Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The optimization flow control algorithm for traffic control in computer networks, introduced by Steven H. Low, works only for concave utility functions. This assumption is rather optimistic and leads to several problems, especially with streaming applications. In an earlier paper we introduced a modification of the algorithm based on the idea of proximal convexification. In this paper we extend this approach, replacing the proximal method with the ?-proximal method. The new method mixes the quadratic proximal term with higher-order terms, achieving better results. The algorithms are compared in a simple numerical experiment.
PL
Artykuł przedstawia analizę osiągów zespołów napędowych samolotów wielozadaniowych, obejmuje ona między innymi współczynniki strat samolotów jedno i dwusilnikowych. Dokonano oceny silników eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP na samolotach F-16C, MiG-29 i Su-22. Wykonano obliczenia charakterystyki obrotowej silnika RD-33 i uzyskano charakterystyki ciągu silnika, jednostkowego zużycia paliwa, temperatury przed turbiną i stopnia podziału masowego natężenia w funkcji prędkości obrotowej wirnika wysokiego ciśnienia. Przedstawiono również obliczoną charakterystykę prędkościowo-wysokościową, która jest istotna z punktu możliwości wykonywania zadań przez każdy samolot - w tym szczególnie samoloty wielozadaniowe.
EN
This paper presents the analysis of performance of combat aircraft engines, including losses coefficients for single and double engines. Assessment of the engines used in the aircraft F-16C, MiG-29, and Su-22 engines in Polish Air Force has been made. Some rotated characteristic of RD-33 engine and characteristics of engine trust, specific fuel consumption, temperature before a turbine and a bypass ratio were calculated. Also the calculated speed-altitude characteristic, very important for each plane tasks and especially combat aircraft tasks, was presented.
PL
Omówiono istotną rolę, jaką w ochronie współczesnych sieci i systemów komputerowych pełni posiadanie właściwej świadomości sytuacyjnej. Przedstawiono zagadnienie budowy wielkiego systemu obserwacji i analizy zagrożeń, mającego na celu poprawę świadomości sytuacyjnej przedsiębiorstw, organizacji i instytucji europejskich.
EN
The paper discusses the crucial role played by adequate situational awareness in the protection of modern networks and computer systems. It demonstrates the issue of building a large-scale system for collection and analysis of threat data, aiming to increase the situational awareness of European companies, organizations and institutions.
PL
Artykuł przedstawia analizę parametrów jednostkowych turbinowych silników odrzutowych pod względem procesu realizowanego w tych silnikach. Zaprezentowano tendencje zmian ciągu jednostkowego i jednostkowego zużycia paliwa w zależności od roku wprowadzenia silnika do eksploatacji oraz schematy ideowe silników. Przeanalizowano przebiegi zmian obliczonych parametrów gazodynamicznych wzdłuż kanałów przepływowych turbinowych silników odrzutowych użytkowanych w lotnictwie wojskowym RP na samolotach bojowych oraz wpływ zakresu lotu na ich przebieg i zakres wartości.
EN
This paper presents analysis of parameters of individual turbine-jet engines in respect of the process realized in these engines. There are introduced the tendencies of changes of the specific thrust and the specific fuel consumption depending on the year of the introduction of the engine to the exploitation and schematic diagrams of engines. The courses of changes of calculated parameters along tubes of flow turbine-jet engines used in combat aircrafts are analysed and the influence of the range of the flight on their course and the range of value.
7
100%
PL
W artykule zaprezentowano problematykę związaną ze zmianą parametrów pracy turbinowego silnika odrzutowego podczas rozruchu. Wyznaczono charakterystykę obrotową oraz prędkościowo-wysokościową silnika typu DTSO. Przeanalizowano równania współpracy sprężarki w połączeniu z turbiną w zakresie przepływowym i równań ruchu zespołu wirnikowego oraz model trójwymiarowy zespołu wirnikowego. Przedstawiono problematykę zmian prędkości obrotowych wirników układu dwuwirnikowego. Zaprezentowano charakterystykę zmian wydatku powietrza i sprężu sprężarki osiowej w silniku na zakresie ustalonym. Przeanalizowano proces wchodzenia zespołu sprężarki w zakresy pracy niestatecznej.
