Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza składowych głównych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
|
|
nr 468
230-238
PL
W badaniach statystycznych braki odpowiedzi stanowią jedno z głównych źródeł błędów nielosowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwie grupy metod statystycznych, których zastosowanie przyczynia się do eliminacji negatywnego wpływu braków odpowiedzi na proces estymacji nieznanych parametrów w populacji generalnej: imputacja i kalibracja. Szczególną rolę odgrywa tutaj kalibracja, która polega na skorygo-waniu wag wynikających ze schematu losowania próby, tak aby odtworzone zostały warto-ści globalne wszystkich zmiennych pomocniczych. Głównym celem artykułu jest przedsta-wienie analizy składowych głównych jako metody doboru zmiennych pomocniczych w po-dejściu kalibracyjnym w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi. W artykule skon-centrowano uwagę na pokazaniu teoretycznych powiązań między podejściem kalibracyjnym a analizą składowych głównych z uwzględnieniem faktu, że w badaniu występować mogą braki odpowiedzi. W tym celu opisana zostanie konstrukcja odpowiednich wag kalibracyj-nych wykorzystujących metodę składowych głównych.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania hodografu wektora przestrzennego prądu stojana do wykrywania i lokalizacji zwarć zwojowych silnika indukcyjnego. Uwaga została zwrócona na zmiany, jakie powoduje zwarcie kilku zwojów w jednej fazie uzwojenia stojana na wektor przestrzenny prądu stojana (odkształcenie hodografu prądów w osiach α-β ). Do wykrywania i oceny stopnia uszkodzenia wykorzystano metodę opartą o analizę składowych głównych oraz obliczonych na jej podstawie wskaźników uszkodzenia uzwojenia stojana. Zaproponowano model matematyczny silnika indukcyjnego z uszkodzonym uzwojeniem stojana. Stopień uszkodzenia uzwojenia stojana modelowano poprzez zmianę liczby zwieranych zwojów, natomiast miejsce uszkodzenia poprzez modelowanie zwarć kolejno w każdej z faz uzwojenia stojana.
EN
In this paper analysis of stator vector currents hodograph changes for detection and localization shorted turns in induction motor is presented. Attention has been paid to distortion of stator vector currents hodograph caused by shorted-turns in one motor winding phase. Method based on principal components analysis is used for detection and condition evaluation of the stator windings. The mathematical model of induction motor in the case of stator fault is proposed. The fault level is modeled by changing number of shorted winding turns in one phase. Change of fault localizations is realized by modeling of turn to turn faults in each phase sequentially.
EN
Systems based on principal component analysis have developed from exploratory data analysis in the past to current data processing applications which encode and decode vectors of data using a changing projection space (eigenspace). Linear systems, which need to be solved to obtain a constantly updated eigenspace, have increased significantly in their dimensions during this evolution. The basic scheme used for updating the eigenspace, however, has remained basically the same: (re)computing the eigenspace whenever the error exceeds a predefined threshold. In this paper we propose a computationally efficient eigenspace updating scheme, which specifically supports high-dimensional systems from any domain. The key principle is a prior selection of the vectors used to update the eigenspace in combination with an optimized eigenspace computation. The presented theoretical analysis proves the superior reconstruction capability of the introduced scheme, and further provides an estimate of the achievable compression ratios.
4
Content available remote Impedance tomography method in the identification of the inside of the 3d object
75%
EN
The main aim of the paper is to present a multi-region BEM with quadratic interpolation function for the flat, triangular surface elements and also an efficient method based on the inverse mapping with the aid of the Neural Network (NN) and Principal Component Analysis (PCA). The identification of the location and size of the anomalies as the core of the inverse problem solution, is considered. An application of combined PCA and NN method for 3D EIT problem allows to obtain the results of inverse problem solution in real-time. In addition, PCA applied to EIT data enables reducing dimensionality of the measured data for 3D space and removing the unused part of information, usually corresponding to noise and interrelated variables, that affects the accuracy of the solution.
