Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1062

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Financial instruments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
XX
Obrotowi derywatami towarzyszą zarówno zjawiska pozytywnie, jak i negatywnie oddziałujące na gospodarczą stabilizacji wzrost gospodarczy. Zjawiska te przejawiają się w następujących zdarzeniach: - większych dochodach (mniejszych stratach) podmiotów stosujących hedging, spekulacje lub zabezpieczających się opcjami, - ryzyku poniesienia dużych strat, a nawet upadku podmiotów, które przeprowadzają transakcje spekulacyjne i wystawiają opcje, "oddaniu" ryzyka spekulantom (transferowi ryzyka) i możliwości udzielania przez banki większej ilości kredytów, stosowaniu dźwigni finansowej "sztucznie" zwiększającej popyt, nadmiernym wzroście popytu na określone aktywa i tworzeniu baniek spekulacyjnych, kryzysie na krajowym tynku opcji, który był operacją starannie przemyślaną i wyreżyserowaną przez "polskie banki" (bongsters). Pochodne z założenia miały być instrumentami stabilizowania gospodarki i jako takie powinny sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Tak się jednak nie stało. Złożyło się na to wiele czynników, które szczegółowo poddano analizie w powyższym tekście. (fragment tekstu)
EN
The presented article consists of introduction and three other parts. In the introduction the author has characterized the real economy in comparison to the financial speculations. In the first part he has included the introduction into the derivates problems. In the second part of the text he has analysed the crisis on the option market in Poland. In the third part, which is some kind of recapitulation, the writer has included the most important conclusions concerning the growth of the derivates in the world and in Poland. According to the author' s intention the presented problems are to show the influence of the derivates on the stability of economy. (original abstract)
2
Content available remote Swap walutowo-procentowy w transakcjach zabezpieczających
100%
XX
Swapy to instrumenty o stosunkowo krótkiej historii, mimo to jednak już od wielu lat zajmują ugruntowaną pozycję na rynkach finansowych. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności transakcje te cieszą się coraz większą popularnością, a rynek swapów należy do najszybciej rozwijających się segmentów rynku instrumentów pochodnych. W Polsce swapy również szybko zyskują na popularności. Należy jednak pamiętać o tym, że instrumenty te są obecne zaledwie od kilku lat, a ich obrót w okresie początkowym był wręcz niezauważalny. Rosnące z roku na rok procentowe wskaźniki wzrostu dla tego segmentu wyglądają bardzo optymistycznie. Cały czas są to jednak duże przyrosty od niewielkich kwot. W skali całego rynku instrumentów pochodnych w Polsce ich udział nadal jest niewielki. Należy założyć, że nasz rynek swapów znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Nic nie wskazuje na to, by ewolucja tych instrumentów, jaka dokonała się na rynkach światowych, nie miała się u nas powtórzyć. Artykuł ten poświęcony jest omówieniu wybranego rodzaju swapu, jakim jest swap walutowo-procentowy (Currency & Interest Rate Swap - CIRS). (fragment tekstu)
XX
Coraz bardziej popularną formą wyrównywania poziomu rozwoju regionów celów staje wsparcie zwrotne. Pomimo konieczności oddania pieniędzy forma ta oceniana jest korzystnie przez wszystkich beneficjentów, a dzięki rewolwingowi generuje więcej korzyści, ponieważ fundusze raz przekazane wracają, multiplikując wartość wsparcia i ilość beneficjentów. Przykładem tego typu finansowania z funduszy Unii Europejskiej są instrumenty finansowe, będące sposobem wykorzystywania funduszy strukturalnych do realizacji polityki spójności, przyczyniając się do długoterminowego i trwałego wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach i całej Unii. Ponadto korzyścią z punktu widzenia długofalowego rozwoju regionu wydaje się wzmocnienie, a w niektórych przypadkach stworzenie regionalnego rynku finansowego. Ugruntowanie zarówno lokalnych instytucji finansowych (funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, agencji rozwoju), jak i instrumentów specyficznych dla każdego regionu stworzyło podwaliny pod budowę regionalnych instytucji rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
To ensure conditions for economic growth, prosperity and social integration in the European Union there are financial repayable instruments (JEREMIE Initiative). Despite the need to give money, this form is evaluated favorably, and thanks to revolving generates more benefits, because the money once transferred returns, multiplying the value of support and the number of beneficiaries. Considering the functioning of the JEREMIE Initiative from the point of view of financial intermediaries and the role they play in the financial market, one may be tempted to say that by eliminating inequalities on the market, they are able to effectively distribute financial resources.(original abstract)
