Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Environmental barriers to economic development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Autor artykułu zastanawia się nad nową bronią strategiczną przedsiębiorstw jaką są alianse strategiczne, wyborem organizacji ekologicznej jako partnera i czynnikami efektywnej kooperacji z "zielonych aliansów".
EN
The existence of human society is dependent on the constant use of air, water, food, raw materials and sources of energy from the Earth and its atmosphere. This leads to the constant pollution of the Earth by waste and pollutants. The limits of economic development are determined by the capacity of the Earth's sources1 of the required streams of materials and energy and the capacity of the Earth's sinks2 to absorb waste and pollution [Meadows and Randers, 1972, 40]. The use of any type of resource by human society, regardless of whether it is food, timber, oil, iron, or any other resource, is constrained both by its sources and sinks. The naturę of these constraints is highly complex, sińce these sources and sinks form part of a dynamie, interconnected whole: the Earth. Some constraints are much clearer than others. There are both short-term and long-term constraints. The fact that in generał these sources and sinks interact with each other is crucial. An element of the natural environment can play the role of both source and sink. In this case, its capacity to play one of these roles depends on the degree to which it plays the other role [King and Schneider, 1984]. (fragment of text)
XX
Teoria wzrostu i związana z nią praktyka gospodarcza narzucają wyścig, którego jednym z negatywnych skutków jest rabunkowa eksploatacja zasobów ziemi, bogactw i niszczenie przyrody. Gospodarka światowa, w tym również polska powinny zmierzać w kierunku modelu, w którym nie powstają żadne substancje toksyczne bądź bezużyteczne.
EN
The economic and environmental barriers belong to the important problems of present economic sciences, especially the sustainable development economy. In the article author introduced the ways of understanding of the economic and environmental barrier in the Polish literature. He also talked over the chosen conceptions of the environmental barrier, introduced by some explorers and level of investigations over this type limits in Poland. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji stanowiska ekonomii na temat naturalnych ograniczeń wzrostu gospodarczego. Warunkiem istnienia człowieka jest użytkowanie dóbr materialnych. Ich źródłem może być jedynie produkcja, czyli proces, podczas którego zasoby i siły przyrody przetwarza się na dobra służące zaspokajaniu potrzeb społecznych. Stałe powtarzanie procesu produkcji w niezmienionych rozmiarach pozwala na zaspokojenie w niezmienionym zakresie potrzeb stałej liczby ludności. Ponieważ jednak z jednej strony ludność świata stale wzrasta, a z drugiej, występuje nieustające dążenie do zwiększania ilości używanych dóbr, produkcja światowa staje się z roku na rok większa. Innymi słowy, ma miejsce proces wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy związany jest z coraz intensywniejszym użytkowaniem przyrody. Czynnikiem, który umożliwia człowiekowi coraz szersze korzystanie z zasobów przyrody jest postęp techniczny. Przyroda wymusza bowiem na człowieku stosowanie określonych narzędzi, stwarza bodźce do ich doskonalenia oraz skłania do opanowywania nowych sposobów ich użytkowania. (fragment tekstu)
EN
The paper objective is presentation of evolution in the attitude of economics towards the natural barriers of economic growth. The apogee of this discussion was establishment of the concept of sustainable development in the middle of the eighties. The key role in defining this concept played the report: “Our Common Future” elaborated under the editorship of G. Brundtland and published in 1987. The report contained a definition that created a base for the further analyses. According to this definition sustainable development means the development that ensures satisfaction of the present needs in a way that does not limit possibilities to satisfy their needs for the future generations. Very important for the consolidation of the sustainable development concept in the social awareness became its institutionalisation during the II UN Conference on Environmental Protection and Development that was held in Rio de Janeiro in June 1992. A few expressions concerning the concept of sustainable development is used in the Polish economic literature. There is mentioned permanent development (T. Żylicz), eco-development (S. Kozłowski), ecologically balanced growth (B. Fiedor), and - the most often - sustainable development. The Author stresses that the concept of sustainable development was included in the sixth edition of the MIT Dictionary of Modern Economics. This is a manifestation of universal acceptation of this concept as an economic category. According to the Dictionary, sustainable development means maximising the net benefits of economic development with the simultaneous maintaining of the functions performed by the natural environment and its qualities.(original abstract)
XX
Polityka strukturalna może odegrać znaczącą rolę w promocji technologii środowiskowych, szczególnie w nowych krajach członkowskich. Nowy program, na okres po roku 2006, powinien zatem wzmacniać jej wkład do zrównoważonego rozwoju przez nowelizację zasad działania funduszy strukturalnych oraz wytycznych dotyczących pomocy publicznej polegającej m.in. na promowaniu wspierania inwestowania w technologie środowiskowe we wszystkich sektorach gospodarki.(fragment artykułu)
EN
Nowadays there is more and more strengthening of the dependence between size of pollution and condition of environment and also between size, structure of production and size of natural resources. Size of pollution, its chemical and spatial structure depends first of all on brand, spatial and product structure of economic activity and on structure of natural resources using. Environmental policy in Poland and the European Union has significant restrictive influence on the forming of economic structures. Growing implementation of environmental restrictions in the structural policy, beside all better and common application of environmental technologies, will contribute to modernization of national economies of member states of the European Union, to increasing their technological creativeness and to the development of new markets causing creation of new jobs. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania są ekologiczne bariery rozwoju: biologiczne, zasobowe (surowcowe) i regionalne (przestrzenne). Do barier biologicznych autorka zaliczyła zanieczyszczenie powietrza i wody, do barier surowcowych - zasoby leśne, mineralne i wodne, bariery regionalne wiążą się z walorami przyrodniczymi poszczególnych regionów i odpornością ekosystemów.