PL
Celem pracy było przedstawienie metody rozwiązania zagadnienia odwrotnego w przestrzennej tomografii impedancyjnej będącej połączeniem Analizy Składowych Głównych (ASG) i Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN), umożliwiającej uzyskiwanie wyników rozwiązania w możliwie najkrótszym czasie, z zadowalającą dokładnością. W pracy zaprezentowano wykorzystanie SSN do identyfikacji parametrów wnętrza obiektów trójwymiarowych. W celu redukcji wymiaru wektora danych wejściowych, a tym samym optymalizacji struktury sieci neuronowej zastosowano metodę ASG, która oprócz redukcji wymiaru przestrzeni danych pozwoliła na wyselekcjonowanie tylko nieskorelowanych napięć międzyelektrodowych. Wraz z opracowaniem i testowaniem metody istotnym etapem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie modelu numerycznego i akwizycja wyników rozwiązania zagadnienia prostego w ITK. W tym celu zastosowano Metodę Elementów Brzegowych (MEB), opracowując jednocześnie implementację MEB dla płaskiego elementu trójkątnego zerowego rzędu i elementu izoparametrycznego 2-go rzędu w języku C++. Zaprezentowana metoda połączenia ASG i SSN pozwala w sposób efektywny uzyskać informacje na temat parametrów identyfikowanego środowiska w zagadnieniach trójwymiarowych. Wyniki przeprowadzonych testów dowodzą , że dzięki zastosowaniu ASG możliwa jest redukcja wymiaru przestrzeni danych, wyznaczenie nieskorelowanych napięć międzyelektrodowych, a także wyeliminowanie szumów, co zdecydowanie zwiększa dokładność rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Błąd względny identyfikacji parametrów wewnętrznych obiektów dla rozwiązania zagadnienia prostego MEB, dla trójkąta izoparamertrycznego sześciowęzłowego nie przekroczył 1%. Należy podkreślić , że w przeprowadzonych zadaniach testowych sieci neuronowe testowane były rzeczywistymi danymi pomiarowymi. Istotną zaletą podejścia neuronowego jest czas rozwiązania.
EN
The paper presents an estimation of life standard diversity for residents of Polish voivodships in 2003–2013. The principal component analysis was applied for multidimensional functional data and the dendrite method was used for cluster analysis. These methods made it possible to isolate relatively homogeneous groups of voivodships that had similar values of characteristics under consideration, for the whole period at issue.
PL
W artykule przedstawiono ocenę zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województw w latach 2003–2013. Do oceny zastosowano analizę składowych głównych dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych oraz dendrytową analizę skupień. Metody te pozwoliły na wyodrębnienie względnie jednorodnych grup województw o zbliżonym poziomie rozpatrywanych cech dla całego rozpatrywanego okresu łącznie.
6
Content available remote Zastosowanie metody składowych głównych do redukcji zmiennych opóźnionych
75%
PL
Problem przedstawiony w artykule dotyczy w ogólnym sensie zagadnień modelowania krótkoterminowego procesów, w szczególności krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Opisano nową metodę doboru zmiennych opóźnionych do modelu wielowymiarowego. Zaproponowano implementację jednej z klasycznych statystycznych metod analizy czynnikowej, mianowicie – metodę składowych głównych ang.PCA.
EN
In the paper the issues of short-term forecasting of power demand in Polish Power System are considered. New method enabling of selection of delayed variables for the multivariate model were described. In the paper one of the classical statistical method of factors analysis has been implemented, namely the Principal Component Analysis (PCA).
PL
Tomografia komputerowa jest techniką obrazowania wnętrza badanego obiektu na podstawie pomiarów dokonywanych na jego brzegu. Konieczne jest tu sformułowanie zagadnienia odwrotnego i wybór metody identyfikacji współczynników materiałowych. W celu rozwiązania równania Laplace'a zastosowano metodę elementów brzegowych dla obszarów złożonych, strefowo jednorodnych. Identyfikacji parametrów wnętrza obiektów dokonano przy użyciu analizy składowych głównych w połączeniu z sieciami neuronowymi oraz metodą klasyczną bazującą na deterministycznej metodzie optymalizacyjnej.
EN
The inverse problem solution provides the identification of the radius and the position of the object placed inside the hemispherical tank. The reconstruction method is based on the inverse mapping with the aid of the Neural Network (NN) and Principal Component Analysis (PCA) as well as the so called classical method based on deterministic optimization method.
