Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 945

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dzieci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
XX
System oświaty w Polsce przez cały okres powojennej historii poddawany była różnego rodzaju reformom i eksperymentom. Przeprowadzano zarówno reformy systemowe, jak i programowe. Jednakże dopiero rozpoczęta w 1989 roku reforma ustrojowa, która przywróciła instytucję samorządu terytorialnego jako podstawowej jednostki demokratycznego państwa, spowodowała odpolitycznienie oświaty i wprowadziła decentralizację zarządzania szkołami, placówkami oświatowymi, w tym przedszkolami. Po 1989 roku samorząd, a nie tylko administracja rządowa, przejął odpowiedzialność za poziom i stan oświaty. W ustawie o samorządzie terytorialnym1 z 8 marca 1990 roku w art. 7 ust. 1 pkt 8 zapisano, że do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu oświaty, w tym zadania szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowych. W pierwszym okresie reformy gminy przejęły prowadzenie tylko przedszkoli. Szkoły podstawowe miały obligatoryjnie zostać przejęte przez samorządy w 1995 roku(fragment tekstu)
EN
The changes related to the political transformation which took place in our country also affected education and, consequently, preschool education. The state delegated the responsibility for the administration of public schools, kindergartens and other educational institutions to local authorities, which involved a certain limitation in terms of the availability of kindergartens in some regions. A decrease in the number of children attending such institutions was particularly observed in rural communes. Poland's accession to the European Union was a crucial factor stimulating dissemination and availability of preschool education. Local governments and other entities running kindergartens took advantage of the opportunity created by the European Social Fund. Nowadays, a wide variety of preschool education forms and institutions providing such education as well as educational offers can be observed. Nevertheless, there are still some areas which require support, and social debate on the effectiveness of preschool education is also needed. The way preschool establishments have come and the changes they have undergone over the past 25 years are particularly noteworthy. Starting from the period of neglect of infrastructure and the closure of preschool institutions, we have now entered the stage of clear understanding of the crucial role played by preschool education in further psychophysical development of a child and, at the same time, awareness of the need to invest both in physical and human capital of this important area of national education.(original abstract)
EN
Age is being evermore complained as an impediment to language competency, either given as a pretext or raised as a real challenge, taken for granted by foreign language learners. This study seeks to prod about the verb choices among EFL learners. In so doing, the two completely different radiuses of EFL learners, a group of university students in distance education, with part-time class participation and another from a private language institute in Qom province were recruited and compared on their choices of verbs in respect of single- and multi-word forms put into the written tasks. The results of the rating of the students' assignments showed that adult Iranian EFL learners' written language was deprived of phrasal verbs, even in informal writing assigned the use of informal language were scarcely captured. The study corroborates the former studies for the avoidance and incompetency of EFL learners in the use of phrasal verbs. (original abstract)
EN
The treatment of stuttering is one of the most complex and lengthy processes. There is no consensus regarding the causes and mechanisms underlying the development of stuttering. This disorder mainly occurs in children of preschool age, that is between the ages of 3 and 6. Many authors emphasise the vulnerability of the child's mental state. Individual cases exhibit a variety of clinical manifestations and different forms of personal response to the defect. For each child, it is necessary to create a personal therapy program based on modern scientific research, including neurophysiological, psychological and psycholinguistic. To ensure a high level of effectiveness, it is necessary to select an optimal program for individual correctional work with the child. