Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi najważniejszych informacji dotyczących oprogramowania CAQDAS jako swoistej rodziny programów wspomagających analizę danych jakościowych. Aby zaś nakreślić ogólny obraz tej kategorii programów, przedstawiam rys historyczny i początki powstania oprogramowania wspomagającego analizę danych jakościowych, ich rozwój oraz ewolucję, jaką przeszły od swoich narodzin do obecnych czasów. Zadaniem artykułu jest także pobudzenie czytelników do refleksji i skłonienie do zastanowienia się nad kierunkami dalszego rozwoju oraz przyszłości tego typu narzędzi wspomagających pracę badaczy jakościowych.
EN
The main aim of the article is to introduce the Polish readers to the most important information about CAQDA software, as a kind of specific programs to help conduct the analysis of qualitative data. This paper presents the historical background and foundation of the creation of this software. The purpose of the article is to present the development and evolution of CAQDAS. The aim of the article is also to identify the capabilities and constraints of using CAQDA programs in qualitative data analysis.
PL
Wśród osób z niepełnosprawnością jest sporo tych, które nie dochodzą do etapu pełnej autonomii pozostając do końca życia zależne od innych. W znacznej mierze są to osoby na stałe przebywające w rodzinie generacyjnej. Pozostanie pod opieką rodziców jest często spotykane w przypadku osób, które charakteryzują się dysfunkcjami umysłowymi. W ramach projektowanego badania starano się przyjrzeć sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Jako materiał badawczy posłużyły osobiste doświadczenia rodziców zebrane w formie wywiadów swobodnych nieustrukturyzowanych. Analizę danych prowadzono zgodnie z zasadami metodologii ugruntowanej. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się przedstawić i zrekonstruować przebieg dwóch subprocesów: definiowania ról rodzicielskich i konstruowania tożsamości rodzica dziecka z niepełnosprawnością intelektualną z podaniem ich najważniejszych składowych, wymiarów, a także podejmowanych w ich ramach strategii.
EN
There is a sizable share of persons with disability who fail to reach the stage of full autonomy, and instead they remain dependent on others for the rest of their lives. Remaining under the care of their parents is often encountered in the case persons characterized with mental dysfunctions. Therefore, as a part of the research, the author attempted to take a closer look at the situation of parents of children with intellectual disability. The research material was the personal experiences of those parents, compiled through unstructured free interviews. The data was analyzed according to the grounded methodology principles. The performed research allowed to present and reconstruct the course of two subprocesses: defining of the parental roles and construing of the identity of the parent of a child with intellectual disability, specifying their most significant components, dimensions and strategies undertaken within that scope.
EN
The purpose of the article is to show the difficulties that are encountered by a researcher dealing with the problems of persons with intellectual disability. The article stresses some notions related to ontological and epistemological issues, the source of which are questions about the possibilities and manner of exploring mental handicap. They refer not only to the broadly-understood problems of handicap and the methodological consequences of identifications, but also the manner of diagnosis and analysis that are characteristic of particular fields of science. The article raises the notions related to a field researcher’s workshop, difficulties in data acquisition, the emotional context of exploring the environment of persons with disabilities, as well as the ethical and moral dilemmas that provide an indispensable element of such a research undertaking.
PL
Życie rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością pełne jest nieoczkiwanych wydarzeń, niechcianych sytuacji oraz piętrzących się na każdym kroku trudności. Z tego względu na potrzeby niniejszego artykułu skoncentrowałem się na wskazaniu tych warunków, które są źródłem destabilizacji sytuacji rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. W ten sposób staram się zrekonstruować źródła zagrożeń dla poczucia podmiotowości oraz kształtowania się tożsamości rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Ramą teoretyczną przeprowadzonych analiz uczyniłem symboliczny interakcjonizm. Materiał badawczy wykorzystany w prezentowanym opracowaniu stanowią osobiste doświadczenia rodziców osób niepełnosprawnych. Z przedstawicielami tej kategorii badanych przeprowadzone zostały wywiady swobodne mało ukierunkowane. Analiza materiału badawczego oparta została na zasadach metodologii teorii ugruntowanej.
