Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Consolidation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
In this article the causes, course and the first effects of unification Perm region and Komi-Perm autonomous region into new subject of the Russian Federation - Perm Region is analyzed. Official and real reasons of association of these regions we were considered. Also, in this analysis we concluded that the consequences of association are controversial for the former Komi-district. (original abstract)
XX
Odkupienie przez PKO BP akcji PZU od obecnych inwestorów to sprawa polityczna, a nie biznesowa. Być może dlatego mało kto zastanawia się, czy z punktu widzenia biznesowego związki kapitałowe obu firm miały sens.
XX
Bezpośrednią przyczyną zainteresowania sektorem stoczniowym jest jego strategiczne znaczenie, i to nie tylko gospodarcze, ale i społeczne, potwierdzone zainteresowaniem rządu i władz lokalnych. Jego istotną rolę w gospodarce polskiej wyznaczają udział w ogólnym eksporcie i ogromna sieć powiązań z dostawcami i kooperantami, których istnienie na rynku uwarunkowane jest dalszym funkcjonowaniem sektora. W artykule zaprezentowano istotę konsolidacji sektora stoczniowego i wskazano na etapy jej realizacji. (fragment tekstu)
EN
The interest in the shipping industry is related to its strategic relevance not only in economic but also social terms, which is the reason why it arouses considerable interest also among local authorities and the government. Its crucial role in Polish economy is reflected in its high share in total exports and a large number of transactions with business partners. The survival of the shipping industry is a precondition for that business network's further existence on the market. The paper presents the essence and stages of consolidation processes in the shipping industry. (original abstract)
EN
The process of democratization leads to implementation of democratic values among society and institutional pattern in political system. It is a complicated and multi-staged road. Each stage and dimension has its own qualities. The article presents both theoretical conception of the process of democratization and empirical example of the Republic of Czech. There are some general and specific Czech qualities of all stages of the process of democratization: erosion of undemocratic regime, transition and democratic consolidation. The last one is evaluated in the article in the lime of quantitative and qualitative analysis.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja rozwiązań w zakresie konsolidacji środków pieniężnych, ulokowanych na rachunkach bankowych spółek funkcjonujących w grupie kapitałowej. Treść artykułu została podzielona na cztery części poprzedzone wstępem i zakończone podsumowaniem. W pierwszej części zaprezentowano istotę zarządzania przepływami pieniężnymi jako znaczącego instrumentu zarządzania finansami grupy kapitałowej. Rozważania drugiej części artykułu skoncentrowano na istocie i korzyściach wynikających z konsolidacji środków pieniężnych. W dalszej części przedstawiono polskie rozwiązania prawne w zakresie możliwości scalania środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółek grupy kapitałowej. Ostatnia część opracowania w całości została poświęcona prezentacji form konsolidacji środków pieniężnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is to present solutions regarding cash management located on bank accounts of companies functioning in a capital group, especially cash pooling. The paper describes the essence and the forms of cash pooling. It also shows its advantages and disadvantages. The article has been divided into four parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the essence of cash flow management as an element of financial management of capital group. The second part presents the essence of cash pooling and shows an example of financial advantages. The third part discusses solutions of cash pooling in Polish law. Finally, in the fourth part of the article, the author presents two conceptions of cash pooling: national and zero-balancing cash pooling.(original abstract)
EN
The consolidation of enterprises took place during the last decades of the past century all over the world. Consolidations like these occurred in Lithuania when its independence was restored and foreign investors came to Lithuania; also, when Lithuanian enterprises expanded their activities. The occurrence of new economic units and economic relations set requirements for new information which reflects the financial situation of consolidated enterprises. These requirements are fulfilled by the consolidation of financial accountability which is little analyzed by Lithuanian scholars, while accountants-practicians need experience and methodological support. These reasons determine the importance of this research. (fragment of text)
