Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ludzie młodzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Kryzys tożsamości a pełnione przez młodych dorosłych role życiowe
100%
XX
Pojęcie wczesnej dorosłości nie jest ściśle sprecyzowane i wielu autorów opisuje je w odmienny sposób. Problemy definicyjne spowodowane są głównie tym, iż sama dorosłość związana jest z warunkami społeczno-kulturowymi, w jakich żyje jednostka. Trudno jest, więc określić uniwersalne granice oraz ramy czasowe wczesnej dorosłości. Ogólnie rzecz ujmując można powiedzieć, iż określa ona okres związany z dojrzałością społeczną, czyli gotowością do podejmowania ról społecznych związanych z pracą zarobkową, założeniem rodziny czy też wychowaniem dzieci. Ten etap rozwoju wiąże się z nabyciem niezależności społecznej oraz ekonomicznej, z wzięciem przez młodego człowieka pełnej odpowiedzialności za własne życie oraz podejmowane decyzje i wybory w zakresie nie tylko bieżących problemów, ale przede wszystkim dalekosiężnych planów na przyszłość. Przyjęto, iż okres ten obejmuje lata od 20-23 do 35-40 roku życia (Gurba 2003). Wczesna dorosłość łączy się często z pojawieniem u młodego dorosłego licznych konfliktów wewnętrznych oraz stresujących sytuacji, z którymi musi się on zmierzyć.(fragment tekstu)
EN
The presented empirical research centers around relations between young adults' development, their sense of psychological maturity and life role salience. Samples of 25 men and 43 women of the age of 23-35 completed Value Scale and Salience Inventory (Super, 1979) and Questionnaire of Life Situation (Zagorska, 2002). Finding indicated the highest scores of commitment to work. However relationship between commitment to work and a sense of psychological maturity was not confirmed. The results also supported the hypothesis that negative relationships between family independence and studying role salience exists. It was observed that student's role scores are very low and for occupational active people education is relatively unimportant. (original abstract)
2
Content available remote Świadomość ekologiczna młodych ludzi
80%
XX
W opracowaniu jako główny problem został poruszony sposób pojmowania świadomości ekologicznej współczesnej młodzieży. Obecnie funkcjonujące różnego rodzaju projekty ekologiczne wprowadzane już od najniższych stopni edukacji oraz liczne kampanie społeczne pozwalają przypuszczać, iż większość młodych ludzi powinna posiadać chociażby minimalny zakres wiedzy na ten temat. Celem pracy, w oparciu o to założenie, jest ocena stopnia świadomości ekologicznej młodzieży, tzn. jakie znaczenie ma dla nich wiedza ekologiczna oraz na ile jest stosowana w praktyce? Szczególnie w obszarach takich jak racjonalne wykorzystanie zasobów, proekologiczne zachowania, gospodarka odpadami oraz ogólny stosunek do ekologii. Również w sferze zainteresowań pozostają ich zachowania w kwestii decyzji konsumenckich i ekonomii gospodarowania odpadami. W badaniach posłużono się wywiadem skategoryzowanym.(abstrakt oryginalny)
EN
The development has been addressed the issue of the role and importance of environmental awareness for today's youth. The existing all kinds of environmental projects implemented since the lowest degrees of education and numerous social campaigns, lead to believe that the majority of young people should have at least the minimum range of knowledge on this topic. The authors want to based on this assumption look at the answers to the questions: what is the degree of environmental awareness of young people, i.e. What is the importance of ecological knowledge for it, and how much is applied by them in practice? Particularly in the areas of IE. rational use of resources, ecological conservation, waste management, once the overall attitude to ecology.(original abstract)
EN
In recent years, there has been increasing interest in phenomenon of poor political activity among young adults, manifested in large percentage of non-voters and politically non-engaged individuals. The aim of this study was to examine the relationships between voting behaviour and political preferences of young adults and their hierarchy of basic personal values, global subjective happiness and evaluations of fair and unfair treatment in social exchange. The results of the study indicate firstly, that the most important values were power, conformity and tradition, secondly, that the non-voters evaluated hedonism lower and security higher than the voters and thirdly, that value profiles for five groups of voters differed in preferences of conformity, tradition, security and hedonism. There were no significant differences between voters and non-voters in respect of global subjective happiness and evaluations of fair and unfair treatment. However, significant differences in these variables occured between electorates of specified political parties. The findings of the current research provide a psychological characteristic of young adults in terms of basic values, subjective happiness and perception of unfairness, allowing also to identify some of the possible indicators of poor political activity in this group. (original abstract)
4
Content available remote Attitudes of Young People in Poland Towards Road Safety