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia instytucji wsparcia psychologicznego w życiu współczesnej rodziny w kontekście zjawiska osamotnienia dziecka w rodzinie. Instytucja ta stanowi przestrzeń w jej rzeczywistym znaczeniu, ale także - a może przede wszystkim - staje się w metaforycznym ujęciu przestrzenią odzwierciedlającą sposób funkcjonowania rodziny i relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami. W toku analizy i interpretacji materiału badawczego wyodrębnione zostały cztery kategorie samotności: kategoria fizycznego osamotnienia dziecka, osamotnienie dziecka poprzez zaprzeczanie rzeczywistości, osamotnienie dziecka poprzez niesłuchanie go i kategoria osamotnienia dziecka w przeżywaniu emocji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to show the importance of psychological institutions in the life of the modern family in the context of loneliness experienced by children in the family. This institution not only constitutes real physical space but also, in a metaphorical sense, it reflects the functioning of the family and the relations between its particular members. In the course of analysis and interpretation of the research data, we have identified four categories of loneliness: physical loneliness, loneliness resulting from a child's negation of reality, loneliness resulting from a child being ignored and loneliness resulting from a lack of support in experiencing emotions by a child. (original abstract)
5
Content available remote Wpływ masażu na rozwój psychofizyczny niemowląt - siła dotyku
80%
XX
Pierwsze lata dziecka są kluczowe dla jego rozwoju, szczególnie ważny jest okres niemowlęcy. Do prawidłowego funkcjonowania mały człowiek potrzebuje dotyku, o którym mówi się ze jest "pokarmem" dla mózgu. Zmysł dotyku jest nam niezbędny do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, stanowi także podstawowy element w zaspokojeniu potrzeby miłości i bezpieczeństwa u dziecka. Jedną z form dotyku jest masaż, który poza dostarczaniem wrażeń czuciowych wpływa na psychiczny, fizyczny i emocjonalny rozwój dziecka. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się masaż Shantala, który może być stosowany u dzieci zdrowych i z dysfunkcjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The first years of the child life are very important for its development, especially infancy period. For proper functioning, a small person needs a touch that is said to be a "food" for the brain. The sense of touch is necessary for proper physical and mental development, it is also a basic element in satisfying the child's need for love and safety. One of the forms of touch is a massage that, apart from providing sensory impressions, affects the child's psychological, physical and emotional development. In recent years, Shantala massage, which can be used in healthy children and with dysfunctions, is becoming more and more popular. (original abstract)
6
Content available remote Specyfika lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w Polsce
80%
XX
Leczenie uzdrowiskowe popularnie nazwane jest kuracją uzdrowiskową. W artykule scharakteryzowano specyficzny dział medycyny - lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci oraz wykorzystywane metody leczenia uzdrowiskowego. Kuracja uzdrowiskowa jest wielokierunkowa, jej podstawą jest balneoterapia, hydroterapia, klimatoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia i masaż, a także dietetyka, farmakoterapia i psychoterapia. Proces ten wymaga zaangażowania różnorodnego personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeutów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty placówka uzdrowiskowa lecząca dzieci musi zapewnić im realizację obowiązku szkolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Spa treatment is commonly called spa treatment course. This paper characterises a specific sector of medicine science - spa treatment for children and the methods of spa treatment being used. Spa course treatment is diverse with its basic methods being balneotherapy, hydrotherapy, climatotherapy, kineziotherapy, physiotherapy and massage as well as dietetics, pharmacological treatment and psychotherapy. The process requires involvement of a wide range of health professionals like doctors, nurses, dieticians, psychologists and physiotherapists. According to binding legislation on education system, a health resort institution treating children is obliged to provide them with compulsory schooling on site. (original abstract)
7
Content available remote Kynotheraphy as the Innovative form of Supporting Disabled Children
80%
EN
Kynotherapy is one of the innovatory methods of disabled children therapy - 'a dog-assisted therapy" generally speaking is a method helping and strengthening rehabilita-tions with a dog's participation which is properly selected, trained and led by a qualified therapist. In 1964,a child psychiatrist Boris Levinson noticed while observing autistic boys in contact with dogs that these animals had caused that autistic children having a communication problem in building up social contacts, established a contact with a dog without any trouble, and it gave a chance for a contact with a therapist in the future. For a working 'therapy dog' are selected and trained the representatives of breeds with mellow and good-tempered temperament, well-balanced psyche, patient, obedient and devoted to man. According to therapists an ideal dog