Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 970

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Outsourcing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
XX
Opracowanie jest próbą zidentyfikowania podstawowych przyczyn braku pełnej satysfakcji z wyprowadzenia funkcji i zadań działu finansowo-księgowego przez duże międzynarodowe organizacje. Za istotne przyczyny uznano: brak zindywidualizowanego podejścia do outsourcingu, brak sprecyzowanych celów wprowadzania outsourcingu, brak oczekiwań i sposobu ich wyrażania, a także brak zrozumienia istoty ingerencji w strukturę organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
This article defines primary reasons of not reaching full satisfaction from finance and accounting outsourcing by large, international organizations. The crucial reasons are: lack of individual approach towards outsourcing, lack of specific aims during outsourcing, lack of expectations and their measurements, lack of understanding the interference in the structure of organization.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia koncepcję outsourcingu i jej zastosowanie w realizacji strategii dźwigni wzrostu. W ramach omawiania koncepcji outsourcingu wyróżnione zostały formy outsourcingu kapitałowego oraz kontraktowego. Strategia dźwigni wzrostu przedstawiona została jako zaawansowana forma outsourcingu kontraktowego. Jej istota polega na wykorzystaniu zasobów innych firm z pożytkiem dla własnego przedsiębiorstwa. W artykule omówione zostały podstawowe korzyści możliwe do uzyskania dzięki realizacji strategii dźwigni wzrostu. Skuteczna strategia dźwigni wzrostu wymaga jednak od firmy utrzymywania pewnego poziomu zasobów własnych, niezbędnych do tego, aby zachęcić kolejne firmy do udziału w sieci podwykonawców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of outsourcing and its application in growth leverage strategy, with particular emphasis on capital and contractual outsourcing. Growth leverage strategy is presented as an advanced form of contractual outsourcing, the essence of which is the use of other firms' human resources for the benefit of one's own company. There follows a discussion of the possible gains to be made as result of implementing a growth leverage strategy, although it must be remembered that this requires the company to maintain a certain standard among its own workforce in order to encourage additional companies to take part in the subcontracting network.(original abstract)
XX
Czytelnik znajdzie tu relacje z dwóch imprez logistycznych: konferencji "Firma sieciowa XXI wieku. Jak skutecznie korzystać z dobrodziejstw outsourcingu", zorganizowanej przez firmę ABG Centrum Promocji Biznesu, oraz I Forum Zakupowego POLZAK 2005, zorganizowanego przez Sekcję Zakupów Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Dokonano także prezentacji Targów CeMAT 2005, które odbędą się jesienią w Hanowerze.
4
Content available remote Guerrilla Warfare : an Agency System as Generator of Dishonest Activities
80%
EN
In preface of the article I present contradictions of agent's status in an agency system. I demonstrate that they actually mark strict rules of cooperation. Then I explain how agents try to liberate them. I focus on three main domains of efforts: breaking the rules of cooperation with a company, cheating staff and avoiding of paying taxes. (original abstract)
XX
Podmioty gospodarujące podejmując decyzję o outsourcingu rachunkowości oczekują, że przyniesie im on określone korzyści. Wśród nich wymieniają przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrzny podmiot. W świetle obowiązujących regulacji prawnych oczekiwania te nie mogą zostać zrealizowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The entities that undertake the decision of outsourcing of accounting expect certain benefits. One of these benefits is transfer of responsibility on the external entity. According to legal regulations these expectations cannot be fulfilled.(original abstract)
XX
W artykule została przedstawiona koncepcja outsourcingu kontraktowego jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Outsourcing kontraktowy zdefiniowany został jako powierzenie firmom zewnętrznym zakresu usług świadczonych dotychczas przez wewnętrzne komórki organizacyjne restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, bez tworzenia odrębnego podmiotu gospodarczego. Przedstawione zostały także potencjalne korzyści outsourcingu kontraktowego, ryzyko związane z jego zastosowaniem oraz podstawowe etapy realizacji procesu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presented the concept of contractual outsourcing as a form of restructuring of the company. Contractual outsourcing is defined as a delegate to outside the scope of services (provided to date by the organization), without creating a separate company. The text especially presents the potential benefits of outsourcing contract, the risks associated with its use and the basic steps of the process.(original abstract)
7
Content available remote Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution
80%
EN