EN
This paper presents analysis the change of parameters of the works the gas engine during the starting. Also, there is calculated of the jet engine rotated characteristic and speed-altitude characteristic. Equations of mating between the compressor and the turbine engine within the flow range have been analysed as well as equations of movement for the rotor unit and its 3D model. The paper represents the problem of rotary speed changes in the two-rotor system. The paper studies the characteristics changes specific to air consumption and compression ratio in the engine at the steady range. The process of compressor ingress into unsteady ranges work has been analysed.
8
Content available Analiza uszkodzeń turbinowych silników odrzutowych
100%
PL
W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące czynników powodujących wypadki lotnicze statków powietrznych w USA i Polsce. Dane przedstawiają wzrost liczby uszkodzeń silników wywołanych zassaniemt.zw. "ciał obcych". Przeanalizowano główne przyczyny uszkodzeń silników lotniczych w SP RP. Przedstawiono problematykę związaną z uszkodzeniami sprężarek podczas eksploatacji w terenie o dużym zapyleniu powietrza w wyniku występowania erozji łopatek sprężarkowych. Analizowano wpływ liczby silników na starty samolotów wojskowych na przykładzie lotnictwa USA.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z estymacją punktu pracy sprężarki w oparciu ojej charakterystykę. Analizowano problematykę związaną z pracą poszczególnych stopni zespołu ze względu zmiany kąta natarcia strumienia w wyniku zmian prędkości obrotowych. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej opływu stopnia sprężarki. Zanalizowano zmianę położenia linii pracy silnika w wyniku wyboru kąta natarcia na zakresie obliczeniowym. Zaprezentowano problematykę ze zmianą warunków pracy poszczególnych stopni sprężarki.
EN
This paper presents problems concerning the estimation of the point works of the compressor and its parameters based on its characteristics. Problems connected with the work of individual compressor stages regarding the change of the angle of attack stream as a result of changes in rotating velocities were analysed Results of the numerical analysis of the stage compressor's round flow were demonstrated. The- dislocation of the work line of the engine as a result of the choice of the angle of attack on the computational range were presented. Problems with modifying work conditions for individual compressor stages were presented.
13
100%
PL
Klienckie honeypoty to podstawowe narzędzie do wykrywania zagrożeń dla aplikacji klienckich. Artykuł prezentuje wprowadzenie do tematyki, koncentrując się na wysokointeraktywnych klienckich honeypotach, wykorzystujących kompletne systemy w roli pułapek. Przedstawiony został problem występowania fałszy-wych alarmów i jego konsekwencje dla użytkowników honeypotów. Artykuł omawia oryginalne podejście do eliminacji tego problemu, oparte na metodach sztucznej inteligencji, przedstawiając zarys sposobu działania i wyniki najważniejszych testów.
EN
Client honeypots are a key tool for detection of threats to client applications. This paper presents a short introduction to this area of research, concentrating on high-interaction client honeypots, which use complete systems as traps. The problem of false positives is stated, along with a description of its consequences for honeypot users. The paper demonstrates an original approach to dealing with this problem, based on artificial intelligence techniques. A brief overview of the method and results of the most important tests are shown.
EN
The paper raises a very important problem, concerning the work of turbine-jet engines, that is the intake vortex. A phenomenon which is relevant to all engines of this type. The article demonstrates literature data determining the influence of the airflow direction and zone on the possibility of vortex formation, taking into consideration the influence of basic geometrical data. The outcomes of calculations related to the formation of the inlet vortex for a given fuselage shielded inlet constructional system are shown. The studies are concerned with determination of the influence of angles and the gust speed value on forming of the vortex in this kind of intake.
EN
In this paper selected problems on building complex object (virtual model of intake conduit for the engine of F-16 aircraft) for the needs of numerical analysis, including numerical analysis of intake vortex phenomenon, are presented. The process of discretization in selected problem was described and few hints and guidelines for preparing and performing the process of computational area discretization were contained. In the next section test results were presented with the purpose of examining the accurateness of object’s shape and selected computational grid, chosen boundary conditions and algorithm of solution. This paper is an introduction to conducting wider analysis of a dangerous, from the perspective of engine’s life, phenomenon which is the air intake vortex development on F-16 aircraft.
