Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport autobusowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Dolomiti Bus : zajezdnia marzeń
100%
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące sterowania i zarządzania ruchem w nowoczesnej zajezdni autobusowej. Opisano strukturę systemu zarządzania zajezdnią oraz przedstawiono elementy wchodzące w jego skład.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań mających na celu ocenę realizacji regularnych przewozów pasażerskich jednego z przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Poznańskiego, tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy. Ocenie poddano cztery najważniejsze linie autobusowe, którymi mieszkańcy Gminy Rokietnica dojeżdżają do stolicy Wielkopolski - Poznania, wyznaczając szereg najistotniejszych zdaniem autorów wskaźników: rzeczywisty czas jazdy, średni stopień napełnienia pojazdu, średnią liczbę pasażerów znajdującą się w pojeździe na danym odcinku drogi, pracę przewozową autobusu na danej linii i na danym odcinku drogi, efektywność pojazdu. Uzyskane informacje stały się podstawą do wskazania słabych i mocnych stron istniejącego przebiegu linii autobusowych oraz zakładanego rozkładu jazdy.
EN
The paper presents the results of carrier's tasks research in one of several bus public transportation companies from the Aglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several of the most important rates of the transportation systems: travel time, average number of passengers, average number of passengers per route, transport working with a bus passenger, vehicle efficiency. The paper includes also the advantages and weaknesses of bus lines and bus timetable in ROKBUS transportation company.
4
Content available remote Telematics in bus transit operations for mega cities in India
88%
EN
Bus transit is an integral part of the passenger transportation system in urban areas of India, hence it is preferred owing to the low investment cost and high accessibility compared to other modes of travel such as rail rapid transit and underground metro. A case study is made on the existing urban bus transit infrastructure with reference to the mega cities in India. This paper tries to bring out the benefits of adopting telematics technology in the bus transit operations. Given the fact that the urban bus operations have a low cost recovery index, the implementation of telematics technology with a little extra cost would help increasing the passenger shares making the bus transit attractive and would also help in becoming profitable in the long run.
PL
Transport autobusowy stanowi integralną część pasażerskiego systemu transportowego w obszarach miejskich w Indiach. Jest on tu preferowany z powodu niskich kosztów i wysokiej dostępności w porównaniu z innymi metodami podróży takimi jak szybki transport kołowy i podziemne metro. Przeprowadzono studium przypadku, jakim jest istniejąca infrastruktura tranzytowej komunikacji miejskiej pięciu największych miast indyjskich. Referat stara się podkreślić zalety zastosowania technologii telematycznych w transporcie autobusowym. Niniejszy referat stara się ukazać relatywne korzyści wynikające z zastosowania technologii telematyki w działaniu linii autobusowych w tych wielkich miastach. Biorąc pod uwagę fakt, że STU tradycyjnie posiadają niski wskaźnik odzysku kosztów, wdrożenie technologii telematycznych przy poniesieniu niewielkich dodatkowych kosztów sprawi, że ruch autobusowy stanie się dla pasażerów atrakcyjny i pozwoli na szybszy zwrot kosztów operatorowi na dłuższą metę.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
9751--9760
PL
W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej a Czeladzią. Analizie poddano relacje z centrum Czeladzi do dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strzemieszyce). Połączenia autobusowe realizowane są z wykorzystaniem przystanku zlokalizowanego w centrum Sosnowca, jako punktu przesiadkowego. Analizę wykonano w sumie dla 8 linii autobusowych. Przeprowadzona analiza dostępności transportowej polegała na analizie rozkładów jazdy wybranych linii autobusowych, celem określenia korelacji ich rozkładów jazdy między sobą. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano czasy oczekiwania na przesiadkę pomiędzy poszczególnymi autobusami, co umożliwiło ocenę spełnienia lub nie zasad zrównoważonego transportu przez poszczególne połączenia oferowane przez przewoźnika.