XX
Celem opracowania jest określenie głównych ograniczeń o charakterze ekologicznym, z którymi może spotkać się przedsiębiorstwo zarówno w bieżącej działalności jak i w przygotowaniu strategii długookresowego rozwoju. W opracowaniu zamiennie używa się określeń bariery i uwarunkowania ekologiczne. Autorzy skoncentrowali się na barierach ekologicznych występujących w gospodarce rynkowej i specyficznych dla okresu transformacji gospodarki, a szczególnie przekształceń własnościowych.
EN
The paper presents some forms of ecological barriers, to be met by enterprises in the sphere of their activity. These barriers exist both in the market economy and in the transitional economy, characteristic of Poland. On one hand, authors describe the barriers existing in the market economy and some of its consequences for the firm management. On the other hand, they present specific forms of ecological barriers characterizing the transitional economy.(original abstract)
XX
Niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego regionu szczecińskiego wywierają zanieczyszczenia z przemysłu paliwowo-energetycznego (Elektrownia "Dolna Odra", Elektrownia "Pomorzany", W.P.E.C.). Znaczne ilości zanieczyszczeń przedostają się do środowiska w wyniku działalności przemysłów opartych na chemii ciężkiej. Obserwowane w latach 1991-1992 zmniejszanie się emisji zanieczyszczeń przemysłowych jest przede wszystkim wynikiem spadku efektywności tego sektora. Województwo szczecińskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem wytwarzania szkodliwych odpadów.
EN
Impurities from fuel and electricity industry extent an unfavourable influence on natural environment conditions in Stetinensia region ("Dolna Odra", "Pomorzany", W.P.E.C. power stations). Pollutant environmental inleakage as a result of industrial activity connected to heavy chemical industry is observed. In 1991-1992-pollutant emission reduction that is efficiency result reduction of this sector was noticed. Stetinensia Voivodship is first on the list as regards harmful wastes' production. (A.Ł.)
XX
W artykule zanalizowano: - dynamikę zmian w korzystaniu ze środowiska i jego naruszeń na obszarach ekologicznego zagrożenia w Polsce w latach 1982, 1985 i 1992; - skalę degradacji środowiska szczecińskiego obszaru ekologicznego zagrożenia w relacji do innych OEZ w Polsce; - nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w 1992 roku. Zwrócono uwagę, iż mimo poprawy stanu środowiska w szczecińskim OEZ wiele problemów pozostaje nie rozwiązanych. Najbardziej istotne dotyczą ochrony wód oraz odpadów przemysłowych i komunalnych, a w następnej kolejności zanieczyszczeń powietrza.
EN
An article analysis: - change movement in using environment and environmental incursion on ecological hazard area in Poland in 1982, 1985 and 1992; - scale of environmental degradation in Stetinensia ecological hazard area in the context of another hazard areas in Poland; - capital outlays on environmental protection in 1992. Although, improvements of environmental conditions in Stetinensia ecological hazard area, a lot of problems are not solved. The most important are connected to water protection, industrial and municipal wastes and air pollution. (A.Ł.)
XX
Autor posługując się przykładami dotyczącymi produktów typowych dla polskiego eksportu (np. węgiel, cement) omawia najważniejsze z punktu widzenia jego struktury ograniczenia i zagrożenia, a także szanse wynikające z konieczności podporządkowania się międzynarodowym porozumieniom ekologicznym a także z zaostrzenia polskich regulacji ekologicznych.
