Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Research was carried out on changes of the structure and physical condition of arable grey-brown podzolic soil, derived from silt formation, planted with onion. During die analysed period (12.04. - 20.07.1990) a crust repeatedly formed on the soil surface. Even though the crust was systematically removed, using hand- and horse-tools, it quickly reappeared because of rainfall. The crust did not have much influence on worsening the soil ability to respirate. Rain also caused the destruction of die aggregate structure and increased the density of the 0 - 8 cm layer, which was, subsequently, successfully restored by cultivation. The physical state of the soil during the analysed period was considered positive for the growth and development of plants.
PL
Przeprowadzono badania zmian struktury i właściwości fizycznych warstwy uprawnej gleby płowej (Haplic Luvisol) wytworzonej z utworu pyłowego w czasie wegetacji cebuli (Allium cepa L.). Stwierdzono, że w całym analizowanym okresie (12.04. - 20.07.1990) na powierzchni gleby tworzyła się skorupa. Mimo systematycznego niszczenia za pomocą narzędzi ręcznych i konnych, regeneracja skorupy następowała szybko, czemu sprzyjały intensywne opady deszczu. Obecność skorupy nie wpływała jednak na zdecydowane pogorszenie zdolności gleby do wymiany gazowej. Deszcz powodował również zanik struktury agregatowej i wzrost zagęszczenia w całej warstwie 0 - 8 cm, co skutecznie można było zlikwidować wykonując zabiegi spulcliniające. Stan fizyczny gleby w analizowanym okresie należy ocenić jako korzystny dla wzrostu i rozwoju roślin.
PL
Wykonano oznaczenia właściwości fizycznych gleb znajdujących się w bezleśnej strefie bezpośredniego oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Pokrywę glebową tego obszaru stanowią gleby rdzawe, silnie zantropogenizowane na skutek imisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Podstawowym czynnikiem kształtującym stan fizyczny gleb był piaszczysty rozkład granulometryczny, powodujący częstą dominację w glebie warunków powietrznych nad wodnymi. Najważniejsze parametry charakteryzujące właściwości wodne (pełna pojemność wodna, polowa pojemność wodna, retencja wody użytecznej dla roślin, retencja wody produkcyjnej) kształtowały się znacznie korzystniej w warstwie 0-20 cm niż w warstwie 20-40 cm. Było to następstwem większej zawartości węgla organicznego w warstwie powierzchniowej. Najważniejszym sposobem poprawy zdolności retencjonowania wody w badanych glebach jest wzbogacenie ich w materię organiczną.
EN
The determination was made of physical properties of soils situated in the forestless area of the direct influence of the Nitrogen Works Puławy JSC. The soil cover of the area is the rusty soil, highly anthropogenised due to the emission of various kinds of contamination. The main factor shaping the physical condition of the soil was a sandy granulometric distribution, which often causes the domination of the air-condition over the water condition in the soil. The most important parameters which characterize the water properties (full water capacity, field water capacity, retention of available water, retention of productive water) showed the definitely much more favourable values in the layer of 0-20 cm than in the one of 20-40 cm. It was due to the contents of organic carbon in the surface layer. The most important way to better the ability of retention water in the studied soils is their enrichment in organic material.
RU
Проводились морфологические исследования величины и устойчивости изменений происходящих в строении поверхностиной части пахотного слоя (0-8 см) лессовой и рендзиновой почвы под влиянием плуга и ратационной почвофрезы. Непосредственно после проведения агротехнических мероприятий пахотный слой приобрел комковатую структуру, более гомогенную после обработки ротационной почнофрезой, чем после вспашки. Через три недели в строении пахотного слоя лессовой и рендзиновой почвы произвошли значительные изменения: лессовая почва оседая подверглась сгущению, комки образованные в процессе обработки исчезли, а лишь рендзина удерживала, особенно в слое 0-4 см, комковатую структуру.
EN
Morphological investigations on the value and stability of changes occurring in the structure of upper arable layer (0-8 cm) of loess and rendzina soil under the effect of plough and/or rotovator were carried out. The arable layer after the agrotechnical measures gained the crimby structure under the effect of rotovator, which was more uniform in this case than at the plough application. A considerable differentiation in the structure of arable layer of loess and rendzina occurred after three weeks: the loess soil condensed due to subsidence, crumbles formed in the tillage process vanished and only rendzina soil kept the crumby structure in the 0-4 cm layer.
