Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mady
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Mady próchniczne użytkowane jako gleby łąkowe stwarzają warunki dla rozwoju gospodarki łąkowej ze względu na wysoką zawartość próchnicy, zasobność w składniki pokarmowe i odpowiednie właściwości fizyczne. Zróżnicowanie plonów i składu runi łąkowej jest spowodowane urozmaiconym mikroreliefem. Mikrorelief determinuje uwilgotnienie siedlisk.
EN
The prence of humic alluvial soils in marshy meadows creates conditions for using these soils as meadows because of their composition and properties. The composition of meandow flora and crops are very difierentiaded because of various river valley micro-relief. The micro-relief is responsible for habitat humidity.
PL
Artykuł przedstawia kilkanaście miejsc z terenu centrum Słubic, gdzie stwierdzono występowanie gruntów organicznych. W literaturze oraz dokumentacjach geologicznych są one generalnie opisywane jako holoceńskie mady rzeczne. Szczegółowa analiza dostępnego materiału pozwala jednak postawić tezę, że niektóre z tych osadów są plejstoceńskie i mają genezę zastoiskową lub bagienną. Najgłębiej zalegające osady organiczne można przypisać do interglacjału eemskiego.
EN
Paper presents several point from Słubice city where organie soils were indentified. This soils are described usually as Holocene fen soil. Detailed analysis of geological data allows to state a thesis that some of this soil origin from Pleistocene and have other genesis. The deepest organie soil layer can be consider interglacial period.
EN
Obtained Embankments of the Mała Wisła River are a typical example of "old", exploited for several dozen years flood embankments made of local soils taken up in a close vicinity of the constructed bank and the river. The soils were alluvial soils i.e. cohesive soils containing organic parts according to the geotechnical classification. Along a section of the Mała Wisła from its confluence with the Biała River to the outflow of the Przemsza a flood in July 1997 posed a threat to the security of areas protected by flood embankments. Water level between the banks sometimes reached the crest's ordinate; local seepage and water flow through the body and substrate of the banks were observed. Soon after the flood, a technical evaluation of the embankments involved all four sections of a combined length of c. 7.6 km, where these phenomena were recorded. The paper discusses results of this evaluation, which concluded that the studied embankments did not meet technical standards and requirements, which should be fulfilled by the flood banks. Their modernization along the whole stretch was found to be necessary. Conclusions drawn from detailed studies carried on the embankments of the Mała Wisła may be valid for most flood embankments in Poland.
PL
Obwałowania rzeki Małej Wisły są dość typowym przykładem ilustrującym stan "starych", eksploatowanych od kilkudziesięciu lat obwałowań przeciwpowodziowych wykonanych z miejscowych gruntów pobieranych w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego wału i rzeki, którymi były gleby zwane madami, tj. wg klasyfikacji budowlanej grunty spoiste zawierające części organiczne. Na odcinku Małej Wisły od ujścia rzeki Białej do wylotu Przemszy w trakcie powodzi w lipcu 1997 roku wystąpiły zjawiska zagrażające bezpieczeństwu położonych tam obszarów chronionych wałami przeciwpowodziowymi. Poziom wody w międzywalu dochodził miejscami do rzędnej korony, występowały lokalne przesiąki i przecieki przez korpus i podłoże wałów. Wkrótce po powodzi wykonano ocenę stanu technicznego obwałowań, którą objęto wszystkie odcinki (tj. 4 o łącznej długości ok. 7,6 km) na których zanotowano te zjawiska. W artykule omówiono wyniki tej oceny, która doprowadziła do stwierdzenia, że badane odcinki obwałowań nie spełniają warunków technicznych i wymagań, jakim powinny odpowiadać wały przeciwpowodziowe i konieczna jest ich modernizacja na całej długości. Wnioski opracowane na podstawie badań szczegółowych przeprowadzonych dla obwałowań Małej Wisły można odnieść do ogromnej większości obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce.
18
Content available Przewodnictwo wodne mad Polski
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących opisu zmienności współczynnika przewodnictwa wodnego mad Polski. Stwierdzono, że najwyższymi wartościami współczynnika przewodnictwa wodnego charakteryzowały się warstwy powierzchniowa i podpowierzchniowa mad lekkich i bardzo lekkich w zakresie pF 0-pF 1,5, a najniższe wartości współczynnika odnotowano dla nich w zakresie pF 3-pF 4,2. Mady średnie i ciężkie oraz mady lekkie i średnie we wszystkich warstwach wykazały zbliżony charakter przebiegu wartości współczynnika przewodnictwa wodnego.
EN
In the paper the results of water conductivity investigations of Polish alluvial soils are presented. It was stated, that the highest values of water conductivity coefficients were noticed in case of surface and subsurface layers of light and very light alluvial soils in the range pF0-pF 1,5 and the lowest values of this coefficiant were observed in the rangepF3-pF4,2. Medium weightand heavy as well as light and medium weight alluvial soils in the all layers had the similar courses of water conductivity coefficients.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.