Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równowaga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Obiektywna ocena równowagi
100%
PL
Równowaga to złożony proces, wymagający integracji informacji płynących z róznych układów ciała (sensomotorycznego, przedsionkowego, wzrokowego). Wzajemne współgranie tych systemów pozwala na optymalne dzialanie, którego nadrzędnym celem jest utrzymanie równowagi w rożnorodnych warunkach - zarówno statycznych, jak i dynamicznych. Tradycyjnie rozumiana definicja rownowagi, określająca ten proces jako zadanie utrzymania środka ciężkości nad płaszczyzną podparcia, została zastąpiona terminami uwzględniającymi różnorodne sytuacje (statyczne i dynamiczne), które czlowiek może napotkać w trakcie różnorodnych czynności. Równowaga w warunkach statycznych zdefiniowana jest jako stan, gdy wszystkie siły działające na ciało są zrównoważone i ciało utrzymuje złożoną pozycję statyczną. Utrzymanie równowagi w warunkach dynamicznych określane jest jako zdolnośc do kontrolowania sił dynamicznych działających na cialo lub też przemieszczenia ciała w sposób ustalony, w trakcie różnorodnych czynności dynamicznych.
PL
Ocena równowagi i  chodu jest ważnym elementem badania otoneurologicznego. W  artykule przedstawiono najważniejsze kliniczne „testy przyłóżkowe” stosowane u pacjentów w diagnostyce zaburzeń układu równowagi. Problemy ze stabilnością mogą pojawiać się zarówno w uszkodzeniu błędnika, jak i w dysfunkcji układu nerwowego, mięśniowego i wzrokowego. Badanie ruchomości gałek ocznych, w tym: zakres ruchów, stabilność fiksacji, obecności oczopląsu, test sakkadowy i śledzenia, wskazują na zaburzenia motoryki. Omówiono testy oceniające stabilność pacjenta podczas stania i funkcję móżdżku. Przedstawiono kryteria interpretacji zaburzeń w ocenie klinicznej. Opisano testy potrząsania głową oraz pchnięcia głowy, oceniające niestabilność układu przedsionkowego. Autorzy zwrócili uwagę na powiązanie wyników badania z uszkodzeniem błędnika i zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Przeanalizowano testy stosowane w diagnostyce łagodnych położeniowych zawrotów głowy oraz stosowane w ocenie chodu i zdolności pacjentów do samodzielnego poruszania się. W bardziej rozbudowanych i czasochłonnych testach – dynamicznym indeksie chodu i skali równowagi Berga – ocena dotyczy ilościowych aspektów sprawności chodu, a wyniki uzyskuje się na podstawie przyznawanych punktów w  różnych zadaniach, na przykład wykonywanie obrotu, przechodzenie nad przeszkodami i wokół nich. Wszystkie przedstawione testy są ważnym elementem badania klinicznego, dają pierwsze informacje o stanie pacjenta i pozwalają ukierunkować dalsze postępowanie diagnostyczne.
3
Content available remote W kontekście równowagi
100%
PL
Dzieło architektoniczne w kontekście przestrzennym współczesnego miasta powinno być dialogiem, opartym na "równoważeniu przeciwieństw". Kontekst, jako najważniejszy czynnik przestrzenny dyktuje płaszczyzny architektoniczne tego dialogu. Godzenie sprzeczności pozwala na osiągnięcie wewnętrznego porządku dzieła i jego harmonijne zespolenie z otoczeniem. Stosowanie tej uniwersalnej zasady odnosi się w równiej mierze do architektury współczesnej jak i historycznej, co zostało zaobserwowane i przedstawione na wybranych przykładach.
EN
Architectural work in the spatial context of the contemporary town should be a dialogue, based on rule of "balancing the opposites". Context, as the most significant spatial factor indicates the planes of that architectural dialogue. Practicing of that universal rule concerns, 'in equal measure, contemporary and historic architecture, was presented on the chosen examples.