in terms of character is one called a social dog, that is such a dog which except mentioned above features will be obedient not only towards people whom it knows well, but also towards every person it meets. A dog selected for work with disabled people has to be a completely foreseeable dog, that is the one which has encoded invariable features of character by his genes. Moreover, it is im-portant that the therapy dog would not have aggressive, apprehensive, or ill ancestors in his pedigree [Levinson, Pets, 1964]. The main effect of this kind of a contact therapy consists in the physical contact (strok-ing, cuddling up to a dog, shaking the dog's paw) and establishing psychical ties with the animal what has a positive influence over the course of the treatment. Despite many inconveniences kynotherapy gains more and more followers in rehabili-tation of disabled people. The changes that have occurred for last several years in this innovatory therapy allow to suppose that kynotherapy will be developing incessantly, and 'dog therapists' will be able to reach to more and more large number of people in need.(original abstract)
8
Content available remote Koncept Snoezelen - MSE
80%
XX
Badanie koncentruje się na koncepcji Snoezelen-MSE, definiuje i wyjaśnia terminy Snoezelen, Snoezelen - ISNA, Snoezelen - MSE. Badanie zajmuje się także stworzeniem koncepcji Snoezelen, ważnymi osobami związanymi z ta koncepcją i historią, która jest dość zagmatwana, przynajmniej jeśli chodzi o poszczególne źródła; koncentruje się przede wszystkim na celach i zasadach, metodach, koncepcji Snoezelen oraz podstawowych zasadach korzystania z niej. Badanie obejmuje również obszary, które wspierają koncepcję Snoezelen. Oraz przedstawia wielofunkcyjną salę Snoezelen pod względem wyposażenia i potrzeb przestrzennych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on the Snoezelen-MSE concept, defines and clarifies the terms Snoezelen, Snoezelen - ISNA, Snoezelen - MSE. It also deals with the emergence of the Snoezelen concept, important personalities, and a history that is quite unequal, at least as far as individual sources are concerned. It primarily focuses on goals and principles, methods, the concept of Snoezelen, the basic principles of using the Snoezelen concept. This includes areas that support the Snoezelen concept. It represents the multifunctional Snoezelen room in terms of its equipment and space needs. (original abstract)
9
Content available remote Terapia zabawą ( ludoterapia)
80%
XX
W artykule poruszona jest tematyka zabawy i jej terapeutyczny wpływ na rozwój dziecka niepełnosprawnego. Zabawa w rozmaitych formach przewija się przez życie dziecka, stanowiąc dla niego główną formę poznawania rzeczywistości. Ważną rolę w terapii zabawą pełnią odpowiednie zabawki, dobrane do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka. Umożliwiają one kontakt z otoczeniem i pomagają przezwyciężyć wszelkie trudności. Dla dziecka niepełnosprawnego zabawa jest często związana z wysiłkiem. (abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on play and its therapeutic effects on the development of children affected by disability. Play in its various forms is permanently present in the life of a child as the major cognitive form. Appropriate toys adjusted to the age, abilities and interests of the child perform an important role in play therapy. They enable the child to interact with their environment and help them to overcome their difficulties. Play often involves effort in case of children with disabilities. (original abstract)
10
Content available remote Barwa w architekturze dla dzieci jako element kształtowania przyjaznych wnętrz
80%
XX
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zróżnicowane procesy percepcji koloru, ich analiza oraz propozycja rozwiązań projektowych z zakresu architektury wnętrz dedykowanych dzieciom. Barwa jako jedna ze składowych architektury ma istotny wpływ na kształtowanie przyjaznych przestrzeni dziecka. Kolor spełnia różne funkcje w przestrzeni architektonicznej (kolor funkcjonalny), podstawowe to: wyodrębnienia, kamuflażu, informacyjne, symboliczne. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the study is to draw attention to the varied processes of colour perception, their analysis and the proposal of interior design solutions dedicated to children. Colour as one of the components of architecture has a significant impact on shaping the child's friendly spaces. Colour meets different functions in the architectural space (functional colour), the basic ones are: distinction, camouflage, informational, symbolic. (original abstract)
XX