Fast technological development and easier information flow increased the scope of foods and services sold. Companies, which reduce the cost and aim at improvement of efficiency shift the production (or a part of it) to the host country. Outsourcing is one of the solution for that. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono międzyorganizacyjny efekt synergiczny jako miernik diagnostyczny służący do porównania i oceny obecnego systemu gospodarowania z tym, co byłoby możliwe do osiągnięcia w nowym systemie, będącym układem odniesienia dla układów outsourcingowych. Zaprezentowano ponadto wyniki badań empirycznych, odsłaniające wielkość dodatkowych korzyści osiąganych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z układów outsourcingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the inter-organizational synergistic effect as a diagnostic measure used to compare and assess the present management system with what would be possible to achieve in the new system, which is a frame of reference for outsourcing systems. Furthermore, the results of empirical studies revealing the size of supernormal profits gained by small and medium enterprises within outsourcing systems have been presented. (original abstract)
XX
Ze względu na zmiany warunków w otoczeniu kooperujących jednostek utrzymanie zdolności do osiągania oczekiwanych efektów outsourcingu uzależnione jest istotnie od umiejętności dostosowywania rozwiązań w zakresie zarządzania współpracą w outsourcingu do zmian w otoczeniu. Umiejętności dostosowawcze odgrywają szczególną rolę w warunkach pozyskiwania pracowników udostępnianych przez jednostkę zewnętrzną. Celem artykułu jest charakterystyka propozycji kierunków usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym. Usprawnienia przedstawiono w aspektach celów współpracy, podmiotów w strukturze zleceniodawcy, uczestniczących w zarządzaniu współpracą, realizowanych procesów oraz wykorzystywanych instrumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the changing conditions in the environment of cooperation, maintaining the ability to achieve the expected effects of outsourcing depends significantly on the ability of adaptation of solutions for the management of outsourcing to changes in the environment. Adaptation skills play a special role in HR outsourcing. The aim of the paper is to characterize the proposals of improvement of cooperation in HR outsourcing in client's activity. The improvements are presented in the aspects of objectives, managers, organizational structure, functions and instruments used in cooperation with vendor in HR outsourcing. (original abstract)
XX
Zadaniem opracowania jest ukazanie możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami. Omówiono obszar dostępnych ofert outsourcingowych oraz zakres funkcjonalny zarządzania nieruchomościami. W zakończeniu przedstawiono analizę funkcji zarządzania nieruchomościami pod kątem możliwości zastosowania outsourcingu.
EN
This article discusses the essence of outsourcing and the prerequisites for its application. The market for outsourcing services has been developing at an increasing rate. The use of outsourcing is visible in many areas of business. In striving to reduce costs, businesses are eager to employ outsourcing. It is worth remembering, however, that outsourcing has both advantages and disadvantages, to which this article draws attention. The use of outsourcing in real estate management improves its effectiveness, reinforces the competitive position of the managing company, increases the property's value and improves its attractiveness to investors. The scope of outsourcing in real estate management depends on the type of a real estate. The managerial functions related to commercial real estate (intended to generate steady returns) and residential real estate are different. After conducting her analysis, the author identifies real estate management functions that are outsourcing-friendly. (original abstract)
XX
Coraz bardziej oswajamy się z offshoringiem i dostrzegamy korzyści, jakie daje napływ zagranicznych inwestycji do Polski. Przeniesienie choćby części wielkiego biznesu do naszego kraju oznacza zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników- z godziwym wynagrodzeniem i szansą dalszego podnoszenia kwalifikacji. Autro traktuje o warunkach, jakie muszą być spełnione w kraju, w którym ma być zrealizowany projekt offshoringowy. Daje też rady , co zrobić, aby zapewnić zaplecze kadrowe dla takiego przedsiębiorstwa.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zależności między stopniem (szerokością i głębokością) zastosowania outsourcingu a zakresem zmian w propozycji wartości w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na próbie 281 podmiotów, jako główne narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. W próbie głębokość outsourcingu była silniej skorelowana ze zmianami w propozycji wartości niż szerokość outsourcingu przy niskim poziomie korelacji między większością badanych zmiennych. Wyniki badań wskazują jednak na istotne różnice w znaczeniu outsourcingu dla zmian w propozycji wartości w podmiotach różnej wielkości, co może świadczyć o odmiennych: przesłankach, znaczeniu oraz sposobie wykorzystania tej metody zarządzania w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of research on the relationship between the degree (width and depth) of outsourcing and the scope of changes in the value proposition in business models of Polish companies. The study was conducted on a sample of 281 enterprises, a survey questionnaire was used as the main research tool. In the sample, the depth of outsourcing was more strongly correlated with changes in the value proposition than the width of outsourcing, with a low level of correlation between the variables studied. However, the research results indicate significant differences in the importance of outsourcing for changes in value proposition in entities of different sizes, which may indicate a different meaning, reasons and the method of using this management method.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie poprawnie przeprowadzonego procesu selekcji dostawcy usług outsourcingowych, co znacznie zwiększy szansę na sukces outsourcingu oraz na zwiększenie pozytywnych efektów przeprowadzenia wydzielenia. (fragment tekstu)