XX
Struktury hybrydowe są jednym w wielu narzędzi międzynarodowego planowania podatkowe­go. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty działania narzędzi hybrydowych oraz możliwości wykorzystania ich w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Dla celów podatko­wych wyróżniamy: hybrydyzację finansową i hybrydyzację podmiotowości prawnej. W opracowaniu zaprezentowano przykładowe struktury hybrydowe, które umożliwiają optymalizację obciążeń podat­kowych. Omówiono także możliwości wykorzystania ich na gruncie polskich przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
Hybrid structures are one of many tools of international tax planning. The purpose of this work is to present the issue of the hybrid tools and the possibilities of using them in international tax plan­ning. It presents the examples of the hybrid structures that enable companies to optimize their tax bur- den. This paper also attempts to analyze the possibilities of using the hybrid tools based on Polish tax law. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji portfela inwestycyjnego wykorzystującą elementy teorii niezawodności oraz metodę programowania dynamicznego. Podczas procesu doboru składu portfela a następnie jego optymalizacji umożliwia ona zastosowanie modelu dwukryterialnego ale równocześnie, poprzez uwzględnienie mierników oceny z obszaru teorii niezawodności tworzy wyższą "trwałość" prognoz realizacji efektów zoptymalizowanego portfela inwestycyjnego. Artykuł zawiera przykład obliczeniowy dla rzeczywistych danych historycznych. W ostatniej części artykułu uzyskane omawianą metodą wyniki zostały porównanie z jedną z tradycyjnych metod optymalizacji portfela.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we present an idea of portfolio optimization. A modified variation coefficient together with the use of dynamic programming allows for the use of trend models in constructing bicriterial form of investment portfolio: maximizing rate of return and minimizing risk at the same time. It also allows for the use of reliability theory elements at the initial stage of selecting companies for the portfolio, as well as enables formulating more accurate (reliable) medium-term forecast. Taking into account the reliability, the forecast can be characterized as relatively "durable".(original abstract)
XX
Jedną z miar sprawności systemu funkcjonowania gospodarki jest tempo rozwoju naukowo-technicznego. Postęp naukowo-techniczny umożliwia realizację celów społeczno-ekonomicznych społeczeństwa. Sterowanie postępem naukowo-technicznym powinno zapewniać synchronizację owych celów, które są często rozbieżne na różnych szczeblach. Sterowanie to polega na wytyczeniu strategicznych kierunków rozwoju, stymulowaniu prac badawczych (B), rozwojowych (R) i wdrożeniowych (W) oraz stwarzaniu warunków działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach.(fragment tekstu)
EN
The strategic control over scientific-technological progress consists in determination of long-term directions of development, stimulation of research activities (R), development (D), and innovation induction (I) , and creating appropriate premises for innovative activities in enterprises. It is on these problems that the present paper is focussed. Part one of the paper discusses the evolution of organizational forms of scientific and RandD basis in Poland. In part two, the author discusses the present innovation policy in Poland. This policy is being implemented at three structural levels: from the control by the Centre and paricular economic branches, to scientific research units, RandD units and industrial research facilities. Innovation policy is additionally reinforced by institutions developed in the purpose of creation, induction and spreading of innovations. The paper is concluded with analysis of the financial instruments used in the strategic control of innovation activity in Poland.(original abstract)
XX
Relatywnie mało prac, w porównaniu z analizą innych własności finansowych szeregów czasowych, poświęconych zostało zagadnieniom pomiaru oraz testowania istotności skośności rozkładów stóp zwrotu. Typowe własności szeregów stóp zwrotu (przede wszystkim grube ogony) powodują iż zazwyczaj stosowane testy mogą zawodzić. Prawidłowa identyfikacja potencjalnie występującej w rozkładach stóp zwrotu skośności może mieć jednak kluczowe konsekwencje w wycenie opcji, konstrukcji portfela oraz pomiarze ryzyka. Celami pracy są przedstawienie typowych testów skośności wykorzystywanych w analizach rozkładów stóp zwrotu wraz z możliwymi problemami w ich stosowaniu oraz porównanie zgodności wyników poszczególnych testów. (fragment tekstu)
EN
