Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynek akcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia wyniki badań asymptotycznej niezależności w ogonie dla dwuwymiarowych rozkładów stóp zwrotu. Analizowane są stopy zwrotu z indeksu WIG20 oraz wybranych indeksów światowych rynków akcji. Skupiono się głównie na prezentacji metody testowania asymptotycznej niezależności w ogonie, przy czym zostały wykorzystane rzeczywiste dane rynkowe, a pobocznym celem badań było stwierdzenie, czy w rozpatrywanych okresach występowała zależność między wartościami ekstremalnymi na rynku akcji w Polsce i na rynkach światowych. Szczególną uwagę poświęcono ekstremalnym stratom. Za miarę zależności ekstremalnej przyjęto współczynnik zależności w ogonie (tail dependence coefficient - TDC), wywodzący się z koncepcji zależności asymptotycznej. (fragment tekstu)
EN
This paper presents an empirical analysis of asymptotic tail independence for bivariate stock-index return distributions. Returns from the WIG20 index and some selected indices of the leading stock markets are taken into consideration. Testing for tail independence is a stage of a research into tail dependence. The later may be of a big importance to the analysis of risk. Taking it into account may improve the quality of portfolio diversification. Thus, it may help avoiding rare-but-high losses on the portfolios that seem in the typical market conditions to be well diversified (though are not). The discussion here focuses on testing the hypothesis of asymptotic tail independence (tail dependence coefficient - TDC - equal to zero). The issue of measuring the strength of tail dependence is not investigated in this article. Measuring tail dependence may be of a big importance; it is, however, yet another step in the analysis. As it has been explained in the paper, it is not recommended to continue with estimating tail dependence without a prior verification of the tail independence hypothesis. The article is composed of two parts and a summary. The first part covers some theoretical background and a presentation of the method applied. The second part describes the empirical investigation and discusses its results. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę pomiaru stopnia integracji rynków akcji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W celu kwantyfikacji wykorzystano jednowskaźnikowy model Sharpe’a, dokonując estymacji serii regresji na danych obejmujących krajowe oraz regionalne indeksy MSCI. Wyniki badania stanowią pewną niespodziankę. O ile nie jest zaskoczeniem ogólny trend coraz wyższej integracji, porównania w wymiarze międzynarodowym dają niespodziewane rezultaty. Brak jest bowiem dodatniej korelacji między poziomem integracji europejskiej w wymiarze politycznym i ekonomicznym a oszacowanym stopniem integracji rynków finansowych. Wyniki przeprowadzonego badania powinny być istotne przede wszystkim dla zarządzających portfelami aktywów, lecz również mogą dostarczyć pewnych wskazówek dla władzy monetarnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we analyze stock market integration across a few CEE countries by estimating the series of regressions of the single-index Sharpe model type. We use MSCI country and regional indices to capture the size of the market (common) risk in the variance of national returns. Our results are somewhat surprising. We note the significant improvement at the stock market integration over the last years. However, the cross-country approach reveals the degree of market integration to be unrelated to the process of political and economic European integration. The results may be useful for both portfolio managers and to some extent for monetary authorities. (original abstract)
XX
W pracy analizowano dynamiczne powiązania między głównymi europej-skimi rynkami akcji a cenami dwóch surowców: ropy i złota. Wykorzystano w tym celu przyczynowość w sensie Grangera w rozkładzie, którą testowano za pomocą niepara-metrycznego testu niezależności opartego na kopule empirycznej. Do analizy empirycznej wykorzystano dane dzienne z okresu 2.01.1998-30.06.2014. Przeprowadzono ją dla rolo-wanej próby, przesuwając okno czasowe. Uzyskano trzy główne wyniki badania. Po pierw-sze, powiązania między cenami surowców a rynkami akcji nie są stabilne w czasie. Po dru-gie, ceny surowców nie są przyczyną w sensie Grangera europejskich indeksów giełdowych. Po trzecie, tylko cena złota zależy od ostatnich wartości indeksów giełdowych dla prawie wszystkich podokresów(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to