Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geothermal water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
2
Content available remote Korozja żeliwa sferoidalnego w wodzie termalnej
100%
PL
Właściwości korozyjne żeliwa sferoidalnego scharakteryzowano w średnio zmineralizowanej wodzie termalnej zawierającej CO2 i H2S, na podstawie badań elektrochemicznych i pomiarów w instalacji przemysłowej. Stal węglowa i żeliwo sferoidalne wykazują małe różnice w przebiegu polaryzacji i szybkości korozji w wodach termalnych wyznaczonych metodami LSV, EIS i LPR. Różnice te nie uzasadniają zastosowania rurociągów żeliwnych w miejsce stalowych.
EN
Corrosion properties of spheroidal cast iron in geothermal water containing CO2 and H2S were examined using electrochemical and plant measurements. There were found slight differences in the polarization characteristic and the corrosion rate of the cast iron in relation to St37 steel. Investigation were carried out using the LSV, EIS and LPR techniques. The small differences in the corrosion rate between St37 steel and cast iron do not justify applying the spheroidal cast iron in the construction of pipe line.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności pracy binarnej elektrowni zasilanej wodą geotermalną o wydajności 100m(3)/h i temperaturze od 80 do 100 st.C, tj. wodą geotermalną o parametrach dostępnych w Polsce. Przeanalizowano możliwości zastosowania różnych czynników niskowrzących pod kątem najefektywniejszego wykorzystania energii geotermalnej. Do oceny porównawczej efektywności pracy elektrowni binarnej wykorzystano wielkości charakteryzujące obieg porównawczy Clausiusa-Rankina.
EN
In the work presented are the results of investigations regarding the effectiveness of operation of binary power plant fed by geothermal water with the flow rate of 100m(3)/h and temperatures of 80, 90, 100st.C, i.e. geothermal water with the parameters avaible in some towns in Poland. Anylysed are possibilities of application of different working fluids with respect to the most efficient utilization of geothermal energy for Clausius-Rankin cycle.
4
Content available remote Stal odporna na korozję w wodach termalnych
100%
PL
Korozja stali jest jednym z głównych problemów w geotermalnych układach grzewczych ze względu na obecność rozpuszczonego CO2 i H2S w wodzie o różnym stopniu mineralizacji. W niniejszej pracy badano szybkość korozji stali w warunkach eksploatacyjnych przy zastosowaniu metody pomiaru oporu polaryzacji oraz metody grawimetrycznej. Szybkość korozji stali maleje od wartości 0,9 mm/rok do 0,02 mm/rok wraz ze wzrostem zawartości chromu od 0 do 11,5% w stali. Do praktycznego zastosowania można polecić stale chromowe z molibdenem (zawierające powyżej 5% Cr).
EN
The presence of dissolved CO2 and H2S in geothermal water is the main of corrosion problem of steel in geothermal plant. In this work the corrosion rate of steels was examined using the linear polarization resistant and gravimetric methods under industrial conditions. Rate of corrosion decreased from 0.9 mm/y to 0.02 mm/y when chromium content in steel grown to 11.5%. Surface analysis of corrosion products was examined by EDX-technique. Chromium alloyed steel (containing over 5% Cr e.g. steel P5 according ASTM A335) with molybdenum we recommended for industrial application.
EN
Analysis of the geothermal potential of the Muschelkalk deposits was carried out from the point of view of utilising hot groundwater in balneology and recreation. As a result of a number of analytical studies, the area situated in the southern part of the Polish Lowland was selected as one of the prospective areas for the location of geothermal intakes. This area encompasses the southern part of the Fore-Sudetic Monocline, the southern part of the Łódź Trough and a small section of the Miechowska Trough. The deposits are buried at depths of between 500 m b.s.l and 1500 m b.s.l. Their thickness varys from 100 m to 300 m. The temperature at the top in most cases is about 30 - 50 °C. TDS in most cases does not exceed 60 g/dm3 Mineralised water flood tide is from 0.4 m3/h to 13.8 m3/h Porosity is between 9% and 23%, and permeability is from 25 mD to 340 mD. As a result of the analyses, the most favourable conditions for development of balneotherapy and recreation in the Muschelkalk deposits in the three locations of the selected area were found to be where the boreholes Trzebnica IG-1 (first area), Wierzchlas 3, Rzeki IG-1 (second area) and Trzonów 2 (third area) were located.