80%
EN
Aim: In this paper, we investigate attitudes of young people in Poland to road safety. Unfortunately, Poland is one of the EU member states with the poorest road accidents performance. According to official statistics, the majority of road deaths and injuries are caused by young drivers. The goal of the paper is to identify the key elements of the behaviour of young drivers on the road in Poland based on survey research. Design / Research methods: Primary source of data for this work were opinions of young people in the Opole region in Poland. The key instrument of data collection was a pilot survey carried out among people (both drivers and non-drivers) aged 18-24. The survey questionnaire was administrated on 200 respondents, who were selected using random sample technique. 173 correctly fulfilled questionnaires were retrieved. Conclusions / findings: The research findings showed that the majority of respondents usually obeyed traffic rules, however sometimes respondents broke the basic road regulations. The main causes of incorrect road behaviour were the willingness to reach the destination as quick as possible, as well as the irritation caused by the behaviour of other road users. Originality / value of the article: Due to the importance of the problem of road accidents caused by youth in Poland, there are many activities aimed at surveying the attitudes of young drivers towards road behaviour. In this study, we tried to examine road behaviour of both drivers and non-drivers. The assumption was that young people might change their correct road behaviour and attitudes after becoming drivers. Implications of the research (if applicable): The research findings can be a helpful and useful source of information for preparing education programmes devoted to creating an appropriate road behaviour and attitudes not only of young drivers but of young people planning to get their driving license as well. Also, survey results can be helpful while creating tools aimed at addressing and preventing / eliminating key causes of incorrect behaviour of young drivers. Limitations of the research (if applicable): The research was conducted by young scientists from the Students' Scientific Association Oikos Opole and was focused on randomly selected respondents from the Opole region. It can be a basis for a deeper and larger nation-wide research aimed at identifying more detailed aspects of young drivers' road behaviour. (original abstract)
5
Content available remote Psychospołeczne funkcjonowanie człowieka niepełnosprawnego fizycznie
80%
XX
Kryzys, sytuacja trudna, choroba, niepełnosprawność, cierpienie - słowa te kojarzą się zazwyczaj negatywnie, najczęściej nasuwając na myśl lęk, ból, niemoc, uzależnienie od innych, śmierć, itp. Sytuacje owe rozpatrywane mogą być z wielu punktów widzenia (filozoficznego, medycznego czy psychologicznego, etc). Wydaje się jednak, iż najbardziej wartościowe jest rozważanie ich z perspektywy indywidualnego do-świadczenia człowieka, który zetknął się w swoim życiu zarówno z chorobą i niepełnosprawnością. jak i z cierpieniem. Osoba, która bezpośrednio doświadczyła cierpienia. znacznie lepiej i znacznie głębiej może opisać swe obawy, troski, radości, aspiracje i dążenia. Taką osobą jest człowiek chory i niepełnosprawny.(fragment tekstu)
EN
Crisis, hard life situation, disease, disablement, suffering - these words are connected with fear, pain, faintness, subordination or death. These situations can be under consideration from many points of view, for example philosophical, medical, social or psychological perspective. It seems that the most valued is to take them into account from individual experience of people who are ill or physically disabled. Disease and physical disability are hard life situation for people. That is why ill and disability are psychological stress situations, which are defined as a transaction between person who experiences and appraises the occurrence, and some factors of environment (surroundings, milieu) that influence situation. Chronic somatic disease and physical disability touch not only psyche and soma of a man, but also her/his spirituality. Spiritual dimension of human life is often connected to meaning in life in psychological researches. Results of this study show that physically disabled young people pursue a purpose of their life, especially like education, family planning and finding a job(original abstract)
6
Content available remote Kryzys a cele życiowe studentów SWSPiZ w Łodzi
80%
XX
Jeśli zastanowić się nad głębokim sensem pytania o "cel życia", zdawać by się mogło, że stawiać je można tylko ludziom, którzy już zbliżają się ku końcowi swojej drogi, a przez to - są w stanie podsumować życiowe dokonania oraz ocenić, czy udało im się zrealizować zamierzenia z okresu młodzieńczego, czy też nie; bądź też - uczonym zgłębiającym sens egzystencji, którzy "z definicji" zajmują się poszukiwaniem celowości działań, czy, szerzej rzecz ujmując - celem i sensem istnienia. Jest to jedno z fundamentalnych pytań towarzyszących rodzajowi ludzkiemu, i zarazem przedmiot filozofii. Wedle Arystotelesa [por. Gadacz, Rymkiewicz 2001, s. 92] filozofia jest wiedzą najwyższą, dlatego właśnie, że poznaje cel - dobro każdej rzeczy(fragment tekstu)
