Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Zabawa pozwala dzieciom rozwijać różne umiejętności – od kreatywności, przez kompetencje miękkie, do sprawności fizycznej. Dlatego też tak ważna jest różnorodność gier i zabaw organizowanych dla nich od najmłodszych lat.
EN
It is widely known that fun has a huge impact on the development of a small human being, since it has accompanied it on the path of development as an overwhelming aspect of its life since its early childhood. It is not just a way to get to know the world as well as oneself, but it is also a way to learn new skills, express emotions, react to difficult events or just to relax. Numerous research results on developmental disorders of those, who have not experienced enough fun emphasize how important it is for a child to have fun and play. What is also important is that it is often the most effective way of communicating between a child and an adult. Therefore, it should be part of every course preparing teachers to work with children.
PL
Powszechnie wiadomo, że zabawa ma ogromny wpływ na rozwój małego człowieka, ponieważ już od najmłodszych lat towarzyszy mu na ścieżce rozwoju jako narzędzie przejawiania aktywność. Jest to nie tylko sposób na poznanie świata i siebie samego, ale również metoda uczenia się nowych umiejętności, wyrażania emocji, reagowania na trudne wydarzenia czy po prostu – relaks. Jak ważna jest dla dziecka zabawa, podkreślają liczne wyniki badań, wskazujące na zaburzenia rozwojowe dzieci, które nie miały jej wystarczająco dużo. Istotny jest również fakt, że zabawa to często najbardziej efektywny sposób komunikacji między dzieckiem a osobą dorosłą. Dlatego powinna być częścią każdych studiów przygotowujących nauczycieli do pracy zawodowej z dziećmi. 
PL
Zabawa stanowi główną formę aktywności dziecka i ma ogromne znaczenie na każdym z etapów rozwoju. Dotyczy to także edukacji ekologicznej.
PL
Artykuł traktuje o możliwościach diagnozowania kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych. Autorka określa umiejętności społeczne, jakie składają się na kompetencję społeczną dziecka przedszkolnego, a także warunki, jakie ich badanie musi spełnić, za punkt wyjścia przyjmując analizę istniejących na gruncie pedagogiki propozycji diagnozowania kompetencji społecznej. Jedną z ważniejszych konkluzji niniejszego tekstu jest uznanie za najwłaściwszą przestrzeń badań kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych przestrzeń zabawy.
12
Content available remote Recepcja Homo ludens Johana Huizingi w Polsce
75%
PL
Artykuł przedstawia losy zapoznawania się społeczeństwa polskiego z twórczością Johana Huizingi w latach 1946–1948, gdy ukazały się pierwsze artykuły przedstawiające dorobek tego wielkiego humanisty holenderskiego. Po okresie stalinowskim, gdy nie publikowano w Polsce prac humanistyki zachodniej, artykuł przedstawia kręte dzieje wydawania prac Huizingi, Jesieni Średniowiecza, Erazma ale koncentruje się szczególnie na czterech wydaniach Homo ludens. Prace te w ciągu lat 1960. i 1970. skupiały na sobie uwagę tak krytyków marksistowskich jak niezależnych i katolickich, co powodowało znaczne różnice w ocenach i interpretacji, od marksistowskiego potępienia na łamach czasopisma „Edukacja Dorosłych”, gdzie zarzucono Homo ludens prawie dywersję ideologiczną, po entuzjastyczne oceny czasopism o orientacji chrześcijańskiej, jak „Znak”, „Tygodnik Powszechny” czy „Więź”. Artykuł kończy się omówieniem ostatniego wydania Homo ludens, ostatniego, który uzyskał recenzję młodego pokolenia, na nowo odkrywającego wartości dzieła, które mimo dezaktualizacji wielu elementów, zawiera w sobie wciąż żywe pytania o przyszłość i istotę zabawy ludzkiej jako ważnego elementu cywilizacji.
EN
The article presents the way in which Polish society became familiar with the works of Johan Huizinga in the years 1946–1948, when the first articles presenting the achievements of this great Dutch humanist were first published. The article presents the twists and turns in the history of the publishing of Huizinga’s works, Autumn of the Middle Ages and Erasmus, following the Stalinist period, in which the works of Western humanists were not published in Poland. However, it focuses primarily on several editions of Homo ludens. These works, throughout the 1960s and 1970s, drew the attention of Marxist, independent and also Catholic critics, which resulted in significant differences in their evaluation and interpretation – from Marxist condemnation in the journal “Edukacja Dorosłych” (“Adult Education”), in which Homo ludens was even accused of being ideologically perverse, to the enthusiastic responses of Christian-oriented magazines, such as, “Znak” (Sign), “Tygodnik Powszechny” (Common Weekly), and “Więź” (Bond). The article ends with a discussion of the latest edition of Homo ludens, which has been much appreciated by the young generation in Poland. They have re-discovered the value of the work, which, despite the obsolescence of many of its elements, still contains valid questions about the nature and future of play as an important element of human civilization.
