Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano wykorzystanie sieci neuronowych w aproksymacji nieliniowych charakterystyk: stratności, mocy biernej i magnesowania blachy elektrotechnicznej na przykładzie optymalizacji dławika bocznikowego. W funkcji celu przyjmuje się różne kryteria w zależności od wykonywanej optymalizacji konstrukcji. W artykule zaprezentowano opis funkcji celu uwarunkowanej na minimalizację wagi urządzenia oraz funkcję celu uwarunkowaną ma minimalizację kosztów części aktywnych.
EN
The paper presents use of neural networks for approximation of nonlinear characteristics: losses, reactive power and magnetizing electrical sheet on the example of a shunt reactor optimization. In order to adopt the function of various criteria depending on their design optimization. The objective function is conditioned to minimize the weight of the unit and to minimize the cost of the active part of the unit.
2
Content available remote Obliczanie momentu elektromagnetycznego silnika klatkowego przy zwarciu dwufazowym
100%
PL
W pracy zaprezentowano analizę momentu w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Autorzy przeprowadzili modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu dla podanego typu zwarcia uwzględniając zjawiska nasycania się obwodu magnetycznego. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-, 0- związanego ze stojanem.
EN
Paper presents an analysis of torque in the dynamic states during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Mathematical modeling of the induction machine based on the method of state variables was carried out for a given type of short circuit (having phenomenon saturation of the magnetic circuit). Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-, 0- type of coordinate associated with the stator.
PL
W pracy przedstawione zostały nowoczesne metody budowy trójwymiarowych modeli obliczeniowych uzwojeń transformatorów dla potrzeb szacowania strat dodatkowych powstałych od składowej osiowej i promieniowej pola rozproszenia w przestrzeni uzwojenia. Podstawą analizy strat w uzwojeniu GN i DN było zastosowanie wektora Poyntinga, który określa moc i kierunek strumienia mocy elektromagnetycznej przechodzącej przez jednostkę powierzchni prostopadłej uzwojenia do kierunku przepływu energii. W artykule zaprezentowano metody budowy modeli numerycznych uzwojeń prądowych. Opracowany model matematyczny wykorzystuje złączenie różnych typów potencjałów magnetycznych. Zastosowanie opisu pola różnymi typami potencjałów pozwala na ograniczenie liczby elementów siatki oraz równań różniczkowych.
EN
The paper presents the modern method of construction of three-dimensional computational models of transformers windings for estimating the additional loss of axial and radial component of the leakage field. The analysis of loss in the HV and LV winding was done by use of Poynting vector, which determines the strength and direction of the electromagnetic power flow through the unit area of the winding perpendicular to the direction of energy flow. The paper presents methodology of building numerical models of windings with current excitation. The mathematical model uses various types of magnetic potentials. The use of different types of potential field helps to reduce the number of elements and differential equations.
PL
W pracy zaprezentowano natywne przechowywanie oraz przetwarzanie danych XML z użyciem struktur relacyjno-hierarchicznych, w oparciu o technologię pureXML dostarczaną z systemem IBM DB2. Artykuł ten ma na celu przedstawienie mechanizmów składowania danych XML i metod ich pozyskiwania z wykorzystywaniem serwera baz danych DB2 przy pracy z dużymi wolumenami danych XML. Zaprezentowana została efektywna metoda przetwarzania danych XML składowanych po stronie bazy danych w postaci natywnej z pominięciem operacji ich dekompozycji na fragmenty, możliwe do składowania w postaci relacyjnej (czyli pominięcie operacji „cięcia”, tzw. „shredding”-u). Omówiono również możliwości dynamicznego sprzęgania danych relacyjnych z danymi składowanymi w formacji XML, tak by na wyjściu zapytania uzyskać rezultaty w postaci struktur „płaskich” lub hierarchicznych.
EN
The paper presents the native storage and processing XML data using relational-hierarchical structures, based on the pureXML technology provided by IBM DB2 server. The article shows the mechanisms for storing and methods of obtaining large volumes of XML data using DB2 database server. It presents an analysis of productivity growth during processing XML data stored on the database side in native form without the operation of decomposition into fragments. It also discusses the possibility of a dynamic coupling of relational data with the stored data in XML structures.