PL
W pracy zaprezentowano porównanie wybranych metod wnioskowania statystycznego, stosowanych w badaniach hydrogeochemicznych. Metody statystyczne zostały zastosowane w celu wstępnej identyfikacji procesów formowania składu chemicznego wód poziomów mioceńskiego i głębokiego plejstoceńskiego na obszarze zlewni Gwdy. W rezultacie przeprowadzonej analizy skupień otrzymano trzy grupy (skupienia) czynników kształtujących skład chemiczny wód podziemnych. W wyniku analizy składowych głównych i analizy czynnikowej wyróżniono zbiory dwóch czynników kształtujących skład chemiczny wód podziemnych. Wszystkie zastosowane metody okazały się wrażliwe na występowanie anomalii hydrogeochemicznych. Z tego względu, w przypadku analizy skupień i analizy składowych głównych, niemożliwe było dokonanie w pełni poprawnego opisu chemizmu wód podziemnych w obszarze badań. Najlepsze rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu analizy czynnikowej. Wyniki analiz statystycznych odniesiono do rezultatów dodatkowych badań: składu izotopowego wody, stężeń siarczanów, trytu oraz badań mikrobiologicznych. Zastosowane metody statystyczne okazały się pomocne, jednakże interpretacja uzyskanych, szczególnie zróżnicowanych danych, jest utrudniona.
EN
Comparison of selected methods of hydrogeochemical statistical analysis is presented in the paper. Statistical methods were applied to initially identify the formation processes of groundwater chemical composition within the Gwda river basin. As a result of a cluster analysis, three cluster sets of factors forming the chemical composition of the groundwater were distinguished. A set of two factors forming the chemical composition of the groundwater was distinguished as a result of a principal component analysis and a factor analysis. All the statistical methods used were found out to be susceptible upon hydrogeochemical anomalies. The observed susceptibility of the cluster analysis and the principal component analysis allowed a fully correct description of the formation of the groundwater chemical composition in the study area. The best results were achieved using the factor analysis, but this method is also susceptible upon the anomaly cases. The results of the statistical analysis were compared with the research results of additional factors such as the isotopic composition of water and concentrations of sulfates and tritium. The statistical methods appeared to be helpful. However, the interpretation of research results without the additional factors is intractable, especially in the case of hydrogeochemical anomalies.
EN
The use of surface electromyogram (sEMG) has grown in the field of gait analysis, prostheses and exoskeleton. Surface electromyogram can directly reflect the human intention for locomotion modes and can be used as a source of control for lower limb prosthesis. The variations factors such as non-Gaussian nature of sEMG signal and mobility of amputees have been observed to degrade the activity recognition performance. This study investigates the properties of the sEMG signal with the purpose of determining the discriminant features to classify the feature space into various activities especially in the context of amputees. To address the variations in activity recognition performance, this study proposed the magnitude of bispectrum as a novel feature extraction method that is invariant to the variations factors and an unsupervised feature reduction method was used to extract the discriminant features. Furthermore, sEMG signals from eleven wearable sensors located on the lower limb muscles were recorded from six subjects including four able-bodies, one unilateral transti-bial, and one unilateral transfemoral amputee during walking and ramp activities. Distinct muscles were selected using the L1-norm method. Effective classifier namely support vector machine and linear discriminant analysis were used to classify the multi-class sEMG signal patterns. The experimental results consistently showed an average accuracy of 99.7%. Further evaluation on three different types of prostheses revealed that the proposed method is more robust compared to the existing methods. The promising results of this study can be applied potentially in the control of lower limb wearable devices such as prostheses/ exoskeletons.
10
Content available remote Heart rate extraction from PPG signals using variational mode decomposition
63%
EN
Monitoring of vital signs using the photoplethysmography (PPG) signal is desirable for the development of home-based healthcare systems in the aspect of feasibility, mobility, comfort, and cost-effectiveness of the PPG device. In this paper, a new technique based on the variational mode decomposition (VMD) for estimating heart rate (HR) from the PPG signal is proposed. The VMD decomposes an input PPG signal into a number of modes or sub-signals. Afterward, the modes which are dominantly influenced by the HR information are selected and further processed for extracting HR of the patient. The proposed scheme is validated over a large number of recordings acquired from three independent databases, namely the Capnobase, MIMIC, and University of Queens Vital Sign (UQVS). Experiments are performed over different data length segments of the PPG recordings. Using the data length of 30 s, the proposed technique outperformed the existing techniques by achieving the lower median (1st quartile, 3rd quartile) values of root mean square error (RMSE) as 0.23 (0.19, 0.31) beats per minute (bpm), 0.41 (0.31, 0.56) bpm and 1.1 (0.9, 1.22) bpm for the Capnobase, MIMIC, and UQVS datasets, respectively. Since the shorter data length is more suitable for the clinical applications, the proposed technique also provided satisfactory agreement between the derived and reference HR values for the shorter data length segments. Perfor-mance results over three independent datasets suggest that the proposed technique can provide accurate and reliable HR information using the PPG signal recorded from the patients suffering from dissimilar problems.