EN
The author presents consequences of adjusting Polish environmental regulations to provisions of international ecological agreements, as well as outcomes of toughening internal ecological regulations, for Poland's export. The caan likely result in the limitation of export of numerous traditional Polish export commodities. The modernization of manufacturing technologies and adjusting Poland's export structure to proecological changes in demand in international markets could enable our country to enlarge the export of certain goods.(original abstract)
EN
Like any other policy, an environmental policy has to compromise between different demands and expectations, many of which often in conflict with one other. Conservationists would like to protect natural habitats from economic development. On the other hand industrialists demand that protection measures do not hamper growth and do not impose excessive burdens on firms. Social critics are concerned with distributing environmental protection costs fairly between groups and strata. In this regard three notions are crucial: effectiveness; efficiency; equity. (fragment of text)
XX
Ocenę ekologiczną przedsiębiorstwa wyznaczają granice jej odpowiedzialności za środowisko. Obejmuje ona sferę produktową i procesową. Stosuje się tu najczęściej wskaźniki opisujące: przepływy materiałów i energii, zależność przedsiębiorstwa od zasobów naturalnych, intensywność wykorzystania tych zasobów. Wyróżniono też (zgodnie z polityką Polski i Unii Europejskiej) problemy dotyczące: ochrony zasobów surowcowych i ochrony funkcji ekosystemów. Podano zestawienie zakresów problemowych Konferencji Narodów Zjednoczonych Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro
XX
Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku przyrodniczemu powinno starać się o minimalizację zużycia zasobów naturalnych jak też możliwych obciążeń ekologicznych. Kryterium sukcesu jest wydajność ekologiczna w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, a w wymiarze społecznym akceptacja danej firmy i jej działalności gospodarczej.
XX
W artykule podjęto próbę przedstawienia możliwości implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, w aspekcie trwającego kryzysu gospodarczego. W pierwszej części opracowania przedstawiono teoretyczne aspekty równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego w gospodarkach UE w świetle wybranych koncepcji pojawiających się w literaturze przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na interakcje pomiędzy trzema podstawowymi elementami zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym, społecznym. W drugiej części zaprezentowano praktyczne możliwości implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, opierając się przede wszystkim na prognozie rozwoju gospodarczego Polski w latach 2010-2050, uwzględniającej wymiar ekologiczny i społeczny oraz uwarunkowania kryzysowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present possibilities of implementing the concept of sustainable development in Poland, in perspective of the current economic crisis. In the first part of the paper the theoretical aspects of balancing socio-economic development in the economies of the EU were presented in the light of the selected concepts emerging in the literature. Particular attention was paid to the interaction between three pillars of sustainable development: economic, environmental, and social. The second part descibes practical ways of implementing the concept of sustainable development in the Polish economy, based primarily on the forecast of economic growth for Poland in 2010-2050, taking into account the environmental and social dimensions and crisis conditions. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest zbadanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a zagrożeniem i ochroną środowiska. Autor przeanalizował związki między działalnością ekonomiczną człowieka, a środowiskiem, oraz związki powstające między narzędziami polityki handlowej i ekologicznej, a także prowadzi empiryczną analizę takich zależności w gospodarce światowej.
XX
Omówiono cele, warunki i czynniki rozwoju regionalnego w procesie przekształceń politycznych i gospodarczych, główne zadania stojące przed polityką regionalną, uwarunkowania regionalnych procesów rozwoju, ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarczego w regionach.
XX
Artykuł zawiera analizę zmian zachodzących w podstawowych komponentach środowiska przyrodniczego w Polsce latach 1980-1992. Analiza ta ma na celu rozpoznanie przestrzennych barier ekologicznych związanych z: emisją zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, stanem gospodarki wodnej, użytkowaniem powierzchni ziemi i powierzchni leśnej oraz składowaniem odpadów przemysłowych.
EN
The article include analysis of changes in basic components of the environment in Poland in years 1980-1992. The goal of this analysis is recognition of spatial ecological barriers connected with: air pollution, water management and storage of wastes. (M.P.)
XX
Działalność gospodarcza realizowana jest w warunkach zróżnicowanego stopnia degradacji środowiska przyrodniczego. W szczególności problematyka ta jest ostro zaznaczona w regionach silnie uprzemysłowionych jak np. region katowicki. Negatywne przemiany uwarunkowań ekologicznych rozwoju gospodarczego wynikające z dotychczasowego ich kierunku zmuszają do jego reorientacji. Autor buduje model programowania rozwoju regionu katowickiego biorąc pod uwagę koszty zniszczeń i koszty sterowania jakością środowiska, a także bariery ekologiczne wzrostu gospodarczego.
EN
Economic transformations in Poland, among other things, raise a fundamental problem of determining the proper guidelines on the development of particular regions. The problem is of vital importance in the case of old industrial regions where ecological conditions create basic barriers to meeting the social and economic objectives. It is generally recognized that the implementation of ecological development is the solution ensuring the survival and development of these regions. An attempt has been made in the article to determine the economic premises which condition the embarking of an old region's economy upon ecological development. The problem is considered from the aspect of the region's development target. Special attention is drawn to the negative effects of reducing the size of regional income on the processes of environmental protection. The author has also determined the internal and external factors influencing the gradual elimination of natural barriers to the economic growth of a region. Achieving the gradual elimination of ecological barriers requires the drawing up of an appropriate strategy to create indispensable conditions for the economy of an old region to enter into ecological development.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.