EN
Introduction. Balance is the ability to provide the body with a position in space. The balance system consists of the vestibular organ, organ of vision and proprioception. A thorough anamnesis can provide valuable information to help diagnose and plan treatment and rehabilitation. Posturography is an examination registering and analysing the displacement of the center of gravity projection on the stabilometric platform, also called the objective test of Romberg. It can be carried out in different variants, eg with open or closed eyes. Aim. Assessment of the influence of physical activity on balance functions in physiotherapy students based on the analysis of posturographic results in this group. Material and methods. The study group comprised 60 healthy students aged 21 to 26 including 50 women and 10 men. Based on the results of the questionnaire, the respondents were divided into two groups – physically active students (n=36) and students with limited physical activity (n=24). The study consisted of performing two thirty-second measurements of the balance of the test subject, first with the eyes open and then closed. Results. Most of the evaluated parameters proved to be better in sporty individuals, suggesting that sports activity supports balance and the performance of spino-vestibular reflex. Conclusions. Regular physical activity, building a better central stabilization, and improving equivalent responses through physical activity, translate directly into proportion to the efficiency of the balance system.
PL
Wprowadzenie. Sprawny układ równowagi zapewnia ciału utrzymanie pozycji w przestrzeni. W jego skład wchodzą: układu przedsionkowy, narządu wzroku oraz czucia głębokiego. Dokładnie przeprowadzony wywiad może dostarczyć cennych informacji ułatwiających postawienie diagnozy, a także pozwolić na zaplanowanie leczenia i rehabilitacji. Posturografia jest badaniem rejestrującym i analizującym przemieszczenia rzutu środka ciężkości ciała na platformie stabilometrycznej; zwana jest również obiektywną próbą Romberga. Można ją przeprowadzać w różnych wariantach, w tym z oczami otwartymi i zamkniętymi. Cel pracy. Ocena wpływu aktywności fizycznej na funkcję układu równowagi u studentów fizjoterapii w oparciu o analizę wyników badań posturograficznych. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 60 zdrowych studentów w wieku od 21 do 26 lat, w tym 50 kobiet i 10 mężczyzn. Na podstawie wyników wypełnianej ankiety, badanych podzielono na dwie grupy – studentów aktywnych (n=36) i studentów nieaktywnych sportowo (n=24). Badanie polegało na dokonaniu dwóch trzydziestosekundowych pomiarów równowagi testowanej osoby, z oczami otwartymi i zamkniętymi. Wyniki. Większość ocenianych parametrów okazała się lepsza u osób aktywnych fizycznie, sugerując, że aktywność sportowa może wspomagać pracę układu równowagi i sprawność odruchów przedsionkowo-rdzeniowych. Wnioski. Regularna aktywność fizyczna, budowanie lepszej stabilizacji centralnej oraz doskonalenie reakcji równoważnych poprzez wysiłek fizyczny może przekładać się na sprawność układu równowagi.
PL
Usuwanie drzew jest procesem ciągłym, nieuniknionym i mającym wiele zróżnicowanych przyczyn.
6
Content available remote Równowaga posturalna wsród osób liczących 30 lat i więcej
88%
PL
Dotąd nie określono normatywnych, miarodajnych danych dotyczących równowagi posturalnej, pochodzących z pomiarów wykonanych na platformie siłowej.
7
Content available remote Evaluation of equilibrium constans - a new approach
88%
EN
A criterion of adequacy of physicochemical data: stability constants (Kijk) of complexes, dissociation constants, activity coefficient (f) of hydrogen ion is presented. The data obtained from repeated titrations made in titrand + titrant systems of high ionic strength provide linear relationships between logKijk and f, and relative error (% e) of determination of weak acid (HnL) concentration. The relationships enable to evaluate the logKijk and f values corresponding to % e = O, preferably according to the interpolation procedure. The accuracy depends on the degree of linearity between the variables considered. This idea was employed in the determination of Kijk for complexes NaiKjHkL formed by anions of tartaric acid and was found to be promising.
PL
Zaprezentowano nowe kryterium poprawności otrzymywanych danych fizykochemicznych takich jak: stałe trwałości kompleksów Kijk, stałe dysocjacji i współczynnik aktywności! Nowa metoda wykorzystuje fakt liniowej zależności między logKijk ii, a % e. Metodę, przetestowano na przykładzie kompleks u NaiKjHkL.
