Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Model of enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autor prezentuje założenia oraz składniki podstawowych rodzajów modeli przedsiębiorstwa: produkcyjnych, socjotechnicznych, eksperckich, biznesu. Identyfikuje w nich rolę, cechy, miejsce i znaczenie pracy, lokalizując model w jej archetypie. Rekomenduje podejście reistyczne dla określenia modelu efektywności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the assumptions and elements of basic types of enterprise models: production, socio-productive, experts, business. He identifies their role, characteristics, location and significance of the work, locating the model in its archetype. He recommends a reistic approach to determine the model of effectiveness of enterprise. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie propozycji syntetycznego modelu organizacyjnych uwarunkowań. W treści artykułu poruszone zostały kwestie definiowania pojęcia "organizacyjne uwarunkowania", które w literaturze pojmowane jest różnie przez różnych Autorów. Na potrzeby pracy przeanalizowano modele organizacji najczęściej przytaczane w publikacjach polskich i zagranicznych. Efektem przeprowadzonej analizy i syntezy jest Ogólny Model Organizacyjnych Uwarunkowań, który stanowi propozycję nowego modelu organizacyjnych uwarunkowań.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims at presenting a proposal for a synthetic model of organizational conditions. The article addresses the issues of defining the term "organizational conditions", which in literature is understood differently by various Authors. For the purposes of the study, models of organizations that are most frequently quoted in Polish and foreign publications were analyzed. The result of the analysis and synthesis is the General Model of Organizational Conditions, which is the proposal of a new organizational model of organizational conditions.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedsiębiorstwo decyduje, czy wejść w interakcję z innym przedsiębiorstwem opierając się na wiedzy zdobytej o nim poprzez wcześniejszą interakcję oraz korzystając z informacji dodatkowych dostępnych na rynku dotyczących tego przedsiębiorstwa. Są to sygnały, które dane przedsiębiorstwo wysyła tworząc swój wizerunek na rynku.(fragment tekstu)
EN
In this paper a model of interaction between companies has been described. In the considered model interacting companies can transmit various signals indicating their probable behaviour during the interaction (e.g. advertisements). In order to perform the simulation the cellular automata are used. Simulations are performed using the functions available in the program Mathematica 4.0. It turns out that if the number of interactions of a company with other companies is small, the range of information they have got on it is also insignificant, which lowers its chance for interaction. Higher values of the signal sent by the company increase the probability of interaction. Moreover, the higher the value of the signal is the more significant the importance of a given company behaviour is. Companies known in the market have greater chance for interaction but during the interaction, they have to be careful about their behavior as it will be assessed in a more critical way. The results of the simulation were confirmed by the surveys conducted among people running small and medium-size companies.(original abstract)
XX
W artykule zostanie zaprezentowany model Robina Lapthorna Marrisa, opublikowany w opracowaniu The economic theory of managerial capitalism w roku 1964. (...) W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione cele przedsiębiorstwa oraz funkcje użyteczności menedżerów i właścicieli, które można maksymalizować przez realizację wskazanego przez Marrisa celu. Część druga opisuje ograniczenia, dzięki którym wzrost przedsiębiorstwa może być określany jako zrównoważony. Instrumenty, za pomocą których menedżerowie mogą skierować przedsiębiorstwo na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, są przedmiotem zainteresowań kolejnej części. W części czwartej przedstawiony jest warunek równowagi, w którym przedsiębiorstwo maksymalizuje swoją funkcję celu. Ostateczne wnioski przedstawiają mechanizm prowadzący do upadłości przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
In the article the author presents a model of the managerial enterprise that had been proposed by Marris in 1964 and describes a mechanism of bankruptcy by using relations established in this model. (original abstract)
XX
