Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Krajowe Ramy Kwalifikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia sposób porządkowania kwalifikacji oraz nowe możliwości ich zdobywania. Omówiono miedzy innymi Europejskie i Polskie Ramy Kwalifikacji oraz sposoby ich rejestracji jak również korzyści płynące z uporządkowania kwalifikacji. Omówiono również model akumulowania ECTS stosowany na uczelniach wyższych. Poruszono takie zagadnienia jak walidacja i certyfikacja. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presnts ways of qualification classification and new possibilities of their acquiring. It discusses European and Polish qualifications framework, ways of their registration and benefits coming from their classification. It also talks about the ECTS accumulation model employed by higher education institutions. The article also mentions the issue of validation and certification. (original abstract)
XX
W artykule przedstawione zostały rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wprowadzone ustawowymi przepisami. Zmodernizowanie krajowego systemu kwalifikacji przez wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji pozwala na stopniową integrację różnych podsektorów systemu edukacji, w których nadawane są kwalifikacje. Polska Rama Kwalifikacji, jako podstawa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowi wspólny układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Drugim nowym instrumentem jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, zawierający szczegółowe informacje o kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami dotyczącymi podmiotów nadających je oraz procedur zapewniania jakości. Rozwiązania systemowe wprowadzone ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji spajają system kształcenia w Polsce, wspierając obywateli w uczeniu się przez całe życie i zdobywaniu kwalifikacji wysokiej jakości potrzebnych na współczesnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the solutions of the Integrated Qualifications System, introduced by the Act on Integrated Qualifications System from 2015. Modernization of the national qualifications system by implementing the Polish Qualification Framework and the Integrated Qualifications Register allows for the gradual integration of various subsectors of the education system in which qualifications are obtained. The Polish Qualifications Framework, as the basis of the Integrated Qualifications System, is a common reference framework for qualifications granted in Poland. The second new instrument of IQS is the Integrated Register of Qualifications containing detailed information about the qualifications included in the IQS, with information on the certification bodies or quality assurance and validation procedures. System solutions introduced by the Act on Integrated Qualifications System make the education system in Poland more coherent and support citizens in lifelong learning and acquiring high-quality qualifications required by the modern labour market. (original abstract)
XX
Szkolnictwo wyższe w Polsce od dłuższego czasu podlega nieustannym i intensywnym przemianom. Coraz wyraźniej dostrzegalny jest, scharakteryzowany przez B. Clarka, model przedsiębiorczy w uczelniach, w którym zróżnicowanie źródeł finansowania jest jedną z cech charakterystycznych modelu funkcjonującego w warunkach silnej konkurencji na rynku edukacyjnym. Ta sytuacja wpływa na proces kształcenia realizowany w uczelniach. Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w 2011 r. i pomiar efektów kształcenia w kontekście zapewniania jakości, to tylko niektóre z przykładów. W związku z powyższym warto zastanowić się nad tym: Jakie czynniki wpływają na zmiany dokonujące się w szkolnictwie wyższym w Polsce?; Jakie zmiany w edukacji akademickiej wynikają ze zmian w uczelniach?; Jakie konsekwencje dla studiujących wynikają ze zmian edukacji akademickiej? (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education in Poland has been under constant and intensive transformation for a long time. It is becoming increasingly evident that an entrepreneurial model in higher education described by B. Clark is more and more common. One of the characteristics of this model, operating in a strong competitive environment in the education market, is the diversity of the sources of the funds. This situation affects the learning process carried out in universities. Implementing the National Qualifications Framework in 2011 and measuring learning outcomes in the context of quality assurance are just some of the examples. Therefore, the following questions are worth considering: Which factors influence the changes taking place in higher education in Poland? Which changes in higher education result from the changes at the universities? What are the consequences for students resulting from changes in academic education? (original abstract)