PL
Wykazano, że między powierzchnią stwardniałego zaczynu cementowego (głównie fazy CSH) a roztworem cieczy wypełniającej pory zachodzi wymiana kationu Ca2+ z kationami Na+ i K+. Faza CSH pełni rolę elektrody odwracalnej wobec jonów Na+, K+ i Ca2+. Na granicy faz na powierzchni żelu CSH stosunek molowy między jonami Na+ i K+ wynosi 1,37:1, niezależnie od proporcji między tymi jonami w cementach i niezależnie od zawartości alkaliów w tych cementach. Stała równowagi reakcji wymiany jonów sodowych i potasowych z jonami wapniowymi zdefiniowana jako K = aCa x (aNa + aK)2 nie zależy od stosunku fs/fc (wilgotności). Chlorki w niewielkim stopniu wpływają na wartość stałej równowagi i wartość skoku potencjału na granicy faz. Dla badanych cementów skok potencjału żel CSH - roztwór cieczy wypełniającej pory wahał się od -2,910 do -2,904 V.
EN
The paper shows thatareplacement of the Ca2+ cation takes place with Na+ and K+ cations between the surface of the hardened cement paste (mainly the CSH phase) and the pore solution. The CSH phase plays the role of a reversible electrode with respect to Na+, K+ and ions.Tthe mole ratio on the border of phases on the surface of CSH gel between Na+ and K+ ions is 1,37:1 irrespective of the proportion between these ions in the cements and irrespective of alkali content in these cements. The equilibrium constant of the reaction of sodium and potassium ion exchange with calcium ions defined as K = aCa x (aNa + aK)2 does not depend on the fs/ft ratio (moisture content). The chlorides only slightly affect the value of the equilibrium constant and the value of the jump of the potential on the border of phases. For the examined cements the jump of the potential for CSH gel - pore solution oscillated from -2,910 to -2,904 V.
9
75%
EN
Introduction: Correct balance is necessary ability to proper performance of activities of daily living. Age-related weakening of the sensory and motor reactions, can cause postural instability and increase risk of falls. Aim of this study is to determine the differences in the values of the parameters describing the postural stability of women over 60 years of age. Material and methods: 180 women participated in the study: 98 women between the age of 60 and 92 (x=71 years old) and 82 women between the age of 21 and 26 (x=21 years old). Standing balance was assessed in the trial with eyes open and closed, by using stabilometric platform. Six different motion parameters of center of pressure (COP) were evaluated. Results: Statistical analysis showed significant differences in most parameters of the balance of women over 60 years of age and women in the control group. Conclusions: 1) With age, there are significant changes in the in the balancing process, causing growing deficit of postural stability. 2) Women over age 60 have a worse postural stability than younger women within each analyzed parameter with the exception of swings in the frontal plane.
EN
Distortion of the axis and shortening of the limbs result in multiple musculoskeletal pathologies. Rotation disorders should also be included among the disorders of the axis of the lower limb. In the case of rotational distortion, only derotation osteotomy can effectively correct torsion-associated deformations. Rotational distortion correction is accompanied by translational displacement and torsion, which results in more complex biomechanics. Using the pedobarographic platform, it is possible to evaluate static and dynamic posture and gait, percentage of body weight distribution on the lower limbs, and balance. Physiological gait and distribution of weight on the lower extremities are symmetrical. Balance is one of the determinants of proper biomechanics of the musculoskeletal system. An important aspect of treatment evaluation is pedobarographic assessment of balance and body weight distribution on the lower extremities ratio. The aim of this work was to evaluate the pedobarographic assessment of body weight distribution on the lower limbs and balance in patients with derotation corticotomies using the Ilizarov method. The study examined a group of 56 patients, who underwent derotation corticotomy using the Illizarov method between 1996 and 2012 at the Clinic of Orthopaedics and Traumatology of the Musculoskeletal System in Wrocław. The control group consisted of 54 patients, who were treated with correctional derotation-free corticotomy using the Ilizarov. Distribution of body weight on the lower limbs and balance were assessed with the pedobarographic platform. Following derotation corticotomy, the amount of body weight placed on the operated limb by subjects from the study group averaged 47.81%, 52.19% in the case of the healthy limb. These differences were not statistically significant. The difference between the average percentage of body weight placed on the diseased and healthy limb in the study group and the controls were not found to be statistically significant. There were no statistical differences in the average length of the gravity line or in the average surface area of the center of gravity position between the study and control groups. Balanced distribution of body weight on the lower limbs was achieved following derotation corticotomies using the Ilizarov method. Derotation corticotomies performed with the Ilizarov method allow for achieving normalization of body weight distribution on the lower limbs and balance, with values similar to those resulting from Ilizarov method derotation-free osteotomy.