EN
Life goals of the students of Academy of Management in Lodz are the subject of the elaboration. Results of research indicate that the family is the most important in the young people hierarchy of values. Job aspirations play role in the case when they lead up to the economical stabilization. (original abstract)
7
60%
XX
Ludzie młodzi do 25. roku życia, zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią jedną z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym zagadnienie to staje się często przedmiotem dyskusji badawczych, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Celem opracowania jest zobrazowanie problemu bezrobocia młodzieży na podkarpackim rynku pracy na tle tendencji ogólnopolskich. Zasadniczą uwagę skoncentrowano na niektórych uwarunkowaniach problemów związanych ze znalezieniem pracy przez osoby młode legitymujące się wykształceniem wyższym (podjęto kwestię braku do-świadczenia zawodowego oraz konieczności przystosowania się absolwentów do warunków panujących na lokalnych rynkach pracy). (fragment tekstu)
EN
This article applies to selected problems of young people in the labor market in Poland in example province podkarpackiego. Young people under 25 years of age, according to the Act on employment promotion and labor market institutions of 20 April 2004 are one of the groups that are in a special situation on the labor market. Accordingly, this issue is often discussed research from both theory and practice. The aim of this paper is to illustrate the problem of youth unemployment on the labor market against the nationwide trend of podkarpackie province . Principal attention is focused on some of the problems that are associated with finding work for young people that possess a higher education (addresses the lack of work experience and the need to adapt graduates to the conditions of local labor markets). Results of analyzes were used, among others, statistical database of the Central Statistical Office, including infor-mation from the Local Data Bank. (original abstract)
8
60%
XX
Artykuł ma charakter badawczy. Celem opracowania jest uchwycenie wiedzy posiadanej przez młodych singli na temat gospodarki współdzielenia oraz kluczowych motywów skłaniających ten segment konsumentów do korzystania z serwisu BlaBlaCar jako najpopularniejszego przedsięwzięcia sharing economy w zakresie transportu osobowego. W części teoretycznej tekstu, na podstawie krytycznej analizy literatury, wyjaśniono pojęcie i istotę gospodarki współdzielenia, scharakteryzowano usługę transportową Bla-BlaCar będącą jej sztandarowym przykładem oraz podjęto się próby wyjaśnienia pojęć "singiel" i "młody singiel". W części empirycznej artykułu skoncentrowano się na konceptualizacji badań oraz opisie próby badawczej i jej cechach charakterystycznych. Następnie na podstawie badań własnych przeanalizowano wiedzę młodych singli na temat sharing economy oraz omówiono najistotniejsze motywy zachęcające ich do korzystania z serwisu BlaBlaCar. Podstawą analizy jest kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w okresie od 1 maja do 30 lipca 2018 roku na próbie 826 młodych singli, którzy podejmowali suwerenne decyzje na rynku. Z przeprowadzonego badania wynika, że młodzi single wyka-zali się w miarę dobrą znajomością przedsięwzięć sharing economy i najpopularniejszych serwisów internetowych w zakresie współdzielenia pojazdów, jednak gubili się w boga-tej terminologii związanej z platformami współpracy i często nieprawidłowo pojmowali gospodarkę współdzielenia, utożsamiając ją z gospodarką dostępu, gospodarką daru czy gospodarką na żądanie. BlaBlaCar to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych przykładów zastosowania fundamentów gospodarki współdzielenia w praktyce. Z przeprowadzonego badania wynika, że prawie 3/5 ankietowanych korzysta z serwisu BlaBlaCar. Aktywnymi uczestnikami wspomnianej platformy wymiany są najczęściej mężczyźni z grupy wieko-wej 18-23 lata, legitymujący się wykształceniem licencjackim lub inżynierskim, dysponujący miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 3 tys. PLN i zamieszkujący miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. Najważniejszymi motywami skłaniającymi badanych do korzystania z BlaBlaCar okazały się niższe koszty podróży, lepsze warunki podróżowania, możliwość szybkiego i bezpośredniego dojazdu do miejsca docelowego oraz względy ekologiczne. Z kolei relacje społeczne, jakie nawiązują się między użytkownikami serwisów typu BlaBlaCar.pl, stanowią swoistą hybrydę relacji powstających w bezpośredniej interakcji w czasie wspólnych przejazdów oraz tych, które powstają w cyberprzestrzeni. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a research exercise. The purpose of the study is to provide an insight into what young singles know about the sharing economy and what their key motives are for using the BlaBlaCar platform, the most popular sharing economy venture for passenger transport. In the theoretical part of the text, based on a critical analysis of the literature, the concept and essence of the sharing economy are explained, the BlaBlaCar transport service is characterised as a flagship example of the sharing economy, and an attempt is made to explain the terms "single" and "young single". The empirical section focuses on the research conceptualisation and a description of the research sample and its characteristics. Subsequently, following the author's own research, the knowledge of young singles about the sharing economy is analysed, and the most important motives encouraging them to use the BlaBlaCar platform are discussed. The analysis is based on a survey questionnaire administered from May 1 to July 30, 2018 in a sample of 826 young singles who made independent decisions in the market. The survey shows that young singles demonstrated fairly good knowledge of sharing economy ventures and the most popular car sharing websites. However, they are confused about the rich terminology associated with collaborative platforms and often misunderstand the sharing economy, identifying it with the access economy, gift economy or on-demand economy. BlaBlaCar is undoubtedly one of the most popular examples of the practical application of sharing economy fundamentals. The survey reveals that almost three-fifths of respondents use the BlaBlaCar platform. Its active participants are most often men in the 18-23 age group, with a bachelor's or engineering degree, earning a monthly income not exceeding PLN 3,000, and living in cities with over 500,000 inhabitants. Lower travel costs, better travel conditions, the possibility of reaching a destination quickly and directly and environmental considerations proved to be the most important motives for the respondents to use BlaBlaCar. In turn, social relations that are established among the users of websites such as BlaBlaCar.pl are a kind of hybrid of relations developed in direct interaction during shared rides and those built up in cyberspace.(original abstract)
9
Content available remote Consumer Ethnocentrism Among Young Polish Consumers
60%
XX
Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy analizy zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego wśród polskich młodych konsumentów. Jego podstawowym celem jest identyfikacja postaw i zachowań etnocentrycznych osób młodych. Opracowanie składa z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej z nich na podstawie krytycznej analizy literatury wyjaśniono pojęcie i istotę etnocentryzmu jako trendu konsumenckiego. Druga zasadnicza część pracy ma charakter empiryczny. Podstawę wnioskowania stanowi materiał badawczy pozyskany dzięki przeprowadzonym przez autora badaniom w formie wywiadu kwestionariuszowego wśród młodych konsumentów. Podjęcie takiego projektu badawczego jest uzasadnione, ponieważ tendencje etnocentryczne mają bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe konsumentów i utrudniają opracowanie strategii marketingowych przedsiębiorstw na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a research exercise examining consumer ethnocentrism among young Polish consumers. Its primary goal is to identify ethnocentric attitudes and behaviours of young people. The study consists of two parts: theoretical and empirical. The first one explains the concept and essence of ethnocentrism as a consumer trend, building upon a critical analysis of literature. The second, major part is empirical. The basis for conclusions is provided by the research material from a questionnaire-based survey that was conducted among young consumers. Undertaking such a research project is justified since ethnocentric tendencies have a direct impact on purchase decisions of consumers, including young people, while making it difficult for enterprises on the market to develop marketing strategies. (original abstract)
EN
Aim/purpose - On the basis of a critical analysis of related literature, the article attempts to explain the concept and essence of collaborative consumption, a dynamically developing consumer trend. The principal goal is to demonstrate that young people in Poland are distrustful of sharing goods with strangers, and thus are much more willing to engage in collaborative consumption when they know the people with whom they make transactions. Following the analysis of the research material, it was also possible to confirm that a key reason for young people to participate in collaborative consumption lies in financial benefits and access to a wide range of goods and services. Design/methodology/approach - The tool used to conduct the research was my original questionnaire comprising 50 closed-ended questions regarding alternative consumer trends, including collaborative consumption. The survey was carried out from 10th May to 10th June 2017. The participants were recruited via the ankietka.pl website and social media such as Facebook, WhatsApp, Messenger, and e-mail. In order to partake in the survey, those interested had to visit a specific website containing the questionnaire. It was also distributed across special forums, university and private school fanpages. 