Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gospodarstwa chłopskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Jedną z metod umożliwiających poprawę ekonomicznej kondycji indywidualnych gospodarstw rolnych jest wzrost obszaru gospodarstw. Autorzy przeanalizowali aktualną strukturę obszarową gospodarstw województwa wałbrzyskiego i konieczne kierunki przemian.
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza poziomu i struktury dochodów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych w latach 1980-1993.
EN
The paper presents studies on the level and structure of incomes in family farms in the years 1980-1993. The analyses show that until 1990 the incomes of farmers as compared with those of the remaining population were sufficiently high and therefore did not provoke any changes in the agrarian structure. However, after 1990 the parity of incomes of the rural population declined but, due to unemployment and the possibility of financing consumption at the cost of reduced accumulation, improvement of the agrarian structure did not occur. Such a situation along with excessive investment of family farms poses the following threat: the period of liquidation of inefficient farms becomes longer. Whereas the conditions for strengthening of the potentially prosperous farms become worse.(original abstract)
EN
Studies on the state of agricultural production in the Tarnobrzeg region were carried out with the purpose of ascertaining the effect of the transformations taking place in the territorial economic structure of the region on agriculture. In the first part of the study, an analysis was made of the state cf agricultural production with special reference to its levels and trends. The data of the analysis were collected from 222 peasant farms in the villages of Wielowieś, Makorzyszów and Dąbrowica in Tarnobrzeg county. Although these villages lie in the sphere of direct influence of the new Tarnobrzeg sulphur industry, no investments connected with the development of the industry are planned in them. The data collected by means of questionnaires served as the basis for calculating the level and structure of the final production. Trends in agricultural production were analyzed with regard to the classification of the farms into purely agricultural or possessing income from other than agricultural activities, and with regard to the size of the farms. Relations between-trends and levels of production were also studied. The analysis revealed a significant influence of natural conditions on the level of production and an influence of extraagricultural sources of income on the economics of the farms, besides confirming the influence of the size of the farm on its productivity. The types of production showed a marked degree of uniformity, with predominance of cattle and pig breeding. In spite of this, production is diversified, as shown by the variety of articles produced. The predominance of cattle breeding indicates a possibility of intensifying the dairy industry, provided the yields per animal can be increased, especially by further utilization of the possibilities of fodder production. Part of the farms which enjoy better soil conditions possess favorable conditions for developing gardening production, besides cattle breeding. Greater specialization of production is associated with higher levels of production. Hence, increasing specialized farming will lead to better supply of foodstuffs to the population, and at the same will increase the income from agricultural production and farming. (original abstract)
4
Content available remote Impact of SMEs on Standards of Living of Czech Rural Households
60%
EN
This paper deals with an analysis of rural households' perception of their standards of living in context of SME in which they work. The results are based on a primary questionnaire survey conducted by authors among Czech rural households at the end of 2014. Household's subjective opinion on satisfaction with standards of living and SME's contribution to the positive development of its environment are analysed among households divided into groups according to the characteristics of SME in which the head of the household works. The paper points to correlation between SME's legal form and the distance from household's residence and SME's contribution to the development of its environment and also between SME's distance from household's residence and household's satisfaction with standards of living. Findings of the paper help to deeper our knowledge about the connection between SMEs and rural standards of living. They would also help to understand which factors rural development policy should focus on in order to increase interest of population in rural areas or to avoid urbanization. Correlations between variables were analyzed using the method of Pearson's Chi-squared test and Cramer's contingency coefficient using STATA software. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badań kredytowania działalności gospodarstw indywidualnych w gminie Długołęka. Poddano ocenie rodzaje kredytów, ich strukturę wg grup obszarowych, spłatę zadłużeń, utratę płynności płatniczej i jej główne przyczyny oraz formy zabezpieczenia udzielanych pożyczek.
XX
W niniejszym artykule przedstawiono niektóre problemy działalności kółek rolniczych i związane z nimi organizacje, które działają na rzecz rozwoju oraz unowocześniania rolnictwa chłopskiego i jego poprawy warunków życia i pracy ludności wiejskiej.
EN
In the article the author discusses the social and economic activity of farmers' circles. The author also considers other organizations which are associated with that movement /circles of rural housewives, branch associations, cooperatives of farmers' circles and other/. The author pays a particular attention to the importance of farmers' circles for the modernization of individual agriculture and for the activities whose aim is the improvement of living and working conditions of the rural population. The author points out that intense activity of farmers' circles backed with the activity of the rural population may constitute a guarantee that the existing social and economic problems of farmers and agriculture will be solved. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest charakterystyka przestrzenna poziomu wykształcenia rolników indywidalnych na obszarach pogranicza zachodniego i wschodniego Polski. Jest to jedna z istotnych cech, mająca wpływ na poziom rolnictwa i zmiany w jego otoczeniu. Opracowanie oparto na materiałach Narodowego Spisu Powszechnego z 1988 roku.