PL
Przeprowadzono analizę dotyczącą równowagi wygiętego w górę bezstykowego toru kolejowego. Tor - ściskany silą osiową wywołaną zmianami temperatury - spoczywający na sztywnym i nierównym podłożu, podniesiony z zewnątrz przyłożoną siłą Q zostaje wygięty na długości l. Analizę przeprowadzono w dwu etapach; w etapie pierwszym - z pominięciem wpływu zmiany długości osi toru kolejowego na przebieg jego ugięć w płaszczyźnie pionowej, czego konsekwencją jest pominięcie wpływu na pracę toru poziomej reakcji podłoża, w drugim etapie - korzystając z wyników obliczeń etapu pierwszego - uwzględniono pominięte wpływy, co umożliwiło opracowanie równania przedstawiającego warunek konieczny wyboczenia toru w płaszczyźnie pionowej. Z równania tego określono zmienną wartość siły ściskającej, w zależności (m.in.) od strzałki f i długości l uniesionego w gorę toru wskutek działania pionowej siły Q.
EN
Analysis concerning balance of upward bent continuously welded rail track was carried out. Supported by rigid and uneven subgrade compressed with axial force caused by temperature change, lifted by externally applied force Q is bent on the length l. The analysis was carried out two phases. In the first phase, influence of change of track axis length on the track bending in vertical plane is omitted which results in omission of the influence of horizontal reaction force on the base behavior. In the second phase, using the results obtained in the first phase omitted influ.ences were taken into consideration which enabled to develop an equation expressing necessary condition for track buckling in vertical plane. From this equation, the variable value of compressive force dependant on value of the deflection f and length l of lifted track was determined.
PL
Wstęp: Pionowa postawa ciała wyróżnia człowieka spośród innych istot żywych. Wyznacza również specyficzne warunki dla ruchu. Elementem łączącym zarówno postawę, jak i ruch jest stabilność. Polega ona na statycznym i dynamicznym równoważeniu destabilizujących sił grawitacji oraz bezwładności przez pobudzenie odpowiednich grup mięśniowych. Zakłócenia kontroli posturalnej mogą być uwarunkowane różnymi czynnikami. Wśród nich wymieniany jest udział czynnika psychicznego. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych zmiennych charakteryzujących stabilność posturalną osób z depresją. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 54 osoby, które przydzielono do dwóch grup. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 28 pacjentów ze zdiagnozowaną depresją. Średnia wieku badanych wynosiła 37,25 +/- 3,88 lat. Do drugiej grupy zakwalifikowano 26 osób. Osoby te były w pełni zdrowe, rekrutowane z ogólnej populacji, u których wykluczono depresję i obniżenie nastroju. Średnia wieku badanych wynosiła 33,31 +/- 5,19 lat. Do badań oceniających stabilność wykorzystano platformę PEL 38 i oprogramowanie komputerowe TWIN 99. Wyniki: Uzyskane wyniki różniły się istotnie między grupami w zakresie pięciu zmiennych: zmian oscylacji środka ciężkości w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej, średniego odchylenia w płaszczyźnie czołowej oraz w parametrach niestabilności: pola powierzchni i stosunku długości do powierzchni. Grupa z depresją w porównaniu z grupą kontrolną uzyskała wyższe wartości 4 z 5 ocenianych parametrów. Wnioski: Osoby z depresją cechuje zmniejszenie stabilności ciała w porównaniu do osób bez depresji.