investigate dynamic linkages between the main European stock markets and two commodity prices: crude oil and gold. For the empirical analysis we use daily data from the period January 2, 1998 to June 30, 2014. To investigate Granger causality a nonparametric test based on the empirical copula is used, which was proposed by Christian Genest and Bruno Rémillard in 2004. The analysis is conducted in rolling windows. There are three main findings of the study. First, relations between commodity prices and stock markets are not stable in time. Second, commodity prices do not Granger cause the European stock market indexes. Third, only the price of gold depends on past values of stock market indexes for almost all sub-periods(original abstract)
4
Content available remote Stock Markets in BRIC: Development Levels and Macroeconomic Implications
80%
XX
Głównym celem artykułu jest omówienie zmian w poziomach rozwoju rynków akcji w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) i ich wpływu na sferę realną gospodarki. Zastosowaną metodą badawczą były studia przypadków oparte na danych ilościowych i jakościowych. W pierwszej części tekstu przedstawiono najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące roli rynku akcji w gospodarce. Część empiryczna rozpoczyna się omówieniem wyników analizy zmian poziomu rozwoju rynków akcji związanych z realizacją głównych zadań (okres badania to lata 2002-2012). Zaawansowanie rynków akcji w krajach BRIC jest zróżnicowane: najwyższy poziom zaobserwowano w Brazylii oraz Indiach, najniższy w Rosji; dla Chin wyniki są niejednoznaczne. Druga część empiryczna poświęcona jest oddziaływaniu rynków akcji na wzrost gospodarczy. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że rynki akcji wpływały na sferę realną przede wszystkim poprzez zmiany w zasobach kapitału fizycznego, oddziaływanie na jego produktywność było słabsze. Wpływ ten był najsilniejszy w Brazylii oraz Indiach, w Rosji znaczenie było niewielkie, wyniki dla Chin nie są w pełni porównywalne z pozostałymi krajami(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is the presentation of changes in the stock market development level and their implications for the real economy in BRIC, i.e. Brazil, Russia, India and China. Research method was case studies based on qualitative and quantitative data. First part of the text is devoted to presenting main concepts regarding theoretical linkages between the stock market and real economy. Empirical part begins with the analysis of the changes in the level of stock market development linked with assessment of main functions fulfillment level between 2002 and 2012. Results indicate that the differences between BRIC countries are significant, with Brazil and India having most advanced stock markets and Russia most underdeveloped. Second empirical part focuses on the economic growth effects linked with the stock market development. According to the results, stock markets in BRIC countries influence the real economy mostly through changes in the stock of the economy's fixed capital. However, this impact is strongest in Brazil and India, while in Russia stock market is of minimal significance (results for China are not fully comparable))(original abstract)
XX
Implementacja Dyrektywy MiFID w roku 2007 stworzyła na obszarze Unii Europejskiej podstawy prawne do tworzenia nowych platform zorganizowanego obrotu akcjami, alternatywnych wobec tradycyjnych giełd papierów wartościowych. Kolejne trzy lata przyniosły dynamiczny rozwój tego typu instytucji. Artykuł analizuje proces przesuwania się obrotu akcjami, zwłaszcza najbardziej płynnych europejskich spółek, w kierunku nowych platform obrotu, wskazując na główne przyczyny ich sukcesy: struktura własnościowa zapewniająca optymalne reakcje na oczekiwania uczestników obrotu, niskie koszty transakcyjne i "przyjazność" dla inwestorów z grupy "high frequency traders", mających istotny wpływ na generowanie wysokiej płynności rynków. Artykuł wskazuje również, że fragmentacja rynku w następstwie powstania nowych platform nie tylko nie obniżyła płynności rynku akcji, ale i dostarczyła nowych bodźców konkurencyjnych, podnoszących efektywność europejskiego rynku akcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The coming into force of the MiFID in 2007 has created within the EU legal background for the creation of new class of stock trading platforms, competing with traditional stock exchanges. The following three years witnessed dynamic expansion of these institutions. This paper depicts the process of shifting the trading in the most liquid european stocks towards these new trading venues, identifying key reasons of their success: ownership structure assuring best response to major market participants expectations, lowest transactions costs and their friendliness towards high frequency traders, who in turn are important liquidity providers. The paper also shows that market segmentation resulting from the emergence of MTF's not only hasn't harmed liquidity but provided new competitive stimulus increasing as a result overall quality of the european stock market. (original abstract)