PL
W pracy zaprezentowano weryfikację eksperymentalną metody wyznaczania składowych przejściowych przebiegu momentu dla silnika klatkowego w stanie zwarcia dwufazowego. Stan zwarcia dwufazowego w maszynie asynchronicznej klatkowej występuje zazwyczaj w sytuacji uszkodzenia izolacji uzwojenia stojana przez przebicie do fazy sąsiedniej. Metoda składowych przejściowych wyznaczania przebiegu momentu zaliczana jest o metod analitycznych, dających przybliżone rezultaty rozkładu momentu elektromagnetycznego. Wymaga ona znajomości podstawowych parametrów analizowanej maszyny indukcyjnej (rezystancji uzwojeń, reaktancji własnych i wzajemnych oraz znajomości budowy żłobków tego silnika). W artykule zaprezentowany został rozkład momentu dla silnika o mocy 1.5 kW w stanie zwarcia dwufazowego wykonanego na zaciskach zasilających maszynę.
EN
The paper presents an experimental verification of the method for determining the transient components of torque for given squirrel cage motor at the two-phase short circuit condition. A two-phase short circuit in the machine usually occurs damage to the insulation of the stator winding by piercing to adjacent phase. The method of transient components of the torque is classified as the analytical method, which gives approximate, distribution results of torque. It requires knowledge of the basic parameters analyzed induction machine (winding resistance, reactance and knowledge of the construction of motor). The article is presented torque distribution for 1.5 kW motor in the two-phase short circuit condition made on the terminals machine.
6
100%
EN
The article presents the support mechanisms to run applications written in PL/SQL Oracle DB2 environment version 10.1. It presents possibilities compile and execute applications written in PL/SQL using SQL, PL/SQL and Oracle objects. This version implements new elements of support (compatibility) for Oracle in comparison to the previous versions. Paper presents a detailed possibilities of support from DB2 for PL/SQL language and shows how to configure DB2 to work with the language PL/SQL.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia uruchamiania aplikacji napisanych w języku PL/SQL Oracle w środowisku wersji DB2 10.1. Zaprezentowano możliwości kompilacji i wykonywania aplikacji napisanych w języku PL/SQL z użyciem języka SQL, PL/SQL i obiektów Oracle. W wersji tej wprowadzono nowe elementy wsparcia (kompatybilności) dla systemu Oracle w stosunku do poprzednich wersji. Artykuł przedstawia szczegółowe możliwości wsparcia ze strony DB2 dla języka PL/SQL.
PL
W artykule przedstawiono sposób konfiguracji systemu InfoSphere Federation Server, stowarzyszonym z bazą danych Oracle, i przetwarzanie zapytań rozproszonych w tym środowisku. Zaprezentowano tworzenie obiektów stowarzyszonej bazy danych. Przedstawiono, jak definiować źródła danych i opakowania, odwzorowania użytkowników wykorzystywanych przy nawiązaniu połączenia zdalnego, definicję pseudonimów dla obiektów zdalnego źródła danych, stowarzyszonych procedur składowanych oraz tabel zdalnych. Artykuł prezentuje możliwość współpracy heterogenicznych środowisk bazodanowych ze sobą. Integracja i dostęp do rozproszonych danych umożliwiają wykonanie pełnej analizy biznesowej przedsiębiorstwa.
EN
The article describe how to configure the InfoSphere Federation Server associated with the ORACLE database and distributed query processing in this environment. It presents how to create objects associated with distributed database. It presents how to define data sources and the wrappers used for the mapping of users connected to the remote server, the definition of nicknames for a remote data source object, the associated tables and stored procedures remotely.
8
Content available remote Numeryczne metody modelowania uzwojeń transformatorów dużych mocy
100%
PL
W pracy przedstawione zostały nowoczesne metody budowy trójwymiarowych modeli obliczeniowych uzwojeń transformatorów dużych mocy w oparciu o konstrukcję transformatora 426 MVA. Zaprezentowano zarówno metody budowy modeli o wymuszeniu prądowym jak i napięciowym. Modele prądowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych z całkowitym potencjałem magnetycznym w aktywnych obszarach magnetycznych i zredukowanym potencjałem magnetycznym w obszarach uzwojeń. Modele polowo - obwodowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia.
EN
The paper presents the modern methods of construction of three-dimensional computational models of large power transformer windings based on a 426 MVA transformer design. It presents both methods for building models current and voltage of excitation. Current models were developed using finite elements based on the total magnetic potential in the active areas of magnetic and reduced potential in the areas of magnetic coils. Field-circuit models were developed using finite elements and edge elements with additional degrees of freedom for the winding areas.