6
Content available remote Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie
100%
PL
W dniu 25 maja br. z udziałem władz państwowych i samorządowych dokonano uroczystego przekazania do eksploatacji trzeciej w Polsce ciepłowni geotermalnej znajdującej się w Mszczonowie, pow. Żyrardów. Ciepłownią zarządza Geotermia Mazowiecka SA z siedzibą w Żyrardowie. W artykule przedstawiono i omówiono schemat ciepłowni oraz koncepcję wykorzystania ciepła wody geotermalnej dla celów c.o. i c.w.u. Wskazano również na możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z zainstalowanych kotłów.
7
Content available remote Prospects of geothermal water Use in cultivation of Spirulina
88%
EN
Spirulina has been studied due to its commercial importance as a source of essential amino acids, protein, vitamins, fatty acids etc. Most of the culture systems in use today are open ponds. The new approach proposed in this paper is to use the geothermal water as a medium for microalgae cultivation. Poland has beneficial conditions for wide geothermal use, as one of the environmentally friendly and sustainable renewable energy sources. In the planned research, geothermal water could be used to prepare microalgal culture medium, to heat greenhouses with bioreactors used for the growth of Spirulina, to dry the obtained biomass, as well as to heat the ground in foil tunnels. Using geothermal water gives the possibility to produce algae in open ponds covered with greenhouses and to cultivate plants during winter. The obtained algae can be used for the production of algal bio-products (e.g. homogenates), having the potential application in plant cultivation.
8
Content available remote Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód geotermalnych
88%
EN
Insufficient recognition of hydrogeological conditions in geothermal waters basins gives abilities to estimate of disposable and admissible resources quantity using only mathematical modelling method. The best results can be found performing simulation on regional model. Further on the local model optimize exploitation conditions and estabilish quantity of admissible volume of extracted groundwater.
EN
This article concerns the issue of the long-term operation of hydromechanical fittings during their contact with aggressive water. The aim of this analysis was to investigate the significance of the quality of water during the operation of wind power farms and geothermal power stations, especially hydromechanical fittings during long-term operation at the base of the Baltic Sea and geothermal power stations. This article presents the properties of water and their impact on hydromechanical equipment during long-term operation in marine and geothermal waters. The paper includes the analysis and evaluation of their impact. Additionally, the article describes important problems with the operation of wind power farms and geothermal power stations. The results of periodical analyses of southern Baltic marine water and thermal groundwater from “Geotermia Podhalańska” were evaluated and used as the basis for future research. Every negative parameter of water, known as its aggressiveness, adversely affects the basic materials of wind masts and pipelines, as well as the hydromechanical equipment in contact with marine and thermal water. The presented results show the necessity of controlling the water quality prior to the operation of geothermal water and building wind power masts in coastal marine water. Attention was paid to corrosion during contact with aggressive water with unprotected materials. This issue is rarely seen in the literature but is very important.
11
Content available remote Dobroczynne działanie ciepłych wód w leczeniu chorób narządu ruchu
75%
PL
W pracy podano informacje medyczne dotyczące ośrodków balneoterapii na Węgrzech, charakteru wód geotermalnych i przedstawiono krótką charakterystykę jednostek chorobowych leczonych w ośrodkach węgierskich. Przedstawiono także opisy chorób, dysfunkcji i nieprawidłowości narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych poddających się leczeniu balneoklimatycznemu. Istnieje pilna potrzeba wykonania odwiertów wód geotermalnych w Polsce i budowy ośrodków sanatoryjnych, szpitali uzdrowiskowych, ośrodków rekreacyjnych i sportowych. Wykorzystanie wód geotermalnych poprawi kondycję fizyczną i psychiczną społeczeństwa polskiego. Da wymierne korzyści finansowe, zmniejszy ilość chorób, rent, zasiłków chorobowych i uatrakcyjni nasz kraj turystycznie.