6
80%
XX
Międzynarodowa integracja rynków akcji oznacza ich globalizację. Rynki akcji są w skali świata tym bardziej zintegrowane, im większą rolę w kształtowaniu się stóp zwrotu z indeksów giełdowych odgrywają szoki globalne, wspólne dla wielu rynków, a nie szoki lokalne. Szczególnym przypadkiem jest unia monetarna, gdzie nie ma już, obok innych, barier w przepływie kapitału związanych z wielowalutowością. W obszarze euro osiągnięto już stosunkowo wysoki stopień integracji rynków finansowych, w tym rynków akcji. I tutaj analogicznie, wyższy stopień integracji oznacza wzrost udziału szoków wspólnych dla krajów obszaru euro w kształtowaniu stóp zwrotu w stosunku do udziału szoków lokalnych. Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań porównawczych nad stopniem integracji polskiego i słowackiego rynku akcji z rynkiem akcji w obszarze euro. (fragment tektu)
EN
The aim of this paper is to outline results of investigations into the degree of the Polish and Slovak stock-market integration with the eurozone stock market. In our investigations we used monthly data from the 1999:01-2011:12 period concerning the yield performance of the following indices: WIG, DJ EUROSTOXX, DOW JONES COMPOSITE AVERAGE and SAX. The model of the "growing impact of the common information component on stock market growth rates" estimated by means of GARCH(1,1) was used as a measure of the stock market integration. In the period from 1999 to 2009, the Polish stock market was more integrated with the global market than with the eurozone stock market. On the other hand, the Slovak stock market was more integrated with the global market in the 1999-2004 period whereas in the years 2005-2011 its higher integration degree with the euro area stock market was noted accompanied by a low integration degree with the global market. (original abstract)
7
Content available remote Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcji
80%
XX
Celem niniejszej pracy jest próba wyjaśnienia niezgodnej wyceny akcji w świetle CAPM. Badania przeprowadzono na przykładzie walorów notowanych na GPW w Warszawie. Aby zrealizować postawiony cel pracy wykorzystano wskazówki proponowane przez Cochrane'a, dotyczące formowania portfeli do testowania modeli wyceny aktywów. Kolejne rozdziały omawiają fundamentalny model zarządzania portfelem akcji, procedury formowania portfeli testowych, analizę wyników symulacji równowagi cenowej w świetle klasycznej postaci CAPM. Końcowy rozdział prezentuje konkluzje i wnioski dotyczące wyników przedstawionych w pracy. (fragment tekstu)
EN
The majority of hitherto research on the pricing of stocks quoted on the Polish market does not indicate that their valuation is consistent with that which would result from the correctness of CAMP assumptions. Similar test results are recorded on advanced foreign markets. This paper makes an attempt to explain the inconsistent pricing of stocks in the light of CAMP. The research study is based on the stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange in 1995-2010. The obtained results lead to the conclusion that CAMP theory on the Polish market is not confirmed due to a large number of speculative companies (for which changes in fundamentals do not reflect high returns) as well as to inappropriate procedures for building test portfolios, characterized by low return spreads. (original abstract)
9
Content available remote Zastosowanie delty "wolnej od modelu" w hedgingu opcyjnym
80%
XX
Artykuł przedstawia rezultaty analizy porównawczej skuteczności strategii hedgingowej opartej na delcie "wolnej od modelu" oraz skuteczności strategii opartej na delcie z modelu Blacka-Scholesa-Mertona. Uzyskane rezultaty empiryczne w odniesieniu do polskiego rynku akcji wskazały na brak istotnej przewagi któregokolwiek z zaprezentowanych podejść. Hedging z zastosowaniem delty "wolnej od modelu" nie okazał się zatem skuteczniejszym rozwiązaniem od hedgingu z deltą BSM.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the results of a comparative analysis of the effectiveness of the hedging strategy based on the model free delta and the effectiveness of the strategy based on the Black-Scholes-Merton delta. Empirical results obtained for the Polish stock market showed no significant advantage to any of the presented approaches. The hedging with the model free delta was not, therefore, more efficient solution than hedging with the BSM delta.(original abstract)