PL
W ostatnim okresie coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że zanieczyszczenia ścieków deszczowych to nie tylko definiowane odpowiednimi przepisami zawiesiny ogólne i związki ropopochodne, ale też inne związki mające wpływ na środowisko gruntowe i wody odbiornika. Należą do nich m.in. metale ciężkie, chlorki, siarczany, biogeny, zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Zróżnicowanie czynników wpływających na jakość ścieków deszczowych, związanych między innymi z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego czy rodzajem pokrycia terenu oraz prowadzonej działalności człowieka, powoduje, że określenie typowego ich składu jest zadaniem bardzo trudnym, szczególnie jeśli mamy do czynienia z terenami zurbanizowanymi. W rezultacie duże zanieczyszczenie wód opadowych odprowadzanych z terenów miejskich wpływa zdecydowanie na okresowe pogorszenie stanu czystości wód oraz destabilizuje równowagę biologiczną w odbiorniku. W artykule przedstawiono wyniki badań stanu zanieczyszczenia ścieków deszczowych spływających systemem kanalizacyjnym z obszaru wybranej zlewni o typowo miejskim charakterze, zlokalizowanej w centrum Kielc. Do analiz wytypowano wezbrania z okresu letniego i zimowego, w czasie których pobrano za pomocą automatycznego samplera próby ścieków deszczowych i roztopowych. Oznaczono w nich stężenia metali ciężkich (Ni, Cu, Cr, Zn, Pb, Cd), chlorków oraz określono pH i temperaturę. Do oceny korelacji między analizowanymi wskaźnikami zanieczyszczeń zastosowano metodę składowych głównych, a na tej podstawie sporządzono biploty oraz wyznaczono współrzędne czynnikowe.
EN
Recently, increasing attention has been paid to the fact that the rainfall wastewater pollution is defined not only by the suspended solids and oil derivatives, the admissible levels of which are given in regulations, but also by other compounds that affect the soil environment and the waters of the receiver. Those include, among others, heavy metals, chlorides, sulphates, biogenic substances, and microbiological pollutants. The quality of rainfall wastewater is influenced, among others by atmospheric air pollution, type of terrain coverage, and human activity. Diversity of factors that affect the quality of rainfall wastewater is enormous, which makes it extremely difficult to determine a typical composition of such wastewater, especially in urbanised areas. As a result, high pollution of rainfall waters running off from urban areas has a decisive impact on periodic deterioration of water purity and it disturbs the biological balance in the receiver. The paper presents the results of investigations on the pollution of rainfall wastewater running off, through a sewer system, from the area of selected catchment, typically urban in character, located in the centre of Kielce. The analysis was conducted for high water stages occurring in summer and winter periods. Samples of rainfall and spring thaw wastewater were collected using an automatic sampler. Heavy metals (Ni, Cu, Cr, Zn, Pb, Cd) and chloride concentrations, pH and temperature were determined for those samples. To assess the correlation between analysed pollution indexes, the Principal Component Analysis was used, on the basis of which biplots were made and factor coordinates were determined.
12
Content available remote Determination of Kinetics in Gas-Liquid Reaction Systems. An Overview
63%
EN
The aim of this paper is to present a brief review of the determination methods of reaction kinetics in gas-liquid systems with a special emphasis on CO2 absorption in aqueous alkanolamine solutions. Both homogenous and heterogeneous experimental techniques are described with the corresponding theoretical background needed for the interpretation of the results. The case of CO2 reaction in aqueous solutions of methyldiethanolamine is discussed as an illustrative example. It was demonstrated that various measurement techniques and methods of analyzing the experimental data can result in different expressions for the kinetic rate constants.