EN
This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the center of Czeladź to the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of the Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) were analyzed. Bus connections are realized with the use of bus stop located in the center of Sosnowiec, as a point of interchange. The analysis was performed for a total of 8 bus lines. The analysis was based on the availability of transport timetables analysis of selected bus lines to determine their schedules correlation between them. The results of the study was waiting time for a transfer between buses, which enabled an evaluation of whether or not the principles of sustainable transport through individual connections offered by the carrier.
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój pozamiejskiego transportu autobusowego w Polsce w latach 1989-2015. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczbie i strukturze przedsiębiorstw działających na rynku przewozów autobusowych, w wielkościach realizowanych przewozów, liczbie i długości linii komunikacyjnych, a także zmiany w ilostanie taboru i realizowanej pracy eksploatacyjnej. Obok statystycznego obrazu pozamiejskiego transportu autobusowego w artykule przedstawiono ewolucję przepisów regulujących funkcjonowanie pozamiejskiego transportu autobusowego i zachodzące przemiany w strukturze rynku pozamiejskich przewozów autobusowych w latach 1989- 2015.
EN
This article describes the development of extra-urban bus transport in Poland in 1989- 2015. The characteristics includes changes in the number and structure of enterprises operating on the bus transport market, in the volumes of transports carried out, the number and length of transport lines, as well as changes in the number of rolling stock and ongoing operational work. In addition to the statistical picture of the extra-urban bus transport, the article presents the evolution of the regulations governing the operation of extra-urban bus transport and the changes taking place in the structure of the extra-urban bus transport market in 1989-2015.
7
75%
PL
W artykule zaprezentowano system Bus Rapid Transit (BRT), innowacyjne rozwiązanie transportowe, wdrażane w nielicznych aglomeracjach miejskich. Scharakteryzowano przykłady rozwiązań BRT na świecie. Zidentyfikowano kluczowe wskaźniki w zakresie BRT. Wdrożenie BRT połączone jest z osiąganiem istotnych korzyści, do których należą: szybkość realizacji inwestycji na etapie projektowania i wykonawstwa, w porównaniu z innymi rodzajami transportu, stosunkowo niskie koszty inwestycji i koszty eksploatacji, a także możliwość połączenia z już istniejącą siecią drogową, co wykazano w publikacji.
EN
The article presents the Bus Rapid Transit System. It’s an innovative transport solution, implemented in many urban aglomerations. BRT solutions in the world have been characterized. Key BRT indicators have been identified.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji czasu wymiany potoków pasażerskich na przystankach autobusowych na terenie Bydgoszczy. Ponadto przeanalizowano czynniki, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na długość trwania wymiany podróżnych wysiadających z pojazdu oraz podróżnych wsiadających do pojazdu.
EN
The article presents observation results of time to replacement passengers at bus stations in Bydgoszcz. In addition the factors, which may have an impact on the length of the duration of replacement passengers getting off vehicle and getting on vehicle were analyzed.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
9761--9770
PL
W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy Czeladzią a dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. Przeprowadzone analizy dotyczyły relacji z dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strzemieszyce) do centrum Czeladzi. Analizowane połączenia autobusowe realizowane są z wykorzystaniem punktu przesiadkowego - przystanku zlokalizowanego w centrum Sosnowca. Obliczenia wykonano dla 8 linii autobusowych, które do realizacji analizowanych połączeń są sugerowane przez spółkę realizującą przewozy. Przeprowadzona analiza polegała na analizie rozkładów jazdy wybranych linii autobusowych, celem określenia korelacji ich rozkładów jazdy między sobą. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano czasy oczekiwania na przesiadkę pomiędzy poszczególnymi autobusami oraz liczbę możliwych połączeń, co umożliwiło ocenę spełnienia lub nie zasad zrównoważonego transportu przez poszczególne połączenia oferowane przez przewoźnika.
EN
This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of the Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) to the center of Czeladź were analyzed. Analyzed bus connections are realized with the use of the hub - stop located in the center of Sosnowiec. Calculations were performed for 8 bus lines which are suggested by the company carries out transportation for the analyzed connections. The analysis was based on the analysis of schedules of selected bus lines to determine their schedules correlation between them. The results of the study was waiting time for a transfer between buses and the number of possible connections, which enabled an evaluation of whether or not the principles of sustainable transport through individual connections offered by the carrier.
