Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Zasady projektowania przemieszczeniowych pali wkręcanych w gruntach niespoistych
100%
PL
Propozycja autorskich metod obliczania nośności i prognozowania oporów wkręcania świdrów pali przemieszczeniowych wkręcanych w gruntach niespoistych. Metody obliczeniowe wykorzystujące bezpośrednie wyniki badań CPT podłoża gruntowego. Opis badań i opracowanej metody obliczeniowej. Przykład obliczeniowy.
XX
Proposal of author’s methods for screw displacement pile bearing capacity calculation and for prediction of screw resistances during auger penetration in non-cohesive soils. Calculating methods based directly on CPT results. Description of screw displacement pile field investigations. Example of SDP pile calculation.
2
Content available remote Odpowiedź autora recenzji [Listy do redakcji]
100%
3
Content available remote Galileusz [rec.]
100%
PL
Recenzja książki: Jmes Reston Jr.: - Galileusz, z jęz. angielskiego przełożył Adam Szymanowski, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 396.
PL
Przeanalizowano pracę obudów głębokich wykopów rozpieranych i kotwionych w podłożu gruntowym jednorodnym i uwarstwionym. Przedstawiono wyniki obliczeń kilku przykładowych obudów. Podano rezultaty analiz, szczególnie w odniesieniu do wpływu parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów.
EN
A behaviour of deep excavation retaining walls, supported by spreads and anchors was analysed in uniform and layered soil conditions. The results of calculations of several examples of retaining walls were presented. The results of analyses, especially with respect to influence of geotechnical parameters were discussed.
5
Content available remote Wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych
100%
PL
Syntetyczny opis i wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych, zrealizowanych w ramach projektu badawczego, finansowanego przez MNiSW – projekt nr N N506 369234. Badania na palach wyposażonych w aparaturę do pomiaru pionowego rozkładu siły osiowej wzdłuż ich trzonów. Powiązanie wyników badań z wynikami sondowań statycznych CPTU i uzyskanie relacji względnych pomiędzy oporami gruntów niespoistych wzdłuż pobocznic pod podstawami pali a oporami gruntu pod stożkiem sondy CPTU.
EN
Description and the results of filed tests of screw piles and columns carried out in the frame of the grant No. N506 369234 financed by the Ministry of Higher Education. The tests were performed on piles equipped in the gauges for the measurement of vertical distribution of axial force along the pile shafts. Relation between the unit resistances of non-cohesive soils along the pile shaft under the base, and cone resistance from CPTU tests.
6
Content available remote Badania terenowe przemieszczeniowych pali i kolumn wkręcanych typu SDP i SDC
100%
PL
Przedmiotem pracy są badania pali i kolumn wkręcanych na terenowym poletku doświadczalnym, zorganizowanym na terenie Żuław Wiślanych przy okazji budowy obwodnicy drogowej Pruszcza Gdańskiego. Rozpatrywany rejon charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi podłoża gruntowego, wymagającymi użycia pali lub kolumn betonowych. Na poletku wykonano dwie kolumny wkręcane SDC i dwa pale wkręcane SDP o średnicy 360 mm i o różnych długościach. Badania nośności kolumn i pali przeprowadzono z wykorzystaniem systemu pomiarowego do rejestracji pionowego rozkładu siły wzdłuż trzonów pali i kolumn, co następnie pozwoliło na oddzielne określenie oporów gruntu wzdłuż pobocznicy i pod podstawami. Badania kolumn i pali powiązano z badaniami CPTU podłoża gruntowego i pomiarami oporów wkręcania świdra formującego. W artykule opisano przebieg badań na rozpatrywanym poletku doświadczalnym oraz zaprezentowano uzyskane wyniki wraz z ich krótką analizą.
EN
The paper presents the screw piling technology, which is gaining a wide acceptance and still requires a better understanding from the scientific point of view. In the paper the field investigation of screw piles and columns performed on the road currently under construction near Pruszcz Gdahski is reported. Tests were carried out on two screw SDP piles and two SDC columns, which were instrumented with a special measuring equipment consisted of vibrating wire extensometers. This equipment allows for the pile shaft and base resistances to be assessed separately. The results of pile and columns tests were analyzed together with CPTU tests and measurements of pile installation parameters (torque, concrete pressure etc.). Results of tests presented in this paper and performed analysis provide some new information regarding loaded screw pile behaviour in the soil.
