dla służb zabezpieczeniowych. W ciągu ostatnich lat, dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej nastąpiła rewolucja w budowie urządzeń EAZ. Zastosowanie cyfrowych syste¬mów wprowadziło nowe standardy i jakość, a co najważniejsze, . najbardziej pożądaną w systemach techniki zabezpieczeniowej niezawodność i dużą klasę: dokładności. Cechą urządzeń energetycznej automatyki zabezpieczeniowej jest to, że o ich sprawności dowiadujemy się najczęściej „po fakcie”, tzn. gdy zabezpieczenie zadziała, obliczając straty wynikłe z niezadziałania układu zabezpieczeniowego. Niestety, nawet najnowocześniejsza elektronika nie jest całkowicie niezawodna. Można również zaobserwować niekorzystny wpływ czasu na niektóre elementy elektroniczne, co może powodować „rozjeżdżanie się” nastawionych charakterystyk. Aby zbadać sprawność zabezpieczeń wyposażonych w elektronikę cyfrową, koniecz¬ne jest stosowane zupełnie no¬wych metod i urządzeń testujących. W erze wszechobecnych komputerów metoda „strzelby”, choć nadal skuteczna, wydaje się być zbyt brutalną i przesta¬rzałą... Postaramy się przybliżyć coraz częściej stosowane metody badania najpopularniejszych typów zabezpieczeń przy użyciu tylko jednego, uniwersalnego testera ARTES 440.
PL
W ostatnich latach stosuje się w krajowej energetyce cyfrowe zabezpieczenia kilku zagranicznych firm. Zawarte w nich zabezpieczenia zapobiegające niestabilnej pracy turbogeneratora, w warunkach niedowzbudzenia lub utraty wzbudzenia, wykorzystują rozmaicie definiowane kryteria działania. W niniejszym artykule dokonano porównawczej analizy tych kryteriów w świetle wymagań stawianych zabezpieczeniom turbogeneratora. Artykuł recenzowany.
PL
Prezentowana praca zawiera szeroki zakres zagadnień dotyczących elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), jej stanu obecnego i perspektyw rozwojowych. Skoncentrowano się na rozwiązaniach, które zdaniem autorów są już stosowane lub mają największe szansę wytyczenia ścieżek rozwojowych w przyszłości. Scharakteryzowano oczekiwania producentów i odbiorców energii elektrycznej, a także użytkowników systemów EAZ. Zwrócono uwagę na możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie i systemy komunikacyjne (LAN, GPS), oraz nadzoru i sterowania systemem w czasie rzeczywistym. Bardziej szczegółowo omówiono zagadnienia będące przedmiotem własnych zainteresowań naukowych autorów, tzn. algorytmy pomiar owo-decyzyjne i ich syntezę oraz konstrukcję nowoczesnych urządzeń EAZ.
16
Content available remote Czarne wykończenie cynk-niklu w produkcji elementów złącznych
51%
PL
Aplikacje czarnej pasywacji Cr+3 na powłoki stopowe cynk-niklu w elementach złącznych są coraz częściej określane w specyfikacjach producentów z branż: motoryzacyjnej, maszynowej i rolniczej. Wymagania takiego wykończenia dotyczą zarówno estetyki (koloru – jednolitej, głębokiej barwy czarnej), jak i szeregu odporności, w tym przede wszystkim korozyjnej, chemicznej, termicznej, a także stopnia nawodorowania oraz współczynnika tarcia.
17
Content available Parametry dynamiczne testerów urządzeń EAZ
51%
PL
Artykuł jest podsumowaniem pięcioletnich prac autorów nad zagadnieniem testowania urządzeń Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej EAZ. Efektem tych prac jest rozprawa doktorska mgr inż. Marka Kopeć, pod opieką naukową dr. hab. inż. Andrzeja Olenckiego, prof. UZ. Układ zamknięty z urządzeniem EAZ jako obiekt, symulowano w Matlabie, dla różnych parametrów zadajnika sygnałów wielofazowych (stałe czasowe w modelu kalibratora sygnałów wielofazowych) i dla różnych punktów charakterystyki czasowo-prądowej urządzenia EAZ. W wyniku otrzymano parametry, jakimi powinien się charakteryzować zadajnik sygnałów wielofazowych, żeby skrócić proces testowania, bez pogorszenia parametrów jakościowych. Otrzymane wyniki zostały zweryfikowane eksperymentalnie, przez badania dwóch zadajników sygnałów wielofazowych, o różnych parametrach dynamicznych.