XX
Uzasadnienie teoretyczne: Alokacja kapitału na rynku akcji wiąże się z posiadaniem szerokiej wiedzy i umiejętności. Można tego dokonywać indywidualnie lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Na rynkach funkcjonuje wiele funduszy, których strategie inwestycyjne nie różnią się od siebie, dlatego wybór spośród nich podmiotów do portfela inwestycyjnego nie jest łatwy. Na świecie, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, przeprowadzono wiele badań, które miały na celu zidentyfikowanie cech funduszy, które przynoszą ponadprzeciętne stopy zwrotu. W polskiej literaturze przedmiotu jednak brakuje analiz, które dotyczą relacji pomiędzy określonymi cechami funduszy a stopami zwrotu, jakie one osiągają. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej luki. Cel artykułu: Próba identyfikacji specyficznych cech charakteryzujących fundusze inwestycyjne, które wypracowywały najwyższe i najniższe stopy zwrotu na rynku. W opracowaniu poddano weryfikacji hipotezę zakładającą, że stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych różnią się istotnie w zależności od cech charakterystycznych poszczególnych funduszy. Metody badawcze: Na potrzeby artykułu przeanalizowano stopy zwrotu otwartych funduszy inwestycyjnych akcji typu uniwersalnego w podziale ze względu na wiek, wartość aktywów netto oraz poziom kosztów działalności funduszy. Zakres czasowy badania to lata 2009-2018. Do realizacji celu i weryfikacji hipotezy wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne oraz metody statystyczne. Istotność różnic pomiędzy stopami zwrotu poszczególnych grup funduszy została przeanalizowana na podstawie testu t-Studenta. Główne wnioski: Przeprowadzone analizy wykazały, że w okresie badań najwyższe stopy zwrotu uzyskały fundusze: 1) które działały na rynku od 10 do 15 lat (65,03% całkowitej stopy zwrotu); 2) których wartość aktywów mieściła się w przedziale od 50 do 100 mln zł (63,67%); 3) których koszty działalności w stosunku do aktywów mieściły się w przedziale od 3% do 4% (63,75%). Natomiast grupami funduszy, które uzyskały najniższe stopy zwrotu, były fundusze: 1) funkcjonujące na rynku od 5 do 10 lat (33,47%); 2) o wartości aktywów poniżej 10 mln zł (-21,79%); 3) których koszty działalności w stosunku do aktywów były powyżej 6% (16,69%). Podkreślić jednak należy, że różnice pomiędzy stopami zwrotu poszczególnych grup funduszy nie są statystycznie istotne. Z tego powodu postawiona hipoteza badawcza została zweryfikowana negatywnie. (abstrakt oryginalny)
EN
Theoretical background: Capital allocation on the stock market is associated with having extensive knowledge and skills. This can be done individually or through investment funds. There are many funds on the markets whose investment strategies do not differ from each other. Therefore, choosing entities from among them for the investment portfolio is not easy. Around the world, especially on developed markets, a lot of research has been conducted to identify the characteristics of funds that generate above-average returns. However, Polish literature on the subject lacks analyses that refer to the topic of the relationship between specific fund characteristics and the rates of return they achieve. This article aims to fill this gap. Purpose of the article: An attempt to identify specific characteristics of investment funds that generated the highest and lowest rates of return on the market. The article verifies the hypothesis that investment funds return rates differ significantly depending on the characteristics of individual funds. Research methods: For the purposes of the article, the rates of return of open-ended investment funds of the universal type were analyzed, categorized according to age, net asset value and level of costs of fund operations. The time range of the research was 2009-2018. Deductive inference and statistical methods were used to achieve the article's goal and the hypothesis verification. The significance of differences between rates of return for individual groups of funds was analyzed on the basis of the