7
Content available remote Rankingi uniwersytetów stają się bardziej wyrafinowane
100%
PL
Główną część artykułu stanowi tłumaczenie dwu redakcyjnych komentarzy z tygodnika Nature z marca 2010 r. Mówią one o wadach międzynarodowych rankingów uniwersytetów i o niebezpieczeństwach związanych z bezkrytycznym posługiwaniem się nimi. Mówią też o próbach udoskonalenia kryteriów oceny uniwersytetów i wypracowania użytecznych metod interpretacji publikowanych ocen. Uzupełnieniem tłumaczenia jest obszerny komentarz tłumacza dodający szereg szczegółów do oryginalnych tekstów, w powiązaniu z realiami badań naukowych w Polsce. Komentarz tłumacza: Według najbardziej znanego w Polsce rankingu uniwersytetów, prowadzonego przez uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, dwa najlepsze polskie uniwersytety, Warszawski i Jagielloński, mieszczą się w czwartej setce. Wynik ten jest nagminnie (i z wyraźnie widoczną satysfakcją) cytowany przez różnych polskich dziennikarzy i polityków i używany do uzasadniania skrajnie negatywnych opinii o całości polskiej nauki. Poniższe dwa teksty, przetłumaczone z tygodnika Nature za zgodą redakcji, pokazują słabe strony takich rankingów i przestrzegają przed bezkrytycznym posługiwaniem się nimi.
EN
The main part of this article is a translation of two editorial comments from Nature, published in March 2010. They discuss the disadvantages of international university rankings and the risks connected with using them uncritically. They also discuss attempts to improve the criteria of rating the universities and to work out useful methods of interpreting the published rankings. The translation is supplemented with an extended commentary of the translator that adds several details to the original texts and relates them to the realities of doing research in Poland.
PL
Przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w pracy, jest proces rozdzielania zdyspergowanych układów dwufazowych typu olej w wodzie (0/W) i woda w oleju (W/0) realizowany z wykorzystaniem wysokosprawnych struktur koalescencyjnych. Szczególny nacisk położono na usuwanie zemulgowanej wody z oleju napędowego, co stanowiło główny nurt badawczy i doprowadziło do opracowania nowatorskiego rozwiązania dwustopniowego kompaktowego filtra do montażu w pojazdach wyposażonych w silniki wysokoprężne. W pierwszym rozdziale pracy dokonano przeglądu metod separacji układów ciecz-ciecz, z naciskiem na urządzenia wyposażone w elementy koalescencyjne do rozdzielania stabilnych emulsji. Wskazano powszechnie obserwowane trudności oraz przedyskutowano znaczenie najistotniejszych parametrów, mających bezpośredni wpływ na ograniczenie skuteczności pracy struktur koalescencyjnych. Wykonano studium literaturowe dotyczące mechanizmu koalescencji rozproszonych kropel unoszonych w przepływie i związanych z nim modeli efektywności ich łączenia się. Następnie zestawiono i przedyskutowano różnorodne zależności opisujące skuteczność wychwytywania i koalescencji kropel dyspersji przepływającej przez złoże porowate. Sformułowano nowy model pozwalający na opis zjawisk depozycji i ociekania dużych kropel po koalescencji dla pojedynczej komórki obliczeniowej, który uwzględnia zarówno wpływ zwilżalności włókien i związanego z tym nasycenia struktury na skuteczność separacji, jak i umożliwia oszacowanie rozmiarów kropel i mechanizmów prowadzących do ich odłączania na wylocie. W części eksperymentalnej przeprowadzono w szerokim zakresie prace doświadczalne separacji dyspersji ciecz-ciecz z wykorzystaniem struktur polimerowych, celulozowych i włókien szklanych, w ramach których zweryfikowano tendencje podawane w literaturze przedmiotu oraz sformułowano wnioski, których część okazała się przeciwstawna doniesieniom literaturowym. Dla wyników odbiegających od ustalonych opinii nt. koalescencji kropel w strukturach włókninowych przedstawiono interpretację domniemanych mechanizmów mających wpływ na przebieg procesu. W ramach prac laboratoryjnych wykonano szereg modyfikacji badanych struktur koalescencyjnych w celu poprawy ich skuteczności. Badania separacji emulsji przeprowadzono w samodzielnie zaprojektowanej instalacji testowej, której uniwersalny charakter umożliwia badania separacji dyspersji wody w oleju i odwrotnej, a także prowadzenie eksperymentów w szerokim zakresie parametrów operacyjnych i dla różnej geometrii warstw włókninowych. Zwieńczeniem realizowanych badań doświadczalnych, wspartych teoretyczną analizą zjawisk i ich numerycznym opisem, jest zgłoszenie patentowe oraz praktyczne zastosowania opracowanych rozwiązań, których szczegóły przedstawiono w ostatnim rozdziale pracy.