EN
The article presents some information about thermal sanatoriums and hospitals as well as the characteristics of geothermal waters in Hungary. It also provides a short characteristic of diseases treated in these geothermal centres in Hungary. The authors have presented a short history of diseases. disfunctions and disorders of legs, arms and spine in children, youngsters and old people treated effectively in geothermal clinics and sanatoriums. It is necessary to make geothermal springs (welIs of geothermal waters) and build sanatoriums, hospitals as well as recreation and sports centres. Usage of geothermal waters in Poland will improve psychic and physical condition of the Polish society. Construction of geothermal centres in Poland will bring a financial profit. reduce the number of diseases and pensioners, and make our country more attractive and interesting for tourists.
PL
W pracy przedstawione zostały wnioski wypływające z analizy możliwości pozyskania i wykorzystania energii wód geotermalnych o niskiej entalpii w ciepłowni wyposażonej w wymiennik geotermalny, kocioł szczytowy i absorpcyjną pompę ciepła. Analiza dotyczyła ciepłowni pracującej na potrzeby odbiorców wyposażonych w instalacje nisko i wysokotemperaturowego. Głównym celem pracy było wykazanie, czy i w jakim stopniu zastosowanie pompy grzejnej poprawia efektywność pracy ciepłowni geotermalnej wykorzystującej niskotemperaturowe wody geotermalne.
EN
In this work have been presented the conclusions concerned with analysis of possibilities of energy of geothermal water utilisation, which entalphy is low, in the heating plant consisting of geothermal heat exchanger, a peeak boiler and heat pump. this analysis concerned the heat plant working for consumers using the low-temperature heating systems. The main purpose of this work was to evaluate how much the application of the heat pump has an effect on the work effectiveness of a heat plant utilising the low temperature geothermal waters. The results of this work enable to determine the powers of heat pumps which should be used in the systems, when the parameters of floor heting and temperature of the geothermal water are known.
EN
Geothermal waters are a source of clean energy. They should be used in a rational manner especially in energy and economic terms. Key factors that determine the conditions in which geothermal waters are used, the amount of energy obtained and the manner in which cooled water is utilised include water salinity. Elevated salinity levels and the presence of toxic microelements may often lead to difficulties related to the utilisation of spent waters. Only a few Polish geothermal facilities operate in a closed system, where the water is injected back into the formation after having been used. Open (with water dumped into surface waterways or sewerage systems) or mixed (only part of the water is re-injected into the formation via absorption wells while the rest is dumped into rivers) arrangements are more frequently used. In certain circumstances, the use of desalinated geothermal water may constitute an alternative enabling local needs for fresh water to be met (e.g. drinking water). The assessment of the feasibility of implementing the water desalination process on an industrial scale is largely dependent on the method and possibility of disposing of, or utilising, the concentrate. Due to environmental considerations, injecting the concentrate back into the formation is the preferable solution. The energy efficiency and economic analysis conducted demonstrated that the cost effectiveness of implementing the desalination process in a geothermal system on an industrial scale largely depends on the factors related to its operation, including without limitation the amount of geothermal water extracted, water salinity, the absorption parameters of the wells used to inject water back into the formation, the scale of problems related to the disposal of cooled water, local demand for drinking and household water, etc. The decrease in the pressure required to inject water into the formation as well as the reduction in the stream of the water injected are among the key cost-effectiveness factors. Ensuring favourable desalinated water sale terms (price/quantity) is also a very important consideration owing to the electrical power required to conduct the desalination process.