EN
The lives of families who take care of people with disabilities are full of unexpected events, unwanted situations, and difficulties that accumulate at every step. Therefore, bearing in mind the purpose of this paper, I focused on determining those conditions which are a source of destabilization in the lives of families with intellectually disabled children. I try to reconstruct the sources of threats to the sense of subjectivity and the shaping of the identity of parents who have children with disabilities. The theoretical framework of the analysis is symbolic interactionism. The research material used in the presented article is composed of personal experiences of parents of disabled individuals, and unstructured interviews were performed with these people. Analysis of the research material was performed in accordance with the procedures of grounded theory methodology.
EN
The article presents situation of people with intellectual disabilities in the social welfare system. The article is focused on the most important legal instruments that protect interests of this category of citizens. The analyzed object consists of organizational and system solutions related to the functioning of social welfare institutions. In this last case, there are two main types of support provided by the state to people with intellectual disabilities: environmental and institutional, which are analyzed in terms of their systemic rationality, efficiency and social integration function.
PL
Celem artykułu jest ukazanie sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w szeroko rozumianym systemie pomocowym państwa. Rozważane są w nim najważniejsze instrumenty prawne, które mają służyć zabezpieczeniu interesów tej kategorii obywateli, a także przedstawieniowe zostają oraz poddane ocenie rozwiązania organizacyjne i systemowe związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej. W tym ostatnim przypadku przeciwstawione są sobie dwa główne rodzaje pomocy świadczonej przez państwo osobom niepełnosprawnym intelektualnie, pomoc środowiskowa i instytucjonalna, które analizuje się pod kątem ich systemowej racjonalności, społecznej zasadności oraz spełnianiu funkcji integracyjnej.
PL
Rola sportu w procesie rekonstrukcji tożsamości osoby z nabytą dysfunkcją organizmu
PL
Celem artykułu jest analiza dyskursu medialnego dotyczącego sportowców niepełnosprawnych. W artykule skupiam się z jednej strony na sposobie, w jaki sportowcy niepełnosprawni i sport paraolimpijski funkcjonują w ogólnopolskich oraz lokalnych mediach, z drugiej zaś staram się rozwikłać przyczyny oraz skutki określonych przekazów medialnych. Jest to zatem próba określenia wpływu, jaki polskie media mają na postrzeganie sportu niepełnosprawnych przez pozostałych (przede wszystkim zdrowych) członków naszego społeczeństwa. Przyjrzę się zarówno ogólnej charakterystyce dyskursu istniejącego wokół sportu niepełnosprawnych, ale także odwołam się do opinii samych sporowców oraz innych osób ze środowiska sportowego, rekonstruując na tej podstawie to, w jaki sposób postrzegają oni istniejącą „sytuację medialną” i jak według nich wpływa ona na ich codzienne życie. Jest to próba skonfrontowania wizerunku medialnego sporowca niepełnosprawnego z opiniami i odczuciami samych sportowców.
EN
The purpose of this article is to analyze media discourse concerning disabled people in sport. On the one hand, I will focus on how disabled athletes and paralympic sport function in both national and local Polish media, and I will try to investigate the causes and effects of particular media transmissions, on the other. Therefore, it is an attempt to define in what ways Polish media influence how other (especially healthy) members of our society see the sport of the disabled. I will take a closer look both at an overall characteristics of the discourse which surrounds the question of the sport of the disabled, but I also will refer to the opinions of disabled athletes and other members of the sport society. This will help to demonstrate their view on the current “media situation” and on how it influences their everyday life. It is an attempt to confront the media image of disabled athletes with their opinions and feelings as athletes.
EN
The purpose of the conducted research was to analyze the processual dimension of the transformations of a disabled person’s life which take place under the influence of experiences related to practicing sport. Therefore, the article attempts to discuss the issues related to the influence of sport institutions responsible for the organization of sport practiced by physically disabled individuals in their care. In the article, I try to prove the similarity of the sport structure with the educational system structure where, apart from the strictly educational functions, there are also socialization processes taking place, diverse in terms of measures and results. The basis for the realization of the purpose mentioned above was the personal experiences of the researched individuals. Hence, the research exploits qualitative data collected during participant observations and in-depth free interviews conducted among the disabled practicing sports. Analysis and interpretation of the research material was performed in accordance with the procedures of grounded theory. The article has been prepared as a consequence of research carried out between 2012 and 2015 among the society of the disabled who practice professional sports. The studies are related to the characteristics of a sports career of the disabled, which, regarding its specificity, is deeply rooted in institutionalized initiation practices regarding inclusion, continuance and the maintenance of the main action, i.e., practicing sport.