EN
The aim of the monograph is the separation of liquid-liquid emulsions performed using fibrous coalescence media. The emphasis was put on removal of dispersed water from diesel fuel, which was the main course of the research work. The problems of diesel fuel filtration are commonly observed issue due to change of fuel properties in recent years. Hence, devising of a high-efficiency water separation system arises from a real demand from filter manufacturers. The research described in the monograph led to designing of a new two-stage filter for mounting directly in vehicles, but it can be easily scaled-up for higher throughputs. In first part of this work a review of coalescence separators for highly emulsified and stable dispersions was carried out. The parameters which negatively affect the separation performance were pointed out. A literature study on mechanism of binary coalescence between two free-flowing droplets was done, including review of the coalescence efficiency models. Then relations and models, which describe the operation of the coalescence porous media, were presented and discussed. The new modelling approach for deposition of emulsion droplets and drainage of large ones after the coalescence, i.e. detaching from the fibrous structures, was formulated. The model includes the effect of fiber wettability and saturation on the efficiency of separation as well as it allows to estimate the size of detached droplets, and determine a dominant mechanism leading to droplet disengagement. Its assumptions and simplifications were discussed in details. In experimental part of the work a wide range of experiments were carried out using the coalescence structures made of polymers, fiberglass and cellulose. The tendencies described in literature were verified. For results which do not comply with trends reported in literature, own interpretation of mechanisms which affect the process was proposed. Some modifications of coalescence structures were carried out, the properties of applied functionalization was verified in laboratory, and in final stage the effect of modification was established in emulsion separation test. The in-house designed test rig enabled examination of various elements, i.e. in form of flat sandwiched multilayer media or in form of cylindrical cartridges of various sizes. The universal design of the experimental system allowed testing of both O/W or W/O emulsions at a wide range of operating parameters. The experimental research programme supported with theoretical analysis of mechanisms and its numerical description enabled to design a new type of diesel filter, which was patented. The prototype system was built and the high-efficiency was confirmed in testing, as described in last chapter of the monograph. Other practical applications of coalescence media designed for a specific process were described.
9
100%
EN
Field investigations concerning screw piles and columns have been carried out for the "Bearing capacity and work in the soil of screw piles" research project, financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education - project No N N506 369234. The tests of three instrumented screw piles were conducted together with CPTU tests and measurements of pile installation parameters (especially torque). The objectives of field investigations and the entire research project include discovering how screw piles work in the soil, locating and describing the correlations between CPTU results and rotation resistance during pile auger installation and next establishing correlations between CPTU results, rotation resistance and the bearing capacity of this kind of piles. The paper describes the investigation procedure and the basic results of tests carried out in the first of a series of sites.
PL
Dla potrzeb projektu badawczego "Nośność i praca w gruncie pali wkręcanych" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - projekt nr N N506 369234 rozpoczęto badania terenowe pali i kolumn wkręcanych. W artykule opisano badania na pierwszym zorganizowanym do tego celu poletku doświadczalnym. Przeprowadzono na nim badania trzech pali wkręcanych z użyciem specjalnego systemu pomiarowego oraz w połączeniu z badaniami podłoża gruntowego za pomocą sondowań CPTU oraz z pomiarami parametrów wykonawstwa pali (moment wkręcający i inne). Celem badań terenowych i całego projektu badawczego jest rozpoznanie charakteru pracy pali wkręcanych w gruncie oraz określenie zależności pomiędzy wynikami sondowań CPT a oporami wkręcania i nośnością pali wkręcanych. W artykule zawarto opis przebiegu oraz podstawowe wyniki wykonanych badań.
PL
Zasada działania iniekcji pod podstawą pala wierconego. Opis przykładu zastosowania zaawansowanej techniki pomiarowej do badań statycznych pali wierconych z iniekcją podstaw. Interpretacja i analiza porównawcza wyników badań dwóch pali, jednego z iniekcją, drugiego bez iniekcji podstawy. Wnioski na temat wpływu iniekcji pod podstawą na charakterystykę współpracy pala wierconego z gruntem.