EN
Introduction: A vertical posture distinguishes humans from other living beings. It also determines the specific conditions for movement. The element which connects body posture and movement is stability. It is based on the static and dynamic balancing of the destabilising forces of gravity and inertia through stimulating the appropriate muscle groups. A disruption of postural control may be conditioned by various factors, among which the literature mentions mental health. The purpose of this study was a comparative analysis of selected variables characterising the postural stability of persons with depression.Material and methods: The study involved fifty-four persons who were divided into two groups. The first group comprised 28 patients diagnosed with depression. The mean age of the participants was 37.25 +/ – 3.88. The second group consisted of 26 completely healthy persons who were recruited from the general population, excluding persons with depression or a low mood. The mean age of the participants was 33.31 +/ – 5.19 years. The postural stability was assessed using a PEL 38 posturographic platform and TWIN 99 computer software.Results: The results differed significantly between the two groups with regard to five variables: oscillations of the centre of gravity in the frontal and the sagittal planes, average deviation in the frontal plane, and deviations in the parameters of instability (the surface area and the ratio of length to the surface area). It was observed that the group with a diagnosis of depression displayed higher values in 4 out of 5 the evaluated parameters when compared to the control group.Conclusions: Persons with depression are characterised by a reduced body stability compared to those who do not suffer from depression.
EN
Purpose: The objective of the study is to evaluate the degree of balance disorders in patients with surgical treatment of ankle fractures with the use of stabilometric examinations.Methods: The subjects in the study were 21 patients with ankle fractures treated surgically, within one year of the procedure. The control group were 20 healthy subjects. The balance was evaluated with the use of force platform in standing posture in both single and double limb stance. The analysed parameters were the transition area of the centre of feet pressure (COP), the length of the COP path and the COP velocity. The range of movement in the ankle joint and the intensification of pain were also measured.Results: In the balance evaluation in double limb stance, there were no statistically significant differences. A significant difference was found in the attempts of single limb-stance An average value of COP transition area in the study group was 261.2 mm2 in single stance (on the right operated limb) and in the control group – 93.2 mm2, so the difference was statistically significant (p=0,0096). The presence of pain, the presence or the removal of anastomosis had no significant influence on the balance of the studied subjects. Also a significant correlation between the balance of the subjects and their age was found.Conclusions: The balance in single limb stance after an instable ankle fracture within one year of the surgical procedure is significantly poorer in comparison with healthy subjects. Elderly persons have significantly poorer balance control.
EN
The aim of this study was to formulate a new balance disturbances coefficient enabling objective balance assessment on the basis of fast Fourier transform curves. The article presents the method of coefficient calculation and possible ways of its interpretation. Methods: 11 healthy participants took part in the experiment. There were four measurements: two in real environment with eyes open and eyes closed as well as two in virtual environment with scenery (surroundings) oscillating with frequency 0.7 Hz and 1.4 Hz. Scenery was displayed by means of the Oculus Rift system, whereas position of centre of pressure was measured with the use of Zebris FDM-S platform. Obtained centre of pressure positions were used to calculate fast Fourier transform, and then balance disturbances coefficient. Results: Comparisons of coefficient values obtained for the whole group and two selected participants were presented in order to explain how to interpret and use the coefficient. For better explanation of coefficient interpretation the most popular time domain stabilometric quantities and fast Fourier transform curves were presented as well. Conclusions: The balance disturbances coefficient makes it possible to quantitatively and objectively determine, on the basis of fast Fourier transform curves, the influence of the oscillating scenery on the tested person as well as show how the overall equilibrium of that person was disturbed.
PL
Celem pracy jest ocena skuteczności fizjoterapii rozszerzonej o różne formy treningu marszowego na bieżni u osób starszych z obniżoną sprawnością fizyczną i zaburzeniami równowagi w przebiegu osteoporozy. Badaniem objęto 9 mężczyzn i 21 kobiet w wieku 60-80 lat. Pacjentów podzielono losowo na dwie równe grupy (kontrolną i badawczą). W grupie kontrolnej zastosowano trening chodu do przodu na bieżni ruchomej, a w grupie badawczej trening chodu do tyłu. Jako narzędzie badawcze wykorzystano testy funkcjonalne, m.in.: Tinetti, Functional Reach Test, Get Up and Go oraz badanie momentu siły mięśni czworogłowych stawów kolanowych. Wyniki badań wskazują, że trening chodu do tyłu na bieżni ruchomej w istotny sposób wpływa na poprawę sprawności fizycznej osób starszych i może być specyficzną i skuteczną formą kształtowania ich równowagi ciała.