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia w rozwoju. Złożoność problematyki wynika z szeregu czynników i różnorodnych przyczyn tego stanu, co skłania autorów niniejszego artykułu do analizy dotychczasowych rozważań teoretycznych popartych wynikami badań w zakresie rodzajów oraz uwarunkowań zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, a także sposobów minimalizowania i przeciwdziałania ich występowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, an increase in the number of children and youth experiencing developmental disorders has been observed. The complexity of this issue stems from a number of factors and its various causes, and that is what motivates the authors of this article to analyse some theoretical discussions of the issue based on empirical research conducted so far. The aforementioned analysis includes the types of childhood and youth disorders, their conditions and existing methods aiming at their minimisation and prevention. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych na temat komunikacji matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. Problematyka ta jest podejmowana w badaniach naukowych (Bielawska-Batorowicz, 1995; Brazelton i Cramer, 1990; Zeanah, Keener, Stewart i Anders, 1985), ale brakuje metod do badania komunikacji z dzieckiem w okresie prenatalnym. Próbę operacjonalizacji więzi emocjonalnej z dzieckiem, w skład której wchodzi komunikacja z nim, podjęła Mecca Cranley w 1981 r. (polska adaptacja Eleonory Bielawskiej-Batorowicz, 1995). W zaproponowanym przez autorkę ujęciu interakcja z dzieckiem jest jednym z sześciu aspektów przywiązania między matką a nienarodzonym dzieckiem. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present theories, current research on the forms and importance of a mother's communication with her child in a prenatal period, and discuss the results of own research in this area. In the research, the Communication with a Prenatal Child Questionnaire was used which measures six forms of prenatal communication. Prenatal communication is significant for both a mother and a child in her womb. Thanks to prenatal communication the mother can explore more consciously the challenges of pregnancy which are preparatory tasks for the role of a parent and the child develops better. The mother learns how to express her feelings non-verbally through empathy, facial expressions, touch, synchrony, and intuition. After childbirth, she can use the forms of communication from the prenatal period. (original abstract)
XX
Sytuacja demograficzna Europy i Polski w ostatnich dziesięcioleciach zmieniła się znacznie. Dwie dekady temu rozkład ludności Polski pod względem wieku przypominał piramidę charakterystyczną dla państw rozwijających się. Jak wynika zdanych Głównego Urzędu Statystycznego, od 2002 do 2011 roku liczba dzieci w wieku od 0 do 14 lat zmniejszyła się o ponad milion1. Zmniejszeniu dzietności Polaków towarzyszy wydłużenie się średniego wieku. W konsekwencji zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, a zwiększa odsetek osób w okresie poprodukcyjnym. (fragment tekstu)
EN
An increasing proportion of elderly people and improvement of prognosis of patients with acute cardiac conditions result in an increasing incidence of chronic cardiovascular diseases and increasingly difficult access to medical services. Growing demand for health services with limited resources necessitate constant optimization of the healthcare system. One of the primary burden the health care system is the cost of multiple hospitalization of patients with chronic conditions. Most hospitalizations of patients with chronic cardiovascular diseases can be prevented by taking preventive measures. Many communications solutions enabling telemonitoring of health condition can be helpful. Long-term evaluation of changes of simple vital signs (heart rate, blood pressure), and body weight can reduce the risk of hospitalization in patients with chronic heart failure, providing rapid identification of threat. Telemonitoring is effective in specific groups of patients, as the assessment of glycemic control in patients with diabetes or the electrical activity of the heart rate in patients rehabilitated or with arrhythmia. In the 1st Chair and Department of Cardiology of Medical University of Warsaw is carried telemonitoring of patients with implantable cardioverter-defibrillator. This is a group of patients with particularly high risk of hospitalization and sudden cardiac death. Our experience shows the benefit of telemonitoring of these patients in earlier recognition of symptoms of clinical deterioration. (fragment of text)
XX
Artykuł jest próbą systematyzacji i opisu sposobów docierania z komunikatem marketingowym do dzieci przez gry komputerowe. Na podstawie przeglądu literatury podjęto próbę uporządkowania form reklam umieszczanych w grach (advergaming). Starano się zidentyfikować obszary badawcze wynikające ze stosowania tych działań reklamowych do konkretnego subsegmentu rynku młodych konsumentów - dzieci.(abstrakt autora)(abstrakt autora)
EN