Budując model przedsiębiorstwa istotne jest połączenie spojrzenia zarówno z punktu widzenia modelu biznesowego organizacji, jak i modelu operacyjnego. Elementem umożliwiającym takie połączenie obu obszarów jest spojrzenie na działania organizacji. Z jednej strony określają one łańcuch wartości organizacji w powiązaniu z wymogami otoczenia, z drugiej strony umożliwiają określenie sposobu organizacji zasobów zapewniającego jej elastyczność i możliwość skutecznej realizacji celów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to systematize the discussion on the process role in companies. The various concepts for building the Enterprise Model often refer to processes or activities of a firm as one of its essential element, however, the role of the processes is not clearly determined. Through presentation of some theories on the Enterprise Model the author attempts to show the understanding of process approach position in organisations. (original abstract)
XX
Przedmiotem badań niniejszego opracowania są dezyderaty dojrzałości strategicznej zdolności przedsiębiorstw wytwórczych działających w sektorze maszyn rolniczych. Fundamentalnym celem badań jest określenie poziomu dojrzałości parcjalnych (funkcjonalnych) stanowiących o strategicznej zdolności badanych przedsiębiorstw. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, którymi nakreślono: nominowanie dezyderatów determinujących dojrzałość strategiczną (kwerenda literatury), skompilowanie modelu badawczego w postaci arkusza oceny (eksploracja piśmiennictwa oraz badanie eksperckie) oraz rozpoznanie poziomu dojrzałości strategicznej wśród producentów sektora maszyn rolniczych (walidacja modelu teoretycznego). Rozważania zawarte w pracy są umiejscowione w naukach społecznych, a dokładniej - w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the research of this elaboration are strategic maturity desiderata of the corporate capability of manufacturing enterprises operating in the agricultural machinery sector. The vital goal of this study is to determine the level of partial (functional) maturities constituting the strategic capability of the investigated enterprises. Achieving the main objective required the formulation and implementation of partial goals, which were applied to outline: nomination of desiderata determining strategic maturity (literature query), compilation of the research model in the form of an assessment sheet (literature exploration and expert research) and recognition of the level of strategic maturity among manufacturers of the agricultural machinery sector (theoretical model validation). The considerations contained in the paper are embedded in social sciences, and more specifically; in the field of management and quality sciences.(original abstract)
7
Content available remote Model pięciu poziomów definiowania przedsiębiorstw rodzinnych
75%
XX
Każdego roku zwiększa się zainteresowanie rozwojem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i jest ono uzasadnione. Zarówno na świecie, jak i w Polsce działa wiele instytucji i ośrodków akademickich, które zajmują się badaniami przedsiębiorstw rodzinnych. Borykają się jednak z brakiem jednolitego podejścia do definiowania firm rodzinnych. Dostrzegając poważną lukę w tym zakresie, autorki opracowania postawiły za cel opracowania usystematyzowanie pojęć przedsiębiorstwa rodzinnego, a następnie na tej podstawie przygotowanie propozycji modelu definiowania firm rodzinnych. Opracowany model posłużył w opracowaniu i zrealizowaniu badań dążących do określenia: a) udziału przedsiębiorstw rodzinnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw polskich; b) wskazania udziału przedsiębiorstw rodzinnych w PKB. (fragment tekstu)
EN
The elaboration presented the model which classifies approaches to define family enterprise. The model was built on five levels. For each level shares of family business in companies' population were presented, as well as their shares in GDP of Poland. (original abstract)
XX
Problematyka kompetencji, w tym kompetencji kluczowych, jest szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i w praktyce gospodarczej. Stanowi doskonałe, nowoczesne i innowacyjne narzędzie walki konkurencyjnej, wpływając jednocześnie na strategię przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. W rywalizacji rynkowej wykorzystuje się zasadnicze atuty organizacji, które charakteryzują się wyjątkowością, niepowtarzalnością, wartością i niemożnością imitacji. Pomimo dużego znaczenia i szerokiego praktycznego wykorzystania idei kluczowych kompetencji brak jest w literaturze jednolitej, homogenicznej koncepcji, która wyjaśniałaby wszystkie zawiłości, problemy i procedury postępowania przy ich identyfikacji. W dyskursie naukowym można bowiem znaleźć wiele odniesień do za- łożeń filozofii zasadniczych atutów organizacji, ponadto są one w gestii zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, takich jak psychologia, nauki społeczne, teoria organizacji, zachowanie organizacyjne czy zarządzanie strategiczne. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa szczególnie istotne są modele oraz różnego rodzaju wzorce, które pozwalają zobrazować i uprościć skomplikowaną rzeczywistość do zrozumiałego i przejrzystego kanonu do wykorzystania w priorytetowych obszarach działalności firmy. Modele prezentowane w literaturze tematu skupiają się na różnych aspektach, kwestiach i perspektywach, począwszy od ujęć hierarchicznych, poprzez zasobowe i kapitałowe, a kończąc na kompleksowych zależnościach obejmujących wszystkie podmioty współpracujące w ramach danej sieci. Wychodząc z powyższych założeń za cel artykułu przyjęto analizę wybranych modeli kluczowych kompetencji. Autorzy uważają, że omówienie założeń i ram poszczególnych modeli przyczyni się do większej przejrzystości idei kluczowych kompetencji, a tym samym stworzy możliwość jej wykorzystania w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of competence, including key competencies, is widely discussed in both the scientific community as well as in practice. It is an excellent, modern and innovative tool of the competitive struggle whilst it also affects the corporate strategy in all areas of its operation. In market competition it capitalizes on the basic strengths of the organization which are characterized by uniqueness, rareness, value and the impossibility of imitation. Despite the importance and wide practical application of the idea of key competences in literature there is no single, homogeneous concept that would explain all the complexities, problems and procedures for their identification. In scientific discourse it is impossible to find many references to assumptions on the philosophy of the basic strengths of the organization. They also fall within the areas of interest of many scientific disciplines such as psychology, social science, organizational theory, organizational behaviour and strategic management. From the point of view of the company there are particularly relevant models and different kinds of patterns that allow a visualization and simplification of a complex reality into a clear and transparent canon which can be used in priority areas of the company activities. The models presented in the literature focus on different aspects, issues and perspectives, ranging from hierarchical approaches through resource and capital and ending with the complex relationships involving all stakeholders cooperating within the network. Starting from these assumptions the purpose of the article is a discussion of the selected models of key competences. The authors believe that the discussion of the assumptions and framework of selected models will contribute to greater transparency in the idea of core competencies and hence increase the possibility of its use in practice. (original abstract)
XX
Artykuł ten jest próbą zbudowania finansowego modelu przedsiębiorstwa, który wyjaśnia powiązania między zobowiązaniami, należnościami, zapasami, przychodami itd. Potrzebne dane uzyskano ze sprawozdań F-01 z kolejnych kwartałów, począwszy od I kw. 1996 r. do II kw. 1999 r. jednego z przedsiębiorstw zaopatrzenia technicznego. Wszystkie zmienne, zgodnie ze standardem Głównego Urzędu Statystycznego, są wyrażone w cenach bieżących w tys. zł. Przed przystąpieniem do budowy modelu postanowiono przeanalizować poszczególne zmienne oraz związki zachodzące pomiędzy nimi w celu wykrycia pewnych zależności w funkcjonowaniu zakładu. Z powodu małej liczby obserwacji (14) postanowiono w miarę możliwości zrezygnować z rozbudowanych równań. (fragment tekstu)
EN
In the paper it has been tried to build a dynamic, financial econometric model which describes the connections among the gross profit, the volume of income, the volume of total cost, liabilities and reserves. The analysed period of time is from I quarter 1996 to II quarter 1999 (quarterly data), which was taken from one technical supplies company. There has been constructed forecast with ex post errors, using multiquation dynamic model. The next step has been to build secondary forms of the model: reduced form, final form and final equation and then using the forms the model properties have been analysed. (original abstract)
XX
Omówiono model organizacji służącej otoczeniu, klasyfikację otoczenia przedsiębiorstwa, identyfikację dziedzin otoczenia oddziałującego na organizację.