XX
Artykuł jest propozycją modelu demokratycznej konsolidacji dla państw, którym udało się opuścić totalitarne lub autorytarne piekło przeszłości, a zatem dokonać skutecznej tranzycji. Poszukiwanie takiego modelu jest ważne również dlatego, że dotychczas zaledwie 27% państw, z tych, które rozpoczęły swoją historyczną wędrówkę, skutecznie skonsolidowało demokrację. Proponowany model określa warunki demokratycznej konsolidacji oraz system instytucji publicznych umożliwiający ich osiągnięcie. Istotą modelu jest jednak głównie możliwość przeciwdziałania zjawiskom erozji młodych demokracji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article suggests the model of democratic consolidation which can give an opportunity for fledgling democracies which have successfully left totalitarian or authoritarian dictatorship. The searching of such a model or paradigm is important because only 27% of them have fully consolidated their democracies. The proposal defines the conditions of consolidation and institutional design needed to achieve this purpose. However, the core of analysis is devoted to how to counteract the main danger, namely democratic erosion of young democracies. (original abstract)
XX
Wiele krajów świata przeprowadziło konsolidacje fiskalne, jednak nie we wszystkich efekty konsolidacji były trwałe. W artykule przedstawiono możliwe ekonomiczne czynniki wpływające na sukces konsolidacji fiskalnej w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w krajach unijnych (UE-15) oraz krajach OECD. (abstrakt oryginalny)
EN
A lot of countries in the world have undertaken fiscal consolidation but not in all of them the effects of the consolidation were stable. The article presents possible economic determinants of fiscal consolidation success using the results of research in both UE15 and OECD countries. (original abstract)
EN
Globalization is a dominant process nowadays. It comes with a wave of mergers and acquisitions. Those processes are especially visible in the banking sector. Polish banking sector, suffering from capital dispersion, thanks to consolidation positively alters the capital structure, what can result in the increase in operating potential and possibility to finance development and modernization projects.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia możliwe efekty dostosowań fiskalnych. Opisuje efekty keynesowskie i niekeynesowskie konsolidacji fiskalnej. Redukcje deficytu oparte silniej na zmniejszeniu wydatków publicznych niż na wzroście dochodów podatkowych powodują efekty niekeynesowskie, a w odwrotnej sytuacji keynesowskie. Przykład Irlandii i Węgier obrazuje mechanizm działania tych efektów. Wydaje się, że znajomość możliwych efektów konsolidacji fiskalnej jest ważna dla przyszłej sytuacji fiskalnej polskich finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents possible effects of fiscal consolidation. It describes Keynesian and non-Keynesian effects. Generally, the reductions of deficit based upon spending cuts are more likely to increase growth then these based upon tax increases. The examples of Ireland and Hungary show the mechanism of both effects. It seems that the knowledge of possible effects of fiscal consolidation is important for the future fiscal condition of Polish public finance.(original abstract)
XX
Dynamiczne zmiany gospodarcze i społeczne sprawiają, że jednostki samorządu terytorialnego podejmują decyzje o konsolidacji lub wręcz odwrotnie - o podziale. Na powyższe procesy w najbliższej przyszłości niewątpliwie będą miały wpływ problemy demograficzne i finansowe. Dlatego też celem artykułu jest analiza procesów konsolidacyjnych i dekonsolidacyjnych zachodzących w polskim samorządzie terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społecznych i gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic economic and social changes influence the decisions of local governments entities to consolidate or deconsolidate. In the near future the above processes will be undoubtedly caused by the demographic and financial problems. Therefore, the aim of this article is to analyze the consolidation and deconsolidation processes that take place in the Polish local government, with particular emphasis on social, demographic and economic factors.(original abstract)
12
80%
EN
The aim of this paper is to present the current state and the evolution of Polish banking sector. It is regarding the financial and economic condition, the impact of transformation, privatization and consolidation of banks, the challenges of joining European Union in 2004 and actual tendencies of change.