240 people aged 18-34, belonging to Generations Y and Z, took part in the survey. Findings - The research shows that the higher the value of goods, the less likely younger consumers are to share them. Respondents most frequently exchange goods such as books, clothing and games. Their disposable income is a crucial factor influencing their interest in collaborative consumption. The most important advantages of collaborative consumption include the possibility of earning money and unhampered access to a wide range of goods and services. On the other hand, the central disadvantages are distrust and possible fraudulent transactions on the part of strangers Research implications/limitations - Given the limited financial capacity, the study of collaborative consumption in consumer behavior of young people was confined to an online survey. Originality/value/contribution - This article is one of few publications in Poland that seek to provide some insight into collaborative consumption in the purchasing behavior of young people living in Poland and into the most important factors influencing respondents' participation in the examined consumer trend.(original abstract)
EN
Objective: The objective of the article is to examine the dominant antecedent (characteristic) for youth in Indonesia to become entrepreneurs, by using the theory of planned behaviour (TPB) model. Research Design & Methods: This work is a quantitative study with a deductive approach. It was conducted by surveying 727 undergraduate students from universities in Indonesia to measure both indicators for every construct (analysis factors) and correlation effects on other constructs (path analysis). All data obtained were analysed through partial least square structural equation modelling (PLS-SEM). Findings: Among the three exogenous driver constructs, Subjective Norms has the strongest effect on Intention (0.152), followed by Perceived Behavioural Control (0.040) and Personal Attitude (0.011). Implications & Recommendations: Knowing the potential character of youth who become entrepreneurs enables policymakers to effectively plan targeted programs and policies. This article suggests several recommendations that focus on support from surrounding people such family, friends, and role models, who could approve young people's decisions to start own businesses. Contribution & Value Added: This research supports and strengthens the work of several researchers on the cultural and value factors that influence intentions with the additional element of religious values and virtues. (original abstract)
12
Content available remote Reasons for the Resignation of Young People from Employment
60%
EN
The labour market is constantly changing. Employees, depending on their age, experience and qualifications, have different expectations towards the employer, and at the same time expect other motivators in the employment process. A particular challenge for employers is to motivate young people who enter the labour market, because it is difficult to motivate them in such a way that they do not give up work and want to get involved with the company for longer. Due to the topicality of this issue, the purpose of the study is to indicate the reasons that make young people quit their jobs. The study uses reports on factors deter-mining the behavior of young people on the labor market, as well as the results of surveys conducted among students of selected universities in the Wielkopolska region. These studies have shown that the most common reasons for changing jobs identified by young people are: unsatisfactory pay, a bad atmosphere, and inappropriate relationships with their superiors. (original abstract)
EN
The main aim of this paper is to assess the extent to which the 2016 Brexit referendum impacted on the decisions of young Polish and Lithuanian migrants to stay in the UK or return to the country of origin. We analyse information from 76 in-depth semi-structured interviews with Lithuanians and Poles living in the UK, as well as those who have returned to Lithuania and Poland since June 2016. We find that, for our interviewees, the referendum had little impact on the decision to stay in the UK or return to the country of origin, giving way, instead, to work, family and lifestyle considerations. Only for a select few did it act as a trigger, either adding to other reasons which eventually prompted the return to Lithuania or Poland, or motivating people to secure their rights in the UK and delay plans to leave the country. We conclude by discussing our results together with existing research on transnationalism and life-course migration theory: regardless of interviewees' decisions to stay or return, these were never final, stressing the fluid nature of migration and the desire of our interviewees to maintain ties across multiple places. (original abstract)
PL
Sytuacja ludzi młodych w Polsce i innych krajach UE znacząco się pogorszyła po 2008 r. Trudne wejście na rynek pracy ludzi młodych wymusiło korektę polityki państw na rynku pracy. W Polsce, w maju 2014 r. wprowadzono dodatkowe instrumenty rynku pracy dedykowane osobom młodym. Mimo wdrożenia dodatkowego wsparcia poziom bezrobocia w tej grupie spadł tylko o 3 p.p. w ciągu 2 lat. Celem artykułu jest prezentacja i ocena skuteczności dodatkowych instrumentów rynku pracy kierowanych do ludzi młodych w Polsce po 2014 r. Zaprezentowane zostaną także słabości systemu bonów wspierających ludzi młodych na rynku pracy, co pozwoli na wskazanie pożądanych kierunków zmian.