Student's t-Test. Main findings: The conducted analyses showed that in the researched period the highest rates of return were obtained by funds: 1) which were active on the market from 10 to 15 years (65.03% total rate of return); 2) whose value of assets ranged from PLN 50 million to PLN 100 million (63.67%); 3) whose operating costs relative to assets ranged from 3% to 4% (63.75%). Whereas the groups of funds that obtained the lowest rates of return were the following funds: 1) operating on the market from 5 to 10 years (33.47%); 2) with an asset value of less than PLN 10 million (-21.79%); 3) whose operating costs relative to assets were above 6% (16.69%). It should be emphasized, however, that the differences between rates of return of individual groups of funds were not statistically significant. For this reason, the research hypothesis put forward has been verified negatively.(original abstract)
XX
W artykule rozważano, czy rynek akcji może być barometrem przyszłego stanu aktywności gospodarczej. Badanie przeprowadzono na przykładzie grupy krajów przed-wschodzących (frontier markets). Artykuł wpisuje się w pewną lukę występującą w literaturze przedmiotu. Badania na temat powiązań rynku akcji ze sferą realną gospodarki można spotkać w obrębie rynków dojrzałych, a nawet rynków wschodzących. Jednakże brakuje badań na ten temat w obszarze rynków przed-wschodzących, dlatego artykuł ten poświęcono właśnie grupie rynków przed-wschodzących. Badania w poszczególnych krajach przed-wschodzących prowadzono w latach 2005-2019. Badania porównawcze między grupą rynków dojrzałych, wschodzących i przed- -wschodzących prowadzono zaś w latach 2003-2019. W związku z tym w artykule zbadano związek między sytuacją na rynku akcji w roku T a przyszłym realnym tempem zmian PKB, konsumpcji prywatnej i inwestycji w roku T + 1. Z przeprowadzonych badań nasuwają się następujące wnioski. Po pierwsze, odnotowano silną korelację dodatnią między stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku T a realnym tempem PKB i jego składowymi w roku T + 1. Po drugie, na wszystkich rynkach akcji krajów przed-wschodzących występuje efekt konsumpcyjny. W większości badanych krajów występuje również efekt inwestycyjny. Siła obu efektów jest podobna. Po trzecie, uczestnicy rynków akcji krajów przed-wschodzących próbują konfrontować rzeczywistość z oczekiwaniami. Z zadowoleniem przyjmują dane dotyczące lepszej, niż oczekiwano, zmiany wzrostu gospodarczego. Po czwarte, w badanej grupie krajów zaobserwowano ujemne powiązania między stopą zwrotu na rynkach akcji a inflacją. (abstrakt oryginalny)
EN
The article considers whether the stock market could be as a barometer of the future state of economic activity. The study was conducted on the example of a group of pre-emerging countries (frontier markets). The article partially fills the gap in the literature on the subject. Research on the links between the stock market and the real economy can be found in developed and even emerging markets. However, there is a lack of research on this topic in the area of pre-emerging markets. That is why this article is devoted to the group of pre-emerging markets. Accordingly, the article examined the relationship between the situation on the stock market in year T and the future real rate of change in GDP, private consumption and investment in year T+1. Firstly, a strong positive correlation was noted between the rate of return on the stock index in the year T and the real rate of GDP and its components in the year T + 1. Secondly, there is a consumer effect in the stock markets of all pre-emerging countries. There is also an investment effect in most of the countries studied. The strength of both effects is similar. Thirdly, participants in the pre-emerging stock markets are trying to confront reality with expectations. They welcome data on better than expected change in economic growth. Fourthly, negative links between the rate of return on equity markets and inflation were observed in the group of countries studied. (original abstract)
12
Content available remote Efekty wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku akcji
60%
XX
Praca kompleksowo analizuje i porównuje zasadność stosowania trzech różnych modeli wyceny aktywów na rynku polskim: CAPM, modelu trójczynnikowego Famy-Frencha oraz modelu czteroczynnikowego Carharta. Badanie kontrybuuje do literatury przedmiotu na cztery sposoby: po pierwsze, analizuje funkcjonowanie efektów wartości, wielkości i momentum na rynku polskim; po drugie, bada korelacje pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi czynnikami wyceny aktywów; po trzecie, testuje zasadność wykorzystywania modeli CAPM, trójczynnikowego i czteroczynnikowego w Polsce; po czwarte, porównuje wyniki stosowania modeli przekrojowych budowanych w oparciu o krajowe i międzynarodowe czynniki wyceny. (fragment tekstu)