The presumption of skewness in financial returns is implicitly or explicitly assumed in many financial models. However, the possible skewness of the unconditional distribution of stock or index returns is still an open question. In this paper, three different approaches are briefly reviewed and their properties discussed in the relevance of testing skewness in the whole return distribution: the adjusted Jacque- Bera test, the test based on the GARCH(1,1) model with the conditional Pearson type IV distribution and the distribution free test for skewness by Peiro. In the empirical part of the paper, 150 Polish financial series are examined. The results received from our research proved that about 42% of financial distributions are asymmetric. (original abstract)
8
Content available remote Fiskalne instrumenty wobec łagodzenia skutków kryzysu
100%
XX
Ostatnie lata mocno doświadczyły wiele gospodarek na całym świecie w zwalczaniu skutków kryzysów finansowych. W sytuacji, gdy mechanizm rynkowy nie jest w stanie niwelować wahań koniunkturalnych i skutecznie obronić zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, niezbędny okazuje się szeroko rozumiany interwencjonizm państwowy, który ma zapobiec dalszemu pogłębianiu się recesji.(...)Celem artykułu jest określenie stopnia przydatności kluczowych instrumentów finansów publicznych w łagodzeniu następstw kryzysu finansowego. (fragment tekstu)
EN
Since the end of 2007, the world has experienced a sharp and deep decline in economic activity. In modern times, recessions have also caused by different reasons like central banks' inflationary policies and over-investment in risky, new commercial activities. These periodic recessions are characterized by decreases in national output and high unemployment rates and serve an essential function: they lead to the reallocation of the sources that makes the economy operate efficiently. The global crisis demands bold initiatives to rescue the financial sector, and boost worsening demand, with early resolution of the financial sector problems being a necessary condition for the stimulus to work. Since monetary policy is at the end of its rope, early, strong, and carefully thought-out fiscal policies are urgently needed. The size of the government help and what kind of fiscal policy should be implemented at that time are of central importance in the political discussions which shape economic policies in most countries. (original abstract)
XX
W niniejszym referacie poruszono problem skutków finansowych związanych z reklasyfikacją instrumentów finansowych, która zwykle pociąga za sobą zmianę metod ich wyceny. Ogólnie w świetle MSR w przypadku większości instrumentów finansowych wy¬cena w wartości godziwej jest uznawana za bardziej właściwą aniżeli według skorygowanej ceny nabycia. Wyjątek stanowią instrumenty kwalifikowane jako pozycje utrzymywane do terminu wymagalności, jednak tylko wtedy, gdy jednostka ma stanowczy zamiar i możliwość utrzymania takiej inwestycji w posiadaniu do terminu wykupu. Zmiana intencji inwestora prowadzi do obowiązku przekwalifikowania tego rodzaju instrumentów finansowych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, z wszelkimi tego konsekwencjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The following paper presents the problem of financial results in reference to the reclassification of financial instruments, which is usually superseded by a change in the methods of estimating them. According to IAS, in the case of most financial instruments, the estimation of the fair value is claimed to be more accurate than in the adjusted price of the purchase. The instruments classified as positions maintained until the fixed maturity date constitute an exception, but only if the unit has a definite intention and ability to maintain such an investment until the day of the redemption. Change of the investor's intentions obliges to reclassify these instruments into financial assets, taking the responsibility for the consequences of the operation. If the price of financial instruments is being changed on an active and regulated market, the reverse reclassification of financial instruments could also have an important influence on the situation. This is because the reclassification of instruments from the portfolio of instruments available for sale to the portfolio of instruments maintained until the fixed maturity date may result from a particular policy of the unit, and subsequently also methods of estimation and rules of calculation of the financial results. It is then an optional maneuver, which may be caused by a particular shift in the market demand (for instance decrease in the prices of financial instruments) and its influence on the management of assets and liabilities. (original abstract)
XX
Commercial papers jest to forma długu przedsiębiorstwa (emitenta) zaciągniętego u jego nabywcy (inwestora). Jest to dług krótkoterminowy, tzn. dług, którego termin spłaty nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.