EN
Sport is one of the areas of social life where patterns of femininity and masculinity are defined. The body plays a basic role there, and competition almost always takes place with division into the sexes. Therefore, in the article I will raise the notions related to the non-standard bodies of a sportsman presented in the social space, with consideration of the division into the sexes. The sport body is a subject of interest as a product of socio-cultural practices. Hence, special attention is paid to the creation of particular categories and the relationships between them. The article raises the notions of changes that take place in the life of a physically disabled person which are caused by their engagement in a sports activity. The text is devoted to the problems of experiencing one’s corporeality, with division into the female and male body, and it serves to expose the similarities and differences of the sexes in sport for the disabled. Qualitative data are used in the research, collected through the technique of in-depth free interviews and observations conducted among the disabled who practice sports. Analysis and interpretation of the research material is performed in accordance with procedures of grounded theory.
PL
Sport jest jednym z tych obszarów życia społecznego, w którym definiowane są wzorce kobiecości i męskości. Ciało odgrywa w nim podstawową rolę, a rywalizacja odbywa się prawie zawsze z podziałem na płeć. W związku z tym w niniejszym artykule podejmuję kwestie związane z obecnością w społecznej przestrzeni nienormatywnego ciała sportowca z uwzględnieniem podziału na płeć. Przy czym ciało usportowione interesuje mnie tutaj jako przedmiot i wytwór społeczno-kulturowych praktyk. Dlatego szczególną uwagę zwracam na tworzenie określonych kategorii oraz relacji między nimi. Artykuł porusza zatem kwestie przemian dokonujących się w życiu osoby niepełnosprawnej fizycznie, które powodowane są jej zaangażowaniem w aktywność sportową. Tekst jest poświęcony problematyce doświadczania własnej cielesności, z podziałem na ciało kobiece i ciało męskie, i ma służyć wyeksponowaniu podobieństw oraz różnic sytuacji płci w sporcie osób niepełnosprawnych. W badaniach wykorzystane zostały dane jakościowe zdobyte za pomocą techniki pogłębionego wywiadu swobodnego, przeprowadzanego wśród osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Analiza i interpretacja materiału badawczego prowadzone są zgodnie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej.
EN
The aim of the research was to characterize the situation of intellectually disabled individuals and their families, with special stress on parents’ doubts and dilemmas which grow as their disabled children mature and enter adulthood. The subject of the study was to analyze the processual character of transformations related to bringing up children with intellectual disabilities that take place in generational families, in particular, those which are related to transformations on the level of parents’ perceptions, role, and identity. These notions were reconstructed on the basis of the personal experiences of parents of disabled children. The theoretical basis of the research was the concept of a trajectory of suffering, and the applied methodology was the grounded theory methodology.
EN
The article concerns the methodological and theoretical aspects of research carried out in the environment of intellectually disabled people. The issues of intellectual disability pose a challenge for researchers; individuals with an intellectual disability constitute a specific group, the research of which requires an interpretative approach, that is, open and flexible research methods. Therefore, the main stress in the article is on proving the usefulness of the interpretative perspective, along with the advantages of adopting the grounded theory methodology to research this category of people. These approaches make it possible to adjust the research strategy to the characteristics of the explored research area. They allow for in-depth analysis of empirical data and thus create conditions for an accurate depiction of the researched environment. Making reference to research on the environment of intellectually disabled people, the usefulness of grounded theory methodology procedures was assessed in a broader context of research conducted in the interpretative paradigm.
EN
Family is a basic and at the same time natural space of human life; it is where an individual can fulfill the most important life needs that are necessary for their proper functioning and development. A natural family rhythm is disturbed when a disabled child is born. The level of life’s difficulties, stress, and disappointments of a father and mother increases when a daughter or son has a disability that makes them dependent on others for the rest of their lives. This is a situation to deal with in the case of children with intellectual disabilities. Therefore, the subject of my research interest here comes in the form of an attempt to grasp a way to redefine and reconstruct a role of a parent of an intellectually-disabled child. The research is intended to recreate the specificity of adopting a parent’s role with a particular consideration of their sex. Hence, I analyze the aforementioned notions from the perspective of a division into the roles of a mother and a father of a child with an intellectual disability.