PL
W artykule podjęto problematykę wychowania ku demokracji z wykorzystaniem umowy społecznej. Autorka podjęła próbę ukazania możliwości budowania pokojowych relacji między dziećmi, rodzicami i nauczycielami, omówiono także jak w zabawie i poprzez zabawę możliwe jest zawieranie umowy. W końcu postawiono także pytanie dlaczego dziecko musi się bawić, by zrozumieć sens umowy z innymi ludźmi. W opracowaniu podkreślono wychowawczą rolę zabawy i umowy i ich znaczenie dla wychowania ku demokracji, podkreślając potrzebę uczenia zachowań wolnościowych oraz odpowiedzialności i zaangażowania już od dzieciństwa.
XX
The paper discusses the issue of education to democracy with the use of social contracts. The author attempts to present possible ways of building peaceful relationships between children, parents and teachers. She also explains how to make contracts during a play and through a play. Finally, she raises the question why the child has to play in order to understand the meaning of a contract with other people. The article highlights the educational role of a play and contract , and their relevance to education to democracy, emphasizing the need for teaching freedom conducts, responsibility and commitment from childhood.
16
Content available Rekreacja i tereny do zabawy w tkance miejskiej
75%
PL
Celem artykułu jest określenie, jakie typy przestrzeni do zabawy mogą być współcześnie atrakcyjne dla osób dorosłych. Dla rozpoznania cech zabaw preferowanych przez osoby dorosłe w kontaktach z dziećmi przeprowadzono pilotażowe badania metodą ankietową. Przeanalizowano możliwości wykorzystania przestrzeni miejskich jako lokalizacji wielofunkcyjnych form służących zabawie osób w każdym wieku. Na przykładzie wybranej koncepcji projektowej ukazano możliwość wykorzystania wniosków z badań.
EN
The paper focuses on defining which types of space for play can nowadays be attractive for adults. To recognize the features of play preferred by adults in contacts with kids the exploratory research survey was conducted. The possibility of space use for play was analyzed as the localization for multifunctional forms dedicated for play for people in different age. The possibility of implementing the research results was shown by example of chosen concept design.
PL
Cel. Celem badań było poznanie opinii rodziców na temat kryteriów, jakimi kierują się oni przy wyborze zabawek, oraz na temat, tego jaką rolę, ich zdaniem, pełnią zabawki w życiu ich dzieci. Metoda badań. Badaniami zostało objętych sześcioro rodziców z wyższym wykształceniem o średnim statusie ekonomicznym, niespokrewnionych ze sobą, pochodzących z sześciu różnych rodzin, posiadających przynajmniej dwoje dzieci o odmiennej płci. W celu realizacji badań zastosowano technikę wywiadu standaryzowanego. Wyniki. Uzyskane dane wskazują, że przebadani rodzice kierują się w szczególności pięcioma kryteriami przy wyborze zabawek. Wyniki prezentują się następująco: po pierwsze rodzice zwracają uwagę na bezpieczeństwo danej zabawki, po drugie na jej walory edukacyjne, po trzecie na jej walory estetyczne, po czwarte na cenę i/lub markę zabawki, po piąte – na wybór zabawek mają wpływ także opinie dzieci, ale po uwzględnieniu czterech powyższych kryteriów. W opinii rodziców zabawki pełnią ogromną rolę w życiu ich dzieci, wpływając między innymi na ich rozwój społeczno-emocjonalny, na ich kreatywność, a także na ich szeroko rozumianą edukację. Wnioski. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że badani rodzice są świadomi tego, jak znaczącą rolę może odgrywać i odgrywa zabawka w życiu ich dzieci. Badania wskazują także na to, że rodzice zwracają dużą uwagę głównie na bezpieczeństwo zabawek i ich walory edukacyjne, a dopiero później na ich walory estetyczne czy cenę lub markę.
EN
The aim of investigation. The paper aims at knowing of opinion of parents about the criteria of the choice of toys for their children. The investigation also touches upon the following issue, i.e. what is the role of toys (according to their opinion) in the life of their children. Methods of investigation. Six parents have been investigated. They had higher education and their financial status was medium. They were not related to each other and they came from six different families which possessed, at least, two children. Children had a different gender. The in-depth interview technique have been applied to the investigation. The results. The data obtained indicate that the parents are particularly guided by five criteria when selecting toys. After generalizing the answers, the results are as follows: firstly, the parents pay attention to the safety of the toy; secondly, the educational and aesthetic values of the toy are also crucial. Other crucial aspects which the parents pay attention to are as follows: price of the toy or toy brand. Opinions of the children also have an influence on the choice of a toy, but the previous criteria must be taken into account, too. The parents claim that toys play a crucial role in their children’s life; they, among other things, have an influence on their social-emotional development, their creativity or their broadly understood education. Conclusion. The analysis demonstrates that the parents (who have been investigated) are aware of the big role which toys play in their children’s life. The investigation also reveals that the parents pay attention to mainly on the safety of the toy and also its educational values. Aesthetic values price or toy brand occupy further position when it comes to selecting of a toy.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.