XX
Liczba czynników kształtujących strukturę konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych jest znaczna, a ich oddziaływanie bardzo złożone i zmienne. W niniejszym artykule omówiono jedynie najważniejsze, mające najistotniejszy wpływ na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych. Znajomość tych czynników oraz ich wpływu na konsumpcję umożliwia podejmowanie odpowiednich decyzji społeczno-gospodarczych, zapewniających zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb gospodarstwa domowego zgodnie z preferencjami chłopo-robotników oraz z preferencjami ogólnospołecznymi.(fragment tekstu)
EN
In the article the author bas discussed economic as well as social and family related factors which diversify the structure of consumption of peasant-worker households. In the article particular attention has been drawn to the impact of income and the size of a farm well as how closely the household is connected with the farm on the consumption of peasant-workers. The author has pointed out the role of the place of living and education level of the head of the family on the shaping of consumption. The author has also discussed the impact of the size of the family and age of its head on the consumption of this group.(original abstract)
10
60%
XX
Chów trzody chlewnej związany jest z wysokim poborem energii, dlatego też wydajność energetyczna budynku jest bardzo ważna. Celem niniejszego artykułu jest jakościowa i ilościowa ocena właściwości cieplnych oraz występowania mostków cieplnych w konstrukcji nowo wybudowanej chlewni. Charakterystyczne właściwości termiczne: ściany zewnętrznej (UT = 0,470 W∙m-2∙K-1), podłogi (UT=1,356 W∙m-2∙K-1), sufitu (UT=0,229 W∙m-2∙K-1) oraz okna i drzwi (UT=1,70 W∙m-2∙K-1).Wyniki potwierdzają nieodpowiednie właściwości termiczne większości konstrukcji. Jakościowa ocena wad cieplnych z wykorzystaniem termografii w podczerwieni umożliwia identyfikację najbardziej znaczących mostków cieplnych, występujących przede wszystkim na nieizolowanych cokołach i podłogach. Nasze badania potwierdzają, że nowoczesne konstrukcje umożliwiają wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologii, które poprawiają charakterystyki energetyczne budynków inwentarskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Pig production has high energy consumption thus the energy efficiency of a building is very important. The objective of this paper is a qualitative and quantitative evaluation of thermal properties and thermal bridges in the structure of a newly constructed piggery. The results prove unsuitable thermal properties of the majority of structures. Characteristic thermal properties: external walls (UT=0.470 W∙m-2∙K-1), flooring (UT=1.356 W∙m-2∙K-1), ceiling (UT=0.229 W∙m-2∙K-1), windows and doors (UT=1.70 W∙m-2∙K-1). Qualitative detection of thermal defects with utilization of infrared thermography claimed the most significant thermal bridges on uninsulated socle and flooring, steel concrete straining band of the wall, bearing steel roof frames and window and door frames. The energy efficiency of buildings is significantly affected by the built structure properties and some structures of the measured buildings had low thermal insulation and caused high heat losses.(original abstract)
11
Content available remote Analysis of the vetilation air stream size in cattle buildings
60%
XX
Analiza dotyczy wielkości zmiennego w czasie strumienia powietrza wentylacyjnego w oborach z wentylacją naturalną. Badania przeprowadzono w dwóch budynkach dla bydła mlecznego, jeden posiada kominowe kanały wywiewne drugi kalenicową szczelinę wentylacyjną. Badania obejmowały pomiary zmiennych w czasie temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, temperatur i prędkości przepływu powietrza w wywiewnych otworach wentylacyjnych oraz prędkość wiatru. Temperatura oraz prędkość przepływu powietrza w poszczególnych kanałach różniły się między sobą. W okresie zimowym średnia temperatura powietrza w kanałach była niższa niż temperatura powietrza w strefie przebywania zwierząt. Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego wynikająca z pomierzonych prędkości przepływu w kanałach wentylacyjnych porównano z wielkością teoretyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis concerns the size of the ventilation air stream, which is variable in time, in a cowshed with natural ventilation. The research was carried out in two buildings designed for dairy cattle, one has ventilation ducts, the other an air vent. The research covered measurement of internal and external air temperature, which is variable in time, air flow temperatures and velocity in air vents and the wind velocity. Temperature and velocity of air flow in particular ducts differed between each other. In the winter season, average air temperature in ducts was lower than the air temperature in the zone where animals stayed. The ventilation air stream size resulting from the measured flow velocities in ventilation ducts was compared to the theoretical size.(original abstract)
12
Content available remote Intensity of production organization compared to the work factor in family farms
60%
XX