11
Content available remote Instruments Financed by the Regional Policy
100%
EN
The article describes the impact of financial integration on regional policies, instruments and types of financial instruments from the previous and current programming period in order to promote Polish regional policy.(original abstract)
12
Content available remote Instrumenty finansowe: nowy paradygmat wsparcia unijnego?
100%
XX
Celem artykułu jest ustalenie, w jakim stopniu polityka rozwoju prowadzona za pomocą środków unijnych została przeorientowana w stronę zwiększenia efektywności, które można zapewnić poprzez zastosowanie form zwrotnych wsparcia (w opozycji do systemu dotacyjnego). W opracowaniu podjęto analizę wykonalności założeń określonych przez Komisję Europejską przez pryzmat 1) doświadczeń we wdrażaniu instrumentów zwrotnych dotychczas oraz 2) obecnego stanu przygotowań do wdrażania IF w Polsce w okresie 2014- -2020. Zarówno wola, jak i regulacje unijne na lata 2014-2020, a także przesłanki teoretyczne przemawiają za znaczącym zwiększeniem roli instrumentów finansowych jako formy wsparcia z funduszy strukturalnych. Tymczasem istnieje duże ryzyko, iż system wsparcia zwrotnego, który obecnie jest kształtowany, nie zaadresuje niedoskonałości rynku w sposób komplementarny i wyczerpujący. Filozofia wykorzystywania funduszy strukturalnych nie zmieniła się, a instrumenty finansowe, chociaż należy dostrzec ich rosnącą rolę (co przedstawiono w publikacji), stanowią wciąż margines wsparcia w ramach polityki kohezji.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to determine to which extent development policy carried out through the EU funds was redirected towards the efficiency increase which can be achieved with the use of renewable forms of support (in opposition to the grant system). The article analyses if the objectives concerning the use of the financial instruments set out by the European Commission can be achived through the prism of 1) experience in implementing such support so far, and 2) the current state of preparations for the implementation of the IF in Poland. Both the will and EU regulations for 2014-2020, as well as theoretical background, support enhancement of the financial instruments as a delivery tool for the structural funds. However, there is a risk that the regional policy system which is being now formed, will not address market failures in a complementary and comprehensive way. The philosophy of the use of structural funds has not changed and financial instruments, although one should recognize their increasing role (as shown in the paper), are still on a margin of support under cohesion policy.(original abstract)
13
100%
XX
W szacowaniu wartości zagrożonej istotną rolę odgrywa przyjęta miara zmienności zwrotów z instrumentu finansowego. Do oszacowania nieobserwowalnej zmienności stosuje się modele parametryczne, zmienność implikowaną, wykorzystuje się kwadraty dziennych stóp zwrotu bądź szacuje dzienną zmienność zrealizowaną na podstawie danych wysokiej częstotliwości. W pracy podjęto próbę wyznaczenia prognoz wartości zagrożonej dla indeksu WIG20 i najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykorzystując różne miary zmienności zrealizowanej i porównano z prognozami wartości zagrożonej uzyskanymi z modeli GARCH. Wykazano, że z punktu widzenia prognozowania wartości zagrożonej lepsze wyniki uzyskuje się, stosując metody oparte na modelach z rodziny GARCH.(abstrakt oryginalny)
EN