XX
W 2016 r. weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Elementem tego systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce przez różne podmioty w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie transportu. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń działania systemu i rejestru oraz zaprezentowanie propozycji nowych kwalifikacji, zgłoszonych przez Instytut Transportu Samochodowego, które mogą przyczynić się do poprawy jakości wybranych obszarów pracy z sektora motoryzacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2016, the Integrated Qualifications System Act entered into force. An element of this system is the Integrated Qualifications Register, which contains information about qualifications awarded in Poland, reported by various institutions in many fields, including transport. The article describes the general principles of the system and register, and presents proposals of the new qualifications submitted by Motor Transport Institute, which may contribute to improving the quality of selected field of work in the motorization sector. (original abstract)
5
Content available Proces Boloński: perspektywa jakości kształcenia
51%
PL
Szkolnictwo wyższe w Europie cechuje, duże zróżnicowanie instytucji szkolnictwa wyższego, narodowe polityki i regulacje prawne tego sektora, słabe powiązanie z potrzebami rynku pracy. Zapoczątkowany 10 lat temu tzw. Proces Boloński miał doprowadzić do powstania EHEA, większej porównywalności programów studiów i dyplomów, mobilności studentów i kadry, zatrudnialności absolwentów a w konsekwencji poprawy konkurencyjności europejskiego szkolnictwa na globalnym rynku edukacyjnym. Jednym z jego priorytetów jest systematyczne podnoszenie jakości kształcenia wyższego. W tym celu wdrożono liczne rozwiązania mające na celu stworzenie europejskich ram dla funkcjonowania licznych komisji akredytacyjnych i zwiększenie zaufania w środowisku akademickim. W Polsce system wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości wdrażany był z pewnym opóźnieniem. Znowelizowana w marcu 2011 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stwarza szanse na odrobienie tego opóźnienia. Z punktu widzenia poprawy jakości istotne znaczenie ma zwiększenie autonomii uczelni w projektowaniu programów studiów i odpowiedzialności za ich jakość, wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. Nowe prawo wzmacnia pozycję PKA oraz wprowadza możliwość prowadzeniatzw. oceny instytucjonalnej.Nowy model akredytacji jest lepiej dopasowany do wyzwań przed jakimi stoi polskie szkolnictwo wyższe. Promuje uczelnie które rozwijają swoje systemy zapewniania i wzbogacania jakość kształcenia a centralnym punktem oceny stają się efekty uczenia się. Wykorzystanie tej szansy zależy od zaangażowania pracowników i studentów w rozwój nowoczesnych wewnętrznych systemów zapewniania i wzbogacania jakości kształcenia.
EN
European higher education sector is very diversified with national approachesto the policies and regulations and weak links with the business sector. Bologna process launched 10 years ago, was to create European Higher Education Area with better comparability of study programs and diplomas, higher graduates’ employability and improvement in attractiveness and competitiveness improvement in quality of tertiary education. In order to achieve this goal and to build mutual trust many solutions aimed at establishing common European framework for many quality assurance agencies were implemented. In Poland Bologna Process internal and external quality assurance systems were implemented rather late. Amendments to Law on Higher education made in March 2011 provide better opportunity for introducing lacking tools of the Bologna Process, first and foremost National Qualifications Framework. HEIs will enjoy larger autonomy in designing study programs, learning outcomes, curricula, and will take full responsibility for their quality. New Law among others strengthen the position of PKA and introduces possibility of conducting institutional evaluation. The new accreditation model is more adequate to challenges with which the Polish HEIs are faced. It takes into account learning outcomes as the basis for quality of education development and promotes those HEIs, which are able to build an appropriate system of assuring and enhancing quality in education. Full exploitation of these opportunities depends on the academic staff and students engagement in developing modern, internal quality assurance and enhancement systems.
