Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Organisational transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Euro 2012 a przekształcenia funkcji turystycznej Wrocławia
100%
XX
Województwo dolnośląskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski, obejmuje powierzchnię 19947 km2, graniczy z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie, z województwami: lubuskim i wielkopolskim na północy oraz opolskim na wschodzie. Województwo to zostało utworzone w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej - z byłych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i legnickiego oraz niewielkich części kaliskiego i leszczyńskiego. Stolicą regionu jest liczący ok. 632 tys. mieszkańców i zajmujący powierzchnię 293 km2 Wrocław. Miasto to jest cenionym w skali kraju i poza jego granicami ośrodkiem kultury, nauki i przemysłu. Przejawem międzynarodowego uznania dla potencjału Wrocławia było m.in. przyznanie mu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz powierzenie roli jednego z miast - gospodarzy Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. (fragment tekstu)
EN
(original abstract)Wroclaw, numbering around 632 thousand inhabitants and covering an area of 293 km2, is the capital of Lower Silesia province. The city is highly regarded both in and outside the country as the center of culture, science and industry. Cultural events, numerous clubs, theaters, galleries and other attractions have been attracting tourists and the tourist function was an important factor in the economic structure of the city. The aim of this article is to determine how organization of such large events like UEFA EURO 2012 influences tourist function of Wroclaw.
XX
Z pierwszym dniem 1999 r. wprowadzono w życie fundamentalną reorganizację systemu ubezpieczeń społecznych, znacznie zmieniającą dotychczasowe mechanizmy jego funkcjonowania oraz wdrażającą szereg, w większości nieznanych polskiemu prawu, ubezpieczeń społecznych, instytucji i pojęć prawnych. Jakkolwiek od tego momentu minęło już nie-mało czasu, to przyczyny przeprowadzenia owych głębokich przemian, założenia, które miały w ten sposób zostać zrealizowane, a także motywacje i dążenia ich autorów, wciąż budzą kontrowersje oraz są tematem ożywionych debat. Niewiele miejsca poświęca się jednak roli jaką w tym przedsięwzięciu odgrywał i odgrywa główny wykonawca zadań w tej sferze - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego sytuacja prawna uległa przy tym zasadniczej przemianie, dotyczącej zarówno płaszczyzny zadaniowej, jak i formy organizacyjno-prawnej, i pociągającej za sobą bardzo istotne a wyjątkowo rzadko komentowane i analizowane następstwa, determinujące dalsze jego funkcjonowanie. Niniejszym opracowaniem autor stara się tę lukę wypełnić.(fragment tekstu)
EN
Since the beginning of 1999 a fundamental reorganization of the social security system was introduced, which has substantially changed the existing mechanisms of its functioning. Within this reform a situation of the main social security performer, The Social Security Institution, had undergone a great changement in executive as well as organizational and legal form. As a consequence of the above mentioned rarely commented on and considered outcomes have appeared and determined further functioning of the Institution.Filling this gap, hereby the author takes upon a subject of the transformation of The Social Security Institution into the state administration body, equipped with legal personality, as well as issues related to the "transfer" of the employees of the state administration into the new unit, and endowment of the newly formed entity with possessions. He also does not leave unmentioned the subject of the liability and legal responsibility for the predecessor.The situation of the Institution as a legal successor of social insurance institutions, operating sine 1950, and as a successor of the further organizational units competent in the matters of pensions and annuities was also discussed.The author analyzes the organizationally and legally transformed institution, and puts a big emphasis on its legal status as a legal personality, introducing a conclusion by men-tioning that the Social Security Institution is primarily a state organization unit and only then a legal personality and that its dualistic character can favourably affect the fulfillment of its statutory assigned tasks. (original abstract)
4
Content available remote Transformations in the Industrial Areas in a Small City - Example of Ozorków
75%
EN
The process of functional transformations which currently occurs in the urban industrial areas, concerns also the small cities, Ozorków being an example. The article identify the causes, specifics and mechanisms of transformations, and describe the effects they have on the city and its community. The information used in the article has been collected during the research the Author conducted in Ozorków between 2001 and 2002.(original abstract)
XX