When forecasting value-at-risk the important issue is the method of estimating unobservable volatility. In the article we compare the performance of two types of VaR forecasts: parametric, where volatility is based on two GARCH-type models (GARCH and APARCH) and nonparametric, where volatility is calculated as realized volatility with and without night return. Our sample consists of returns of the most liquid stocks and WIG20 index in the period 2007.09 - 2011.04. Surprisingly, for the financial series considered in the paper the value-at-risk based on GARCH-type models performed better than value-at-risk based on ARFIMA models for realized volatility. As the use of nonparametric measures of volatility is more time-consuming and data requirements are serious we recommend the parametric methods for value-at-risk estimation.(original abstract)
14
Content available remote Finansowe instrumenty pochodne a przyczyny obecnego kryzysu
100%
XX
Na temat mechanizmu obecnego kryzysu powstało już wiele artykułów naukowych, a wydawcy przygotowują kilkadziesiąt książek obszernie opisujących ten proces. Na potrzeby tego artykułu warto wskazać pracę Reinhart, Rogoff (2008), w której przedstawiono historię 800 lat kryzysów, w świetle których ten obecny ma wiele typowych cech poprzednich. W szczególności artykuł ten wskazuje, że z punktu widzenia podatności na kryzys, zadłużenie krajowe ma równie istotne znacznie jak zadłużenie zagraniczne kraju, oraz że duże kryzysy bankowe występowały z reguły po okresie silnej liberalizacji globalnych przepływów kapitałowych (...). (fragment tekstu)
15
Content available Finansowe implikacje ryzyka długowieczności
100%
PL
W artykule zostaną omówione finansowe implikacje nowego ryzyka – nowe instrumenty finansowe, które pojawiły się wraz z ryzykiem długowieczności. Obserwowane zmiany wartości współczynników umieralności implikują nieoczekiwane wzrosty średniej długości życia. Równocześnie następuje wzrost odpowiednich oczekiwanych wartości, określonych korzyści z emerytury. W rezultacie należy podjąć opis i zmierzyć ryzyko długowieczności, a następnie poddać to ryzyko procesowi zarządzania, jako ryzyko finansowe. Decyzje o tym, czy wprowadzić zabezpieczenia, czy eliminować ryzyko długowieczności, są złożone. Wskażemy na problem finansowych konsekwencji zarządzania ryzykiem długowieczności.
EN
At this article we will discuss about financial implications of the new risk – new financial instruments which appeared along with the risk of the longevity. Observed changes are describing to the value of fatality rates, unexpected of rise of the life expectancy. At the same time an increase appropriated expected values is taking place, of determined benefits from the retirement. As a result one should take the description and to measure the risk of the longevity, and then to subject this risk to the process of managing, as the financial risk. Decisions on whether to implement the securing or to eliminate the risk are submitted to the longevity we will point at the problem of financial consequences of the risk management of the longevity.
XX
Wojna cenowa na rynku depozytów przyczyniać się będzie do podnoszenia kosztów kredytów dla przedsiębiorstw. Bardzo pożądane są wszelkie metody pozyskiwania tańszego kredytu. Jednym z "Instrumentów dla MŚP" dostępnych w ramach programu CIP jest SMEG - system poręczeń dla MŚP (SME Guarantee Facility). Instrument ten umożliwia skorzystanie z portfela gwarancji unijnych, w tym także gwarancji dla transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych małych i średnich przedsiębiorstw. Autor wprowadza w temat, na co można liczyć.