PL
Dwie główne metody analizy danych środowiskowych (analiza skupień (CA) i analiza składowych głównych (PCA)) zastosowano do statystycznej oceny jakości wód transgranicznej rzeki Tundja. W badaniach wykorzystano dane otrzymane z monitoringu długookresowego. Próbki pobrano w 26 miejscach i scharakteryzowano za pomocą 12 parametrów fizykochemicznych. Pogrupowanie tych parametrów ze względu na 3 wskaźniki chemiczne pozwoliło na zbudowanie 3 głównych klastrów: pierwszy z nich pokazuje wpływ źródeł antropogennych, drugi - wpływ rolnictwa i działalności rolniczej, a trzeci opisuje rolę parametrów fizycznych i zanieczyszczeń środowiska miejskiego na jakość wody. W celu lepszej oceny danych monitoringowych zastosowano PCA, co pozwoliło na identyfikację czterech ukrytych czynników. Dwa z nich - czynnik „miejskie odpady” i czynnik „rolnictwo” - odpowiadają niemal w całości klastrom 3 i 2 z poprzedniej analizy statystycznej. Trzeci czynnik, nazwany „odpadami przemysłowymi”, ukazuje specyficzne zmiany sezonowe w systemie rzecznym. Ostatni czynnik opisuje reakcję wody i jest określany jako czynnik „kwasowość”. Powiązania pomiędzy miejscami pobierania próbek wzdłuż przepływu oceniono za pomocą CA. Wskazano istnienie dwóch klastrów z separacją przestrzenną „upstream-downstream”. Model podziału zanieczyszczeń określał wkład każdego ze zidentyfikowanych czynników zanieczyszczeń w całkowitym stężeniu każdego z parametrów jakościowych wody.
13
Content available remote Long-Term Statistical Assessment of the Water Quality of Tundja River
63%
EN
Two major environmetric methods (Cluster analysis (CA) and Principal components analysis (PCA)) were applied for statistical assessment of the water quality of trans-border river Tundja. The study used long-term monitoring data from 26 sampling sites characterized by 12 physicochemical parameters. Clustering of chemical indicators results in 3 major clusters: the first one shows the impact of anthropogenic sources, the second - the impact of agriculture and farming activities and the last one describes the role of the physical parameters on the water quality and also the impact of urban wastes. For better assessment of the monitoring data, PCA was implemented, which identified four latent factors. Two of them - “urban wastes” factor and “agriculture” factor correspond almost entirely to clusters 3 and 2 from the previous statistical analysis. The third one, named “industrial wastes” factor, reveals a specific seasonal behavior of the river system. The last latent factor describes the active reaction of the water body and is determined as “acidity” factor. The linkage of the sampling sites along the river flow by CA formed two clusters with the spatial “upstream-downstream” separation. The apportionment model of the pollution determined the contribution of each one of identified pollution factors to the total concentration of each one of the water quality parameters.
PL
Dwie główne metody analizy danych środowiskowych (analiza skupień (CA) i analiza składowych głównych (PCA)) zastosowano do statystycznej oceny jakości wód transgranicznej rzeki Tundja. W badaniach wykorzystano dane otrzymane z monitoringu długookresowego. Próbki pobrano w 26 miejscach i scharakteryzowano za pomocą 12 parametrów fizykochemicznych. Pogrupowanie tych parametrów ze względu na 3 wskaźniki chemiczne pozwoliło na zbudowanie 3 głównych klastrów: pierwszy z nich pokazuje wpływ źródeł antropogennych, drugi - wpływ rolnictwa i działalności rolniczej, a trzeci opisuje rolę parametrów fizycznych i zanieczyszczeń środowiska miejskiego na jakość wody. W celu lepszej oceny danych monitoringowych zastosowano PCA, co pozwoliło na identyfikację czterech ukrytych czynników. Dwa z nich - czynnik „miejskie odpady” i czynnik „rolnictwo” - odpowiadają niemal w całości klastrom 3 i 2 z poprzedniej analizy statystycznej. Trzeci czynnik, nazwany „odpadami przemysłowymi”, ukazuje specyficzne zmiany sezonowe w systemie rzecznym. Ostatni czynnik opisuje reakcję wody i jest określany jako czynnik „kwasowość”. Powiązania pomiędzy miejscami pobierania próbek wzdłuż przepływu oceniono za pomocą CA. Wskazano istnienie dwóch klastrów z separacją przestrzenną „upstream-downstream”. Model podziału zanieczyszczeń określał wkład każdego ze zidentyfikowanych czynników zanieczyszczeń w całkowitym stężeniu każdego z parametrów jakościowych wody.