XX
Absolwent wyższej uczelni, jako pożądany pracownik na rynku pracy, powinien być wszechstronnie wykształcony, potrafić szybko i samodzielnie przeprogramować się do wykonywania nowych zadań. Powinien także być zdolny do myślenia holistycznego, a nie semantycznego, do podejmowania decyzji nawet w niepewnych czasach, posiadać wszechstronnie wykształcenie, zdolność do głębszej analizy, umiejętność pracy w zespole. W opinii pracodawców takich absolwentów uczelnie nie promują. Efektem rozdźwięku pomiędzy wiedzą wyuczoną a umiejętnościami wymaganymi w miejscu pracy są trudności pracodawców ze znalezieniem dobrego pracownika pomimo utrzymującego się bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych. Wprawdzie reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona explicite większą, niż do tej pory, integrację z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale pracodawcy nie dostrzegają zmian w pożądanym kierunku. Celem opracowania jest zatem próba przedstawienia rozwiązania powyższego problemu w postaci zaproponowania przez uczelnię oferty kształcenia o profilu praktycznym. Propozycja zmiany w podejściu do efektów kształcenia została wsparta uwagami dotyczącymi: wadliwości konstrukcji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w obszarze nauk społecznych - profil praktyczny,oceny dostępności kadry akademickiej dla potrzeb realizacji kształcenia o profilu praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
A university graduate in order to be a desirable candidate on the job market, should have multidisciplinary education and be able to switch to new tasks. He or she should also be capable of a holistic instead of semantic thinking, of taking decisions even in times of uncertainty. A graduate should be also capable of making in-depth analyses and do the teamwork. According to employers universities and other units of higher education do not promote such graduates. As a result of this gap between learned capabilities and qualifications required by employers, the latter have problems finding good employees despite the continuous high rate of unemployment among graduates. Although the recent higher education reform has explicitly introduced a greater integration of educational units and their socio-economic context, employers have so far not felt that the changes are moving into the right direction. The aim of the paper is thus to make an attempt and propose to find a solution to the above- mentioned problem, which is for the universities to propose an offer of studies with a practical profile. The proposal of change in the approach to the effects of higher education has been supported by remarks concerning: the flaws in the structure of the National Qualifications Framework,the evaluation of academic staff availability for the needs of pursuing studies with a practical profile. (original abstract)
XX
Od 1 października 2012 roku Wydział Zarządzania UŁ (WZ UŁ) rozpoczął realizację procesu kształcenia na wszystkich poziomach, uwzględniając zasady wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego. Celem referatu jest przedstawienie głównych doświadczeń z dotychczasowej realizacji procesu kształcenia doktorantów oraz z przyjętych rozwiązań i problemów związanych z wdrożeniem nowych zasad kształcenia na studiach trzeciego stopnia na WZ UŁ. (fragment tekstu)
XX
Na marginesie wielu procesów i zmian zachodzących w gospodarkach i społeczeństwach w toku dziejów zawsze obecny był głos elit intelektualnych stawiających kwestię szczególnej instytucji, jaką jest uniwersytet. Dokonujące się aktualnie zmiany w szkolnictwie wyższym, których wszyscy jesteśmy świadkami, a także uczestnikami skłaniają do szczególnie uważnego zastanowienia się nad ciągle żywym pytaniem o ducha uniwersytetu. Ze spektakularnym skokiem ilościowym (niemal pięciokrotny wzrost liczby studentów), jaki dokonał się w ostatnim dwudziestoleciu w szkolnictwie wyższym, nie idzie w parze - niestety - skok jakościowy. Jako akademicy obserwujemy wyraźny spadek poziomu motywacji studentów, ich merytorycznego przygotowania, a w końcu ich stosunku do kształcenia. Uniwersytety zmieniają swoje infrastrukturalne oblicza, stają się lepiej wyposażone, wygodniejsze, ładniejsze, a przy tym jednocześnie coraz rzadziej czuć w nich ducha nauki, wiedzy, a wreszcie - kształtującej przez wieki ich genius loci - relacji uczeń-mistrz.(fragment tekstu)
EN
Education on Spatial Economy on the Example on University of Warsaw. The article concentrates on the problem of implementation of Bologna process into the Polish reality. Authors underline a few problems: changing role of universities in knowledge-based economy; unexpected weaknesses of new education policy and relation between students and scientists. This article also presents the experience of the University of Warsaw in the education of Spatial Economy.(original abstract)
XX