10
75%
PL
Ocena funkcjonowania komunikacji autobusowej w województwie małopolskim po prywatyzacji lokalnych przedsiębiorstw PKS. Znaczenie komunikacji autobusowej dla regionu. Skutki prywatyzacji w wybranych powiatach. Możliwości rozwoju komunikacji autobusowej w tym regionie.
EN
The assessment of the Polish bus communication functioning in the Little Poland voivodeship after the local PKS enterprises privatisation. The signification of the bus communication for the region. The privatisation.s results in the chosen districts. The possibilities of the bus communication development in this region.
EN
In the present times the high volume of traffic results in a particular emphasis on well-organized urban transport. According to the ideas concerning the sustainable development, city authorities are trying to eliminate congestion in the downtown area of large urban centers. The article attempts to analyze the economic efficiency of the bus and tram transport in Gliwice. This topic was chosen because of the decision of the city authorities abolish tram services. Consequently, tram lines have been replaced by the bus service. The article presents the carriers who perform services for the Transportation Association of the Municipal Upper Silesian Industrial District in Katowice (Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, KZK GOP), and particularly – their fleet. It offers a comparison of operating the city bus and tram lines based on the economic efficiency, and taking into account the external costs of air pollution.
PL
W dobie dużego natężenia ruchu samochodowego szczególny nacisk kładziony jest na dobrze zorganizowaną komunikację miejską. Kierując się ideami zrównoważonego rozwoju próbuje się wyeliminować kongestię z centrum dużych ośrodków miejskich. W artykule podjęto próbę ekonomicznej analizy efektywności transportu tramwajowego i autobusowego na terenie Gliwic. Temat ten został wybrany ze względu na decyzję władz miasta, w wyniku której zrezygnowano z usług komunikacji tramwajowej, na rzecz transportu autobusowego. W artykule przedstawiono przewoźników wykonujących usługi na zlecenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, a w szczególności wykorzystywany przez nich tabor. Dokonano porównania obsługujących miasto linii autobusowych i tramwajowych oraz analizy efektywności ekonomicznej z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
12
Content available remote Sprężony gaz ziemny – alternatywne paliwo dla transportu zbiorowego
75%
PL
Wpływ pojazdów transportu zbiorowego na jakość powietrza na terenach zurbanizowanych. Charakterystyka gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do pojazdów samochodowych. Rozwój rynku sprężonego gazu ziemnego.
EN
Influence of public transport vehicles on quality of the air at the urban areas. The characteristics of natural gas as the alternative fuel for vehicles. The development of compressed natural gas.
13
Content available remote Klasyfikacja wydzielonych jezdni i pasów autobusowych
75%
PL
Znaczenie sprawnej i atrakcyjnej komunikacji autobusowej. Klasyfikacja środków uprzywilejowania autobusów komunikacji miejskiej. Wydzielone ulice i pasy autobusowe. Możliwości wydzielania jezdni i pasów autobusowych w warunkach polskich.
EN
Significance of effective and attractive bus transport service. Classification of means of bus transport service. Separating stripes and bus lanes. Possibilities to separate stripes and bus lanes in Polish conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych 2013 roku badań stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie publicznego, regularnego transportu autobusowego tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Spółka z o.o. z Rokietnicy. Badaniu poddano cztery linie obsługiwane przez przewoźnika linie, tj. 831 (Poznań Ogrody – Mrowino), 832 (Poznań, Jana III Sobieskiego – Przybroda), 833 (Poznań Ogrody – Żydowo) oraz 853 (Poznań Ogrody – Przecław), którymi mieszkańcy Gminy Rokietnica dojeżdżają do stolicy Wielkopolski – Poznania. Uzyskane wyniki stały się podstawą do wyznaczania zbioru wskaźników istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu autobusowego, w tym: prędkości eksploatacyjnej, rzeczywistego czasu jazdy, średniego stopienia napełnienia pojazdu, średniej liczby pasażerów znajdującej się w pojeździe na danym odcinku drogi, pracy przewozowej autobusu na danej linii i na danym odcinku drogi, efektywności pojazdu.