PL
Wody geotermalne to źródło czystej energii. Warto więc wykorzystywać je w sposób racjonalny zwłaszcza w sensie energetycznym i gospodarczym. Jednym z kluczowych czynników, determinujących warunki eksploatacji wód geotermalnych, wielkość wykorzystania energii oraz sposób zagospodarowania wód schłodzonych jest zasolenie wód. Podwyższone zasolenie oraz występowanie mikroelementów toksycznych w wodach może często determinować trudności związane z utylizacją wykorzystanych wód. Tylko w kilku polskich zakładach geotermalnych wody eksploatowane są w układzie zamkniętym (po wykorzystaniu wtłaczane z powrotem do górotworu). Częściej stosowany jest system otwarty (wody odprowadzane są do cieków powierzchniowych lub kanalizacji) lub mieszany (tylko część wód wraca do złoża za pomocą otworów chłonnych, druga część jest zrzucana do rzek). Odsalanie wód geotermalnych może stanowić, w określonych przypadkach, alternatywę umożliwiającą zaspokojenie lokalnego zapotrzebowania na wodę słodką (np. zdatną do picia). Ocena możliwości wdrożenia analizowanego procesu na skalę przemysłową w dużej mierze zależy od kierunków i możliwości utylizacji/zagospodarowania koncentratu. Biorąc pod uwagę względy środowiskowe, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wtłaczanie koncentratu do górotworu. Przeprowadzona analiza energetyczna i ekonomiczna wykazała, że opłacalność wdrożenia na skalę przemysłową procesu odsalania w systemie geotermalnym w dużej mierze zależy od czynników związanych z jego pracą, a w szczególności: wielkości wydobycia wód geotermalnych, zasolenia wód, parametrów chłonnych otworów przeznaczonych do wtłaczania wód do górotworu, skali problemów związanych z utylizacją schłodzonych wód, lokalnego zapotrzebowania na wody pitne i gospodarcze i in. Kluczowa dla opłacalności tego procesu jest między innymi redukcja wymaganego ciśnienia przy wtłaczaniu wód do górotworu i redukcja wielkości strumienia zatłaczanych wód. Bardzo ważnym elementem jest również zapewnienie odpowiednich warunków zbytu odsolonych wód (cena/ilość) celem pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystaną w procesie odsalania.
EN
During the last decade, an increase in global geothermal energy usage has been recorded. Technological development and the increased efficiency of the systems used as well as environmental and economic considerations have played a fundamental role in this process. Geothermal energy is used directly (for heating, leisure and balneological purposes, in agriculture and aquaculture where thermophilic species are bred, etc.) in 78 countries of the world. Key factors that determine the conditions in which geothermal waters are used, the amount of energy obtained and the manner in which cooled water is utilised include water salinity and the presence of specific ingredients. Elevated salinity levels and the presence of microelements such as boron, barium, strontium, fluorides, bromides and heavy metals may often lead to difficulties related to the utilisation of spent waters. The papers presents the aims and objectives of the new Project "Obtaining of drinking water and liquids and balneological substances in the treatment of cooled thermal waters and the results of previous research related to the use of desalination processes to treat spent geothermal water".
EN
The development of energy based on RES is an important element of the policy of sustainable development and maintaining energy security. The difficult situation in the energy sector is turning more and more countries towards alternative energy sources. The feasibility of obtaining energy from renewable sources is linked primarily to the resources that are also economical. The main advantage of geothermal waters is that they can be used to produce heat or electricity, regardless of the time of day or climatic conditions. Data from geological research allows us to conclude that both Ukraine and Poland have favorable conditions for the use of energy from low and medium temperature geothermal waters. Ukraine is also turning to the possibility of using geothermal energy to produce electricity. Examples highlighting the possibility of using the energy potential of geothermal waters in the Lviv region and the Czestochowa poviat were presented.