Wprowadzone zmiany podstaw prawnych funkcjonowania systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, związane m.in. z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), których idea opiera się na kształceniu zmierzającym do osiągania efektów dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji, otworzyły szerokie możliwości zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Jednym z elementów organizacji nowego systemu kształcenia są moduły. Należy jednak podkreślić, że w nowych regulacjach prawnych nie dokonano jednoznacznego rozróżnienia między modułem kształcenia a ugruntowanym w praktyce dydaktycznej pojęciem przedmiotu. Pozwoliło to przyjąć w praktyce, że moduł kształcenia może stanowić zarówno pojedynczy przedmiot, jak i grupę przedmiotów. Taka sytuacja otworzyła możliwości bardzo szerokiej interpretacji zakresu wprowadzanych zmian. Duża grupa uczelni w Polsce dokonała jedynie zmian o charakterze terminologicznym, nadając starym przedmiotom status modułów kształcenia i opisując ich tradycyjny zakres używając nowych pojęć (co można określić podejściem zachowawczo-formalnym). Inne dokonały zasadniczych zmian. Przygotowały całkowicie nowe programy kształcenia, których struktura opiera się na modułach rozumianych jako grupa przedmiotów powiązanych ze sobą merytorycznie, ale realizowanych z wykorzystaniem rożnych metod kształcenia zapewniających nabycie zróżnicowanych, ale też uporządkowanych: wiedzy, umiejętności i kompetencji, które oczekiwane są na rynku pracy (co można określić podejściem reformatorsko-realistycznym).(fragment tekstu)
EN
A Modular System of Education - Chance on Raising the Quality of Teaching on Spatial Economy. A modular system of education allows raising the quality of teaching in each field of study. However, its advantages can be used best in the case of an interdisciplinary one. Then modules can give the teaching programme a structure directly referring to the disciplines which provided the basis for working out the expected education effects, curricula, and finally their internal organisation with details given in syllabi. An example of a field of study building its education results on those of several disciplines is Spatial Economy. The aim of this paper is to present the author's own conception for creating a modular curriculum that can be used to enhance the quality of education in Spatial Economy through an exchange of experiences, staff and students of various types of schools offering courses in this field of study.(original abstract)
XX
Jesteśmy uczestnikami i świadkami tworzenia oraz wdrażania Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji. Wynikają z tego faktu konkretne zadania i wyzwania dla szkolnictwa wyższego, odpowiedzialnego za trzy poziomy kwalifikacji. Niewątpliwie celem tych działań jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej przez doskonalenie jakości kształcenia w uczelniach europejskich. Zdynamizowaniu wprowadzania zmian, elastyczności w uwzględniana potrzeb rynki pracy oraz indywidualnych potrzeb i aspiracji uczących się ma służyć koncepcja learning outcomes i związana z nią metodyka budowania programów studiów oraz programów przedmiotów. Celem artykułu jest wyjaśnienie istotny i metodologii tego podejścia oraz próba uzasadnienia w kontekście podstawowej zasady teorii i praktyki zarządzania przez jakość - zasady orientacji na klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
We are the stakeholders of implementation process of the European and Polish Qualification Framework. It results in specific tasks and challenges for high education institutions responsible for highest levels in qualification structure. The final purpose of this activities is focused on competitiveness of European economy on the way of improving the quality of high education in Europe. To make changes more dynamic, flexible and sensitive on the changes of labor markets and on the student individual needs and aspirations the concept of learning outcomes is recommended as a base for curriculum development. The aim of paper is to explain the essence and methodology of learning outcomes approach and it justification in the context of the fundamental TQM principle - Customer Orientation principle.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza sformułowanych na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK) efektów kształcenia i programów studiów na kierunkach oferowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków z obszaru nauk społecznych. Za cel badania przyjęto ustalenie, czy i w jakim stopniu zdefiniowane przez uczelnie efekty kształcenia oraz struktura programów studiów odpowiadają potrzebom nauczania postaw i kompetencji przedsiębiorczych, a także czy przyjęte w dokumentach rozwiązania odpowiadają wytycznym zawartym w KRK. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the analysis of the learning outcomes and study programmes in the fields of study offered by Adam Mickiewicz University in Poznań, formulated on the basis of the National Qualifications Framework. The analysis will focus mainly on social sciences. The aim of the article is to ascertain whether and to what extent the learning outcomes defined by the university and the structure of study programmes fulfil the needs of learning entrepreneurial attitudes and competences and whether the outcomes and the programmes follow the guidelines formulated in the National Qualifications Framework. (original abstract)
12
51%
XX