PL
Podstawową, a zarazem naturalną przestrzenią życiową człowieka jest rodzina, w której jednostka może realizować najważniejsze potrzeby życiowe dla jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Naturalny rytm rodziny zostaje zaburzony, gdy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne. Poziom życiowych trudności, stresów i rozczarowań ojca oraz matki rośnie, gdy córka bądź syn posiadają taką dysfunkcję, która sprawia, że do końca życia pozostaną zależnymi od innych. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Z tego względu przedmiotem moich zainteresowań uczyniłem próbę uchwycenia sposobu redefiniowania i rekonstrukcji roli rodzica dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Celem badań jest odtworzenie specyfiki podejmowania roli rodzica z uwzględnieniem jego płci. W związku z tym wspomniane kwestie analizuję w podziale na rolę matki i ojca dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
EN
The main objective of the paper is to present the characteristics and the fundamental principles of the computer assisted qualitative data analysis. The article also includes some examples of free CAQDAS, which are an alternative to the expensive version of this software. It is also the most important functions of the programs, which are obtained at the disposal of users interested in computer assisted qualitative data analysis. The paper is also intended to highlight the most important advantages of CAQDAS and present some of the limitations and potential problems which may result using the software.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki oraz podstawowych zasad, na jakich funkcjonuje oprogramowanie CAQDAS1. W artykule zaprezentowano również kilka przykładowych i bezpłatnych programów z rodziny CAQDAS, które stanowią alternatywę dla odpłatnych wersji tego rodzaju oprogramowania. Wskazano także na najważniejsze funkcje opisywanych programów służących do wspomagania analizy danych jakościowych. Artykuł ma ponadto na celu podkreślenie najważniejszych zalet oprogramowania CAQDAS, ale też przedstawienie niektórych ograniczeń i ewentualnych problemów, jakie może powodować jego zastosowanie w badaniach jakościowych.
EN
The article is intended to analyze reconstruction of an image related to two categories of disabled persons: those physically active and passive. On the one hand, I focus on the way, which the disable individuals perceive their own situation in, considering their status as persons who practice or do not practice sport. On the other, I attempt to determine how the said individuals reconstruct their image subject to assessment by others, depending on whether they are physically active or passive. For that purpose, I make references to the disabled individuals’ opinions on their own (subjective self), and their evaluation of how they are seen by the fully capable persons (reflected self). In other words, it is confrontation of an image of physically active and passive persons with opinions and feelings experienced directly by the respondents, with their image arising from other people’s opinions.
PL
Celem artykułu jest analiza rekonstrukcji wizerunku dotyczącego dwóch kategorii osób niepełnosprawnych: aktywnych oraz biernych fizycznie. Z jednej strony skupiam się na sposobie, w jaki osoby niepełnosprawne postrzegają własną sytuację, biorąc pod uwagę ich status jako uprawiających bądź nieuprawiających sportu. Z drugiej zaś staram się określić to, jak wspomniane osoby rekonstruują swój wizerunek podlegający ocenie innych ludzi w zależności od tego, czy wykazują się aktywnością, czy biernością fizyczną. W tym celu odwołuję się do opinii osób niepełnosprawnych na temat ich samych (jaźń subiektywna), a także ich oceny tego, jak są postrzegane przez ludzi pełnosprawnych (jaźń odzwierciedlona). Innymi słowy, jest to skonfrontowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej aktywnej oraz biernej fizycznie z opiniami i odczuciami dokonywanymi bezpośrednio przez badanych z ich wizerunkiem zapośredniczonym przez opinie innych ludzi.
PL
Celem artykułu jest ukazanie odznaczającego się swoistą ambiwalencją systemu instytucjonalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Cały wywód opiera się na dwóch zasadniczych kategoriach, które zasadzają się na sui generis systemie dychotomii istniejących w instytucjonalnych warunkach placówki opiekuńczej. Są to kontrola i podporządkowanie versus autonomia i niezależność. Każda z nich jest powiązana z jedną z dwóch głównych perspektyw postrzegania domu pomocy społecznej. Pierwsza wywodzi się z goffmanowskiej wizji instytucji totalnej, w której jednostkę przedstawia się jako uprzedmiotowiony obiekt działań innych osób, demaskując sytuację izolowania i zależności osobistej. Drugą reprezentuje model relacji personelu i podopiecznych, charakteryzujący się indywidualistycznym podejściem do potrzeb osoby niepełnosprawnej, z poszanowaniem jej prawa do autonomii i samostanowienia. Konfrontacja tych dwóch perspektyw i obszarów zagadnień, a z drugiej strony negatywnych konsekwencji, jakie stwarza przyjęcie roli podopiecznego takiej placówki (dodajmy, że w przypadku niepełnosprawnego intelektualnie ma to szczególny, totalizujący charakter), jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.