EN
The principle of grouting operation under the base of a bored pile. The example of static load tests on instrumented bored piles installed with and without grouting under the bases. The interpretation and comparative analysis of both piles test results. The conclusions about the grouting influence on characteristics of bored pile interaction with soil.
EN
Application of polymer media for coalescence of oil droplets and separation of O/W emulsion was studied. The research was focused on the structural design of a primary coalescence layer. High efficiencies of separation were obtained for structures made of finest fibres. The increase of the average fibre diameter led to a decrease of pressure drop and reduced efficiency of oil droplets removal. Thick fibres performed well as the drainage media and enabled detachment of large droplets. In addition the influence of the material wettability and resulting saturation of coalescence structures on their operation performance was studied.
12
Content available remote Propozycja zwiększania nośności pali rurowych z otwartym dnem
100%
PL
Propozycja poprawienia pracy i nośności pali stalowych z otwartym dnem za pomocą wewnętrznych uzbrojeń poziomych. Wyniki badań pali w terenie w skali 1:1 i w laboratorium w skali modelowej.
EN
In the paper, a proposal of improvement of open-end steel pipe piles bearing capacity by installations of ribs inside the pipe is presented. The improvement of bearing capacity was confirmed by investigations and tests performed in the field - in natural scale and in the laboratory - in model scale.
13
Content available remote Niedocenione odkrycia - mało znane epizody z historii teorii względności
100%
EN
The article presents a few important discoveries in the relativity theory, done between the 1920s and 1950s, whose meaning had not been properly recognized, and in some cases remains unrecognized until today. The discoveries presented are a selection from the ,,Golden Oldies" series of reprints that is being published by the General Relativity and Gravitation journal.
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki badań charakterystyki strukturalnej warstw otrzymanych w wyniku połączenia technologii napawania niskowęglową stalą niskostopową z jej późniejszą obróbką cieplno-chemiczną. Spośród wielu gatunków materiałów nadających się do wykorzystania w ramach opracowanej metody regeneracji mogących stanowić napoinę na szczególną uwagę zasługuje stal o oznaczeniu 13CrMo4-5. Po wykonaniu napoin przeprowadzono badania metalograficzne uzyskanych warstw. Następnie wykonano obróbki cieplno-chemiczne azotowania (NITROVAC), azotonasiarczania (SULFONIT) oraz nawęglania próżniowego. Przeprowadzono rownież badanie odpomości na zacieranie warstw przy użyciu aparatu FALEX.
EN
The following elaboration includes the results of microstructure investigation of the obtained layers in the consequence of combination the surfacing by welding technology with use of low-carbon alloy steel and afterwards the thermochemical treatment. Among variety of materials used in regeneration as padding weld the steel 13CrMo4-5 should be noticed. After rebuilding by welding microstructural investigation was performed. Then termochemical treatment like: vacuum nitriding - NITROVAC, gas sulphonitriding - SULFONIT, vacuum caburizing FINE CARB were used. Another researches executed on these regenerated samples was wear resistant investigation with use of FALEX machine.
15
Content available remote O modelach kosmologicznych i niektórych związanych z nimi nieporozumieniach
100%
PL
W artykule uzasadniono potrzebę używania niejednorodnych modeli do opisu Wszechświata i podano przykłady skutecznych zastosowań takich modeli. Omówiono następujące tematy: 1. Przypomniano, że zasada kosmologiczna, która stanowi podstawę klasycznych modeli Robertsona-Walkera jest tylko postulatem filozoficznym, który należy poddać obserwacyjnej weryfikacji (czego dotychczas nie zrobiono). 2. Pokazano, że zlinearyzowane równania Einsteina używane w kosmologii do opisu powstawania i ewolucji struktur nie mają solidnych podstaw matematycznych. 3. Przedstawiono podstawowe własności geometryczne modeli Robertsona-Walkera, Lemaltre'a-Tolmana (L-T) i Szekeresa i porównano je ze sobą. 4. Przedyskutowano następujące astrofizyczne wnioski z modelu L-T: (a) Wyjaśnienie pociemnienia supernowych typu la bez wprowadzania ekspansji z przyspieszeniem i bez "ciemnej energii"; (b) Opis powstawania gromad galaktyk i pustek za pomocą ścisłych modeli; (c) Rozwiązanie "problemu horyzontu" bez użycia modeli inflacyjnych i ich pól skalarnych; (d) Związek między rosnącymi i malejącymi modami zaburzenia a geometrycznymi charakterystykami modelu. W zakończeniu podano listę najważniejszych wydarzeń w historii modeli niejednorodnych.