EN
The aim of the study was to evaluate the effects of physiotherapy consisting of various forms of gait training on a treadmill in elderly patients with reduced physical fitness and with balance disorders. The examination group consisted of 9 men and 21 women aged 60-80 years and they were randomly divided into two groups (control and test). The gait exercises on a treadmill were based on walking forward in the control group and on walking backward in the test group. The following tests were employed for the purpose of the research: Tinetti test, Functional Reach Test, Get Up and Go Test. The strength of quadriceps muscles of the knee joints was examined as well. The research results show that backward walking on the treadmill significantly influences balance and physical fitness in elderly people and it may be an effective way of improving balance in the elderly.
PL
W pracy określono równowagę w procesie sorpcji jonów wapnia w termowrażliwym żelu chitozanowym. Do opisu wykorzystano równania Langmuira, Langmuira-Freundlicha, Redlicha-Petersona, zmodyfikowanego równania Dubinina-Raduszkiewicza oraz Totha. Analiza modelowa wskazuje, że najlepsze przybliżenie równowagi procesu sorpcji wapnia uzyskano przy zastosowaniu dwuparametrowej izotermy Langmuira.
EN
Equilibrium of calcium ions sorption in thermosensitive chitosan hydro-gels was determined. The experimental data were fitted to equation models (Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, modified Dubinin-Raduszkiewicz and Toth). The best approximation was achieved for the Langmuir isotherm.
18
Content available remote Kreatywność a dynamika organizacji
75%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dynamiki organizacji, jej rodzaje i relacje. Następnie uwypuklono wpływ kreatywności na dynamikę organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej współzależności z tzw. dynamiczną równowagą organizacji. Niewątpliwie w turbulentnym otoczeniu równowaga staje się docelowym stanem, w którym kreatywność, a tym samym psychospołeczne aspekty organizacji zasadniczo wpływają na właściwe wykorzystanie potencjału i rozwój organizacji.
EN
The article presents the issues of dynamism of organization, its types and relations. The influence of creativity on dynamism of organization, its relations with dynamic equilibrium was presented. Undoubtedly in turbulent environment the equilibrium becomes a definite state in which creativity and psycho-social aspects of organization essentially influence on utilizing of potential and development of organization.
PL
Wykazano, że posługując się metodą odwzorcowania ciekłego środowiska korozyjnego w betonie skażonym chlorkami można ustalić dane termodynamiczne dotyczące równowag między stwardniałym zaczynem cementowym a cieczą wypełniającą pory. Dane te umożliwiają ocenę wpływu gatunku cementu, w tym zawartości alkaliów, oraz zawartości chlorków w stwardniałym zaczynie na własności cieczy wypełniajacej pory jako elektrolitu, z którym styka się stal zbrojeniowa. Ustalone zależności dają możliwość określenia zawartości chlorków w stosunku do masy cementu dla eksploatowanych konstrukcji, dokładnej wartości pH w zaprawach i betonach oraz wartości progowej dla chlorków inicjujących korozję żelaza i stali w zaprawach i betonach.
EN
The paper shows that by using the method of representing the liquid corrosion environment in concrete contaminated with chlorides we may determine thermodynamic data regarding the equilibria between the hardened cement paste and the pore solution. These data allow to evaluate the influence of the type of cement, including the alkali content and the content of chlorides in the hardened paste on the properties of the pore solution as the electrolyte being in contact with the reinforcement steel. The dependences determined in this paper allow to determine the content of chlorides in relation to the weight of the cement for the exploited constructions, the precise pH value in the mortars and concrete and the treshold value for chlorides initiating the corrosion of steel in mortars and concretes.
EN
The kinematics and kinetics of human postural responses to anterior-posterior sudden forces was studied using a human multi-segments model in the sagittal plane. Forces and moments acted on the feet of the model were solved using Newton-Euler method. The stability criterion of the model is based on the center of pressure (COP) location, which is located in the area of contact with the ground between the toe and the heel positions. The postural responses of the model optimized using statically and dynamically compensation algorithms. Results of the analysis and dynamical simulation showed an improvement in response to external perturbation.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.