EN
The purpose of this article is to present characterized by a peculiar ambivalence, a system of institutional care for people with intellectual disabilities. The whole reasoning is based on two main categories: control and subordination versus autonomy and independence. Each of them is associated with one of the two main perspectives perceive nursing home. The first, derived from the Erving Goffman’s total institution in which a man is treated as an object of others’ actions, exposing the situation of isolation and dependence. The second perspective, represents a model of the relationship of staff and pupils, characterized by an individualistic approach to the needs of a disabled person, respecting their right to autonomy and self-determination. The confrontation of these two perspectives and areas of problems and the negative consequences that makes assume the role of resident of a social welfare home, is contemplated in this article.
16
100%
PL
Celem artykułu jest zbadanie i zrekonstruowanie procesualnego wymiaru przemian dokonujących się w autoidentyfikacji i autodefinicji osób niepełnosprawnych uprawiających sport. W interpretacji danych odwołuję się do takich pojęć, jak tożsamość, praca nad biografią czy kariera. Materiał badawczy wykorzystany w prezentowanym opracowaniu stanowią osobiste doświadczenia osób niepełnosprawnych, które realizują swoją aktywność fizyczną poprzez uczestnictwo w różnych formach sportu. Z przedstawicielami tej kategorii badanych przeprowadzone zostały wywiady swobodne mało ukierunkowane oraz wywiady narracyjne. Analiza materiału badawczego oparta jest na zasadach metodologii teorii ugruntowanej. W interpretacji danych wykorzystano także elementy metody biograficznej. Zastosowanie triangulacji metod do analizy wywiadów pozwoliło na wykroczenie poza analizę indywidualnych przypadków i rekonstrukcję typologii biografii. W ten sposób wyróżnione zostały następujące wzory: „poszukujący”, „odnaleziony”, „inspirowany” oraz „kierowany”. Przeprowadzone badania pokazały, że zaangażowanie się w działalność sportową prowadzi do wzmocnienia psychicznego człowieka, redukuje napięcia, wspomaga proces powstawania i rozwoju więzi społecznych. Uprawianie sportu wpływa na sposób postrzegania siebie i własnej sytuacji życiowej.
EN
The article aims to examine and reconstruct the processual dimension of transformations taking places in the self-identification and self-definition of people with disabilities who play sports. Interpreting the data, I refer to such concepts as identity, biographical work and career. The research material used in this study consists of personal experiences of people with disabilities who carry out physical activity by participating in various forms of sport. Unstructured interviews and narrative interviews were conducted with the representatives of this group. Analysis of the research material was based on the principles of grounded theory methodology. Also elements of the biographical method were used to interpret the data. Thanks to the use of methodological triangulation to analyze the interviews, it was possible to go beyond analysis of individual cases and to reconstruct biography typologies. The following patterns were thus distinguished: “seeking,” “found,” “inspired” and “directed.” The research shows that involvement in sports activities leads to the individual’s mental improvement, reduces tension and enhances the process of creating and developing social bonds. Playing sports impacts the way people perceive themselves and their their situation in life.
PL
Celem artykułu jest ukazanie, charakteryzującego się swoistą ambiwalencją, systemu instytucjonalnej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Cały wywód opiera się na dwóch zasadniczych i dychotomicznych kategoriach: kontroli i podporządkowaniu versus autonomii i niezależności. Każda z tych kategorii jest powiązana z jedną z dwóch głównych perspektyw postrzegania domu pomocy społecznej. Pierwszą, wywodzącą się z goffmanowskiej wizji instytucji totalnej, w której jednostkę przedstawia się jako uprzedmiotowiony obiekt działań innych osób, demaskując sytuację izolowania i zależności osobistej. Drugą reprezentuje model relacji personelu i podopiecznych, charakteryzujący się indywidualistycznym podejściem do potrzeb osoby niepełnosprawnej, z poszanowaniem jej prawa do autonomii i samostanowienia. Konfrontacja tych dwóch perspektyw i obszarów zagadnień jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.