PL
W artykule zaprezentowano metodykę budowy modelu parametrycznego na potrzeby analizy drgań własnych elementów lotniczego silnika turbinowego. Omówiono proces modelowania w ujęciu systemowym w zastosowaniu do procesu optymalizacji łopatki turbiny. Przedstawiono osobliwości projektowania lotniczego silnika turbinowego i jego zespołów. Opracowano algorytmy wyboru punktów z danych pomiarowych do utworzenia wzorca. Przeprowadzono dyskusję doboru krzywych do parametrycznego modelowania z uwzględnieniem wejść do procesu optymalizacji odwzorowania powierzchni bazując na technice inżynierii odwrotnej. Przedstawiono proces odwzorowania geometrii od etapu wykonania precyzyjnych pomiarów, identyfikacji danych, weryfikacji krzywych, aż do utworzenia bryły modelowanego obiektu. W pracy zawarto założenia opracowanych przez autorów i zastosowanych algorytmów modelowania elementów struktur lotniczych.
EN
In the article methodology for the construction of parametric model for natural vibration analysis of the turbine aircraft engine components was presented. The process of modeling in a systemic approach in application to turbine blade optimization was discussed. Peculiarities of the design of turbine aircraft engine and its aggregates were described. Algorithms of point selection out of the measurement data in order to create a pattern was formulated. In the paper a discuss is conducted on selection of the curves for parametric modeling including inputs to the process of surface mapping optimization based on reverse engineering technique. The process of geometry mapping begging from precise measurements , data identification, curve verification and ending with creation of a solid of modeled object is shown. This paper contains assumptions of algorithms of aircraft structure elements modeling developed and used by the authors.
PL
W artykule zaprezentowano metodykę budowy modelu parametrycznego na potrzeby analizy drgań własnych elementów lotniczego silnika turbinowego. Omówiono proces modelowania w ujęciu systemowym w zastosowaniu do procesu optymalizacji łopatki turbiny. Przedstawiono osobliwości projektowania lotniczego silnika turbinowego i jego zespołów. pracowano algorytmy wyboru punktów z danych pomiarowych do utworzenia wzorca. Przeprowadzono dyskusję doboru krzywych do parametrycznego modelowania z uwzględnieniem wejść do procesu optymalizacji odwzorowania powierzchni bazując na technice inżynierii odwrotnej. Przedstawiono proces odwzorowania geometrii od etapu wykonania precyzyjnych pomiarów, identyfikacji danych, weryfikacji krzywych, aż do utworzenia bryły modelowanego obiektu. W pracy zawarto założenia opracowanych przez autorów i zastosowanych algorytmów modelowania elementów struktur lotniczych.
EN
This paper presents a selection of issues related to the methods of evaluation and selection of advanced weapon systems for armed forces. The paper’s focus is ranking in the form of typical Multidimensional Comparative Analysis Methods, and the AHP method which represents a large group of Multi-Criteria Decision Analysis methods. Both methods were illustrated with a practical computational example related to combat aircraft. The example can help determine the defensive capabilities of friendly forces; it can also support the decision-making process in the acquisition of novel armament, including aircraft, ships, surface-to-air missile defense systems, etc.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodami oceny i wyboru dla potrzeb sił zbrojnych zaawansowanych technicznie systemów uzbrojenia. Skupiono się na rankingowaniu jako typowej technice wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metodzie AHP należącej do licznego grona metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej. Obie metody zilustrowano praktycznym przykładem obliczeniowym dotyczącym samolotów bojowych. Przykład ten z jednej strony może służyć do określenia własnego potencjału obronnego, z drugiej zaś może być wykorzystany do wspomagania procesu decyzyjnego związanego z pozyskiwaniem nowego typu uzbrojenia jak np. samoloty, okręty, systemy obrony rakietowej itp.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.