Kształcenie jest procesem ciągłym, etapowym, nieskończonym. Etap studiów wyższych jest istotnym elementem poddanym w ostatnich latach przebudowie. Podpisanie Deklaracji Bolońskiej zdeterminowało zmiany systemu edukacji na poziomie szkół wyższych. Zmieniają się realia gospodarcze w Polsce. Zmieniają się potrzeby edukacyjne, zmienia się kandydat za studia. Za tymi zmianami edukacja musi nadążyć. Student dzisiejszy znacznie różni się od studenta sprzed 20 lat. Zmiany są nieodzowne. Krajowe Ramy Kwalifikacji są próbą znalezienia wspólnego języka z systemami kształcenia w Europie. Celem artykułu jest diagnoza systemu kształcenia w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie powstało na podstawie przeglądu dostępnej na ten temat literatury przedmiotu, literatury specjalistycznej oraz empirycznych badań wstępnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Education is a process. Continuous, divided into levels, infinite. Tertiary education level is an important element subjected to reorganization in past few years. The signing of the Bologna Declaration determined the changes in the education system at the high education level. Economic realities in Poland has changed as well as educational needs, candidates for study. Education must keep up with these innovations. Today's student is significantly different from a student 20 years ago. Therefore changes are necessary. National Qualifications Framework is an attempt to find a common language with education systems in Europe. The objective of the paper is to diagnose the system of education in the context of the National Qualifications Framework. Elaboration was based on a review of available literature of the subject, specialized and preliminary empirical research.(original abstract)
13
51%
XX
W polskim porządku prawnym przepisy regulujące uzyskiwanie kwalifikacji w edukacji formalnej mówią o dwóch autonomicznych względem siebie systemach: w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym. Zasady dotyczące tworzenia i nadawania kwalifikacji w tych systemach zostały uregulowane prawnie w sposób zgodny ze standardami europejskimi. Rozwiązania zawarte w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji mają na celu wprowadzenie zestawu prostych i spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji, nadawanych poza tymi dwoma obszarami oraz integrację z obszarem nadawania kwalifikacji rynkowych i kwalifikacji uregulowanych. Nowa ustawa przewiduje utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji: 1. Polską Ramę Kwalifikacji charakteryzującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (PRK), 2. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako publiczny rejestr ewidencjonujący nadawane w Polsce kwalifikacje zawodowe (ZRK). Polska Rama Kwalifikacji zbudowana jest z ośmiu poziomów kwalifikacji osiąganych na drodze edukacji formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej. Każdemu z poziomów są przypisane poszczególne etapy edukacji od szkoły podstawowej, czyli poziom pierwszy, aż po studia doktoranckie, czyli poziom ósmy. Z kolei Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako oficjalny rejestr kwalifikacji na mocy ustawy zawierać będzie kwalifikacje z oświaty i szkolnictwa wyższego. Kwalifikacje tzw. rynkowe będą zgłaszane do rejestru przez zainteresowane środowiska np. przedstawicieli branż zawodowych. Z kolei kwalifikacje uregulowane będą zamieszczane w rejestrze na wniosek ministra odpowiedzialnego za dany obszar. Zatem Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji uwzględniać będzie komplet pełnych informacji o wszystkich kwalifikacjach możliwych do zdobycia na terenie Polski. Dlatego rola doradców zawodowych w tym wymiarze jest szczególna i celem artykułu jest zwiększenie ich świadomości o możliwościach wykorzystania potencjału ZSK. Aby móc wiarygodnie wypełniać swoje zadania doradcze, sami powinni nie tylko zdobywać, pogłębiać i systematyzować wiedzę o ZSK, ale także aktywnie włączać się do systemu jako asesorzy i doradcy walidacyjni.(fragment tekstu)
EN
The article aims to present the main assumptions of the validation process in the Integrated Qualifications System and to outline new tasks for career counseling. Validation, i.e. verifying if the person applying for the appropriate qualification, regardless of the way of learning, has achieved only a part or all of the learning outcomes for this qualification, assumes the participation of a validation advisor and a validation assessor. At particular stages, they will support people applying for validation and verify their learning outcomes.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie PRK jako głównego instrumentu polskiego systemu kwalifikacji.(fragment tekstu)
EN
Establishing the functioning qualifications concerning the year of common principles in 2015 in various areas of the education was a next stage of the construction process in Poland of the Integrated Qualifications System (IQS). The main tool of this system is Polish Qualifications Framework (PQF). It is used for the identification of getting skill levels both in an educational system formal, as well as informal and as a result of the unofficial learning, and because of that lets for comparing qualifications conferred in educational systems and the higher education and apart from them. PQF has eight levels of qualifications, as does the European Qualifications Framework. Each PQF level is described by general statements, known as descriptors, characterising the requirements for knowledge, skills and social competence, which must be fulfilled by persons having a qualification at a given level. The paper presents the results of research aimed at getting to know the structure and applications of PQF. Universal characterizations of levels PQF were discussed on the example of characterizations referring to classifications get as part of the higher education, however, characterizations of the PQF second degree were discussed on the example of the description of the effects of the learning typical of the area of the education in social sciences.(original abstract)
