Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy problemu postrzegania przez pasażerów parametrów usług transportu kolejowego. Zagadnienie to zostało przedstawione opierając się na badaniach wartości czasu w transporcie pasażerskim. Jest to czynnik, który ma istotny wpływ na decyzje dotyczące wyboru środka transportu. Czas stanowi wartość, zatem oszczędność czasu wynikająca z szybszej podróży ma swój wymiar monetarny. W zależności od subiektywnej wartości czasu, użytkownicy transportu są skłonni płacić więcej za krótszą podróż, co zostało wykazane na podstawie empirycznego badania preferencji deklarowanych, przeprowadzonego na wybranych trasach kolejowych w Polsce. Wyniki badania pokazały, że istotna część pasażerów wykazuje skłonność do ponoszenia większej opłaty za przejazd pod warunkiem uzyskania krótszego czasu przejazdu. Odpowiednie sprofilowanie usług transportowych może pozytywnie wpłynąć na wizerunek transportu kolejowego oraz wielkość realizowanych przewozów.
EN
The article refers to the passengers' perception of rail services parameters, what is discussed in the context of the time factor and its value in rail transport. Time factor has significant impact on passengers’ decisions regarding the modal choice and willingness to pay. Time has value, therefore time savings, resulting from faster travel, have monetary dimension. Depending on the subjective value of time, transport users declare to pay more for a shorter trip, what is revealed in the empirical survey done at selected train routes in Poland. The results show that significant proportion of passengers accept higher fares, subject to a shorter travel time.
2
Content available remote Długa droga do jednolitych praw jazdy UE
100%
PL
Stanowisko Rady UE w sprawie jednolitych praw jazdy. Główne przesłanki harmonizacji wzoru prawa jazdy w państwach członkowskich UE. Przegląd proponowanych zmian.
EN
The Attitude of the European Union Council towards uniform driving licences. The Basic premises of the harmonization of the driving licence pattern in the Member States of the European Union. The Review of the proposed changes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane czynniki kształtujące popyt na przewozy pasażerskie właściwe dla kolei dużych prędkości. Projekt KOP oznacza wprowadzenie nowej usługi na polskim rynku transportowym. Wiążą się z tym określone zachowania użytkowników wynikające ze spe.cyfiki tego środka transportu. Składa się na to w szczególności zmiana takich parametrów jak: czas, cena oraz dostępność transportowa połączonych miast. Jak pokazują przykłady i badania z innych państw, wprowadzenie KOP skutkowało znacznymi zmianami w strukturze popytu oraz generowały duży udział nowego ruchu. Są to uwa.runkowania, które warto wziąć pod uwagę w prognozach popytu na KOP w Polsce.
PL
Kontynent azjatycki cechuje się dużą różnorodnością ukształtowania terenu oraz wielokulturowością. Duża liczba państw na rozległym obszarze Azji znajduje się w odmiennej fazie rozwoju gospodarczego, a tym samym jakość i standard infrastruktury transportowej w tych krajach jest bardzo zróżnicowany. Inaczej przedstawia się sytuacja w takich państwach jak Japonia i Chiny, a zupełnie inaczej w dawnych republikach Związku Radzieckiego, czy w Indiach. Jednakże, niezależnie od dysproporcji rozwojowych, wraz z dynamicznym wzrostem gospodarczym w regionie, wzrasta skala wymiany handlowej zarówno pomiędzy państwami azjatyckimi, ale także pomiędzy Azją i Europą.
5
Content available remote Debata o energii w kontekście polityki transportowej UE
63%
PL
Rozmiary i struktura zużycia energii w UE-25. Energochłonność sektora transportu. Dyskutowane w UE kierunki działań i przedsięwzięć energooszczędnych. Dążenie do tzw. równowagi intermodalnej. Eurowiniety. Instrumenty fiskalne. Umowy KE z producentami samochodów. Pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowe. Bio-paliwa. Inteligentne systemy transportowe.
EN
Dimensions and structure of energy consumption in the EU-25. Energy-consumption of transport sector. The discussed in the European Union directions of energy-saving both activities and under-takings. Aspiration to the so called inter-modal equilibrium. Euro-vignettes. Fiscal Instruments. The European Commission contracts with the car producers. Vehicles with the electric drive and hybrid vehicles. Bio-fuels. The Intelligent transport systems.
6
Content available remote Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie województwa małopolskiego
63%
PL
Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski. Realizacja polityki regionalnej w województwie małopolskim.
EN
The European Union’s regional policy. The regional policy in Poland. Malopolska region at the background of the other regions in Poland. The performance of regional policy in Malopolska region.