EN
In this paper, the thermodynamic investigation on the use of geothermal water (130°C as maximum) for power generation through a basic Rankine has been presented together with obtained main results. Six typical organic working fluids (i.e., R245fa, R141b, R290, R600, R152a, and 134a) were studied with modifying the input pressure and temperature to the turbine. The results show that there are no significant changes taking place in the efficiency for these working fluids with overheating the inlet fluid to the turbine, i.e., efficiency is a weak function of temperature. However, with the increasing of pressure ratio in the turbine, the efficiency rises more sharply. The technical viability is shown of implementing this type of process for recovering low temperature heat resource.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązania elektrowni organicznej, w której zastosowano podkrytyczną jednoobiegową siłownię z zastosowaniem suchego czynnika roboczego. Siłownia ta zasilana jest wodą geotermalną. Powyższa siłownia może być stosowana nie tylko w elektrowni, ale także w elektrociepłowni. Aby ustalić zasadność jej stosowania w jednym z dwóch wymienionych przypadków wprowadzono współczynnik φ. Współczynnik ten zdefiniowano jako stosunek strumienia masowego wody ms1 przepływającego przez przeciwprądowy wymiennik ciepła, w którym podgrzewana jest ciecz czynnika roboczego w granicach temperatur skraplania i parowania, do strumienia masowego wody ms opuszczającego parowacz zgodnie z zależnością φ = ms1/ms. Przyjęto, że znany jest strumień masowy wody ms o znanej temperaturze Ts1, który podgrzewany jest w wymienniku ciepła, stanowiącym górne źródło ciepła. Wykonano obliczenia siłowni z zastosowaniem czterech czynników roboczych (R227ea, RC318, R1234yf i R1234ze) dla różnych temperatur parowania z uwzględnieniem temperatur bliskopodkrytycznych dla wybranych temperatur wody zasilającej. Na tej podstawie sporządzono wykresy φ = f(Tpar) ilustrujące zakresy zastosowań jednoobiegowej siłowni w elektrowni/elektrociepłowni.
EN
The paper discusses the solutions for an organic power plant using a one cycle subcritical power plant with dry working fluid. The power plant is supplied with geothermal water. The power station may be used not only in a power plant but also in a heat power plant. The indicator φ was introduced to determine the validity of its application in one of the two mentioned cases. The indicator is defined to be a ratio of a mass water flux ms1, flowing through a countercurrent heat exchanger in which a working fluid is warmed up in the range of condensing and evaporating temperatures, to a mass water flux m s, leaving an evaporator according to φ = ms1/ m s. A mass flow rate m s1, of a known temperature Ts1 heated in the heat exchanger, which is the upper heat source, is assumed to be known. The calculations were performed for four working fluids (R227ea, RC318, R1234yf and R1234ze) for various evaporating temperatures taking near subcritical temperatures for chosen temperatures of the feeding water into consideration. Graphs was plotted for the range of a one cycle power plant.
19
Content available remote Wykorzystanie wody geotermalnej na Podhalu - cz. II
75%
PL
W poprzednim numerze przedstawiliśmy artykuł na temat powstania i zasięgu działalności zakładu energetyki cieplnej, jakim jest PEC Geotermia Podhalańska SA w Zakopanem. Poniżej opisany został zakres działalności, wyposażenie oraz planowana eksploatacja.
20
Content available remote Korozja materiałów konstrukcyjnych w wodach geotermalnych
75%
PL
W pracy przedstawiono mechanizm korozji stopów żelaza w instalacjach geotermalnych oraz pokazano wpływ właściwości fizykochemicznych wody termalnej na przebieg tych procesów. Na podstawie badań polowych w stacji monitorowania korozji w Geotermii Podhalańskiej S.A dokonano przeglądu materiałów odpornych na korozję.
EN
The work presents the effect of physicochemical parameters of thermal water on the mechanism of corrosion of iron alloys in geothermal heating systems. Material selection was performed on the basis of field investigations performed in heating system of Geotermia Podhalańska S.A.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.