EN
The paper is intended to show a system of institutional care for people with intellectual disabilities, which is characterized by a kind of ambivalence. The whole disquisition is based on two fundamental and dichotomous categories: control and subordination versus autonomy and independence. Each of these categories is connected with one of two perspectives within which a residential care facility can be captured. The first one arises from Goffman’s vision of a total institution, where a unit is presented as an objectified subject of other people’s actions, revealing a situation of isolation and personal dependence. The second perspective presents a model of relationships between the personnel and their charges; it is characterized by an individualistic approach toward the needs of people with disabilities regarding their right to autonomy and self-determination. The confrontation between these two perspectives and areas of issues is discussed in this paper.
PL
Już od dłuższego czasu obserwuje się rosnące zainteresowanie badaczy, naukowców, ale także praktyków prowadzących badania jakościowe narzędziami, które mogłyby wspomóc proces analityczny. Mimo to tematyka CAQDAS (komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych) nie znalazła jak dotąd swojego miejsca w zbyt wielu rodzimych opracowaniach. To skłoniło nas do podjęcia współpracy w szerszym gronie badaczy, czego wynikiem jest ów tom, poświęcony niniejszej problematyce. Znajdują się w nim teksty osób, które wzięły udział w grupie tematycznej zorganizowanej podczas XV Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie, ale także artykuły innych badaczy posiadających doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspomagających proces badawczy. Proponowany zbiór artykułów ma szansę stać się jedną z pierwszych tego typu publikacji, która zaprezentuje możliwości i sposób wykorzystania różnych programów CAQDAS w badaniach opartych na metodach jakościowych.
EN
For a long time, a growing interest in tools which could support an analytical process has been noticed among researchers, scientists, as well as practitioners who run a qualitative data collection. However, CAQDAS (computer-assisted qualitative data analysis) gained popularity only in several domestic studies. This is the reason reason why we decided to work within a bigger group of researchers, what resulted in this very volume devoted to the above-mentioned subject. It embraces essays of people who participated in a focus group organized during the 15th Congress of the Polish Sociological Association in Szczecin, as well as articles of other researchers who are experienced in applying modern tools which support research process. This collection of articles may become one of the first such publications which present the possibilities and manners of using various types of CAQDAS programs in research based on qualitative methods.
EN
Purpose of the conducted research was to analyze a processual dimension of transformations of a disabled person’s life, which take place under influence of experiences related to sport practicing. A basis for realization of the purpose mentioned above were personal experiences of the researched individuals. Hence, the research exploits qualitative data, collected during unstructured interviews, conducted among the disabled practicing sports. Analysis and interpretation of the research material was performed in accordance with procedures of the grounded theory. The article has been prepared as a consequence of research carried out between 2012 and 2015, among a society of the disabled, who practice professional sports. This research poses an attempt to develop a general characteristic related to the sports career path, which regarding its specificity, is strongly rooted in the institutionalized inclusion practices, as well as continuing and maintaining the main actions, which is sport practicing by the disabled individuals.
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza procesualnego wymiaru przemian w życiu osoby niepełnosprawnej dokonująca się pod wpływem doświadczeń związanych z uprawianiem sportu. Podstawą do realizacji powyższego celu były osobiste doświadczenia badanych osób. Z tego względu w badaniach wykorzystałem dane jakościowe uzyskane za pomocą wywiadów swobodnych, przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Analiza i interpretacja materiału badawczego prowadzona była zgodnie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej. Artykuł powstał jako rezultat badań przeprowadzonych w latach 2012–2015 wśród społeczności osób niepełnosprawnych zajmujących się uprawianiem sportu wyczynowego. Badania te stanowią próbę ogólnej charakterystyki dotyczącej ścieżki kariery sportowej, która ze względu na swoją specyfikę ma silne zakorzenienie w zinstytucjonalizowanych praktykach inicjacyjnych dotyczących włączania, kontynuowania i podtrzymywania głównego działania, jakim jest uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne.
EN
In this paper I analyze the phenomenon of parents’ managing the stigma of their child’s disability. Using Erving Goffman’s concept of stigma, I point to its usefulness in understanding the management of stigma by parents of children with intellectual disability. I also stress the usefulness of the category of stigma in the context of how the parents work on their identity. The results of research indicate that the parents of children with a disability live with a sense of stigma in regard to their children. Parents adopt various ways of managing this stigma in connection with whether their child’s disability is visible or not. Managing stigma may involve revealing or concealing a child’s disability. In the research, qualitative techniques were used, with special emphasis on an unstructured interview. Data analysis was performed in accordance with the procedures of grounded theory.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.