PL
W pojemnikowej produkcji roślin bardzo ważną rolę odgrywa dobór podłoża o odpowiednich cechach fizycznych. Scharakteryzowano właściwości fizyczne 14 podłoży ogrodniczych dostępnych na polskim rynku. W badaniach określono pojemność wodną i powietrzną przy potencjale wody -0,98 kPa (pojemnikową pojemność wodną i powietrzną dla pojemnika o wysokości 20 cm) oraz retencją wody najłatwiej dostępnej dla roślin. Biorąc pod uwagę wartości tych cech, za najlepsze spośród analizowanych podłoży uznano włókno kokosowe, torf wysoki odkwaszony, korę kompostową i wełnę mineralną.
EN
Physical properties of horticultural substrates become more and more important in container production. Physical characterizations of 14 common substrates were examined. The following determinations were made for all substrates: water and air capacity at water potential -0.98 kPa (container water capacity and container air capacity for 20 cm height container) and easily available water retention. From analysis of obtained results it may be stated, that the best horticultural substrates were coconut fibre, high moor peat, composting bark and roockwool.
PL
Przeprowadzono morfologiczną analizę struktury gleby antropogenicznej na terenie po otworowej eksploatacji siarki w Jeziorku. Badania wykonano, wykorzystując zgłady jednostronne o wymiarach 8x9 cm. Zostały one sporządzone z próbek gleby z obiektów o różnym kierunku zagospodarowania i różnych etapach rekultywacji. W analizowanej glebie stwierdzono dominację struktury nieagregatowej, monolitycznej. Na niektórych zgładach widoczne były ziarna siarki elementarnej. Dzięki metodzie morfologicznej można było zidentyfikować w glebie antropogenicznej trzy podstawowe komponenty, które ją utworzyły. Był to materiał rodzimy, wapno poflotacyjne oraz osad ściekowy. Szczególnie w przypadku pola doświadczalnego, na którym zastosowano osad w formie mazistej, w powierzchniowej warstwie gleby widoczne były ślady wprowadzonej materii organicznej. Również tutaj zaobserwowano najkorzystniejszy typ struktury, charakteryzujący się pojawianiem agregatów i porów typu wydrążeń. Na niektórych zgładach odnotowano występowanie ciemnych plam hydrotroilitu (FeS·nH₂O).
EN
Morphological analysis of anthropogenic soil structure was carried out in Jeziorko on the area where previously the open sulphur mine exploitation was realized. Investigations were performed using the polished opaque soil blocks of dimensions 8x9 cm. They were made of the soil samples from the objects of various kind of reclamation, at different recultivation stages. In analysed soil the prevalence of the non-aggregate, monolithic structure was confirmed. On certain soil blocks the grains of elementary sulphur were visible. Owing to morphological method one could identify in the anthropogenic soil three basic components, which formed it. They consisted of a native material, post flotation lime and the sewage sludge. Especially in case of the experimental field, where the sludge was applied in form of mud, in surface soil layer the traces of introduced organic material were visible. Also in this case it was observed the most favourable type of structure characterized by formation of aggregates and cavity type pores. Dark spots of FeS·nH₂O occurred on certain soil blocks.
PL
W pracy przedstawiono pełne charakterystyki potencjał wody - wilgotność materiałów ogrodniczych, takich jak: torf wysoki kwaśny, ziemia uniwersalna, ziemia z dodatkiem włókna kokosowego, włókno kokosowe, kora sosnowa kompostowana, wełna mineralna GRODAN® Master i keramzyt. Przebieg charakterystyk potencjał wody - wilgotność tych materiałów był bardzo zróżnicowany i uzależniony od ich stanu fizycznego. W zakresie wysokich potencjałów wody wyjątkowo korzystne właściwości wykazywały wełna mineralna i włókno kokosowe. Decyduje to o ich bardzo dużej przydatności jako podłoży ogrodniczych. Do poprawy właściwości wodnych gleb nadają się szczególnie włókno kokosowe i torf wysoki kwaśny. W warunkach polowych wełna mineralna działa meliorująco przede wszystkim na właściwości powietrzne gleby.
EN
Paper presents the full water potential - moisture content characteristics of horticultural materials such as: sphagnum acid peat, universal soil, soil with coconut fibre, coconut fibre, composted bark, rockwool GRODAN® Master and keramsite. Water retention curves of these materials are very diverse and depend on their physical properties. Coconut fiber and rockwool showed very favorable properties in the range of high water potentials. Coconut peat and high acid peat are particularly suitable to improve the water properties of soil. Rockwool primarily improves the air properties of soil under field conditions.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.