W pracy przedstawiono poziom ponoszonych nakładów pracy i wyposażenia w środki produkcji występujące w 46 gospodarstwach rodzinnych zestawionych wg intensywności organizacji produkcji. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno-opisową. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze wzrostem intensywności organizacji produkcji wzrasta liczba pracowników fizycznych w gospodarstwach z jednoczesnym spadkiem powierzchni UR. Badane gospodarstwa charakteryzowała się dość zmienną wielkością zaangażowania kapitału w przeliczeniu na wartość odtworzeniową środków mechanizacji, przypadającą na hektar użytków rolnych. Stwierdzono dodatnią przeciętną korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy uprzedmiotowionej oraz słabą korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy ludzkiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the level of incurred labour inputs and the equipment in the form of production means in 46 family farms listed according to the intensity of production organization. The obtained results were presented with a table and description method. The analysis which was carried out proved that along with the intensity of production organization the number of physical workers increases in farms with simultaneous decrease of AL area. The investigated farms featured quite variable size of participation of capital calculated into the replacement value of mechanization means per a hectare of agricultural land. A positive average correlation between intensity of production organization and objectified work inputs and a weak correlation between intensity of production organization and human work inputs were determined.(original abstract)
XX
Ustalenie w sposób ilościowy znaczenia czynników przyrodniczych dla efektów produkcyjnych ma cięgle otwarty charakter. W ramach badań 113 gospodarstw indywidualnych, działających w różnych warunkach fizjograficznych, podjęto analizę różnych czynników na podstawie prowadzonych ksiąg finansowych. Metodą Weaver-Doi ustalono, że największe znaczenie (wagę) posiada wskaźnik jakości gleby (klasa bonitacyjna). Wynosi on 33,2%, najwięcej spośród 18 uwzględnionych czynników. Odnosi się to do gospodarstw o powierzchni ponad 3 ha. (abstrakt oryginalny)
XX
Tematem artykułu było określenie efektu dochodowego gospodarstwa rodzinnego w kontekście powiązania czynników produkcji (dochodowości ziemi) z różnymi technik wytwarzania. Analizy tej zależności dokonano przy pomocy metody funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Materiał empiryczny stanowiły dane liczbowe zawarte w książkach rachunkowych prowadzonych przez rolników makroregionu środkowo-wschodniego w 164 gospodarstwach w 1990 roku oraz w 62 gospodarstwach w 1991 roku. Kształtowanie się poziomu dochodu w powiązaniu ze stopą zastępowania pracy żywej trwałymi środkami produkcji określono w oparciu o funkcje produkcji.
EN
The paper presents an analysis of the income effect of substitution which is necessary to indicate the possibilities of lowering the costs in family farms. The analysis points to the need of rational utilisation of the production potential in the present economic conditions, and only then to the increase of the level of the production property in family farms. Besides, the paper shows, the profity-yielding possibilities od family farms in relation to the substitution conditions between live labour and production property. At the same time, it points to the causes which differentiate the income effect of the examined family farms. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono badania dotyczące gospodarstw ekologicznych, gdzie dominującym typem były gospodarstwa wielokierunkowe, których tematem był zbyt wyprodukowanych w gospodarstwie surowców. Zdaniem 65 procent ankietowanych właścicieli gospodarstw ekologicznych, najważniejszym czynnikiem, mogącym przyczynić się do zmiany niekorzystnej sytuacji, związanej z dystrybucją, jest reklama produktów ekologicznych w mass mediach. Respondenci postulowali również o zakładanie spółdzielni oraz organizowanie własnych sieci sprzedaży.
EN
A particularly important issue in every form of agricultural production (especially in ecological production) is sale of materials produced on a farm. In the opinion of 65 procent of respondens - ecological farm owners, the most important factor which could contribute to changing the unfavourable distribution system is advertising ecological products in mass-media. The respondents postulated also organising co-operative societies and new sales networks. (short original abstract)
XX
Omówiono przemiany strukturalne rolnictwa i potrzeby w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków inwentarskich.
EN
The studies are concerned with a long-term analysis of the need for farm buildings. It is generally known that in order to calculate the needs as regards the stock of farm buildings it is necessary to determine, beside the need for "new" buildings resulting from an increase in the cattle stock, also the need resulting from restitution. Thus, it is necessary to determine the increasing technical use of the stock of farm buildings by means of adequate measures - models, that is to determine the need resulting from replacement and modernization of the existing stock, which means the restitutional need.(original abstract)
XX
Celem opracowania było ustalenie poziomu i struktury kosztów całkowitych ponoszonych na produkcję jabłek. Podstawę rozważań stanowiły przykładowe wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwach indywidualnych województwa bialsko-podlaskiego, w czasie jednego cyklu produkcyjnego 1991/1992.
XX
Celem opracowania jest porównanie pracochłonności i kosztów produkcji ziemniaków w gospodarstwach rodzinnych położonych na różnych glebach i stosujących zróżnicowane techniki produkcji.
XX
Przedmiotem opracowania są wyniki badań zależności dochodów rolniczych od poziomu intensywności produkcji w gospodarstwach chłopskich różnej wielkości.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.