PL
Celem prezentowanych badań było określenie możliwości zastosowania synchronicznej fluorescencji do odróżniania próbek ziarna pszenicy oraz nasion rzepaku różniących się jakością. Ocenie poddano próbki ziarna/nasion „zdrowych" oraz eksperymentalnie uszkodzonych termicznie (przesuszenie) i hydrolityczno-mikrobiologicznie (przechowywanie w warunkach podwyższonej wilgotności). Jakość kontrolnych próbek ziarna pszenicy i nasion rzepaku oceniono za pomocą standardowych wyróżników technologicznych oraz za pomocą analizy zawartości wybranych związków bioaktywnych (kwasy fenolowe, toko- chromanole, chlorofile). Wszystkie próbki poddano analizie spektralnej wykorzystując rejestrację synchroniczną widm fluorescencji. Zastosowanie analizy składowych głównych (PCA) pozwoliło na wskazanie głównych obszarów spektralnych wskazujących na różne typy (jakość) analizowanych próbek. Zastosowane warianty uszkodzenia ziaren/nasion bardziej wpłynęły na próbki nasion rzepaku.
EN
The aim of this study was to determine the possibility of using synchronous fluorescence to distinguish the wheat grain and rapeseed samples of different quality. We compared "healthy" grain/seed samples and experimentally damaged by heat (drying) and moisture-microbial deteriorated by storing at high moisture content. Quality of control samples was evaluated using standard methods according to Polish Standards. Additionally some selected bioactive compounds (phenolic acids, tocochromanols and chlorophylls) were also analyzed. All samples were subjected to spectral analyses using synchronous fluorescence spectroscopy. Application of principal component analysis (PCA) allowed us to identify the main areas indicating different spectral types (quality) of the analyzed samples. Utilized variants of the grains/seeds deterioration affected more significantly the rapeseed samples quality.
15
Content available remote Long-Term Statistical Assessment of the Water Quality of Tundja River
63%
EN
Two major environmetric methods (Cluster analysis (CA) and Principal components analysis (PCA)) were applied for statistical assessment of the water quality of trans-border river Tundja. The study used long-term monitoring data from 26 sampling sites characterized by 12 physicochemical parameters. Clustering of chemical indicators results in 3 major clusters: the first one shows the impact of anthropogenic sources, the second - the impact of agriculture and farming activities and the last one describes the role of the physical parameters on the water quality and also the impact of urban wastes. For better assessment of the monitoring data, PCA was implemented, which identified four latent factors. Two of them - "urban wastes" factor and "agriculture" factor correspond almost entirely to clusters 3 and 2 from the previous statistical analysis. The third one, named "industrial wastes" factor, reveals a specific seasonal behavior of the river system. The last latent factor describes the active reaction of the water body and is determined as "acidity" factor. The linkage of the sampling sites along the river flow by CA formed two clusters with the spatial "upstream-downstream" separation. The apportionment model of the pollution determined the contribution of each one of identified pollution factors to the total concentration of each one of the water quality parameters.
PL
Dwie główne metody analizy danych środowiskowych (analiza skupień (CA) i analiza składowych głównych (PCA)) zastosowano do statystycznej oceny jakości wód transgranicznej rzeki Tundja. W badaniach wykorzystano dane otrzymane z monitoringu długookresowego. Próbki pobrano w 26 miejscach i scharakteryzowano za pomocą 12 parametrów fizykochemicznych. Pogrupowanie tych parametrów ze względu na 3 wskaźniki chemiczne pozwoliło na zbudowanie 3 głównych klastrów: pierwszy z nich pokazuje wpływ źródeł antropogennych, drugi - wpływ rolnictwa i działalności rolniczej, a trzeci opisuje rolę parametrów fizycznych i zanieczyszczeń środowiska miejskiego na jakość wody. W celu lepszej oceny danych monitoringowych zastosowano PCA, co pozwoliło na identyfikację czterech ukrytych czynników. Dwa z nich - czynnik "miejskie odpady" i czynnik "rolnictwo" - odpowiadają niemal w całości klastrom 3 i 2 z poprzedniej analizy statystycznej. Trzeci czynnik, nazwany "odpadami przemysłowymi", ukazuje specyficzne zmiany sezonowe w systemie rzecznym. Ostatni czynnik opisuje reakcję wody i jest określany jako czynnik "kwasowość". Powiązania pomiędzy miejscami pobierania próbek wzdłuż przepływu oceniono za pomocą CA. Wskazano istnienie dwóch klastrów z separacją przestrzenną "upstream-downstream". Model podziału zanieczyszczeń określał wkład każdego ze zidentyfikowanych czynników zanieczyszczeń w całkowitym stężeniu każdego z parametrów jakościowych wody.