XX
Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wykorzystywanych w szeroko rozumianym biznesie i w zarządzaniu ujawnił brak na rynku pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, jak wykorzystać ICT w tych obszarach. Propozycja nowego kierunku studiów Informatyka ekonomiczna może wypełnić tę lukę. Celem artykułu jest przedstawienie projektu efektów kształcenia na kierunku Informatyka ekonomiczna. W obowiązującym modelu Krajowych Ram Kwalifikacji zdefiniowanie efektów kształcenia jest podstawą do opracowania programu kształcenia na kierunku. W artykule omówiono istotę KRK, zasady definiowania efektów kształcenia, podstawy projektowania programu kształcenia oraz możliwość wykorzystania narzędzi ICT (system PSSOR) do weryfikacji planu i programu studiów za pomocą efektów kierunkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic development of (ICT) information-communication technologies used in the widely understood business and in the management revealed the lack of high qualified workers on the labour market who possess the knowledge and skills of ICT application in these areas. The proposal of the new Business Informatics (BI) field of study can fill this gap. The aim of the article is the presentation of project of learning outcomes at the BI field of study. In the binding model of National Qualification Framework defining learning outcomes underlies elaboration of teaching curriculum at the BI field of study. The article discussed NQF, the rules of defining the learning outcomes, the foundamentals of education program design and indicated the possibility of the utilization of ICT (PSSOR system) in the verification of plan and the program of studies by means of directional effects.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest zaprezentowanie autorskiego modelu, który w unikalny sposób akcentuje proces dydaktyczny na tle całokształtu procesów zarządzania uczelnią. Koncept prezentowanego modelu czerpie z metodyki projektowej ADDIE oraz wpisuje się w obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Transformacja współczesnych uczelni przejawia się m. in. trendem do umacniania konkurencyjności. Uczelnie powinny konkurować również w zakresie jakości procesu dydaktycznego. A przekazywanie wiedzy w murach uczelni powinno iść w parze ze stosowaniem nowoczesnych technologii i z umiejętnym zarządzaniem treścią.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present an author's model, which uniquely emphasizes the didactic process in the context of the whole process of university management. The idea of the present model draws from the ADDIE design methodology and is in compliance with existing regulations in Poland. The transformation of modern universities is manifested, among others, in a trend to strengthen competitiveness. Universities should also compete in the quality of the didactic process. And the transfer of knowledge in the university should go hand in hand with the use of modern technology and skillful content management.(original abstract)
EN
The problem of this article is to answer the question whether and to what extent the learning outcomes are achieved by students? The problem is illustrated on the basis of own research carried out on one of education university, majoring in Economics. The effectiveness of the implementation of the effects will be studied based on the subjective opinions of students regarding the scope of their assimilation. Survey was realized within pilot program as a part of systematic survey program “ An assessment of Economy study direction by the students” pointed in introducing students opinions concerning both quality and effectiveness of education but practical-implementation aim is to elaborate indications to improve education quality. An author used public opinion research – questionnaires to collect information. Subjective assessment of education effects realization level by students is positive but it is difficult to determine at that survey stage how realistic above mentioned assessment is. In the opinion of students an effectiveness of practical skills and competences gaining depends upon used research methods like: activating and project methods.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu efekty kształcenia wyznaczone w formule Krajowych Ram Kwalifikacyjnych są osiągane przez studentów? Problem zobrazowany został na podstawie badań własnych przeprowadzonych na jednej z lubelskich uczelni wyższych, na kierunku Ekonomia. Skuteczność realizacji efektów badana była na podstawie subiektywnych opinii studentów dotyczących zakresu ich przyswojenia. Badania miały charakter pilotażowy. Stanowią one część systematycznych badań, które są planowane w ramach projektu badawczego Ocena kierunku studiów Ekonomia przez studentów, którego celem poznawczym jest zapoznanie się z opiniami studentów na temat jakości i skuteczności kształcenia, zaś celem praktyczno-wdrożeniowym, opracowanie wskazań do poprawy jakości kształcenia. Metodą zbierania informacji była metoda sondażowa, w ramach której zastosowano kwestionariusz ankiety.Subiektywna ocena poziomu realizacji efektów kształcenia przez studentów jest pozytywna. Trudno jednak określić, na tym etapie badań, czy jest realistyczna. Studenci wskazują, że skuteczność osiągania praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zależy w dużej mierze od stosowanych metod badawczych, tj. metod aktywizujących i projektowych.
