Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmosfera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Określono kierunki zmian wielkości krajowych emisji metali ciężkich do powietrza w Polsce do roku 2010. Przedstawiono i omówiono uwarunkowania rozwoju działów produkcji i kategorii źródeł decydujących o wielkości krajowej emisji tej grupy zanieczyszczeń. Wyznaczono przewidywane w 2010 roku wielkości emisji kadmu, ołowiu i rtęci.
EN
The directions of change in the domestic heavy metals atmospheric emission in Poland up to the year 2010 have been described. Development conditions for manufacturing branches have been presented and discussed, as well as the source categories that determine the emission level of that group of pollution. The predicted emission levels of cadmium, lead and mercury have been calculated.
PL
W pracy przedstawiono nowe idee parametryzacji procesów mieszania w dolnej atmosferze, w warunkach konwekcyjnych. Analiza profilu temperatury i energii chwiejności w warstwie przyziemnej prowadzi do uzasadnienia hipotezy dotyczącej równomiernego udziału powietrza z poszczególnych poziomów warstwy przyziemnej, w formowaniu prądów konwekcyjnych. Pozwala to określić wejściowe parametry modeli konwekcji -- prędkość pionową i temperaturę powietrza zasilającego owe prądy. W dalszej części przedstawiona zostaje metoda całkowania równań modeli turbulencji z wyższym rzędem zamykania, pozwalająca wyznaczać turbulentny strumień ciepła w warstwie przyziemnej w pełnym zakresie równowag chwiejnych, włączającym asymptotyczny przypadek swobodnej konwekcji, przy słabym wietrze lub ciszy. Otrzymane, przy użyciu należącego do tej klasy modelu Mellora-Yamady, rozwiązania numeryczne porównano z wynikami empirycznymi; dokonano także aproksymacji tych rozwiązań w układzie bezwymiarowym, uzyskując postać funkcji uniwersalnych, które mogą być wykorzystywane do opisu transportu pionowego w warstwie przyziemnej, w numerycznych modelach meteorologicznych. Wprowadzone pełne rozwiązanie, które uwzględnia parametryzację transportu turbulentnego w warunkach chwiejności przy braku wiatru, uogólnia wcześniejszą metodę, wdrożoną przez autora pracy, w r. 1994, w podstawowym modelu regionalnym i mezoskalo-wym "Eta" amerykańskiej służby prognoz pogody.
EN
The dissertation introduces and discusses new ideas for the parameterization of mixing processes under convective conditions in the Iower atmosphere. Analysis of the temperature and buoyant energy profiles in the surface layer leads to the hypothesis of "equal share" of air elements originating from different levels when forming an updraft or thermal. The proposed conceptual model permits the calculation of buoyancy and kinetic energy of air parcel participation in convective motion. Under free convection, the total potential energy due to buoyancy/static instability in the surface layer appears to be equal to the constituent of turbulent kinetic energy due to vertical motions. Simplified, superquilibrium turbulence closure models can be used to derive so-called bulk surface-layer relationships, i.e. the relationship between vertical fluxes and the differences of temperature and wind speed between two levels. A synthesis of such method is made, using a popular turbulence closure model as an example. This method, originally initiated in the author's paper in 1993, is extended and generalized to include free-convection treatment and vertical variability of turbulent fluxes. The results are compared with empirically-derived relationships. The development is complemented by providing simple approximations of the solution m a universal, similarity-derived framework, for practical use.
EN
The effect of troposphere on electromagnetic waves propagation parameters is one of the most essential sources of errors in GPS measurements. The allowing for this effect can be executed by entering the corrections in results of measurements and by estimating the residual tropospheric delays at once from GPS signals (Collins, 1997). The final accuracy is determined in both cases by accuracy of the tropospheric delay dependence of satellite elevation angle - thecomplement of the zenith angle (this dependence usually is termed mapping function). Unfortunately mapping functions practically used are empirical functions obtaining by computer experiment with models for vertical profiles of refractive index of air. Biases appearing in this procedure decreases the accuracy of mapping functions and this is the cause of errors in tropospheric corrections determination as well as in restoring the parameters of troposphere basing on GPS measurements. To increase the accuracy of tropospheric effects modeling the new method of determination of tropospheric corrections for space geodetic applications in both optical and radio ranges (astronomy, SLR, SLR, GPS, VLBI) is proposed. This method is based on integral ray approximation (IROA) which was intended specialtly for the determination of integral characteristics of electromagntic waves propagation in three-dimensional inhomogenous mediums [Prokopov, 1994]. Below general equations of IROA technique re given and the results of research of new method in particulare method in particular case of spherically stratified troposphere are presented.
4
Content available remote Atmosfera jako optyczny kanał transmisyjny
100%
PL
Omówiono wpływ stanu atmosfery na propagację wiązki laserowej w otwartej przestrzeni. W szczególności przedstawiono wpływ deszczu, mgły oraz turbulencji powietrza na jakość transmisji. Zjawiska te powodują wzrost tłumienności, rozmycie czoła fali oraz zaniki sygnału. Projektując zatem optoelektroniczne łącze w przestrzeni otwartej należy zapewnić wystarczająco duży margines mocy wyjściowej ze względu na specyficzne warunki tego kanału transmisyjnego.