EN
The situation of young people in Poland and other EU countries deteriorated significantly after 2008. Unemployment among young people (15-24 years) exceeded several times the rate of total unemployment. Difficult entry into the labor market of young people forced revision of state policy in the labor market. In Poland, in May 2014. Introduced additional labor market instruments dedicated to young people. Despite the implementation of the additional support of young people in the labor market unemployment rate in this group fell by only 3% over two years. The aim of the article is to present and assess the effectiveness of additional labor market instruments addressed to young people in Poland after 2014. Will be presented as weakness voucher scheme to support young people into the labor market, which will indicate the desired direction of change.
XX
Celem przeprowadzonego badania jest dokonanie oceny, jakie czynniki decydują o udziale młodzieży w rynku pracy. Potrzebę przeprowadzenia tej analizy uzasadniają występujące negatywne tendencje występujące na rynku pracy w Polsce w tym zakresie. Wyniki wskazują, że nie ma jednego rodzaju działań promujących aktywność na rynku pracy wśród jego najmłodszych uczestników. Strategia motywacyjna powinna uwzględniać różne indywidualne cechy, takie jak: płeć, miejsce zamieszkania, struktura rodziny, system wartości i przekonań. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to investigate which factors decide about the labour market participation among young people. Such need is argued by the negative tendencies on the labour market in Poland. Our results proved there is no one type of actions which promote the labour market activity among the youngest. The motivation strategy should takes into account various of individual characteristics, like: sex, the place of living or the structure of family, system of values and beliefs. (original abstract)
EN
This article presents an overview of the financial literacy of the 15 years old students. The aim of the article is to present conceptualization of financial literacy and the results of own research on the financial literacy of young people in Poland on the background of secondary research. For the purposes of the article, was formulated a thesis: parents play a large role in increasing financial literacy of young people. Data obtained as part of the primary survey was carried out as part of a grant from the Polish-German Foundation for Science "Education and financial literacy in Germany and in Poland. Transfer of knowledge, analysis and recommendations" (No. 2017-03), implemented by the University of Szczecin (project leader), Society for Promotion of Financial Education in Gdynia and social science research institute GP Forschungsgruppe - Institut für Grundlagen und Programmforschung from Berlin. Own Survey they were done in the fourth quarter of 2017 on a nationwide representative sample of 2070 respondents, aged 15. The research was carried out using the PAPI method.(author's abstract)
17
Content available remote Young People in the EU - National and Regional Dimensions
60%
EN
In the era of aging process in the European Union, young people are a valuable part of the workforce. However, that group can be treated as vulnerable in the labour market as the indicators for the youths are much worse than for the average population. Moreover, the EU countries do not present the homogeneous situation concerning labour market situation of young people. It depends on labour demand potential which creates the vacancies for the youths and the labour market policy to support labour supply. The diversification of youths situation can also obtain regional dimension. Labour market performance of that group depends on the technical and social infrastructure provided by local authorities as well as regional demand on youths labour. The main aim of the paper is to present the diversification of young people situation in the EU in terms of labour market indicators at national and regional levels. The analysis on the national level was conducted by presenting the situation in the EU countries. The analysis on regional level was limited to introduction of labour market indicators of Polish voivodeships. The undertaken research method was critical analysis of literature as well as desk research of secondary sources like research reports and analysis of statistical data from Eurostat databases.(original abstract)
EN
The insignificant amount of Indonesian youths engaging in entrepreneurship has led to the assumption that it is difficult for youths to become entrepreneurs for their lack of capacity to create and innovate, and also their lack of courage to take risks. As a result, there is nearly no study on the capacity of young Indonesian entrepreneurs in maintaining their business continuity. This qualitative research, thus, aims to explore - by using the narrative method - the experiences of six young entrepreneurs in Indonesia when they were in a condition to decide to become an entrepreneur, and the conditions of running a business, with the purpose of understanding the context in which the youths opt to maintain business continuity. The study results indicate that despite being committed to themselves, their businesses, and their social capital, the youths' motivation to maintain their business continuity varies. More dynamic social conditions and more social relations result in more successful business continuity for it is driven by more superior motivation of young entrepreneurs; conversely, if social conditions are merely formed by internal conditions and fewer social relations, then youths' motivation to continue their business is low. (original abstract)