EN
The paper an attempt to determine the role of the environment of an enterprise in the process of shaping the strategy of the firm. The author attempts to present the typology of the environment and its characteristics. Special attention is drawn to the characterization of the factors composing the three spheres of the environment influence: the macro environment, the task environment, the internal situation. The presented classification of the spheres of the environment that influence the organization is an integral part of the strategic management model. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono typologie kultur organizacyjnych opartych na jednym kryterium klasyfikacyjnym. oraz ich wielowymiarowe modele. W pracy odniesiono się również do idei H. I. Ansoff`a i C. Sikorskiego. W zakończeniu podkreślono, że zarys opracowanej typologii kultury organizacyjnej może być przydatny w kształtowaniu pożądanej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
EN
Where securing competitive advantage is concerned more and more attention is now being turned to organisational culture. Indeed, more and more material is appearing in the literature that addresses this particular management method and that describes the various types of organisational culture. The article reviews selected models, including both general typologies and fully developed typologies of organisational culture models. Here the article refers to the ideas of H.I. Ansoff and C. Sikorski. The article also outlines development procedures for organisational culture in the firm. Among these is the idea of adapting "ideal" solutions from other firms. (original abstract)
XX
Autorka dyskutuje kwestie związane ze wzrostem organizacji, przedstawiając spojrzenie na modele rozwinięte przez H. Mintzberga (model silnej ręki) i K. Bleichera (model rozwoju w sześciu fazach). W zakończeniu opisuje cztero etapowy (przedsiębiorczość, wzrost, dojrzałość i schyłek) złożony model rozwoju przedsiębiorstwa.
EN
In this article, the author discusses issues connected with the growth of organizations. She looks at the models developed by H. Mintzberg and K. Bleicher, in particular, H. Mintzberg's strong-arm policy model, which offers an interesting view of how enterprises are structured. In turn, K. Bleicher's model of organizational development highlights various development paths on the basis of both an enterprise's internal potential and its external possibilities. Finally, the author proposes a four-stage, composite model of enterprise development. (original abstract)
XX
Określenie celu działalności przedsiębiorstwa jest jedną ze spornych kwestii we współczesnej teorii przedsiębiorstwa. O ile cel taki został jasno sformułowany w teorii neoklasycznej (maksymalizacja zysku), o tyle we współczesnych koncepcjach trudno znaleźć konsensus w tym zakresie. Krytyczne spojrzenie na neoklasyczny model przedsiębiorstwa stało się podstawą do sformułowania alternatywnych teorii przedsiębiorstwa, takich jak teorie menedżerskie i teoria behawioralna. W teoriach tych można wyodrębnić dwojakie postrzeganie celów jego funkcjonowania, a mianowicie: teorie zakładające istnienie jednego głównego celu, ale innego niż maksymalizacja zysku (teorie menedżerskie), oraz teorie zakładające, że firmy realizują wiązkę celów (teoria behawioralna). W artykule zaprezentowano główne założenia i idee menedżerskiej i behawioralnej teorii przedsiębiorstwa. Prezentacja ta stanowi podstawę określenia celów działalności firm, które warunkują podejmowanie decyzji ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Defining company goals is one of the more difficult problems in the modern theory of firms. While such a goal has been clearly formulated in neoclassical theory (profit maximisation), in all modern conceptions it is difficult to find a consensus. A critical look at the neoclassical enterprise model has become the basis for the formulation of alternative business theories, such as managerial and behavioural theories. In these theories, two types of perception of objectives can be identified: theories assuming the existence of one main goal, other than the maximisation of profits (managerial theories) and theories assuming that companies implement a bundle of goals (behavioural theory). This article presents the main assumptions and ideas in managerial and behavioural theory in enterprise. This presentation is the basis for identifying the business objectives of companies that determine economic decision-making.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule autorzy przedstawiają organizację dualistyczną jako model przedsiębiorstwa przyszłości. Patologiczna odmiana takiej organizacji stanowi przedmiot krytycznej refleksji i jest uznawana jako niepożądany, lecz realny zarazem wzorzec funkcjonowania przyszłych organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper authors present dualist organisation as a model of future company. Pathological variety of this organisation constitutes the object of critical reflection and it's admitted as an undesirable but also realistic pattern of function future organisations. (original abstract)