XX
Artykuł realizuje trzy cele badawcze. Pierwszym jest przegląd krajowych raportów i analiz dotyczących samorządu, szczególnie pod kątem propozycji zmian w podziale terytorialnym. Drugim jest przedstawienie teoretycznych argumentów za konsolidacją jednostek oraz przegląd światowych doświadczeń ex post w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów takich reform. W końcu trzecim celem jest sformułowanie własnych rekomendacji dotyczących eliminacji dysfunkcji podziału terytorialnego. Artykuł zwraca uwagę, że skuteczniejsze rezultaty mogą przynieść zmiany reguł działania samorządów. Pomimo niejednoznacznych wyników analiz empirycznych konsolidacja pozostaje jednak głównym trendem reform samorządu terytorialnego. Decyduje o tym wzgląd polityczny, ponieważ łatwiej jest przeprowadzić reformę konsolidacyjną, niż mozolnie kreować zmiany instytucjonalne wewnątrz jednostek(abstrakt oryginalny)
EN
The article meets three research purposes. The first one is a review of national reports and analyses which refer to self-governance, especially based on the proposals of changes in territorial division. The second is a presentation of theoretical arguments for the consolidation of units and a review of world experience ex post in obtaining the expected results of such reforms. Finally the third aim is formulating own recommendations concerning the territorial division dysfunction elimination, The article pays attention that the changes of rules of local authorities functioning can bring more efficient results. Despite inconclusive results of empirical results consolidation remains the main trend of local government reforms. It is so because of policy, as it is easier to implement consolidation reform than strenuously create institutional changes within units(original abstract)
14
Content available remote Przesłanki i formy konsolidacji giełd papierów wartościowych
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych przesłanek łączenia się giełd papierów wartościowych oraz analiza form konsolidacji omawianych organizacji. (fragment tekstu)
EN
Today we observe numerous consolidations among stock exchanges. These processes have a different character. These are capital-merger: mergers, acquisitions, joint ventures, vertical integration and non-capital ones: agreements, contracts, strategic alliances, which involve the lending of resources, especially technology. Theory of economics as the main reasons for the integration of stock exchanges mentions: economies of scale and economies of scope and network externalities. (original abstract)
XX
Autorka przedstawia trudny, ale zakończony sukcesem, proces konsolidacji dwóch jednostek badawczo-rozwojowych zintegrowanych przez Ministra Gospodarki w 2008 roku: Instytutu Technologii Nafty (ITN) oraz Instytutu Nafty i Gazu (INiG). (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the difficult, but successful process of consolidation of two research and development units integrated by the Ministry of the Economy in 2008-the Institute of Petroleum Processing (ITN) and the Oil and Gas Institute (INiG). (original abstract)
EN
The article is devoted to the concept of solidarity and highlights its consolidating role in forming social organizations and a civil society. The author argues that solidarity is situated side by side with such values as freedom, trust, tolerance, justice, equality, dignity, responsibility, etc. Solidarity is presented as a social phenomenon, which is future-oriented, and is instrumental in enabling collective activity. (original abstract)
EN
In this paper we will study the relationship between the government balance and the current account in the scenario of an economic union where fiscal consolidation is constrained by the fiscal discipline required by supranational agreements. For the empirical application we will use data on the Central and Eastern European Countries (CEEC). These former socialist countries experienced a significant growth after their accession to the European Union (EU), which led to a high potential for convergence with their Western EU partners but, sometimes, at the cost of unsustainable external positions. Recently, after the economic crisis, some of them have recovered their external disequilibria, although the fiscal consolidation required for recovery would mean a brake on their process of growth and convergence.(original abstract)
XX
Konsolidacja fiskalna polega na działaniach zmierzających do zrównoważenia dochodów i wydatków w budżecie państwa. Można to osiągnąć, ograniczając wydatki publiczne bądź podnosząc podatki. Konsolidacja fiskalna ma istotne konsekwencje makroekonomiczne w długim i krótkim okresie. Celem artykułu jest określenie wzorców konsolidacji fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, do czego zastosowano wielowymiarowe metody statystyczne: analizę korespondencji i analizę skupień. Dodatkowo przeanalizowano efekty makroekonomiczne konsolidacji fiskalnej. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Eurostatu. (abstrakt oryginalny)