XX
Podstawowymi elementami procesu bolońskiego jest wprowadzenie: trzystopniowej struktury studiów (studiów I, II i III stopnia); europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS); suplementu do dyplomu opisującego typ i poziom kształcenia, treści nauczania i status ukończonych studiów. Kolejnym elementem doskonalenia systemu bolońskiego powinny być krajowe ramy kwalifikacji (KRK), których odpowiednikiem w naszym kraju są polskie ramy kwalifikacji (PRK). Warto podkreślić, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1356, ze zm.) krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego definiuje się poprzez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Ponadto w art. 6 wymienionej Ustawy wskazuje się, że uczelnia ma prawo do ustalenia planów studiów i programów kształcenia, uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Dlatego warto podjąć dyskusję nad istotą, znaczeniem i zasadami wdrożenia ERK i KRK. W związku z tym celem artykułu jest przedstawienie istoty ERK i KRK oraz próba ich implementacji na przykładzie kierunku: finanse i rachunkowość, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności: rachunkowość. (fragment tekstu)
EN
National Qualifications Frameworks are an element of improving the Bolognese System. The purpose of the paper is to present the essence of the European and National Qualification Frameworks as well as the try of their implementation on the example of the specialization "Finance and Accounting", with particular attention paid to the specialty "Accounting". The Author proposes particular procedure of constructing the study program for the specialty, which should be based on determining the effects of educating and the range of knowledge and skills. (original abstract)
XX
Wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) nakładają na szkoły ściślejszą współpracę z otoczeniem w zakresie określania programów nauczania (w tym wiedzy, kompetencji i umiejętności, jakie w procesie kształcenia powinien osiągnąć student). Ta współpraca może wpływać na proces uczenia się samej szkoły wyższej. Ściślejsze kontakty z pracodawcami, różnymi instytucjami, konieczność zapewnienia studentom praktyk, większe możliwości w zakresie zatrudniania praktyków na uczelniach, udział studentów w tworzeniu programów - wszystko to otwiera nowe możliwości, buduje nowe, ściślejsze relacje. W artykule wyrażono pogląd, że współpraca ta wpływa pozytywnie na procesy uczenia się uczelni, w tym również na doskonalenie jakości kształcenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The requirements of National Qualification Framework oblige academies to cooperate more closely with its environment in the area of creating teaching programmes (including knowledge, competencies and skills that should be gained by students during their education). This cooperation may have an influence on learning process of the academy. Closer contact with employers and various institutions, necessity of organising internships for students, more opportunities to hire practitioners, engaging students to participate in creation of teaching programmes - all of these create new possibilities and build new, closer relations. The article emphasizes that this cooperation has a positive influence on learning processes of academies (including improvement of education quality). (original abstract)
XX
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w polskich warunkach jest przedsięwzięciem pionierskim. Działaniem tym sektor bankowy wyprzedził inne sektory, a w każdym razie znalazł się w czołówce tego procesu. SRKB jest bowiem swoistym narzędziem, językiem komunikacji, który pozwala definiować, nazywać i opisywać zawodowe kwalifikacje. Profesjonalnie opracowana kwalifikacja to bowiem pewnego rodzaju waluta, którą posługują się interesariusze na rynku pracy. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.