9
Content available remote Metody polowe w obliczaniu ekranów magnetycznych transformatorów dużych mocy
100%
PL
Konsekwencje ekonomiczne stały się w ostatnich latach widocznym trendem w przemyśle transformatorowym w projektowaniu i planowaniu eksploatacji transformatorów. W pracy zaprezentowano metodologię (w oparciu o metody polowe) obliczania ekranów oraz strefy kadzi transformatorów dużej mocy. Przekłada się to na obniżenie strat całkowitych w układzie ekran - kadź oraz niezawodność transformatora. Skutki cieplne powstałe od dużej koncentracji pola rozproszenia działające na elementy konstrukcyjne w tym kadź przenoszą się na problemy powstawania lokalnych miejsc zagrożonych podwyższoną temperaturą. W pracy przedstawiono metodologię obliczania strat, identyfikację punktów zagrożonych podwyższoną temperaturą oraz podano sposób ich eliminacji przez zastosowanie prawidłowego ekranowania. Zaprezentowano sposób budowy modelu polowego (dyskretyzacji elementów kadzi i ekranów) w oparciu o zjawiska falowe i równoważną głębokość wnikania pola elektromagnetycznego do litej stali (kadź).
EN
The paper presents a methodology (based on field methods) for magnetic screens calculation and tank area of high power transformer. This results a reduction of total losses in the configuration screen - tank and the reliability of the transformer . The paper presents the calculation of losses, the identification of hot points and how to design screen by using proper screening. It presents how to build a field model (discretization of tank and screen) based on wave phenomena and the equivalent skin depth of the solid steel (tank).
PL
W pracy zaprezentowano analizę zjawisk elektromagnetycznych i obliczenia strat w konstrukcjach elementów łączników spinających belki jarzm górnych i dolnych w zależności od użytych parametrów materiałowych i wymiarów geometrycznych. Autorzy w tym celu opracowali szereg modeli numerycznych uwzględniających wpływ zjawisk falowych na podział dyskretyzacyjny tego elementu. Założono, że opracowane modele numeryczne z użyciem MES pozwolą na uzyskanie dużej dokładności obliczeń. W artykule podano wytyczne dotyczące dokonania sposobu podziału łącznika na ograniczenie wydzielania strat. Skutki cieplne powstałe od dużej koncentracji pól rozproszenia w łączniku zwłaszcza w obszarach uzwojeń przenoszą się na problemy starzenia izolacji uzwojenia, problemów odprowadzania z nich ciepła i parametrów mechanicznych łącznika. W pracy przedstawiono metodologię obliczania strat w łączniku oraz sposób ich ograniczania przez odpowiednią budowę samego łącznika.
EN
The paper presents an analysis of electromagnetic phenomena and calculation of loss in the structure of clamping-rod between the upper and lower yoke beams, as a function of the material parameters and geometric dimensions. Several digital models were developed with different mesh-resolution to simulate penetration of electromagnetic field into the clamping-rod. Finally, the digital model developed with use of FEM provided a sufficient accuracy of calculations.The paper presents guidelines how to design the clamping-rod with longitudinal cuts to reduce the losses. Local temperature rise caused by concentration of loss-power dissipated in the clamping-rod, especially at the in the winding edge areas, may result in an accelerated ageing of winding insulation, and degradation of the clamping-bar mechanical properties. The paper presents a method of loss calculation in the clamping-rod and loss reduction by its appropriate design.
11
100%
PL
W pracy zaprezentowano możliwości przechowywania, przetwarzania i wymiany danych XML w środowisku SQL Server 2016, które wykorzystywane są w aplikacjach biznesowych. Coraz więcej danych XML przechowywanych jest i przetwarzanych w środowiskach bazodanowych. Z danymi XML związane są rożne technologie, do których zaliczyć można: XQuery z podzbiorem XPath oraz standard służący do definiowania struktury dokumentu XML Schema. Od wersji SQL Server 2005 zaimplementowano natywny typ danych o nazwie XML, który wykorzystuje hierarchiczną strukturę drzewa, możliwość definiowania indeksów czy zaawansowane mechanizmy przeszukiwania struktur XML. Wspiera on również standard XQuery (zapytania typu FLWOR). Metody te są zdecydowanie wydajniejsze niż przetwarzanie danych tekstowych czy binarnych.