XX
Dla ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie istotne znaczenie mają nie tylko wysokiej jakości globalne standardy sprawozdawczości, ale także ich stosowanie w praktyce przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ocena stosowania MSSF w odniesieniu do instrumentów finansowych. Zgodnie z wynikami badań w latach 2013-2015 udział niezgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych w rocznych sprawozdaniach finansowych w ogóle zidentyfikowanych niezgodności był najwyższy z wyróżnionych obszarach. W każdym z analizowanych lat wskazano na brak ujawnienia analizy wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które jednostka jest narażona na dzień sprawozdawczy. Z rozważań zawartych w artykule wynika, że rachunkowość instrumentów finansowych jest istotnym, ale zarazem problematycznym obszarem sprawozdawczości(abstrakt oryginalny)
EN
In order for the accounting rules to be standardized on an international level it is necessary to develop high-quality global reporting standards and to make sure that they are used by companies in different countries. The aim of the paper is to evaluate the use of IFRS regarding financial instruments. The research results reveal that in 2013-2015 the share of the instances of non-compliance with the IFRS information concerning financial instruments disclosed in annual financial statements was the highest in all identified non-compliance areas. There were no disclosures found on the sensitivity analysis for each type of the market risk to which the issuer is exposed, as of the reporting date and our findings suggest that the financial instruments accounting is an essential but problematic area of reporting(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty factoringu oraz zalet i wad, jakie wynikają ze stosowania tego instrumentu, a także pokazanie perspektywy jego rozwoju w Polsce i na świecie.
XX
Nowe instrumenty finansowe zyskują na świecie coraz większą popularność. Szacuje się, że roczne obroty opcjami, transakcjami futures i wymiany (swap) wynoszą wiele bilionów dolarów. Powodem tak wielkiego zainteresowania tymi instrumentami jest ich wielofunkcyjność i szeroki zakres zastosowań. Mają one zastosowanie zarówno do transakcji walutowych, towarowych, pieniężnych, jak i na papierach wartościowych.
XX
Sekurytyzacja to proces, którego celem jest emisja papierów wartościowych na podstawie zespołu wierzytelności. Celem pracy było scharakteryzowanie transakcji sekurytyzacji. Na wstępie zdefiniowano oraz przedstawiono modelową strukturę jej przebiegu. Następnie dokonano omówienia najważniejszych podmiotów biorących udział w transakcji sekurytyzacji. W dalszej kolejności zajęto się sekurytyzowanymi aktywami. Wskazano, czym powinny cechować się aktywa, których sekurytyzację rozważa się. Dalej przedstawiono zabezpieczenia transakcji, które sprawiają, że transakcje sekurytyzacji stają się bezpieczniejsze i korzystniejsze dla potencjalnych inwestorów. Scharakteryzowano korzyści i wady płynące z transakcji tego typu. W ostatnim punkcie starano się wskazać główne bariery oraz czynniki, sprzyjające rozwojowi sekurytyzacji w Polsce, prezentując także najważniejsze elementy transakcji sekurytyzacji przeprowadzonych w Polsce.
EN
One of the more prominent developments in international finance in the past two decades is securitisation. The term has been used to refer to the issuance of marketable securities backed not by the expected capacity to repay of a private corporation or public sector entity, but by the expected cash flows from specific assets. Securities backed by any asset except mortgages are called 'asset-backed securities' (ABS) and the term 'mortgage-backed securities' (MBS) is used to mean securities backed by residential mortgages. The first transaction of securitisation was realised in the early 70s in the USA. In Europe securitisation has been developing since the beginning of the 90s and in Poland the first securitisation process was conducted in 1999. The present work is entitled 'Securitisation as a form of capital gaining'. It aims at discussing securitisation, describing the elements of each transaction and indicating various advantages and disadvantages of this kind of capital source. We hope that in the present work we succeeded in discussing the problem of securitisation, which as such is still a relatively new phenomenon in international finance. Actually, it was fairly difficult to present securitisation in Polish conditions very exhaustively due to the lack of extensive literature in this domain and because of the lack of experience on the part of Polish companies and institutions. Securtisation has become - together with liberalisation, .globalisation and technological development - a distinguishing feature of financial markets in the past two decades. Each year the volume of ABS and MBS has been increasing. It can be expected, therefore, that Polish corporations and institutions will become active participants of the market of securtisations, especially after Poland joins the European Union. (original abstract)
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.