The article is an attempt to systematize and describe ways to reach out with the marketing message to children through games. Based on a review of the literature, the attempts to organize forms of advertising in digital games (advergaming) were made. The paper also tries to identify the research areas arising from the use of these advertising activities for a specific subsegment of the market of young consumers - children.(author's abstract)
XX
Według psychologów koloru, już 12-tygodniowe niemowlęta pokazują preferencje kolorystyczne. Generalnie uważa się, że istnieją dwie główne linie upodobań w zakresie barw: czerwony/różowy oraz błękitny. Przeważa też wybór w obszarze barw zimnych, kolorystyczne dziecięce wybory barw zimnych dominują nad wyborami barw ciepłych. Wśród dziewcząt uprzywilejowane miejsce zajmuje fiolet. Co ważne, postrzeganie kolorów w wieku przedszkolnym jest wskazaniem rozwojowym i zmienia się - zdaniem psychologów - wraz z dojrzewaniem jednostki10. Należy podkreślić, iż pierwszym polskim badaczem tego zagadnienia był Stanisław Popek. Jego zdaniem, do kolorów lubianych przez dzieci należą: czerwony, różowy, żółty, zielony oraz błękitny. Kolorami negatywnymi, według ustaleń przytaczanego badacza, są: czerń, fiolet, granat oraz brąz11. Zastanawiające są podobieństwa spostrzeżeń poczynionych 13 lat temu i aktualnie. W opisanych badaniach znajdziemy też inne cechy preferencji najmłodszych, zwłaszcza wynikające z procedury zastosowania aktywności plastycznej i narracyjnej 4- i 5-latków w diagnozowaniu ich upodobań. Przyjrzyjmy się zatem bliżej zastosowanej w tym opracowaniu procedurze badań własnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of an empirical study conducted among 4-5-year-old children. The study was focused on establishing colour preferences of these children. Moreover, an attempt was made to determine the symbolism the children ascribed to particular colours. (original abstract)
XX
Dbałość o prawidłowy rozwój percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym jest jednym z ważnych zadań nauczyciela przedszkola. Prawidłowy poziom rozwoju umiejętności słuchowych warunkuje bowiem rozwój mowy, naukę czytania i pisania, a więc podstawy funkcjonowania człowieka we współczesnym wymagającym świecie. Wachlarz umiejętności słuchowych dziecka w tym zakresie jest bardzo szeroki - od umiejętności odbierania dźwięków z otoczenia, rozpoznawania i tworzenia rymów, analizowania i syntezowania dźwięków, pamięci dźwięków, aż po różnicowanie dźwięków opozycyjnych. Odbiór bodźców słuchowych - słuch fizyczny - to umiejętność prymarna, podstawa wszystkich pozostałych umiejętności szczegółowych. Elżbieta Jaszczyszyn wskazuje, że "Dziecięca wrażliwość na rymy przyczynia się w dalszej edukacji do postępów w czytaniu i pisaniu"1. Bronisław Rocławski, który jest twórcą metody czytania zwanej glottodydaktyką, rozumianej jako metoda analityczno-syntetyczno-fonetyczna, zwrócił uwagę na szczególne znaczenie ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej. Stwierdził, że "Od stanu syntezy i analizy głoskowej zależeć będzie powodzenie w nauce pisania i czytania"(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present preschool children's aural skills. The skills' scope and difficulty in a certain range of a child's aural perception gives a reader the knowledge about a child's ability to learn in particular parts of his or her life. The development of aural perception is the foundation for preschool children to learn how to speak and prepare to read and write; it also provides the right emotional development. Well-developed aural perception makes it possible for a child to fully participate in social life. The article presents a part of broader research, conducted by the author among preschool children.(original abstract)
17
Content available remote Wirtualne dzieciństwo sześciolatków z perspektywy ich rodziców
80%
XX
Dzieciństwo jest najbardziej beztroskim okresem w życiu każdego człowieka, to właśnie wtedy dziecko cały swój czas może poświęcić na zabawę, poznawanie nowych rzeczy oraz naukę otaczającego go świata. Na przestrzeni lat społeczeństwo ulegało przemianom, które dotyczyły dziecka, jak również okresu dzieciństwa. W latach 80. i początku lat 90. dzieciństwo wyglądało inaczej niż współcześnie. Liczyły się wówczas spotkania z rówieśnikami, cieszyły małe rzeczy, rodzice zupełnie inaczej rozumieli niebezpieczeństwo, a dzieci posiadały wolność odkrywania świata. Dostępność produktów była ograniczona, przez co dzieci rozwijały wyobraź- nię, niejednokrotnie same musiały tworzyć zabawki, którymi się później mogły bawić(fragment tekstu)
EN
Today, children definitely do better in the virtual space than adults. Parents various reasons consent tousle children with smart phones, tablets or computers. Currently place conviviality cease to be themselves attractive, the children leaving the yard carry with them different kinds of mobile devices that make it possible to play with their peers. The research was qualitative character, they are carried out by means of narrative depth interviews. They designed to portray the perspective of parents regarding the virtual childhood, it is extremely important that the survey were selected parents of children aged 6 years now because at this age children must go to school. The study involved five parents whose children use the various types of mobile devices, as well as from the Internet(original abstract)