Rzeczywiste obrazy radarowe zapisane w formie cyfrowej są na ogół dobrej jakości, lecz niestety nie bez zakłóceń i innych problemów występujących w tego typu obrazach. Niektóre z nich są wynikiem działania samego radaru i jego zasad rozsyłania fal i ich odbijania się od obiektów. Inne problemy są typowe dla obrazów cyfrowych, jak np. przesunięcie o pewną ilość pikseli, obrót w obrazie o pewien kąt, brak części obrazu itp. Problemy tego typu często występują w obrazach radarowych i są niekorzystne, szczególnie w przypadku przesunięcia, obrotu lub braku części elementów na obrazie, gdyż mają ogromny wpływ na dalsze etapy przetwarzania tych obrazów (Stateczny i Wąż, 1999). Cyfrowe obrazy radarowe mają specyficzny charakter, ponieważ są to obrazy dwukolorowe lub w odcieniach szarości. Z tego powodu też nie wszystkie spośród wielu metod obróbki obrazów mają tu zastosowanie. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the problem of features extraction of digital images by using Two-Dimensional Discrete Fourier Transform. A new approach to using this transformation in order to obtain the most significant features of digital images, which are necessary to increase the efficiency of further processing is presented. Results of the effectiveness of this approach in radar images recognition are shown as well. The article consists of an introduction, a general description of Two-Dimensional Discrete Fourier Transform, and a description of the new approach, a summary and the literature list. (fragment of text)
XX
Jednostki samorządu terytorialnego zadania własne określone ustawami ustrojowymi (odpowiednio ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorzą-dzie powiatowym oraz ustawą o samorządzie województwa) mogą realizować za pomocą różnych form organizacyjnych. Ustawa o finansach publicznych wskazuje jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, jednocześnie określając, że jednostka samorządowa może być udziałowcem (akcjonariuszem) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej), stąd spółka kapita-łowa także może służyć realizacji zadań samorządowych. Celem artykułu jest analiza tendencji w zakresie przekształceń jednostek organizacyjnych podsektora samorządowego oraz ich przyczyn.(tekst z oryginału)
EN
The aims of this article is to analyze trends and causes of a transformation of local government's entities. Local government units in Poland have a relatively large choice of different organizational forms to perform tasks - from those that are reserved for the public sector to private law bodies. The analysis shows that local government compa-nies (limited companies, stock companies owned by local government) are more and more commonly chosen. On the other hand, local governments convert municipal budg-etary establishments into budgetary units. Trend of adaptation of organizational form to the nature of the task - introduction of payment and more efficient organizational forms, in those cases where this is possible, and therefore the process of marketization of cer-tain public services is noticeable. This process, however, is visible only in the context of payment, not the privatization of government companies.(original abstact)
XX
Zaprezentowano wewnątrzorganizacyjne metody restrukturyzacji funkcji personalnej. Przedstawiono zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na podstawie przeprowadzonych badań przedsiębiorstw z sektora przemysłowego oraz organizacji z sektora bankowego. Podjęto próbę określenia głównych zalet i wad stosowanego outsourcingu w procesie restrukturyzacji.
EN
Experience from Poland's systemic transformations and the structural and ownership changes of Polish enterprises shows that one of the conditions of success or survival on the market is restructuring. Restructuring activities also cover the personnel function, which results from the ever-growing role of human capital in organizations. The author presents the concepts and objectives of, and reasons for, restructuring activities with respect to the personnel function. The author describes four internal methods of restructuring the personnel function, namely, spin-off, lean management, outsourcing, and re-engineering. The article concludes with a presentation of the results of research conducted by employees of the Department of Personnel Management at the Krakow University of Economics on the changes the personnel function has undergone in restructuring processes. (original abstract)
8
Content available remote Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług
75%
XX
Przedstawione rozważania wskazują na bardzo złożoną problematykę uwarunkowań procesów transformacji nie tylko przemysłu i usług, ale także pozostałych sektorów gospodarki. Wydaje się, że zarysowana problematyka otwiera nowe pola badawcze i wskazuje na konieczność dalszego jej pogłębiania zarówno w analizach teoretycznych, jak i badaniach aplikacyjnych. Wydaje się, że szczególnie obiecujące powinny być rozważania dotyczące relacji różnorodnych uwarunkowań, które stanowić będą dobrą podstawę metodologiczną do prac koncepcyjnych dotyczących zarządzania procesami przemian przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, przestrzennych form koncentracji przemysłu, jego gałęzi czy poszczególnych sektorów gospodarki narodowej. Podejście to przybliża nam idę jedności gospodarki światowej jako bardziej złożonego systemu, w którym swojego miejsca szukają nie tylko poszczególne kraje, ale także układy regionalne i przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
EN
The article presents diverse types of conditions that affect transformational processes in industry and services. General conditions, which result from civilizational development, are discussed as the background, against which external and internal conditions are presented, including national and regional factors. Further, relations between the distinguished categories of factors are identified.(original abstract)
XX
