Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powiaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono syntetyczną analizę rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego w 2005 i 2009 roku. W badaniach zastosowano 17 cech diagnostycznych reprezentujących różne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. potencjał demograficzny i rynek pracy, potencjał gospodarczy oraz potencjał społeczno- -techniczny. Metodą wykorzystaną w badaniach była metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga w ujęciu dynamicznym. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają zauważyć, że w 2009 roku w stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w większości powiatów województwa podkarpackiego. Jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych jego aspektach.
EN
The article presents synthetic analysis of the socio-economic development of powiats in the Podkarpackie voivodeship in 2005 and 2009. Seventeen diagnostic features representing different aspects of socio-economic development were used in the research, e.g. demographic potential, labor market, economic and socio-technical potential. The method applied for analysis was Z. Hellwig method of dynamics development model. The research results allow to note that the overall level of socio-economic development increased in most powiats of Podkarpackie voivodeship. However, the development is varied in individual aspects.
PL
Zagadnienie rozwoju społeczno-gospodarczego to zjawisko o charakterze złożonym, wielokryteriowym. Związane jest zarówno z aspektem ekonomicznym, demograficznym jak i przyrodniczym. Rozwój wiąże się bezpośrednio ze wzrostem liczby inwestycji, z zainteresowaniem turystycznym, z rozbudową infrastruktury technicznej oraz społecznej. Nie można także zapomnieć o kapitale ludzkim. Dodatkowy odpływ ludności z terenów słabo zaludnionych powoduje bowiem regres w rozwoju społeczno- gospodarczym. Przemiany społeczno-gospodarcze po 1990 roku były bezpośrednią przyczyną reorganizacji struktury przestrzennej kraju oraz powiązań regionalnych. Województwa tzw. „ściany wschodniej” są postrzegane jako obszary rolnicze, słabiej rozwinięte. Wciąż aktualne pozostaje pytanie czy należy podejmować próby hamowania niekorzystnych procesów na obszarach słabiej rozwiniętych (rolniczych), wspierać je i dążyć do ich rozwoju, czy może wspierać te obszary, które same posiadają już zdolności rozwojowe. Artykuł przedstawia analizę i próbę oceny warunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, przyjmując jako pole podstawowej oceny powiat. Na potrzeby oceny zróżnicowania przestrzennego badanego województwa zastosowano metodę taksonomii wrocławskiej. Materiały źródłowe stanowiące podstawę badań dotyczyły stanu na 2011 r. Dane pochodzą ze źródeł statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku przeprowadzonych analiz wydzielono typy przestrzenne warunków rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim oraz dokonano ich charakterystyki.
EN
The issue of socio-economic development is a phenomenon with a complex analysis. It is associated with both the economic aspect, demographic and natural. The development is directly related to the increase in investment, with interest tourism, the development of technical and social infrastructure. It cannot be forget the human capital. The outflow causes a decline in socio-economic development. Social and economic changes after 1990 were the direct cause of the reorganization of the spatial structure of the country and regional links. Province called „Eastern wall” are seen as agricultural areas, less developed. Question remains whether to attempt to inhibit the unfavorable processes in less developed areas (agricultural), to support them and strive for their development, or support these areas, which themselves already have development potential. The article presents the analysis the socio-economic development of Podkarpackie, taking as a primary field assessment district. Analysis was performed according to the state for the year 2011, the data come from sources of official statistics of the Central Statistical Office. These analyzes gave the zone set for the differentiation of areas for the socio-economic development. The testing method used to analysis was the taxonomy, created by the researcher in Wrocław.