EN
When outsourcing of IT function is being considered, company management will ask if appropriate supplier exists who can take over the IT function from the company. The article presents the properly performed outsourcing supplier selection process, because finding a good supplier is very important for successful outsourcing process. (original abstract)
14
Content available remote Marketing wewnętrzny wobec outsourcingu
80%
XX
Celem artykułu jest wskazanie problemu dotyczącego wielu przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu, a jednocześnie starających się wdrażać zasady marketingu wewnętrznego. Otóż przeprowadzone badanie wskazuje na istotny konflikt pomiędzy tymi narzędziami zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono w artykule na firmy usługowe. Sukces przedsiębiorstwa usługowego zależy w dużej mierze od pracowników, od ich kwalifikacji i motywacji. Z jednej strony, wg myśli H. Forda, "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej". Natomiast z drugiej strony zastosowanie usług outsourcingowych związane jest jednak z redukcją personelu oraz licznymi perturbacjami w zakresie integracji i motywacji pracowników, co stanowi główne zadanie marketingu wewnętrznego dla osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest jak najlepsza obsługa klientów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focused on the problem that many enterprises, that outsource and make attempts to introduce some ideas related to the concept of the internal marketing, may have to face. The research conducted by the author indicate that there is a significant conflict between the tools of management mentioned. In the paper mainly the service providers were analysed, while the success of that type of enterprises is strongly dependent on qualifications and motivations of their personnel. According to H. Ford there is no point in performing tasks if they can be done cheaper, more effectively and better by competitors; in this case someone else should be hired to perform them. On the other hand outsourcing results in employment rate decrease and other perturbations that may occur in areas of personnel motivations and integration. In turn these are the main areas of internal marketing, which introduced should result in more efficient customer service.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie kryteriów, które należy brać pod uwagę przy wyborze dostawców w procesie outsourcingu oraz prezentacja opinii przedsiębiorców z regionu łódzkiego na temat uwzględniania wybranych kryteriów w procesie poszukiwania partnera. (fragm. tekstu)
XX
Przybliżono cel i przesłanki zastosowania outsourcingu. Przedstawiono efekty patologii w implementacji outsourcingu.
17
Content available remote Outsourcing jako forma restrukturyzacji funkcji transportowych
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie outsourcingu jako koncepcji możliwej do zastosowania w przypadku restrukturyzacji funkcji transportowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Podstawową funkcją, jaką ma do spełnienia outsourcing, jest stworzenie kadrze zarządzającej firmą warunków do tego, aby mogła skoncentrować się na głównej działalności gospodarczej firmy oraz planowaniu jej strategicznego rozwoju, zamiast poświęcać swój czas i energię na funkcje pomocnicze, w tym w szczególności transportowe. W ten sposób firmy mogą w pełni wykorzystać swoją konkurencyjność i skupić się na dążeniu do maksymalnego zwiększenia wartości, jaką spółka przedstawia dla akcjonariuszy.(fragment tekstu)
EN
The article presented the concept of contractual outsourcing as a form of restructuring of the company. Outsourcing is defined as a delegate to outside the scope of services (provided to date by the organization). The text especially presents the potential benefits of outsourcing contract, the risks associated with its use and the basic steps of the process.(author's abstract)
XX
Wyczerpująca prezentacja zagadnienia procesu outsourcingu i jego uwarunkowań (zwłaszcza zewnętrznych) wykracza poza ramy niniejszego opracowania, które należy traktować jako próbę usystematyzowania i syntetycznej prezentacji czynników mających istotny wpływ na przebieg procesu outsourcingu. Zdaniem autora, dalsze badania prowadzone w tym obszarze zagadnień są potrzebne. Choć, jak wspomniano wcześniej, w licznych pozycjach z zakresu zarządzania można znaleźć informacje dotyczące wpływu poszczególnych czynników na przebieg procesu outsourcingu, to jednak w dalszym ciągu brakuje kompleksowej analizy tego zagadnienia. Co więcej, takie aktualne trendy i zjawiska zachodzące w otoczeniu gospodarczym współczesnych przedsiębiorstw, jak: globalizacja, wirtualizacja struktur organizacyjnych, wzrost różnorodności form współpracy między podmiotami, usieciowienie biznesu, coraz częstsze występowanie zjawiska kooperencji/koopetycji, wzrastające możliwości budowania relacji z przedsiębiorstwami, swoboda przepływu kapitału, że outsourcing będzie stosowany coraz częściej, w coraz szerszej grupie organizacji. Przykładowe pytania badawcze, rozwijające zagadnienia poruszane w artykule, to: jak bardzo proces outsourcingu jest zróżnicowany? Jakie są jego główne determinanty? W odniesieniu do prognostycznej funkcji nauki o zarządzaniu paść może wreszcie pytanie dotyczące optymalnego przebiegu procesu outsourcingu przy określonych założeniach wyjściowych (modelowanie procesu outsourcingu). Próba odpowiedzi na te pytania mogłaby poszerzyć wiedzę nie tylko o metodach i technikach zarządzania, ale również zasugerować konkretne rozwiązania problemów, przed którymi stają menedżerowie stosujący outsourcing. (fragment tekstu)