19
Content available remote Uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków
60%
XX
Jako cel pracy przyjęto ocenę uwarunkowań indywidualnych przedsiębiorczości młodych Polaków w porównaniu z pozostałą częścią populacji w wieku produkcyjnym. Pozwoliło to na określenie profilu młodego i dojrzałego przedsiębiorcy, a następnie ich porównanie. Analizy empiryczne przeprowadzono w oparciu na danych indywidualnych badania ludności, zrealizowanego metodą wywiadów bezpośrednich w ramach V edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego, projektu badawczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.(fragment tekstu)
EN
Entrepreneurship is the subject of numerous studies conducted in various perspectives and fields. This paper was limited to an individual (personal) entrepreneurship approach, which we analyze in the context of choosing by young people the form of their activity on the labour market. The aim of this paper is the assessment of individual entrepreneurship determinants with comparison of young Poles and the rest of the working age population. It allowed to define the profile of a young and mature entrepreneur, and then to compare them. The research was carried out based on individual data on the population study - the part of the Study of Human Capital. The analysis was made using logistic regression.(original abstract)
XX
Tematyka artykułu związana jest z procesami migracji. Stają się one zjawiskami coraz bardziej powszechnymi, wpływającymi m.in. na zmiany w poziomie zaludnienia i rozmieszczeniu przestrzennym ludności. Szczególnego znaczenia zjawisko to nabiera na obszarach charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, do których zaliczany jest makroregion Polska Wschodnia (województwa: podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie), potocznie określany jako ściana wschodnia, czy Polska B. Jak powszechnie wiadomo, zaliczany jest on do regionów problemowych. Jednym z negatywnych zjawisk, szczególnie dotkliwych w tej części kraju, jest wysoki odsetek osób migrujących. Dodatkowo należy podkreślić, że zdecydowaną część migrujących tutaj stanowią ludzie młodzi. Mając na względzie powyższe uwagi, analiza procesu wydaje się być konieczna i uzasadniona. Przedstawione w artykule zagadnienia pozwoliły zobrazować sytuację w zakresie migracji międzywojewódzkich; pomiędzy województwami Polski. Tekst podzielono na dwie części. W pierwszej opisana została zastosowana metoda badawcza (siatka przepływów), w drugiej natomiast przedstawiono wyniki uzyskane z badań własnych. W związku z tym, że migracje są zjawiskiem złożonym, mającym charakter wieloaspektowy przedstawione w opracowaniu zagadnienia dotyczące procesów migracyjnych w Polsce Wschodniej nie wyczerpują omawianej problematyki. Zastosowane podejście badawcze umożliwiło pozyskać informacje o tendencjach oraz kierunkach przemieszczeń ludności na obszarze Polski w latach 2009-2014. Przeprowadzenie takich badań w ujęciu dynamicznym stworzyło możliwość identyfikacji, oceny i ilościowej analizy występujących prawidłowości. Otrzymane wyniki mogą być źródłem informacji o zmianach i tendencjach demograficzno- społecznych, jakie zaszły na obszarze Polski w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is connected with the phenomenon of migration. It is becoming more and more popular. It influences the changes regarding employment and spatial arrangement. This phenomenon takes a special meaning in the areas characterized by a low level of social and economic development. These areas include macro-region - Eastern Poland (provinces: Subcarpathia, Podlasie Province, Świętokrzyskie Province, Lublin Province and Warmia-Masuria Province). It is commonly named an eastern wall, or Poland B. As it is commonly known, this macro-region is a problematic one. One of the problems is the phenomenon of migration which is specially severe in this part of the country. What is worth emphasizing is the fact that the substantial part of migrating people are young people. Taking the above into consideration, the analysis of this phenomenon seems to be absolutely necessary and reasonable. The issues presented in the article allowed us to picture the situation regarding interprovincial migration; within the provinces of Poland. The text has been divided into two parts. In the first one, the research method applied has been described (flow net). In the second part, the results of the research have been presented. Considering the fact that migration is a complex phenomenon which is characterized by numerous aspects, the issues presented in the article concerning migration processes in Eastern Poland, do not exhaust the matter entirely. The applied research approach allowed us to work out the answer to the question: What were the tendencies and directions of people's relocation in the area of Poland between 2009-2014. Conducting this research in the dynamic frame created the opportunity of identification, assessment and analysis of the existing regularities. The results can serve as the source of information about demographic and social changes and tendencies which took place in the area of Poland in the period concerned. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.