EN
The influence of the state of atmosphere on transmission of light beam in open air has been presented. Particularly, influence of rain, fog, turbulences of air on quality of transmission is analyzed. The atmosphere components and its thermal fluctuations causes increased attenuation, diffusion of wave front and signal fading. Therefore when we are projecting optoelectronic link in open air we ought to assure enough large power output margin because of particular properties this kind of optical channel.
6
100%
Sylwan
|
1994
|
tom 138
|
nr 12
97-105
EN
During last 15 years at least 38 species from 16 genera of plant viruses were detected and identified in environmental waters, such as rivers, streams, ponds, lakes and in the sea. Infectious virus particles were found in field and greenhouse irrigation systems, hydroponic cultures, manure nutrient solutions, and even in semi-liquid sludge of sewage plants. Plant viruses were also detected in tap water, fogs and in the clouds. Presented paper reviews: - the methods used for detecting plant viruses in waters samples, - the forms and stages of infectious plant viruses in natural waters, - methods of long distance water-transmission of plant viruses including the origins of virus particles in surface waters and mechanisms of plant infections, - epidemiological consequences of water-born and air-born plant virus discovery.
8
Content available remote Emisja zanieczyszczeń do atmosfery w zależności od spalanego paliwa
100%
11
Content available remote Charakterystyka zapylenia na Ursynowie-SGGW w 2002 roku
100%
EN
Modern methods allows accurately analysis of quality and quantity of particulate matter suspended in the air. Measurement particulate matter PM10 was done in Ursynów-WAU since January 2002 by the use of dust sampler. Ana ysis of the results shows permissible level D24 was excced 8 times in the period since January to December 2002. Th e most high concentrations was recorded during inflow northen and western air masses.
12
Content available remote Stężenie tlenku węgla w rejonie Ursynowa w 2001 i 2002 roku
100%
EN
Measurement carbon monoxide (CO) conceniration was done in Ursynów-WAU since February 2001. The primary sources of CO in Ursynów are motor vehicles and local emission. The annual and 24h mean concentrations CO in 2001, 2002 accounted for 40-56% of air quality standards. The 8-hour carbon monoxide concentration exceeds lower threshold evaluation in November 2002.
PL
W artykule zawarta jest dyskusja na temat jakości amoniaku wyzwalanego do atmosfery. Obecnie większość naukowców potwierdza fakt,iż hodowle farmerskie stwarzają największe źródło emisji amoniaku.Dotychczas zostały opracowane różne metody redukcji poziomu NH3 w produkcji zwierzęcej.Wprowadzenie zasad odpowiedniego żywienia jak też redukcja poziomu azotu zawartego w żywności mają na celu zapobieganie tym niekorzystnym zjawiskom jak też ograniczenie zastosowania nawozów azotowych.
PL
W artykule opisano transport pyłu w atmosferze turbulentnej. Uwzględniono zmiennosć kierunku wiatru, istnienie prądów termicznych i wychwyt zanieczyszczeń przez opad atmosferyczny. Ruch cząstek pyłu wynika z unoszenia uśrednionym czasowo polem prędkości wiatru i błądzenia przypadkowego zachodzącego w wyniku turbulencji.
EN
The application of stochastic approach to the transport of contamineuts is presented. According to the particle method, the motion of a representative set of particles is described by a system of stochastic differential equation. The parameters forming these equations are defined by the mean value of velocity and turbulent properties of the atmosphere. The turbulent diffusion coefficients are connected with ( vi sub 2). Also, two additional phenomena are introduced. The first is relating to the dust wash-out by precipitations and the second concerns the thermal convective currents in the atmosphere.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej wpływu na atmosferę eksploatacji samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych z różnymi czynnikami chłodniczymi stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym. Za miarę takiego wpływu przyjęto wartości: całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI) oraz jego składowych. Ukazano też zmiany w podejściu do wielkości GWP czynników chłodniczych. Pewne kontrowersje budzi tu wprowadzenie w klimatyzacji samochodowej nowej substancji R1234yf spełniającej wymogi dyrektywy UE [5], Czynnik ten (podobnie jak R134a!) w przypadku pożaru auta rozkłada się na fluorowodór - toksyczny (i rakotwórczy), a więc zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt. Stąd wzrosło zainteresowanie powrotem do użycia nie toksycznego CO2.
EN
The article presents the results of theoretical analysis of mobile air conditioning (MAC) systems operating with various refrigerants used in the automotive industry in terms of their impact on the environment. The total equivalent warming impact (TEWI) and its components is assumed as a measure of such impact. The changes in the approach to the size of GWP for refrigerants are also shown. Some controversy is associated with the entry of R1234yf - new substance satisfying the requirements of the EU MAC Directiye - in the car air conditioning. This refrigerant (as well as Rl 34a) decomposes in the case of a car fire into hydrogen fluoride - toxic (and carcinogenic), thus threatening the health of hunians and animals. Hence the increased interest in returning to the use of CO2.