EN
This paper is an effect of five-year works on testing protection devices, which resulted in getting PhD degree by Marek Kopeć. There is discussed the impact of parameters of multiphase signal generators on the process of testing Electrical Power Protection Devices. Experimental and simulation results are presented. It is shown that the parametric optimisation of multiphase signal generators influences strongly the testing time and quality. The rapid development of electrical power protection devices involves the necessity of inventing the appropriate - effective testing methods. Multifunctional, digital safety devices require universal testers and optimisation of the testing process. This means the reduction in the time span of the testing process while guaranteeing the acceptable quality. Digital devices require application of integrated testing systems or closed-loop testing systems including a calibrator as the generator of multiphase signals, and a computer equipped with a measurement card and appropriate software. The aim of this work is to show the strong influence of the calibrator parameters on the testing process of electrical power automatic protection devices.
PL
W artykule przedstawiono realizację systemu sterowania elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej 160 kW. Na elektrownię składa się trójłopatowa turbina wiatrowa ze sterowanym kątem ustawienia łopat, przekładnia mechaniczna i asynchroniczny generator pracujący bezpośrednio na sieć elektroenergetyczną. System sterowania wykonano w postaci dwóch połączonych ze sobą sterowników mikroprocesorowych. Zapewnia on w pełni automatyczną, bezobsługową pracę obiektu.
EN
In the paper realisation of a control system of the wind turbine power generator with rated power of 160 kW is presented. The wind turbine power generator consists of three blades pitch controlled wind turbine, mechanical drive and induction squirrel cage generator connected straight to the utility grid. Control system was constructed with two interlinked microprocessor based controllers. It allows fully automatic, maintenanceless operation of the object.
PL
W artykule przedstawiono nowe oczekiwane funkcje, wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych, analiz awarii jakie się zdarzaja w elektrowniach oraz obecnych możliwości technicznych stosowanych aktualnie rozwiązań. Część z przedstawionych nowych funkcji jest wdrażana w oparciu o tradycyjne rozwiązania z nadzieja, że znajdą się w nowych zespołach - mikroprocesorach. Zwrócono również szczególną uwagę na współdziałanie zabezpieczeń elektrycznych bloku z zabezpieczeniami technologicznymi, oddziaływanie zabezpieczeń elektrycznych bloku na turbinę, kocioł, na zabezpieczenie zainstalowane w przyelektrownianej stacji w tym na APKO oraz na układ wzbudzenia. ponadto określono moźliwość obronnego oddziaływania zabezpieczeń na "obiekt" i system elektroenergetyczny w przypadku jego obrony przed "blackout'em", jak również na rozszerzenie funkcji rejestracji zakłóceń i monitorowania obiektu przez stosowanie mikroprocesorowych rejestratorów zakłóceń.
PL
Zwiększenie wartości prądów mogących płynąć linią na skutek coraz częściej wykorzystywanej intensyfikacji zdolności przesyłowych w liniach WN należy traktować jako stan pracy normalnej linii. Przepływ takich prądów nie może powodować wyłączeń linii. Z drugiej strony, podobne wartości prądów mogą pojawiać się w stanach zwarciowych (np. zwarcia pośrednie). Obecnie najczęściej wykorzystywane do ochrony linii przed skutkami zwarć zabezpieczenia - odległościowe - nie mają możliwości odróżnienia wymienionych stanów pracy. Wymaga to odstrojenia zabezpieczeń od zadziałania w stanach dużych obciążeń dopuszczalnych.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.