Charakteryzowany koncern w ciągu niespełna dwóch dekad stał się czołowym producentem i dystrybutorem napojów bezalkoholowych w Polsce. Począwszy od 15-osobowego biura handlowego, dzięki licznym inwestycjom i wdrożeniom nowoczesnych technologii doprowadził do dynamicznych zmian w sektorze przemysłu spożywczego, jak również zaznaczył się w tworzeniu obecnej przestrzeni gospodarczej Polski. Ponadto uruchomienie kolejnych zakładów produkcyjnych przyczyniło się do zmniejszenia stopy bezrobocia w obszarach przyległych do miejscowości, w których znajdują się ośrodki produkcyjne firmy. Należy również wspomnieć o społecznej roli koncernu The Coca-Cola Company, przejawiającej się w działalności charytatywnej, propagowaniu aktywnego stylu życia, działaniach proekologicznych oraz wspieraniu rozwoju kultury, sztuki i nauki. Wypada też wspomnieć, iż według światowej strategii firmy, nadrzędnym jej celem jest utworzenie międzynarodowego zespołu, który sprawi, by największa światowa marka stała się również marką globalną. Patrząc na powyższe stwierdzenie z punktu zakładów produkcyjnych w Polsce, należy stwierdzić, że jest ono w dużej mierze realizowane, a dalszy rozwój firmy może prowadzić do kolejnych zmian w przestrzeni gospodarczej kraju. (fragment tekstu)
EN
The Coca-Cola Company, a producer of soft drinks, the largest in the world and also in Poland, started its production in Poland in 1992. The first factory was based in Radzymin near Warsaw and in the beginning it employed 200 workers. It was the first direct investment of the Company, which initiated subsequent investments connected with setting up new factories and gradual development of distribution network. At present, in the Polish market the Coca-Cola Company employs over 3500 workers and owns three modern factories located in Staniątki near Niepołomice, Łódź and Radzymin, and also a bottling plant in Tylicz. Moreover, its distribution and sale network is recognized as one of the most advanced in the Polish market. About 980 market and sale specialists are employed in 35 local sale centres, situated in the largest towns of the subregions. As a result of its investments and financial expenditures during the last two decades, the Coca-Cola Company has significantly influenced the employment structure, and simultaneously, it has become a significant element of food industry in Poland. A key strategy and the primary aim of the Company is creation of an international team which would let the largest world-wide brand become a global brand. Taking into account this assumption and the performance of the Coca-Cola Company in the Polish market, it may be assumed that the aim of the Company is accomplished and its further development may result in further changes in the economic space of Poland. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych skutków podatkowo--prawnych przekształcenia spółki. Przekształcenie jest wygodną metodą optymalizacji finansów przedsiębiorstwa spółki i wspólników obarczoną jednak ryzykiem podatkowym wynikającym z przyjmowania różnych interpretacji prawa podatkowego przez podatników, organy podatkowe i sądy administracyjne. W opracowaniu przedstawiono pokrótce przyczyny przekształcania się spółek, ogólne zagadnienia dotyczące podatkowego traktowania spółki podlegającej przekształceniu i jej wspólników, a ponadto najbardziej kontrowersyjne problemy podatkowo-prawne związane z przekształceniem w zakresie podatków dochodowych i podatku od czynności cywilnoprawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present selected tax consequences for companies and partnerships undergoing transformations. The transformation is a convenient instrument for corporate finance optimization. However, it may produce risks due to various ways of interpretation of the tax law provisions. The paper briefly covers the reasons for company or partnership transformations, general rules for treating the transformation in tax law, as well as the most controversial tax problems regarding the income taxes and the tax on civil law transactions. (original abstract)
11
Content available remote Methods of Organization in Municipal Services
75%
EN
The article contains an analysis of methods of organization in municipal services in the years 2007-2011 within the sphere of public utility services in Poland. It consists of two parts. The first chapter describes methods of organization in municipal services and their evolution in transition. In this part, the author also points out the main issues and dilemmas related to methods of organization of public utilities. The second chapter contains an analysis of methods of organization in municipal services in selected industries and their impact on the provision of municipal services. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję metodyki poszukiwania optymalnych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym - dla obszarów, w których z różnych względów nie istnieje możliwość optymalizowania w oparciu o modele matematyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the suggestion of the methodics of seeking the optimum organizational solutions for these spheres in an enterprise which cannot use. mathematical optimization. The methodics based on the logics of forecasting planning was divided into two basic stages. At the first stage, sets of optimum models are created while at the second one, the practical optimizing activity takes place basing on the set of models. The line of conduct at both the stages was presented in the schemes of block procedures. (original abstract)
XX
TUW (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) założony w celu ubezpieczania jednego podmiotu może z powodzeniem oferować ubezpieczenia innym firmom lub chociażby własnym pracownikom.