EN
The aim of the research discussed in the article is to assess the diversity among European Union countries in terms of the use of information and communication technologies (ICT). Fifteen indicators describing the use of ICT by natural persons and households were selected for the analysis. The data were obtained from Statistics Poland reports and from the Eurostat database for the year 2017. The method of principal components analysis was applied in the process of analysing the diversity. Moreover, a cluster analysis based on the k-means method was performed. The analysis demonstrates that Scandinavian and Benelux countries are the leaders in using ICT, while countries of southern and south-eastern Europe as well as Poland are the lowest rated.
PL
Celem badania omawianego w artykule jest ocena zróżnicowania krajów Unii Europejskiej pod względem stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Do analizy wybrano 15 wskaźników opisujących wykorzystanie ICT przez osoby fizyczne i gospodarstwa domowe. Dane pochodziły ze sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego oraz bazy Eurostatu i dotyczyły 2017 r. W analizie zróżnicowania zastosowano metodę analizy składowych głównych. Wykonano także analizę skupień za pomocą metody k-średnich. Z badania wynika, że liderami w dziedzinie wykorzystania ICT są kraje skandynawskie i kraje Beneluksu. Wśród najniżej ocenionych znajdują się kraje południowej i południowo-wschodniej Europy oraz Polska.
EN
The work presents statistical analysis and comparison of quality parameters of concretes produced using conventional and recycled aggregates. The analysis is the continuation of the authors' previous research. The following properties of aggregates were tested: bulk density, specific density, water absorbability, crushing rate, and concrete properties such as compressive strength and tensile strength as well as compressive strength in a corrosive environment. There were determined statistical differences between the characteristics for all the aggregate and concrete types. The analysis demonstrated that concrete containing red ceramics had significantly the lowest values of compressive strength and tensile strength. Use of sanitary and tile ceramics significantly improved concrete properties. Cluster analysis revealed that concretes containing conventional aggregates (gravel and basalt grit) and tile ceramics were the most similar in terms of all the characteristics (compressive strength, tensile strength, compressive strength in a corrosive environment and Al2O3 and SiO2 contents).
PL
W pracy przedstawiano statystyczną analizę i porównanie parametrów jakościowych betonów wytworzonych z udziałem kruszyw tradycyjnych i recyklingowych. Analiza ta jest kontynuacją wcześniejszych badań własnych. Analizie statystycznej zostały poddane cechy kruszyw (gęstość objętościową, gęstość właściwa, nasiąkliwość i współczynnik rozkruszenia) oraz cechy betonów (odporność na ściskanie i rozciąganie oraz ściskanie w środowisku korozyjnym). Określono statystyczne różnice pomiędzy cechami dla wszystkich rodzajów kruszyw i betonów. Analiza wykazała, że beton do produkcji którego użyto ceramiki czerwonej odznaczał się istotnie niższymi wartościami odporności na ściskanie i rozciąganie. Zastosowanie ceramiki sanitarnej i glazurniczej w istotny sposób polepszyło właściwości betonów z tych kruszyw. Na podstawie analizy skupień ustalono, że pod względem wszystkich cech (wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, ściskanie w środowisku korozyjnym, zawartości Al2O3 and SiO2) najbardziej podobne okazały się betony oparte na kruszywach tradycyjnych (żwirowym i bazaltowym) i ceramice glazurniczej.