XX
W dniu 21 listopada 2014 r. w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Wychowanie dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole. Została ona zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Katedrę Nauk o Rodzinie Akademii Ignatianum w Krakowie. (fragment tekstu)
19
Content available remote Resources for Early Childhood Education (E.C.E)
61%
EN
The central theme of this paper is resources for early childhood education. The paper highlights issues such as purpose and benefits of ECE. It also discusses human, material and financial resources and gives detailed instructional resources for effective teaching at this level of education. The benefits of E.C.E. are that there is a positive relationship between E.C.E life performances of the recipient of this level of education. Good. ECE inculcates the spirit of enquiry and creativity through exploration of nature and the local environment. It teaches them cooperation, team spirit and good habit. It also prepares them for primary education. The study also examined the importance of play, things to look for in preschool curriculum which are human resources, materials and finance. Quality support system should include educational training for programme personnel as well as ongoing technical assistance programme providers and individual care provider. Personnel who are well prepare through education, training and support are essential to achieving high quality.(original abstract)
XX
Dzieciństwo z niepełnosprawnością z całą pewnością jest "starym" problemem, który powoduje określone konsekwencje społeczne, ale w obliczu upowszechniających się praw dziecka, w tym także niepełnosprawnego, pojawiają się nowe okoliczności i wyzwania. Podejście oparte na prawach człowieka uwzględnia i akcentuje podmiotowość dziecka jako obywatela i przysługujące mu prawa w myśl nowoczesnej koncepcji dzieciństwa (Corsaro 1997; Jenks 2008; Prout, James 1997). Dzieci uzyskały w tym nowym podejściu pozycję aktywnych uczestników społecznego konstruowania dzieciństwa (Kwak, Mościskier 2002). Prawa dziecka są traktowane jako integralna część praw człowieka, przysługujących każdej istocie ludzkiej, także dzieciom niepełnosprawnym. Upowszechnianie się praw dziecka jako obywatela pozwala na wyeksponowanie trudnych doświadczeń najsłabszych fizycznie i/lub umysłowo dzieci i młodzieży (Callus, Farrugia 2016). Doświadczenia młodych niepełnosprawnych dają wiedzę na temat tego, co oni myślą o edukacji, służbie zdrowia i polityce społecznej. W większości są to negatywne doświadczenia, które potwierdzają wykluczenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, ale trzeba też podkreślić, iż grupa młodych niepełnosprawnych jest niejednorodna i ich doświadczenia nie zawsze są tylko negatywne (Davis 2004). Prezentowany artykuł podejmuje tematykę sytuacji dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, koncentrując się na specyficznych trudnościach, które stają się ich udziałem i w konsekwencji utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają realizację praw im przynależnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Childhood with disabilities is certainly an "old" problem that causes specific social consequences, but in the face of the growing rights of the child, including the disabled, new challenges emerge. A human rights-based approach takes into account and accentuates the child's identity as a citizen and his rights as a modern concept of childhood (Corsaro, Jenks 2008; Prout, James 1997). Children in this new approach have become active participants in the social construction of childhood (Kwak, Mościskier 2002). The rights of the child are treated as an integral part of the human rights of every human being, including children with disabilities. Dissemination of the rights of the child as a citizen makes it possible to expose difficult experiences of physically and / or mentally handicapped children and young people. The experiences of young people with disabilities provide insights into what they think about education, health care and social policy. Most of these are negative experiences that confirm the exclusion of children and young people with disabilities practically from all walks of life, but it must also be stressed that the group of young people with disabilities is heterogeneous and their experiences are not always only negative (Davis 2004). This article deals with the situation of a child with a disability and his or her family, focusing on the specific difficulties that become involved and consequently hinder, and sometimes even prevent, the realization of their rights.(original abstract)
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.