EN
The paper presents the possibility of storing, processing and exchanging XML data in an SQL Server 2016 that are used in business applications. More and more XML data is stored and processed in database environments. With XML are related to various technologies, which include: XQuery, XPath and standard for storing XML Schema. From SQL Server 2005 implements a native data type called XML, which uses a hierarchical tree structure, the ability to define indexes or advanced search mechanisms XML structures. It also supports standard XQuery (query type FLWOR). These methods are much more efficient than processing text data or binary.
PL
W pracy przedstawiono sposoby zwiększenia wartości średniej momentu elektromagnetycznego w silnikach tarczowych prądu stałego. Autorzy zaproponowali modyfikację konstrukcji silnika tarczowego w celu poprawienia jego parametrów. Wykorzystując metodę elementów skończonych opracowano trójwymiarowy model obiektu i obliczono szacunkowe wartości momentu elektromagnetycznego w badanym obiekcie.
EN
The paper presents how to improve the average electromagnetic torque in the DC disc-type motors. The authors proposed a modification of the disc motor design to improve its performance. Using a finite element methods three-dimensional model of the motor was developed and electromagnetic torque in the considered object was calculated.
13
Content available remote Polowa analiza sił działających na uzwojenie dławika bocznikowego
100%
PL
W pracy przedstawiona została trójwymiarowa analiza pola i sił działających na uzwojenia dławika bocznikowego w funkcji liczby szczelin międzyplasterkowych. Model dławika opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia. W analizie wykorzystywany został: wektorowy potencjał magnetyczny, całkowity magnetyczny potencjał skalarny i zredukowany potencjał skalarny.
EN
The paper presents three-dimensional analysis of the field and the forces acting on a shunt reactor windings as a function of the number of inter slices gaps. The model of reactor was developed using finite element method combined with edge element formulation (EEM) using the electric vector potential with additional degrees of freedom for the winding area. In the analysis has been used: magnetic vector potential, the total magnetic scalar potential and reduced scalar potential.
PL
W pracy zaprezentowano metodę obliczania oraz weryfikację eksperymentalną strat występujących w łączniku belek jarzmowych transformatorów. Przedstawiono sposób budowy modelu polowego łącznika w oparciu o równoważną głębokość wnikania pola elektromagnetycznego do stali. Skutki cieplne powstałe od dużej koncentracji pola rozproszenia działającego na elementy konstrukcyjne przenoszą się na problemy powstawania lokalnych miejsc zagrożonych podwyższoną temperaturą, starzenia izolacji uzwojenia i odprowadzania ciepła.
EN
The paper presents the method of calculation and experimental verification of losses occurring in the tie plate of yokes a large transformers. It also presents how to build the field model based on the equivalent depth of the electromagnetic field penetration into solid steel. Thermal effects resulting from a high concentration of stray field acting on the structural elements transfer to the formation of local areas with a potential of higher temperature, aging problems of winding insulation and heat dissipation.
PL
W pracy zaprezentowano wyznaczanie parametrów składowych przejściowych momentu elektromagnetycznego dla silnika indukcyjnego klatkowego podczas stanu zwarcia dwufazowego przy warunkach znamionowego obciążenia. W artykule zaprezentowana została analiza momentu na podstawie analitycznego rozwiązania równań ruchu. Przedstawienie zostało podejście bazujące na wyrażeniu zależności występujących w silniku zjawisk dla zadanych parametrów maszyny indukcyjnej o mocy 1.5kW. W tym celu wymagane jest przyjęcie wartości reaktancji (własnych oraz wzajemnych) i rezystancji obwodów silnika.
EN
The paper presents the determination of the parameters of transient components of electromagnetic torque for squirrel cage induction motor during two-phase short-circuit state at nominal load conditions. It presents an analysis of torque based on analytical solution of the equations of motion. The calculations were made for the induction motor with a power 1.5kW. This requires the adoption of reactance and resistance for given motor.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia uruchamiania aplikacji Oracle w środowisku wersji DB2 9.7.5 Express-C. Zaprezentowano możliwości kompilacji i wykonywania aplikacji w DB2 9.7 Express-C z użyciem języków SQL i PL/SQL oraz obiektów Oracle. W wersji tej wprowadzono wsparcie Oracle 10g i 11g, które dostępne było wcześniej tylko dla komercyjnej edycji Enterprise. W odniesieniu do starszych komercyjnych wydań DB2, wprowadzone zostały nowe poziomy kompatybilności dla systemu Oracle.