EN
The study tests the performance of the CAPM, Fama-French three-factor and Carhart four-factor models on the Polish market. The computations base on listings of over 800 companies between April 2001 and January 2014. The paper documents strong evidence for the value and momentum effects, but only weak evidence for the size premium. I form portfolios double-sorted on size and book-to-market ratios, as well as on size and momentum, and I try to explain their returns with the above-mentioned asset pricing models. The CAPM model is rejected and the three-factor and four-factor models perform well for the size and B/M sorted portfolios, but fail to explain the returns on the size and momentum sorted portfolios. With the exception of the momentum factor, the local Polish factors are not correlated with their European and global counterparts, suggesting market segmentation. Finally, the international value, size and momentum factors perform poorly in explaining cross-sectional variation in stock returns on the Polish market. (original abstract)
EN
The aims of paper are to analyze how closely Central European stock markets are integrated with the stock markets in the US,UK and the euro area and to investigate the correlation of changes in the US S&P500, UK FTSE100, DJ EUROSTOXX 50 yields on the yields of the Polish and other main Central European stock exchange markets. The authors has formulated following hypothesis: Czech, Hungarian and Polish equity markets are more integrated with the US and UK equity markets then with the euro area market. What are the implications of such close integration. What are the implications of such close integration. The econometric methods are applied in analysis. The analysis has confirmed hypothesis.(original abstract)
XX
Cel - Celem badania jest opisanie zmian płynności rynku oraz przekrojowego zróżnicowania płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2016. Metodologia badania - Do pomiaru płynności w ykorzystano t rzy miary płynności: miara kosztów transakcyjnych - FHT, śróddzienna wersja miary Amihuda (ILLIQ) oraz wartość obrotów. Miary obliczano dla okresów miesięcznych, natomiast jako miarę płynności całego rynku wykorzystano średnią arytmetyczną oraz średnią ważoną obrotami płynności wszystkich akcji na rynku. Wynik - Wykazano, że płynność rynku zmienia się w takim samym kierunku jak wartości indeksu WIG, natomiast przekrojowe zróżnicowanie płynności akcji wzrasta wraz ze zmniejszeniem płynności rynku. Oryginalność/wartość - Według najlepszej wiedzy autora, jest to pierwsze badanie przekrojowego zróżnicowania płynności akcji na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the study is to describe the dynamics of market liquidity and cross-sectional variation in stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the years 2001-2016. Design/methodology/approach - To measure stock liquidity three measures have been applied, namely the FHT measure of transaction costs, and the intra-daily version of Amihud's ILLIQ to measure price impact and trading volume to measure trading activity. Measures were computed for the monthly intervals, and to compute market-wide liquidity equally-weighted and volume-weighted averages of liquidity of all listed companies were used. Findings - The main finding is that market liquidity commoves with the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) and the cross-sectional variation of stock liquidity increases with the decrease of market liquidity. Originality/value - To the best of the author's knowledge, this is the first study on the cross-sectional variation in stock liquidity on the WSE.(original abstract)
XX
Pasywne inwestowanie w akcje współcześnie jest utożsamiane z inwestowaniem w portfel odwzorowujący zmienny portfel indeksu rynku akcji. Wcześniej rozumiano je inaczej, jako stosowanie strategii "kup i trzymaj" akcje. W artykule porównano wyniki zastosowania tych dwóch pasywnych strategii inwestycyjnych. Bazowym portfelem akcji był portfel WIG20, a hipotetyczne inwestycje trwały od końca 2010 do końca 2018 r. W tym okresie strategia "kup i trzymaj" akcje z portfela WIG20 była lepsza od strategii dostosowywania portfela do zmiennego portfela WIG20.(abstrakt oryginalny)
EN