PL
[...] Celem artykułu jest oszacowanie zmiany wskaźnika dostępności transportowej wybranych miast, będącej efektem budowy autostrad w Polsce. Układ autostrad w Polsce wyznaczony jest przebiegiem trzech głównych dróg 6: –– autostrada A1 o łącznej długości 582 km, która łączy Gdańsk z Łodzią i aglomeracją śląską w transeuropejskim korytarzu transportowym nr VI, –– autostrada A2 o łącznej długości 651 km, która łączy Poznań z Łodzią i Warszawą w transeuropejskim korytarzu nr II, –– autostrada A4 o łącznej długości 670 km, która łączy Wrocław z Katowicami, Krakowem i Rzeszowem w transeuropejskim korytarzu nr III. Dodatkowo sieć podstawowych autostrad docelowo uzupełniają: autostrada A6 (29 km), autostrada A8 (27 km) i autostrada A18 (75 km). Autostrady połączą miasta i umożliwią przemieszczanie się znacznie szybsze, niż było to możliwe do tej pory.
EN
One of the main objectives of European transport policy is to increase the accessibility of regions. In particular, this refers to the outermost regions and regions that are not necessarily geographically peripheral, but which accessibility is limited due to the lack of developed transport infrastructure. The modernization of the transport system contributes to the reduction of transaction costs what increases overall competitiveness. The development of European transport network aims at increasing the accessibility of regions. Also, the financing schemes of infrastructure development include the goal of accessibility. This particularly concerns the trans-European transport corridors which are planned to link regions along the European Union territory, but the construction of various sections of these corridors (e.g. motorways in Poland) have a significant impact on the development of the national transport system. Motorways in Poland are part of this policy and in large share have been financed by different EU funds. Motorways will connect the cities what allows to travel much faster than it was possible before. This article presents the impact of the construction of motorways in Poland (A1, A2 and A4) on the transport accessibility of regions when it comes to the change in travel time between major cities in Poland. As the accessibility indicator in the analysis we use the weighted average time of travel and economic potential. These indicators respond to different conceptualizations and offer complementary information on the impact of new infrastructure on accessibility. The study compares the travel times between selected cities and economic potential of regions based on 2004 and 2012 years data. The results indicate that the accessibility increases unevenly, so the interpretation of indicators needs to include some descriptive elements.
PL
Artykuł odnosi się do aktualnego problemu badawczego, jakim są decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych czynników decydujących o lokalizacji jest infrastruktura transportu. Rozwój infrastruktury jaki dokonuje się obecnie w Polsce w znaczącym stopniu wpływa na dostępność transportową poszczególnych regionów oraz rynków lokalnych. Powoduje to istotne zmiany w ocenie atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej ze względu na zmianę kosztów transportu. Głównym czynnikiem zmian kosztów transportu, wynikającym z ulepszeń w infrastrukturze, jest krótszy czas przejazdu.
EN
The article refers to the current research problem concerning location decisions. One of the key factors determining the location decisions is transport infrastructure. The development of infrastructure that is taking place in Poland has significant impact on transport accessibility of regions and local markets. This results in a significant change in the assessment of the attractiveness of potential locations for economic activity due to changes in transportation costs. The main factor influencing changes in transport costs, resulting from improvements in transport infrastructure, is shorter delivery time.
9
63%
PL
Artykuł odnosi się do istotnej kwestii w ekonomice transportu, jaką jest niezawodność czasu podróży. Czas ma określoną wartość zarówno w transporcie pasażerskim jak i towarowym. Wahania czasu przejazdu wpływają na zwiększenie ogólnych kosztów transportu, dlatego użytkownicy transportu uwzględniają ten czynnik w decyzjach dotyczących wariantu przewozu. Zagadnienie to przedstawione jest na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych krajach. Doświadczenia tych państw wskazują, że użytkownicy transportu traktują wahania czasu przejazdu jako koszt i są skłonni płacić za większą niezawodność czasu podróży. W artykule przedstawiono teoretyczne modele wartościujące wahania czasu podróży opracowane przez (Jacksona-Juckera oraz Smalla).
EN
Article refers to the important issue in transport economics - the reliability of travel time. Time has value, both in passenger and in freight transport. Fluctuations of travel time increase generalized transport cost, therefore transport users take this into account in their decisions concerning model choice. The research carried out in several countries show that transport users see time fluctuations as a cost. They reveal willingness to pay for a more reliable journey times. The paper presents the theoretical models of the reliability of travel time introducetd by Jackson-Jucker and Small.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.