EN
The work presents analysis of chemical condition of the water of the River Bug stretch extending from Kiryłowo to Krzyszew. The analysis was preformed based on data of monitoring of surface water quality available on the website of Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Lublin (WIOŚ) spanning the years 2015-2017. Eight measurement points and the following months were considered: February, April, June, August, October and December. Analysis of variance and Kruskal-Wallis test were used to analyse the effect of localities and months on selected chemical indicators. The concentrations of nearly all the parameters (excluding BOD) were found to be influenced by the localities. Phosphorus content, sulphates and chlorides increased along the course of the river. Also, the analysis revealed that the concentration of ammonium ions, dissolved oxygen, sulphates and chlorides increased in winter. Multidimensional analysis demonstrated that differences in chemical conditions between the localities were predominantly due to nitrogen compound content, total phosphorus content and chlorides. Cluster analysis showed that in nearly all the months (excluding August) the tested stretch of the River Bug could be divided into two parts with different chemical composition parameters. The first part, characterised by higher average values of ammonium nitrogen content, dissolved oxygen content and total phosphorus content, included the following measurement points: Krzyszew, Kukuryki, Włodawa and Kuzawka. The second part was formed by the following localities: Kryłów, Zosin and Horodło, all with higher average BOD values, sulphates and chlorides.
PL
W pracy przedstawiano analizę chemicznego stanu wód rzeki Bug na odcinku od Kryłowa do Krzyszewa. Analizy tej dokonano na podstawie danych pochodzących z monitoringu jakości wód powierzchniowych zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z lat 2015-2017. Pod uwagę wzięto dane z lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia z 8 punktów pomiarowych. Przy pomocy analizy wariancji oraz testu Kruskala-Wallisa przeanalizowano wpływ miejscowości oraz miesięcy na zawartość wybranych wskaźników chemicznych. Stwierdzono, że zawartość prawie wszystkich parametrów (poza BZT5) różnicowana była przez miejscowości. Wraz z biegiem rzeki zmniejszała się zawartość fosforu, siarczanów i chlorków. Analiza wykazała ponadto, że zimą rosło stężenie jonów amonowych, zawartość tlenu rozpuszczonego, siarczanów i chlorków. Wielowymiarowa analiza natomiast dowiodła, że różnice stanu chemicznego pomiędzy miejscowościami związane były głównie z zawartością związków azotu, fosforu ogólnego oraz chlorków. Na podstawie analizy skupień prawie we wszystkich miesiącach (poza sierpniem) odcinek rzeki Bug pod względem stanu chemicznego można podzielić na dwie części. Pierwszą grupę stanowi odcinek rzeki z punktami pomiarowymi w Krzyszewie, Kukurykach, Włodawie i Kuzawce o większych średnich zawartościach azotu amonowego, tlenu rozpuszczalnego i fosforu ogólnego. Drugą grupę utworzyły miejscowości: Kryłów, Zosin i Horodło o wyższych średnich stężeniach BTZ5, siarczanów i chlorków.
EN
Landsat 7/ETM + image processed with method taking advantage of ratio images and Principal Component Analysis - PCA was put to Supervised Classification. Classification was carried out with Maximum Likelihood Classification method on the basis of land cover classes determined upon ground exploration data and complementary data as topographic and thematic maps of investigated area. Analysis of satellite image was executed in ER Mapper 6.1 with out thermal and panchromatic band. Results were compared and usefulness of foregoing methods to determine land cover in the area of flooded river basins was given.
EN
At early stages, adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is quite hard to be distinguished from healthy (HC) subjects by the naked eye. AIS demands multiple corrective surgeries when detected later, thereby causing significant physical and psychological trauma as no mathematical models exist for the classification of mild AIS (MS) (20° < Cobb’s angle < 40°) from HC, we propose a k-nearest neighbour (kNN) method based model. In this work, we collected both the EMG and GRF data from nine severe AIS (SS), three MS and four female HC during gait. Delayed muscle activation in Erector spinatus Iliocostalis, Gluteus Medius and Gastrocnemius lateralis was observed in SS compared to HC. However, no such distinction was noticed between MS and HC motivating for a mathematical model. Eighteen time-domain and nine frequency-domain features were computed from the EMG data of 14 lower extremity muscles, while five time-domain features were calculated from GRF data during gait. Out of all the features computed for each subject, the principal component analysis (PCA) yielded 15 principal components that coupled both time and frequency domains (TFD). Further, the kNN model classified SS, MS and HC from each other by these 15 TFD features. The model was trained and validated using 32 and 21 EMG and GRF data datasets during gait, respectively. The classification and validation accuracy of 90.6% and 85.7% were obtained among SS, MS and HC. The proposed model is capable of early detection of AIS and can be used by medical professionals to plan treatments and corrective measures.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.