EN
The paper presents the result research of utilization of bus fleet in one of several bus public transportation companies from the Agglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several of the most important rates of the transportation systems: travel time, average number of passengers, average number of passengers per route, transport working with a bus passenger, vehicle efficiency. The paper includes also the advantages and weaknesses of bus lines and bus timetable in ROKBUS transportation company.
PL
W ostatnich latach administracja publiczna realizuje coraz więcej usług elektronicznych. Służba Celna jest jednym z liderów wprowadzania e-usług. Jednym z rozwiązań jest system eBooking BUS, który udostępnia firmom przewozowym możliwość elektronicznego powiadamiania Służby Celnej o planowanym przekroczeniu granicy przez autobusy. W artykule przedstawiono informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów.
EN
In recent years, public administration implementing more and more electronic services. The Customs Service is one of the leaders in introducing e-services. One solution is to eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the Customs Service of the planned crossing of the border by bus. The article presents information on the improvements, the aim of which is to shorten the clearance time coaches.
PL
Próba identyfikacji zakłóceń w ruchu autobusów w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie linii autobusowej 115 w Krakowie. Propozycja działań mających na celu zmniejszenie wpływu opóźnień w ruchu na funkcjonowanie miejskiego transportu autobusowego.
EN
An attempt of identification some traffic disturbances at urban public transport on case of line No 115 at Cracow. The proposition of steps to decrease the influence of delays on bus urban transport performance.
18
Content available remote Modelowanie czasu wymiany pasażerów na przystankach autobusowych
63%
PL
Czynniki wpływające na długość czasu wymiany pasażerów na przystanku. Analiza czasu wymiany pasażerów na przystanku w zależności od typu autobusu. Estymacja średniego czasu i składnika losowego czasu wymiany pasażerów na przystanku.
EN
Some factors influencing on the length of the transfer time at the bus stop. The analysis of the passengers’ transfer time at the bus stop in relation to the type of urban bus. Estimation of mean time and random component of passengers’ transfer time at the bus stop.
PL
Przewozy międzyaglomeracyjne w Polsce realizowane są transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym oraz przy wykorzystaniu samochodów osobowych. Wybór jednego z tych środków zaspokajania potrzeb transportowych determinowany jest przede wszystkim dostępnością geograficzną oraz czasem i kosztem podróży. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące tych czynników w połączeniach Warszawy z głównymi aglomeracjami Polski.
EN
The article answers to a question how long time will take to ride and what its cost will be on chosen routes, if we decide to travel: by train, bus, passenger cars or plane. In the article a current communication situation in Poland regarding connections by means of public transport from Warsaw to major Polish cities was discussed. At present in rail services Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) and Inter Regio (IR) compete against each other. In bus transports : PKS, Polski Bus, Polbus, Polonus, Neobuscompete against each other. In rail services the competition was slightly strengthen in the middle of December of last year by implementing ninePrendolino trains which run between Warsaw and Cracow, Katowice, Tricity and Wrocław. Also air carriers – PLL the Flight and Ryanair compete with them.
PL
W artykule zawarto prezentację przemian w sektorze autobusowych usług transportowych poza obszarami miejskimi w latach 1990-2013 oraz przedstawiono ocenę wpływu licznych zmian ustawowych na funkcjonowanie tego sektora. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród menedżerów przedsiębiorstw PKS omówiono problemy wdrażania rozporządzenia UE nr 1370/2007 w regionalnej komunikacji autobusowej. W końcowej części artykułu przedstawiono propozycje rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia w sektorze transportu autobusowego i wskazano na perspektywy tej branży.
EN
The article includes the presentation of changes in the bus transport services outside urban areas in the years 1990-2013 and presents an assessment of the impact of the numerous changes in the law on the functioning of the sector. On the basis of surveys conducted among managers of the PKS enterprises (car transport companies) it discusses the issues of the implementation of the EU Regulation 1370/2007 on regional bus services. In its final part the paper presents the proposals of the solutions necessary to be implemented in the bus transport sector and indicates the prospects of the industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.