XX
Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy zmiana formy funkcjonowania szpitala z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego wpływa na sposób zarządzania oddziałem, a szczególnie na role i zadania ordynatorów. W artykule przedstawiono główne procesy przekształceń organizacyjnych i własnościowych publicznych szpitali w Polsce, scharakteryzowano opisywane w literaturze formy kierowania oddziałem szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem systemu ordynatorskiego i konsultacyjnego oraz zaprezentowano wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych trzech publicznych szpitalach przekształconych w spółki. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to determine if a change in the form of functioning of a hospital, from an independent health care unit into a commercial company, has any impact on the approach to managing wards, and especially the roles and tasks of head doctors. This article primarily presents the main processes of organizational and ownership transformation of public hospitals in Poland as well as forms of hospital ward management, with stress on "ward head" and "consultant" systems as described in topical literature, and the presentation of the results of pilot studies conducted at three public hospitals transformed into companies. (original abstract)
15
75%
XX
Pytanie o infrastrukturę systemu innowacyjnego wydaje się zasadne z wielu względów, nie tylko poznawczych czy metodologicznych, ale głównie aplikacyj ych. Stąd teza, że warunkiem osiągania pożądanych dostosowań w procesie transformacji struktur przemysłowych jest odpowiednia infrastruktura. Rozumienie jej jest odmienne od tradycyjnego. Współczesne podejście do infrastruktury odpowiadające GOW(gospodarce opartej na wiedzy), powinno prowadzić poprzez identyfikację i kształtowanie infrastruktury systemu innowacyjnego, to innowacje bowiem umożliwiają czynienie użytku z wiedzy jako dobra powszechnego. Z tym z kolei wiąże się zapotrzebowanie na organizacje nowego typu jako formy zbiorowego uczenia się (organizacje "uczące się"), zdolne nie tylko do rywalizowania, ale również do współdziałania. Konsekwencje tych przemian rzutują na struktury przemysłowe, w obrębie pojedynczych przedsiębiorstw oraz ich ugrupowań branżowych i przestrzennych. Prowadzi to do wyłaniania się nowych problemów badawczych, wśród których infrastruktura systemów innowacyjnych wydaje się mieć fundamentalne znaczenie. Celem opracowania jest charakterystyka jej elementów.(fragment tekstu)
EN
It is proved in the article that identification and shaping of infrastructure of innovative system has contemporarily the fundamental meaning for transformation of industrial structures. Thus the pace of changes and effects of performed reindustrialization are determined by such infrastructure elements as: enterprise, competence, group activity and internal communication, organizational solutions together with computer support and network of external connections. This work is devoted to the characteristics of the mentioned elements.(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty koncepcji reframingu w procesie przekształcenia organizacji. Punktem wyjścia w artykule uczyniono zaprezentowanie ogólnych założeń reframingu, co w dalszej części pozwoliło na charakterystykę trzech etapów procesu reframingu: osiągnięcia mobilizacji, definiowania wizji zmiany i budowy systemu celów strategicznych, działań i wskaźników.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to describe the reframing concept in the process of organisational renewal. The article first sets out to present general assumptions in reframing and then goes on to characterise the three stages in the reframing process: reaching mobilisation, defining a vision of changes, and building a system of strategic goals, actions and indicators.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł to studium przypadku na temat wdrożenia modelu Balanced Scorecard (BSC) w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów SA. Model taki likwiduje wiele barier na drodze lidera do jego pełnej efektywności, w tym znacząco przyspiesza poznawanie organizacji. Wykorzystanie systemu BSC pozwala na znaczną transformację systemu zarządzania w firmie.
XX
Proces dostosowawczy przedsiębiorstw do działania w warunkach gospodarki rynkowej oraz proces prywatyzacji muszą być poprzedzone przemyślaną, wielopłaszczyznową, głęboką i efektywną restrukturyzacją. Autorzy omówili krótko istotę, cele, zakres i etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
XX
W artykule omówiono perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Omówiono bariery ich rozwoju oraz warunki, które muszą być spełnione i działania, które muszą być podjęte w państwie, aby powstały korzystne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa, umożliwiając im stawianie czoła wyzwaniom, które je czekają.
EN
The article discusses the barriers of transformation in enterprises, however, paying attention to two circumstances favourable for their future: changing the mentiality of the worker's staff in most companies and fast formation of the managerial staff. (short original abstract)
XX
W opracowaniu, na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, przeanalizowano fuknkcje systemu publicznej, zbiorowej komunikacji lokalnej. W oparciu o kolejne funkcje: sterowania (politykę komunikacyjną), regulacji (koordynacji komunikacji) i realizacji (przewozów), omówiono przekształcenia organizacji komunikacji miejskiej.
EN
The paper presents an analysis of functioning of teh public local transport in the Upper-Silesian Industrial Region (GOP) made on the background of the overall transport characteristics of the region. The following operation factors have been taken into account: transport control (transport policy), transport management (co-ordinating of transport) and fulfilling transport purposes (volume of transportation). The reform has been discussed from the point of view of these three aspects. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.