Passive equity investing is nowadays identified with investing in a portfolio reflecting the variable portfolio of the stock market index. Previously, it was understood differently, as the application of the equity "buy and hold" strategy. The article compares the results of the application of these two passive investment strategies. The underlying stock portfolio was the WIG20 portfolio, and the hypothetical investment lasted from late 2010 until the end of 2018. In this period the strategy of "buying and holding" stocks from the WIG20 portfolio was better than the strategy of adjusting the portfolio to the variable WIG20 portfolio.(original abstract)
XX
Płynność badanego rynku krajowego to jego ważna cecha. Z pewnością ramy jej zmian wyznaczają m.in. ustrojowo-instytucjonalne ograniczenia gospodarki krajowej i gospodarek zagranicznych, struktura uczestników rynku, struktura dóbr będących przedmiotem wymiany na tym rynku czy też zewnętrzne siły oddziałujące na ten rynek.Literatura ekonomiczno-finansowa ilustruje różne ujęcia tematyki płynności rynku. Część publikacji ujmuje płynność jako płynność finansową firm uczestniczących w obrotach tego rynku. Wówczas mierniki płynności rynku przyjmują formę albo ilorazowych wskaźników płynności finansowej firmy - reprezentanta - lub średnich ważonych takich wskaźników dla populacji firm - uczestników rynku, albo ocen współczynników równań regresji nadzwyczajnych zysków względem, m.in. wartości obrotów takiej firmy lub obrotów całego rynku.Możliwe jest też inne podejście, które zaprezentujemy w niniejszej pracy. Będziemy korzystać z definicji wskaźników płynności, które wyraźnie nawiązują do mierników mobilności rynku, prędkości ruchu rynku wywołanych siłami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. (fragment tekstu)
EN
Market liquidity index is one of the most important indicators that describe states of capital markets. Investors prefer stocks with higher level of liquidity while they are subject to the less liquidity risk. Therefore market participants have then the greatest possibilities of using all investment strategies. Usually this means the possibility of quick purchase or sell of the stocks.In the article we present the alternative ways of measuring market liquidity. They enable further use of the obtained liquidity time series in forecasting and decision making. (original abstract)
XX
Wysoki rozwój gospodarczy Polski i wzrost zamożności społeczeństwa daje nadzieję na wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym oraz długoterminowymi inwestycjami. Celem niniejszego opracowania jest ocena atrakcyjności warszawskiej giełdy, z punktu widzenia dużego inwestora. Postawiono zatem hipotezę, że Giełda w Warszawie, dzięki dynamicznemu rozwojowi, poprawia pozycję na tle giełd europejskich. Jako obiekt odniesienia przyjęto giełdę w Londynie - jedną z największych giełd europejskich. Narzędziem porównania będą wskaźniki opierające się na miarach płynności. Dane wykorzystane w badaniu, obejmujące okres od grudnia 2000 roku do lutego 2008 roku, pochodzą z bazy Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (ang. Federation of European Securities Exchanges, FESE) i są nominowane w euro. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic development and growth of wealth in Poland gives promises on increase of interest in both capital markets and long-term investments. The main question is which stock exchange gives more prospects for large investors. In this paper are made attempts to estimate attractiveness of Warsaw stock exchange in compare to London Stock Exchange, using various measures of liquidity. The thesis is, that Warsaw Stock Exchange outperforms LSE in dynamic development and ascent its position among them. Data taken into consideration, time series from December 2000 to February 2008, are collected from database created by Federation of European Securities Exchanges. and are valuated in euro. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena zjawiska przejścia z notowań w alternatywnym systemie obrotu NC na rynek regulowany GPW. Badaniu poddano uwarunkowania i problemy funkcjonowania rynku NC, przesłanki i cele zmiany rynku, a także efekty finansowe - zmiany kursów akcji w momencie zmiany rynku, jak również w miesiąc, sześć i dwanaście miesięcy po zmianie. W ramach pracy przeprowadzono również analizę zmiany średnich spreadów w arkuszach zleceń spółek zmieniających rynek. Na potrzeby artykułu wykorzystano statystyki rynkowe dostarczone przez NC i GPW za okres 2008-2012. W ramach pracy przyjęto hipotezę, że przeniesienie spółki z rynku alternatywnego na rynek regulowany wpływa na wzrost jej wartości w krótkim czasie, generując premię z tytułu poprawy efektywności wyceny.(fragment tekstu)