EN
The article presents the mechanisms of support to run Oracle applications in DB2 9.7.5 Express-C environment. It presents the possibility of compilation and execution applications in the DBMS DB2 9.7 Express-C using SQL, PL/SQL and Oracle objects. This version implements support of Oracle 10g and 11g, which was previously available only in Enterprise Edition. In relation to older commercial versions it introduced new levels of Oracle compatibility. The article presents also how to configure DB2 to work with the PL/SQL language.
PL
W pracy przedstawiono optymalizację dławika bocznikowego z funkcją celu uwarunkowaną na minimum skapitalizowanych kosztów urządzenia. Analizie poddana została płaszczowa konstrukcja rdzenia dławika 1 fazowego bocznikowego mocy 16 MVAr, przeznaczona do pracy w zespole 3 fazowym. W optymalizacji zastosowano aproksymację charakterystyk: magnesowania rdzenia Bm=f(H), stratności jednostkowej blachy w funkcji indukcji P=f(Bm) oraz jednostkowej mocy biernej w funkcji indukcji Pb=f(Bm) z zastosowaniem wielomianowej funkcji sklejanej.
EN
The paper presents the optimization of a shunt reactor with the objective function conditioned on a minimum capitalized cost of the device. Shell type of core of the one phase shunt reactor by rating power 16 MVAr, designed to work in a 3 phase connection was analyzed. In order to optimize the device the characteristics of magnetization Bm=f(H), unit of loss versus flux density for sheet P=f(Bm), the reactive power unit as a function of flux density Pb=f(Bm) were approximated by polynomial spline functions.
18
Content available remote DB2 pureXML - advanced of data storage in the relational hierarchical structures
100%
EN
The article presents pureXML technology that offers advanced features to store, process and manage XML data in its native hierarchical format. By integrating XML data and relational database structure, users can take full advantage relational data management features. PureXML technology introduced in DB2 to support XML native storage. These are the relational-hierarchical database. Paper presents XQuery and SQL/XML query language that support XML and pureXML data type.
PL
W artykule przedstawiono technologię pureXML, która oferuje zaawansowane funkcje do przechowywania, przetwarzania i zarządzania danymi XML w jego oryginalnym formacie hierarchicznym. Dzięki integracji danych XML i relacyjnej struktury bazy danych, użytkownicy mogą w pełni wykorzystać ich możliwości. PureXML wprowadzono w DB2 w celu natywnego wsparcia przechowywania XML. Jest to relacyjnohierarchiczna baza danych. Przedstawiono XQuery, SQL/XML, obsługę XML i typ danych pureXML.
PL
W pracy zaprezentowano modelowanie matematyczne oraz analizę prądów w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Otrzymane rezultaty na drodze obliczeń poddano następnie weryfikacji eksperymentalnej dla silnika indukcyjnego o mocy 1.5 kW. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-, 0- związanego ze stojanem.
EN
Paper presents mathematical modeling and analysis of currents during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Obtained by calculation results were then subjected to experimental verification for the induction motor of power 1.5 kW. Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-, 0- type of coordinate associated with the stator.
PL
Tematyka pracy prezentuje istotny aspekt życia społeczeństwa miejskiego, jakim niewątpliwie jest przemieszczanie się za pomocą środków komunikacji miejskiej. To typowe, codzienne zachowanie daje zaczątki do pełnej schematyzacji oraz planowania zwykłych czynności związanych z komunikacją w środowisku aglomeracji miejskiej. Zadaniem personelu informatycznego jest nie tylko edycja tras, rozkładów jazdy tramwajów, zarządzanie kontami klientów, ale również dbałość o dane statystyczne, ich przejrzystość, odpowiednie archiwizowanie i przetwarzanie w systemie OLAP.
EN
The paper presents the transportation system that allows for the designation of the shortest route. Routing can be implemented in two different ways: transport with and without changing the communication tram or bus. The statistical analysis of data collected will allow the matching of configurations of public transport to the traffic flow, depending on the time travel and its period. The decisions taken as a result of the analysis allow you to fit the conditions of transport to the expectations of customers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.