16
100%
EN
The paper presents atmospheric stability description by the use Richardson number (Ri). The calculation was done for two types o f weather: sunny days (24h) and cloudy days (24h). In accordance with Oke (1987) stability static was divided as follows: unstable stability a-fully forced convection, b-mixed convection, c-free convection; d-neutral stability; stable stability e-fully forced convection, f-damped forced convection, g-no convection. Richardson number accomplish negative value, which stands unstable static conditions (a, b) for more cases of day-time period both sunny and cloudy days. Stable static conditions, particularly f characterized by positive value of Ri appear for cloudless nights most frequently. A large diversity of static conditions was observed for night-time period with cloudy weather. The most frequent static conditions in considered period is stable (maximum in October), then unstable (maximum in summertime months).
PL
Omówiono skład chemiczny atmosfer oraz przebieg podstawowych reakcji wydzielających C i N. Przedstawiono model przebiegu reakcji i przenoszenia z atmosfery C i N do austenitu oraz model warstwy nasyconej tymi pierwiastkami. Podano podstawowe zależności termodynamiczne i kinetyczne procesu. Przedstawiono wyniki badań składu chemicznego atmosfer w zakresie temperatur 770 - 860 stopni C, potencjału węglowego i azotowego oraz ich zmian z temperaturą i dodatkiem amoniaku. Podano wyniki badań współczynnika przenoszenia C i N z atmosfery do austenitu stali węglowej i zapotrzebowanie ilości (g/s) tych pierwiastków oraz uzyskane grubości warstw przy temperaturach 770, 800, 830 i 860 stopni C. Podano wnioski z badań.
EN
One talk overed composition of chemical atmospheres and course of basic reaction giving C and N. One introduced model of course of reaction and transfers from atmosphere C and N to austenite and model of layer saturated these with elements. One surrendered basic dependences thermodynamical and kinetic process. One introduced results of investigations of composition of chemical atmospheres in range of temperatures 770-860 degrees C, of potential carbon and nitrogen and their of changes with temperature and with addition of ammonia. One gave results of investigations of coefficient of transfer C and N from atmospheres to austenite of carbon steel and with application of quantity (g/s) these of elements and obtained thickness of layers at temperatures 770, 800, 830 and 860 degrees C. One gave conclusions from investigations.
PL
W artykule dokonano oceny polityki ekologicznej państwa w ochronie atmosfery. Założono, że za tworzenie polityki ochrony atmosfery odpowiada rząd i parlament, zaś jej realizacja przejawia się w tworzeniu i kontroli przestrzegania aktów prawnych, których celem jest ochrona powietrza przed skażeniem, we wprowadzaniu i skutecznym egzekwowaniu właściwych instrumentów ekonomicznych wzmacniających ochronę atmosfery oraz poprzez aktywną politykę zagraniczną. W artykule omówiono najważniejsze dokumenty i wydarzenia, które mają wpływ na kierunki polityki ochrony atmosfery, a także dokonano oceny stopnia realizacji tej polityki. Wskazano na bariery utrudniające skuteczniejszą ochronę powietrza - m.in. częsty brak powiązania programów rozwoju gospodarczego z założeniami polityki ekologicznej państwa, niespójny i niepełny system przepisów prawnych, brak źródeł finansowania inwestycji w tej dziedzinie, niską egzekucję należności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskazano również na konieczność podjęcia szerokiej debaty wyznaczającej relację między polityką ekologiczną państwa a polityką gospodarczą, a także miejsce ochrony powietrza w polityce ekologicznej.
EN
The purpose of the study was to evaluate the present air protection policy of the State in Poland. The author's basic research assumption was the conviction that air pollution causes many damages, both economic and social, forcing the government to implement a successful air protection policy. In the study, it is also assumed that it is the Government and Parliament that determine the way of air protection, and that it is implemented by creating an appropriate legal framework, introducing and enforcing economic instruments of environmental protection and conducting an active foreign policy. Moreover , it is assumed that the implementation of the environmental policy will be impossible without gaining a broad social support for environmental protection being implemented. The fourth section discusses the creation of the air protection policy. E.g., it is said that the basic document is the resolution on Poland's environmental policy passed by the Parliament in May 1991. Among other things, this resolution sets the strategic objectives and directions of air protection in this country. Poland's economic development strategy also affects air protection policies. The next section discusses the implementation of the air protection policy. It is pointed out that there is no consistent legal regulation of this problem and that many of its provisions require quick revision. Although Poland has a system of economic instruments, the weakness of this system is that they are hardly enforced. It is also stated that in Poland there are no sources of funding for large air protection projects. It is also pointed out that foreign assistance is not and will never be the main source of financing these projects. Successive sections discuss recent changes in air pollution in Poland. Conclusions and recommendations are formulated. Their implementation should contibute to better air quality in Poland.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.