Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawartosc materii organicznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ sztucznego napowietrzania z destratyfikacją na zmienność wskaźników materii organicznej, takich jak całkowity (TOC), cząsteczkowy (POC) i rozpuszczony (DOC) węgiel organiczny oraz całkowity azot (TON) i fosfor (TOP) organiczny w wodach Jeziora Długiego w Olsztynie. Likwidacja gradientu termicznego wpłynęła na wzrost sedymentacji materii organicznej, szczególnie frakcji cząsteczkowej. Potwierdziła to prawie dwukrotnie wyższa wartość POC:DOC w wodach naddennych w czasie sztucznej destratyfikacji oraz zwiększenie stosunku TOC:TON w wodach hypolimnionu po wyłączeniu sprężarek, kiedy założyło się wyraźne uwarstwienie polegające na spadku stężeń badanych parametrów wraz z głębokością. Po przerwaniu napowietrzania średnia zawartość TOC i TON w wodach jeziora nie uległa istotnemu zwiększeniu. Średnia wartość TOC:TON poniżej 17 wskazywała, że w wodach jeziora przeważała autochtoniczna materia organiczna. W czasie napowietrzania zawartość TOP była mniejsza niż po wyłączeniu sprężarek, zwłaszcza w wodach naddennych, ponieważ w warunkach podwyższonej temperatury i natlenienia wód głębiej położonych rozkład materii organicznej przebiegał szybciej. Umożliwiło to także obniżenie ilości materii organicznej łatwo rozkładalnej (BZT₅) i opornego na rozkład biologiczny DOC oraz POC pochodzącego z produkcji pierwotnej.
EN
The effect of artificial aeration with destratification on the variability of organic matter indicators such like total organic carbon (TOC), particulate organic carbon (POC), dissolved organie carbon (DOC), total organie nitrogen (TON), and total organic phosphorus (TOP) was examined in the waters of Lake Długie in Olsztyn. Elimination of the thermal gradient resulted in an increased settlement of organic matter, especially the molecule fraction. It was confirmed by almost twice higher POC:DOC ratio in the near-bottom waters during the artificial destratification and by an increased TOC:TON ratio in the hypolimnion after the air-compressors were switched off and stratification occurred, displayed by the decrease in the examined parameter concentrations as the depth increased. When aeration was terminated the mean content of TOC and TON in the lake waters did not increase considerably. The mean value of the TOC:TON ratio below 17 indicated the dominance of autochthonous organic matter in the lake waters. During aeration, the TOP content was lower than after the air-compressors were switched off, particularly in the near-bottom waters, as the elevated temperature and oxygenation of the deep waters accelerated the degradation of organic matter. It also allowed the reduction of the quantity of easily degradable organic matter (BOD₅), DOC resistant to biological degradation, and POC originated from the primary production.
PL
Zawartość materii organicznej w glebach warunkują głównie: klimat, skała macierzysta oraz sposób użytkowania gleby, czyli pokrywa roślinna oraz działalność rolnicza człowieka. Najwięcej materii organicznej zgro- madzone jest w glebach organicznych – torfowych. Wystarczy jednak przesuszenie tych gleb, aby bogate zasoby materii organicznej uległy mi- neralizacji. Najbardziej narażone na utratę materii organicznej są grunty orne, na których należy stosować zabiegi przeciwdziałające jej stratom.
EN
The content of the organic matter in the soil depends mainly on the climate, bed rock, and the method of soil utilization, i.e. vegetative cover and human agricultural activity. Organic soils are most abundant in organic matter. However, drying these soils is enough to mineralize deposits of the organic matter. Arable land is the most susceptible to drying and measures to protect the loss of organic matter should be applied here.
PL
Przeprowadzone badania wskazują, że istotnym źródłem wzbogacającym glebę w substancję or­ganiczną i składniki pokarmowe może być niekonwencjonalny nawóz organiczno-mineralny wytwo­rzony z węgla brunatnego i torfu. Nawóz ten wprowadzony do gleb bardzo lekkich spowodował znaczny wzrost ogólnej zawartości węgla, poprawę odczynu i właściwości sorpcyjnych gleby, o czym świadczy wzrost sumy kationów zasadowych, pojemności sorpcyjnej oraz wzrost stopnia wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego tych gleb. Korzystny wpływ nawozu odnotowano również we właściwościach fizycznych i wodnych gleb piaszczystych.
EN
Expriments and practical tests have indicated that a non-conventional organic-mineral fertilizer based on lignite and peat may be a significant source enriching the soil with organic matter and necessary nutrients. The mentioned fertilizer introduced to a very light soil caused a significant increase of organic carbon content, an improvement of the pH value and sorptive properties of the soil, what was supported by an increase of sum of basic cations and sorptive capacity along with an increase of base saturation of the sorptive complex of the soil. A positive effect of the fertilizer was also noted in physical and water properties of sandy soils.