EN
Fiscal consolidation is based on efforts to balance revenues and expenditures on the public budget. This can be achieved by reducing public spending or increasing taxes. Fiscal consolidation has very important macroeconomic consequences in both the long and short term. The aim of this article is to find patterns of fiscal consolidation in EU countries. To detect patterns of the fiscal consolidation, multivariate statistical analysis methods were applied: correspondence and cluster analysis. The macroeconomic effects of fiscal consolidation were also analysed. The study used data from Eurostat. (original abstract)
XX
Autor artykułu opisuje najważniejsze momenty związane z kilkunastoletnią obecnością dwóch zagranicznych koncernów (Passauer Neue Presse i Orkla) na polskim rynku regionalnej prasy codziennej. Począwszy od pierwszych inicjatyw wydawniczych, poprzez fazę ostrej konkurencji między obu spółkami i kształtowanie się duopolu, a na spluralizowanym monopolu skończywszy. Autor podsumowuje dokonania Orkli i Passauera w poszczególnych regionach Polski. W artykule jest także mowa o ekspansji kapitału zagranicznego na rynki lokalne oraz o konsolidowaniu spółek wydawniczych i fuzjach tytułów należących do obu koncernów. Zakończenie aktywności Norwegów (Orkli) w Polsce, wykupienie ich gazet przez brytyjski fundusz Mecom i utworzenie dziennika ogólnopolskiego przez Passauera wyznacza, zdaniem autora, nowy etap na rynku prasowym w Polsce. Może się on zakończyć monopolizacją regionalnej prasy codziennej(abstrakt oryginalny)
EN
The author of this article has described the most important facts that refer to a fifteen-year presence of two foreign concerns (Passauer Neue Presse and Orkla) on the Polish local daily press market. Starting from the first press actions, through the stage of fierce competition between both companies and shaping duopoly to the end of plural monopoly. The author has summed up the achievements of Orkla and Passauer in particular regions in Poland. The article tells about the expansion of foreign capital on local markets and the consolidation of press companies and mergers of the titles that belong to both concerns. According to the author, the end of Norwegian (Orkla) activity in Poland, a buy-out of their newspapers by British Mecom and a creation of a nationwide daily by Passauer means the onset of a new stage on the Polish market which may end with a monopolization of the regional daily press market(original abstract)
XX
Cel - Na podstawie unikalnej bazy danych sprawdzono, jaki wpływ na produktywność pracowników miały transakcje konsolidacyjne w Polsce. Metodologia badania - Za pomocą testów parametrycznych i nieparametrycznych przetestowano hipotezy odnoszące się do poziomów wybranych wskaźników produktywności (1) w spółce przejmowanej w porównaniu do branży (2) w spółce przejmującej w porównaniu do branży (3) w połączonych spółkach po transakcji w porównaniu do wyników sprzed niej. Wynik - Produktywność wśród spółek (1) przejmowanych była gorsza niż średnia dla branży (2) przejmujących nie była lepsza niż średnia w branży (3) połączonych nie uległa zmianie na poziomie skonsolidowanym po transakcji konsolidacyjnej. Oryginalność/wartość - Jest to pierwsze badanie odnoszące się do wpływu transakcji konsolidacyjnej na produktywność pracowników dla rynku polskiego. Wyniki sugerują, że jednym z powodów, że przejęcia w Polsce były nieudane w wymiarze finansowym, mógł być brak synergii lub odpowiedniej restrukturyzacji kosztów w obszarze zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Based on unique sample I investigate how workforce efficiency was affected by M&A transactions. Design/methodology/approach - By using parametrical and non-parametrical tests three hypothesis were tested concerning workforce productivity (1) in target companies compared to industry benchmark (2) in acquiring companies compared to industry benchmark (3) pre versus post acquisition on consolidated basis. Findings - (1) Workforce productivity among target companies was lower the industry average (2) acquiring companies did not overperforme industry benchmark (3) on consolidated basis there was no change in the productivity after the transaction Originality/value - First research in workforce efficiency after M&As in Poland. Results suggest that one of the reasons why mergers in Poland were unsuccessful might be poor workforce management and lack of synergy in this area.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.