EN
This article attempts to systemise the course of outsourcing process implementation and indicate the strategic determinants of this process. The study begins with a short description of the outsourcing process from the perspective of three basic problems related to outsourcing: risk, transactional costs and optimisation of the use of resources. The next section presents synthetically describes essential, according to the author, determinants of the process. The author devotes most time to the determinants of this process with a short justification of outsourcing. The determinants, according to the author, essentially differentiate the process of outsourcing in a company; and the study presents selected exemplary differences with regard to the implementation of this process. The article is concluded with the research questions which could extend the subject discussed in the present study.(original abstract)
e-Finanse
|
2011
|
tom 7
|
nr nr 1
23-36
XX
W krajach zachodnich outsourcing od lat jest integralną częścią wielu biznesów, w Polsce zaś coraz częściej postrzegany jest jako efektywne narzędzie i część długofalowej strategii rozwoju. Mimo, iż Polska stawia pierwsze kroki w tym obszarze, to coraz częściej wymieniana jest wśród państw mających wielkie szanse na zaistnienie jako jeden ze światowych liderów outsourcingu. Do atutów naszego kraju zaliczyć można bliskość geograficzną i kulturową do rynków Europy Zachodniej, członkostwo w Unii Europejskiej, ciągły przyrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wykwalifikowane kadry posiadające znajomość różnych języków europejskich. Dzięki temu wiele polskich miast może śmiało konkurować z europejskimi centrami biznesu. Najczęściej wymieniane miasta to Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź oraz Trójmiasto. Analizując zjawisko outsourcingu w Polsce, nie można pominąć jego oddziaływania na region, a także na procesy społeczne związane np. z zamieszkaniem, kształceniem czy dojazdem do pracy. Wśród najważniejszych korzyści, jakie wypływają z lokowania firm outsourcingowych w naszym kraju, wymienić należy przyciąganie kolejnych inwestycji, dodatkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, spadek bezrobocia, a także pobudzanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In western countries outsourcing has been an integral part of many enterprises for a long time. In Poland it is increasingly seen as a part of a long-term development strategy. Although Poland is only beginning to mark its presence in this area, it is quite often listed as one of the countries with a great potential to attract outsourcing. Among the competitive advantages of our country are geographical and cultural proximity to the markets of Western Europe, European Union membership, steady growth of direct foreign investments and highly qualified labor with knowledge of various European languages. Due to the above-mentioned advantages, many Polish cities easily compete with European business centers. The most successful of them are Krakow, Warsaw, Wroclaw, Lodz and Tricity. Analyzing outsourcing in Poland, we cannot forget its impact on region and on social processes like education, accommodation, traveling. The most important benefits from locating outsourcing companies in our country are the ability to attract further investment, additional revenues for the Treasury from taxes, lower unemployment rate, and finally stimulation of various social initiatives. (original abstract)
XX
Wśród procesów biznesowych, jakie realizowane są przez podmioty gospodarcze, istotną rolę odgrywają procesy finansowo-księgowe. Outsourcing finansowo-księgowy prowadzi do zwiększenia efektywności przez przekazanie specjalistom biur rachunkowych realizacji funkcji związanych z rachunkowością firmy. Biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług i klienta, dla którego są one realizowane, można stwierdzić, że outsourcing finansowo-księgowy w Polsce przejawia się w trzech formach: jako usługi realizowane przez biura rachunkowe i kancelarie doradztwa podatkowego, usługi realizowane przez centra usług wspólnych i usługi realizowane przez centra outsourcingowe. Nowoczesny outsourcing procesów, nastawiony na podnoszenie efektywności działania organizacji, jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla firm dużych, jak i małych. Osiągnięcie konsensusu pomiędzy obniżeniem kosztów oraz zwiększeniem efektywności funkcji finansowych, pozwała pracodawcy kontrolować rozwój firmy, a także realizację podstawowych zadań przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The financial and accounting processes play an important role among the business processes implemented by business entities. Financial and accounting outsourcing leads to increased efficiency by transferring the accounting functions to accounting office specialists. Considering the nature of the services provided and the client for whom they are implemented, it can be stated that financial and accounting outsourcing in Poland is realized in the three forms: services provided by accounting offices and tax advisory offices, services implemented by shared service centers and services provided by business outsourcing centers. Modern outsourcing of processes, focused on increasing the efficiency of the organization's operation, is the best solution for large and small companies. Achieving a consensus between lowering costs and increasing the efficiency of financial functions allows the employer to control the company's development as well as the implementation of the company's basic tasks.(original abstract)
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.