EN
The article explains the need to use exact inhomogeneous models of the Universe and discusses examples of successful application of such models. The following topics are discussed: 1. It is reminded that the cosmological principle that is the basis of the classical Robertson-Walker models is merely a philosophical postulate which should be subject to observational verification (never carried out). 2. It is shown that the linearised Einstein equations used in cosmology to describe structure formation and evolution have shaky mathematical foundation. 3. The basic geometrical properties of the Robertson-Walker, Lemaitre-Tolman (L-T) and Szekeres models are presented and compared with each other. 4. The following astrophysical applications of the L-T model are discussed: (a) Explanation of the dimming of type la supernovae without accelerated expansion of the Universe and without ,"dark energy"; (b) Description of formation of galaxy clusters and voids by exact models; (c) A solution of the "horizon problem" without inflationary models and their scalar fields; (d) The connection between increasing and decreasing modes of perturbation and geometrical characteristics of the models. A brief listing of the most important events in the history of inhomogeneous models is given.
PL
Odpowiedź na artykuł dyskusyjny K. Sahajdy do artykułu zamieszczonego w „Inżynierii Morskiej i Geotechnice” nr 6/2011. Charakterystyka problemów związanych z interpretacją pomiarów rozkładu siły osiowej w palu podczas próbnego obciążenia. Propozycja i opis metody identyfikacji siły rezydualnej występującej w palu przed rozpoczęciem próbnego obciążenia.
EN
Response to the paper of K. Sahajda published as a critical discussion to previous paper of the Author (Inżynieria Morska i Geotechnika. No. 6/2011). Description of the problem related to the interpretation of the distribution of axial force measurements in pile during load tests. Proposal and presentation of the method identifying the residual force existing the pile prior to load tests.
17
Content available remote Numerical simulation of screw displacement pile interaction with non-cohesive soil
100%
EN
A trial numerical simulation of screw displacement pile interaction with non-cohesive subsoil during the transfer of compression load is described. The simulation was carried out in an axisymmetric system using the Plaxis 2D-FEM computer programme. The technological phases of pile installation in the ground were numerically modelled using equivalent processes which provided similar effects to real technical actions. The results of the numerical calculations were verified by comparing them with the load test results of a real pile in the field. The analysis shows that, apart from the technological elements, a proper numerical simulation of screw displacement pile interaction with non-cohesive soil also needs to take into account soil characteristics as defined in the critical state theory.
PL
W artykule przedstawiono procedurę obliczania fundamentu podpory mostowej posadowionej na palach wierconych wielkośrednicowych z iniekcją pod podstawami. Zastosowano autorską metodę prognozowania krzywej osiadania pala z iniekcją oraz nowe podejście do obliczania statycznego fundamentów palowych.
EN
The article presents a procedure of calculating a bridge support foundation based on large-diameter bored piles with pressure grouting under the bases. An original method of predicting the pile load-settlement curve and a novel approach to the static calculation of pile foundations have been applied.
19
Content available remote Propozycja nowego podejścia do obliczania i projektowania fundamentów palowych
100%
PL
Opis i założenia nowego podejścia do obliczenia i projektowania fundamentów palowych, w których nośność pali wyrażono nie jako wartość liczbowa, lecz jako zależność obciążenie – osiadanie pala. Przedstawienie dwóch przykładów obliczeniowych wykazujących zasadność i atrakcyjność nowego podejścia obliczeniowego. Propozycja nowego podejścia również do interpretacji i oceny wyników próbnych obciążeń pali.
EN
Description and principles of a new approach for calculation of pile foundations in which pile bearing capacity is expressed not by determined value but by load – settlement characteristic. Presentation of two examples of pile foundation calculation demonstrating relevance and attractiveness of the approach. Proposal of the new approach for static load test interpretation.
20
Content available remote Jak powstawała teoria względności
100%
EN
The paper describes the chain of events that had led to the creation ofthe relativity theories, first the special, then the general one. It is emphasized that Einstein did not overturn the older physics but built a new structure upon it, which includes Newton's mechanics as a limit and contains Maxwell's theory of electromagnetism verbatim. A few popular misconceptions about relativity vs. Newtonian mechanics are corrected.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.