PL
Ustawowym celem działania samorządów lokalnych jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Coraz bardziej powszechny staje się pogląd, że w warunkach samorządności terytorialnej i gospodarki rynkowej wysoką jakość życia mieszkańców można osiągnąć poprzez budowanie konkurencyjnej pozycji lokalnej gospodarki. Sprzyjać temu powinno zarządzanie strategiczne jednostką terytorialną, oparte zwłaszcza na strategii konkurencyjnej. Autorzy prac poświęconych zagadnieniom konkurencyjności miast i gmin różnie definiują pojęcie konkurencyjności i przedstawiają różne czynniki (wyznaczniki) konkurencyjności. Analiza wielu definicji skłania do rozróżnienia trzech podstawowych pojęć: konkurencja, konkurencyjność, atrakcyjność. Konkurencja to zjawisko ubiegania się przez samorządy lokalne o inwestycje i kapitał w celu rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnoty, gwarantującego wysoki standard życia mieszkańców. Konkurencyjność oznacza zdolność mieszkańców samorządu lokalnego do uczestniczenia w konkurencji (umiejętność konkurowania), natomiast atrakcyjność - zdolność lokalnej jednostki terytorialnej do bycia postrzeganą jako konkurencyjna (jako rywal). Czynniki decydujące o atrakcyjności i konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych wynikają z cech ich zasobów i produktów oraz z relacji z otoczeniem. W literaturze wyróżniane są czynniki zewnętrzne, wynikające z relacji z otoczeniem (m. in. stan i jakość komunikacyjnych powiązań zewnętrznych, położenie w sieci osadniczej) oraz czynniki wewnętrzne, związane z lokalnymi zasobami (ich potencjał, struktura, dostępność) oraz działalnością władz lokalnych (umiejętność zarządzania zasobami, przedsiębiorczość, innowacyjność). Czynniki zewnętrzne mogą być też pogrupowane na makroekonomiczne (na które władza lokalna nie ma wpływu) i mikroekonomiczne (na które władza lokalna ma znaczny wpływ) lub aprzestrzenne (jednakowe na terenie całego kraju) i przestrzenne (zróżnicowane regionalnie lub lokalnie). Czynniki wewnętrzne są dzielone przez różnych autorów na: materialne i niematerialne, ilościowe i jakościowe, twarde i miękkie, ogólne i unikatowe. Autorzy artykułu proponują przyjąć dla celów badawczych* następującą listę czynników decydujących o atrakcyjności gmin dla inwestorów (punkty 1-8) i ich konkurencyjności (punkt 9): 1. dostępność komunikacyjna 2. dostępność usług komunalnych (telefon, woda, kanalizacja, energia, ciepło, oczyszczanie) 3. dostępność nieruchomości na cele rozwoju działalności gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego 4. dostępność instytucji z „otoczenia biznesu" 5. jakość rynku pracy 6. chłonność rynku lokalnego 7. warunki życia 8. skuteczność dotychczasowej transformacji ekonomicznej 9. sposób zarządzania gminą przez samorząd. W odniesieniu do wymienionych czynników przedstawiono w artykule najważniejsze mierniki.
EN
The statutory objective of local governments' activities is to meet with the inhabitants' needs. Much more universal is the opinion that in the conditions of territorial local governments and market economy the high quality of inhabitants' live we can achieve by building up of the competitive position of the local economy. The strategic management of the territorial unit and especially based on the competitive strategy ought to be favourable to this. The authors of works which are dedicatedto the issues of urban and community com-petitiveness differently define the notion of competitiveness and present different factors (exponents) of the competitiveness. The analysis of many definitions is tending to the differentiation of three basic notions: competition, competitiveness, attractiveness. The competition is the phenomena of the application by the local governments for investments and capital with aim to develop socially and economically the community, which guarantees the high living standard of inhabitants. The competitiveness means the ability of local government inhabitants to participate in the competition (ability to compete). However, attractiveness is the ability of local territorial unit to be noticed as competitive (as a competitor). The factors decisive about attractiveness and competitiveness of local territorial units result from the features of their resources and products and from the realization with the environment. In literature the external factors resulting from the relation with the environment (inter alia the condition and quality of transport connections outside, location in the settlement network) and the internal factors are distinguished. They are connected to local resources (their potential, structure, accessibility) and activity of local authorities (ability to manage with resources, enterprise, innovation). The external factors can also be segregated in groups in macroeconomic (local authority does not have any ifluence on them) and microeconomic (local authority has got a major influence on them) or non-spatial (similar on the country-wide territory) and spatial (regionally or locally differentiated). The internal factors are divided by different authors in: material, immaterial, quantitative and qualitative, hard and soft, general and unique. The authors of the article propose to assume for the research objectives* the following list of factors decisive about the attractivenessof communities for investors (points 1 -8) and their competitiveness (point 9): 1.transportation accessibility; 2.accessibility of municipal services (telephone, water, sewerage, energy, heat, purification; 3.real estate accessibility on the development objectives of economic activity and dwellings; 4.accessibility of institutions from „business environment"; 5.quality of labour market; 6.absorptiveness of local market; 7.living conditions; 8.efficiency of update economic transformation; 9.way how to manage with a community by a local government. With reference to listed factors the most important measures were presented in the article.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.