15
Content available remote Uogólniony model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie
75%
XX
Przedstawiona charakterystyka wybranych podejść do potencjału i uwarunkowań działalności innowacyjnej wykazuje dwa główne nurty czynników: warunki o charakterze wewnętrznym związane z zasobami organizacji oraz warunki zewnętrzne związane z złożonym i dynamicznym otoczeniem organizacji. Innowacyjność organizacji jest wypadkową wielu złożonych czynników warunkujących zakres i kierunki działalności innowacyjnej. Zaproponowany uproszczony model działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa uwzględniający jego potencjał i wybrane uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne może posłużyć jako propozycja dla firm planujących działania innowacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents general characteristic of enterprise innovative potential and selected approaches to innovative activities available in the literature. In addition, a simplified model of innovation system creation in an enterprise was presented. The model takes into account selected internal and external factors.(original abstract)
16
Content available remote Struktury hybrydowe w organizacjach procesowych
75%
XX
Celem artykułu była próba zdefiniowania współczesnej struktury hybrydowej, przyczyn jej stosowania i identyfikacji możliwości jej zastosowania we współczesnych organizacjach procesowych. Inspiracją do tego tematu były osobiste doświadczenia autora ze współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego w przedsięwzięciach konsultingowych i doradczych. (fragment tekstu)
EN
In this paper reasons for hybrid approach in organizational structures projecting were described. There are lots of examples of hybrid structures in Polish enterprises and local governments. It seems that hybrid approaches are examples of positive reactions of organizations to the changing environments inside and outside their organizations. Observations show that traditional types of structures described in the literature are not the only one in today's organizations. Nowadays, many organizations use hybrid structures during implementation of process organization. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule dokonano przeglądu ewolucji planowania, a także podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie jak powinno wyglądać podejście do budżetowania w sytuacji niepewności. Problem ten zdaniem autora, nabrał szczególnego znaczenia w okresie trwającego kryzysu, a także doświadczenia wojny, a wcześniej pandemii. Szukając odpowiedzi na pytanie jaki modeli organizacji jest najbardziej adekwatny w obecnej sytuacji kryzysowej wykorzystano typologię paradygmatów organizacji Laluxa oraz teorię rozwoju świadomości Vilbera. Modele organizacji zostały przedstawione przy pomocy nazw kolorów - od czerwonego do fioletowego. Typologia Laluxa, która kończy się na organizacji turkusowej, została przez autora rozszerzona o koncepcję organizacji fioletowej. Potrzeba wskazania nowego modelu organizacji wynika zdaniem autora ze skutków obecnego kryzysu, z jakim musi się mierzyć człowiek. W pracy badano jak poszczególne paradygmaty organizacji przekładają się na podejście do budżetowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This article reviews the evolution of planning and considers the answer to the question of what the approach to budgeting in uncertain times should look like. According to the author, this problem has gained particular importance during the ongoing crisis, as well as the experience of war, and earlier the pandemic. Looking for an answer to the question of which organizational model is most adequate in the current crisis, Lalux's typology of organization paradigms and Vilber's theory of consciousness development were used. Organizational models are represented by colour names - from red to violet. Lalux's typology, which ends with turquoise organization, was extended by the author with the concept of violet organization. According to the author, the need to indicate a new model of organization results from the effects of the current crisis that a human being must face. The work examines how individual organizational paradigms translate into the approach to budgeting.(original abstract)
18
63%
XX