EN
This paper describes functioning of process of transition of companies from Polish alternative trading system NewConnect (NC) into regulated market of Warsaw Stock Exchage (WSE). The paper focuses on rules and features of NC as well as reasons of entering into this trading system by small and medium companies. In the paper there are also pointed out major problems of NC functioning, especially liquidity-related. The main part of the paper is dedicated to the process of transition of companies from NC into regulated market. The analysis includes main reasons, conditions and effects of changing of the market. There are also presented results of investigations of rates of return as well as market quotations spreads of companies transferred from NC into WSE.(original abstract)
XX
W obszarze euro osiągnięto już stosunkowo wysoki stopień integracji rynków finansowych, w tym rynków akcji. I tutaj analogicznie, wyższy stopień integracji oznacza wzrost udziału szoków wspólnych dla krajów obszaru euro w kształtowaniu stóp zwrotu w stosunku do udziału szoków lokalnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań porównawczych nad stopniem integracji węgierskiego i słowackiego rynku akcji z rynkiem akcji obszarze euro. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to outline results of investigations into the degree of the Hungarian and Slovak equity market integration with the euro area stock market. In our investigations we used monthly data from the 1999:01 2011:12 period concerning the yield performance of the following indices: BUX, SAX, DJ EUROSTOXX, DOW JONES COMPOSITE AVERAGE. The model of the "growing impact of the common information component on stock market growth rates" estimated by means of GARCH(1,1) was used as a measure of the equity market integration. In the period from 1999 to 2004, the Hungarian equity market was more integrated with the euro area equity market than with the global equity market. But in the period 2005 2011 degree of Hungarian equity market integration with the global equity market was much higher then degree of integration with the euro area equity market. On the other hand, the Slovak equity market was more integrated with the global market in the 1999 2004 period whereas in the years 2005 -2011 its higher integration degree with the euro area stock market was noted accompanied by a low integration degree with the global market. (original abstract)
20
Content available remote Rynek pierwszych emisji publicznych (IPO) - wybrane zagadnienia
60%
XX
W literaturze poświęconej rynkom finansowym wiele miejsca zajmują zagadnienia związane z pierwszymi publicznymi ofertami akcji (IPO). Rozważania koncentrują się wokół dwóch problemów. Pierwszy dotyczy ceny, po jakiej sprzedawane są akcje w ramach IPO, ceny ich giełdowego debiutu oraz zachowania się kursów akcji IPO na giełdzie. Drugi dotyczy motywów, jakimi kierują się spółki decydując się na publiczną emisję akcji, oraz konsekwencji finansowych przeprowadzonych emisji. Z pewnością impulsem, który pobudził tak szeroką dyskusję na temat IPO, jest zaobserwowanie kilku niełatwych do jednoznacznego wyjaśnienia zjawisk. Empirycznie stwierdzono bowiem następujące fakty: - akcje kupione w ramach IPO i sprzedane w dniu ich giełdowego debiutu dają ponadprzeciętne stopy zwrotu. Zjawisko to występuje od wielu lat, na większości rynków finansowych, - w długim okresie czasu (do 5 lat) akcje debiutującego IPO kupione w trakcie pierwszego ich notowania na giełdzie zachowują się znacznie gorzej niż inne obarczone podobnym ryzykiem papiery wartościowe, - aktywność w ramach emisji pierwotnych wykazuje znaczne wahania pod względem ilości przeprowadzanych emisji, przy czym w stosunkowo krótkim okresie czasu wiele spółek o podobnym profilu decyduje się na przeprowadzenie swoich IPO. Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia najistotniejszych faktów i teorii próbujących wyjaśnić opisywane zjawiska. Swoją uwagę w artykule koncentruję przede wszystkim na efekcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z IPO, przedstawiając wyniki badań z rynku polskiego. Zdaniem autora, przy próbach wyjaśniania niektórych z tych zagadnień warto zwrócić uwagę na rzadko poruszane kwestie związane z kosztami pełnomocnictwa oraz na znany z finansów behawioralnych efekt dyspozycji. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.