EN
Organic matter and nitrogen content was analysed in genetic horizons of Dystric Cambisols in the Kabacki Forest (Warsaw, central Poland). Particle size fractions in investigated soil indicated the following contribution in binding of organic matter: 0.1−0.02 mm – 7.6%, 0.02−0.01 mm – 13.2%, 0.01−0.005 mm – 18.8%, 0.005− −0.002 mm – 21.9% and <0.002 mm – 37.8%. Sand fractions with 1−0.1 mm particles accumulate only 0.7% of the total organic matter content. Nitrogen showed similar distribution among the particular fractions. Horizons A and ABbr to the depth of 25 cm accumulate 75.8% organic matter, horizons located at the depth of 25−100 cm − 14.6%, whereas the parent rock lying at 100−125 cm on poorly permeable glacial till gathers 9,9% of the total organic matter accumulated in the entire profile. The leaching pedogenetic process and the particle size diameter significantly influenced the translocation of organic matter and nitrogen in the studied soil profile.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości biodegradacji odpadu z przemysłu tłuszczowego charakteryzującego się bardzo dużą zawartością substancji tłuszczowych (57%) oraz wynikającą stąd mazistą konsystencją. Proces kompostowania prowadzono w warunkach tlenowych metodą pryzmową w trzech niezależnie, jednocześnie przygotowanych stosach kompostowych. Warunkiem skuteczności prowadzonego procesu było polepszenie właściwości fizycznych wyżej wspomnianego odpadu poprzez dobranie odpowiedniego materiału strukturotwórczego stwarzającego warunki tlenowe dla prawidłowego funkcjonowania mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji tłuszczowych. Istotne znaczenie w przeprowadzonych badaniach odegrało ustalenie odpowiedniej wilgotności pryzm kompostowych na początku procesu (w zakresie 60–75%) w celu zapewnienia odpowiedniej aktywności wodnej dla rozwoju mikroorganizmów i zainicjowania wytwarzania metabolitów przez bakterie mezofilne, które ulegając utlenieniu zainicjowały wytworzenie dużej ilości ciepła, a tym samym gwałtowny wzrost temperatury w pryzmach już w trzeciej dobie do 40°C, a następnie osiągnięcie temperatury maksymalnej (60°C) w dwunastej dobie i utrzymywanie się zakresu temperaturowego 50–57°C przez kolejne 15 dni. Ustalone optymalne wilgotności i proporcje materiałów do skomponowania stosów kompostowych przyczyniły się do ustalenia również właściwego pH wewnątrz stosów kompostowych w zakresie pH 6,5 do 7,5, co przy niekorzystnej wartości pH = 3 odpadu podlegającego biodegradacji czyli zaolejonej ziemi bielącej, stanowiło niebagatelny problem na początku procesu. Konsekwencją intensywnie przebiegającego procesu mineralizacji wyrażonego wzrostem temperatury były ilościowe zmiany węgla i azotu ogólnego prowadzące z kolei do systematycznego zmniejszania się wartości stosunku C:N z 29:1 do 15:1 po 6 miesiącach kompostowania. W gotowym kompoście zawartość substancji tłuszczowych wynosiła 9,1 g•kg-1s.s., która to wartość nie obniża wartości nawozowej uzyskanego kompostu.
EN
The aim of the study was to investigate biodegradability of fat industry waste, characterized by very high contents of fatty substances (57%) and the resulting greasy consistency. The composting process was run under aerobic conditions using the compost heap method in three independent, simultaneously prepared compost heaps. A necessary pre-condition to ensure the effectiveness of the conducted process was to improve physical properties of the above mentioned waste by selecting an appropriate structure-forming material, providing aerobic conditions for the adequate functioning of microorganisms responsible for decomposition of fatty substances. In the conducted investigations it was essential to determine adequate moisture content of compost heaps at the beginning of the process (ranging from 60 to 75%) in order to provide appropriate water activity for the development of microorganisms and initiation of metabolite production by mesophilous bacteria, which when oxidized initiated generation of large amounts of heat, and thus a rapid increase in temperature in heaps already at the third day to 40°C, and next reaching the maximum temperature (60°C) at day 12, and the maintenance of the temperature range of 50–57°C for the next 15 days. Determined optimal moisture contents and proportions of component materials for compost heaps contributed additionally to the determination of appropriate pH inside compost heaps to be within the range of 6.5 to 7.5, which at the adverse value pH = 3 of the biodegradable waste, i.e. oiled fuller's earth, constituted a serious problem at the beginning of the process. The intensive mineralization process, manifested in an increase in temperature, resulted in quantitative changes in carbon and total nitrogen, leading in turn to a regular decrease in the values of the C:N ratio ration from 29:1 to 15:1 was reduced. The content of fat substances was 9,1 g·kg-1d.m in mature compost. That concentration of fat not reduce organic value of prepared compost.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.