W artykule opisano, czym są modele organizacji, oraz wskazano ich znaczenie podczas przeprowadzania analizy organizacji. Opisano trzy modele organizacji: diament Leavitta, model Krzyżanowskiego oraz model 7S. Wskazano wadę modeli - nieuwzględnienie technologii informacyjnych jako jednego z elementów organizacji. Uzasadniono, że technologie te są obecnie jednym z kluczowych czynników budujących przewagę konkurencyjną organizacji oraz determinantą ich innowacyjności. Zaproponowano uaktualniony model 7S; uwzględniono w nim technologie informacyjne jako jeden z elementów modelu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes organization models and indicates their importance in the analysis of the organization. Describes three models of organization: the Leavitts' diamond, the Krzyzanowski model and the 7S model. Describes weakness of models - not including the information technology as part of the organization. These technologies are currently one of the key factors in building a competitive advantage of the organization and determinant of organizational innovation. Proposes an updated model 7S - taking into account the information technology as one of elements of the model.(original abstract)
XX
Znakomita większość zagadnień dotyczących konkurencyjności przedsiębiorstw wytwórczych związana jest nierozerwalnie z dopasowaniem do bieżących potrzeb rynku, co w perspektywie uzasadnia pro-kurowanie wyselekcjonowanych modeli biznesu. W kontekście powyższego podjęto badania, których zasadniczym celem ustanowiono odpowiedź na pytanie: Jaki model biznesu absorbują polskie przedsiębiorstwa wytwórcze działające w sektorze maszyn rolniczych? W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działanie niezbędne zarekomendowano ewaluację - będącego wypadkową eksploracji piśmien-nictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów (warstwa teoretyczno-projektowa) - modelu badawczego. Badanie przeprowadzono wśród wybranych producentów sektora maszyn rolniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Vast majority of issues concerning the competitiveness of manufacturing enterprises are inherently connected with adjustments to changing market needs which, in a longer perspective, justifies the de-velopment of selected business models. Against this context, studies were launched with a view to an-swer the question: What kind of business model has been absorbed by Polish enterprises from the agricultural machinery industry? Referring to the set objective outlined in this way, an indispensable action was recommended to evaluate the research model - being the resultant of the related literature exploration and discussion among deliberately selected experts (theoretical and design layer). This research was conducted among the Polish manufacturers of the agricultural machinery sector.(original abstract)
XX
Podkreślono znaczenie wyników działalności banków dla wielu grup odbiorców. Przedstawiono zagadnienie wyboru metody analizy i modelu banku. Omówiono rolę rankingów w ustaleniu wzajemnych pozycji banków względem siebie. Zwrócono uwagę, że analizy i oceny banków komercyjnych są niejednokrotnie obarczone błędami wynikającymi m.in. z niedoskonałości materiałów źródłowych, eksponowania wyłącznie ilościowych aspektów oceny, uznaniowości w ustalaniu wag poszczególnych mierników.
EN
Bank's activities results are important to many consumer groups that can be divided into internal consumers (bank's management) and external (administrative authorities, Bank's Supervision Board, Banks' Guarantee Fund, shareholders and bank's customers). Individual recipients are interested in many aspects of bank's activities. This influences analysis range, research periods. Choice of indicators and resource information. In literature there are numerous methods of evaluating banks' activities with ideas of R. Szewczyk, B. Chełmiäska and Wł. L. Jaworski as examples. Bank's standing evaluation can not depend only on comparable economic indicators characterizing among others profitability, cash flow and bank's solvency. Bank's size, its specialization as well as management quality, staff culture and ability to co-ordinate main operation aims: profitability and safety should also been taken into consideration. Ranks constitute an element of bank's evaluation. Because of the ranks they can not substitute the analysis conducted by the banks, but they can be a source of some additional information on bank's growth prospects. Commercial Banks' analysis are often mistaken because of imperfect source materials, exposing only quantity aspects of evaluation, adjustable settlement of individual standards etc. In spite of these drawback the analysis allow to obtain essential information concerning commercial banks' standing.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.