Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Promotion-mix
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł ma charakter koncepcyjny. Głównym jego celem jest prezentacja możliwości oraz uwarunkowań kształtowania zachowań konsumenckich w obszarze oddziaływania zrównoważonej promocji mix. Zachowania te zostały uporządkowane i sklasyfikowane w postaci dziesięciu różnych grup. Odnosząc problematykę zrównoważonej promocji mix do przestrzeni europejskiej, wskazano ważniejsze różnice kulturowe występujące między tworzącymi ją społeczeństwami, które mogą zaburzać realizację kampanii promocyjnych w skali międzynarodowej. Kraje europejskie wykazują znaczne zróżnicowanie kulturowe o czym świadczy przyporządkowanie ich do czterech różnych globalnych klastrów (Latin Europe, Eastern Europe, Nordic Europe, Germanic Europe). Przedstawione w artykule rozwiązania mają na celu kształtowanie proekologicznych i prospołecznych postaw konsumentów oraz motywowanie ich do zakupu produktów oraz usług przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Powinny również pomóc projektantom i realizatorom zrównoważonych kampanii promocyjnych we właściwym doborze środków i form przekazu jak również treści komunikatów marketingowych, które będą kierowane do konsumentów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of the conceptual nature. Its main goal is to present the opportunities and determinants of shaping consumer behaviours in the area of impact of sustainable promotion mix. These behaviours are arranged and classified in the form of ten different groups. Referring the problems of sustainable promotion mix to the European space, the author indicated the major cultural differences taking place between the societies forming them, which may disturb implementation of promotional campaigns in the international scale. The European countries display a significant cultural diversity what is manifested by the arrangement of them to the four different global clusters (Latin Europe, Eastern Europe, Nordic Europe, and Germanic Europe). The presented in the article solutions are aimed at shaping proecological and prosocial attitudes of consumers as well as at motivating them to buy the products and services contributing to sustainable development. They should also help designers and performers of sustainable promotional campaigns in a proper choice of means and forms of message as well as contents of marketing messages which will be directed to consumers of the European Union. (original abstract)
2
Content available remote Financial Planning for Sales Promotion at Lithuanian Supermarkets
100%
EN
During the economic turndown, the purchasing power of consumers all over the world has considerably dropped, effecting consumer confidence and trust. Supermarkets are applying various mixes of promotional activities to make customers return to the supermarkets, as there are clear signs of their switching to cheaper alternatives of farmers' markets, corner shops and local groceries. Therefore, supermarkets have a tough task to lure their customers back by effective planning activities in sales promotion, especially with inflation getting momentum and increasing prices in Lithuania. The paper investigates the planning process for sales promotion on the theoretical level and on sales promotion activities as performed at major Lithuanian supermarkets in 2010, primary data obtained through the method of observation. (original abstract)
3
Content available remote Narzędzia promotion-mix w kampaniach wyborczych
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przeniesienia narzędzi promocji-mix z marketingu komercyjnego na grunt polityczny. Współczesna literatura dostarcza nam wielu przykładów narzędzi marketingu wyborczego. Podstawowy podział jest zbieżny z narzędziami marketingu komercyjnego, a więc obejmuje reklamę polityczną, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni oraz public relations. Instrumenty te określa się mianem promocji-mix. Każde z wyróżnionych narzędzi marketingu wyborczego posiada szeroki zasób stosowanych technik i działań, które wykorzystują kandydaci, aby osiągnąć wyborczy sukces. Najlepsze efekty uzyskać można stosując kompatybilnie wszystkie te elementy, tak aby stworzyć spójny wizerunek kandydata. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show a transfer of promotion mix tools of the commercial marketing into the politics. The contemporary literature provides us with many examples of electoral marketing tools. The basic division is in line with the commercial marketing tools and includes: political advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing and public relations. These instruments are defined as promotion mix. Each of the indicated electoral marketing tools has a wide selection of techniques and activities which are used by the candidates to achieve the electoral success. The best results can be obtained through a compatible application of all the elements in order to create a consistent image of the candidate. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu identyfikację struktury i dynamiki działań promocyjnych w kontekście rozwoju orientacji marketingowej przedsiębiorstw działających na trzech odmiennych typach rynków: na rynku dóbr konsumpcyjnych, na rynku usług i na rynku dóbr przemysłowych. Prezentuje rezultaty badań realizowanych w latach 1998-1999 przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie w ramach grantu KBN pt. "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce". Zawiera opinie ekspertów dotyczące trzech grup problemów: - charakterystyki intensywności działań promocyjnych na wybranych rynkach i ich spójności z marketingowymi strategiami rozwoju przedsiębiorstw; - identyfikacji stosowanych w praktyce form promocji; - oceny sposobów finansowania działań promocyjnych i metodologii ustalania budżetów promocyjnych przez uczestników analizowanych rynków.
EN
The paper aims at evaluating the structure and dynamic character of promotion activities undertaken by companies. The main thesis of the paper is an assumption that promotion is the most visible demonstration of market orientation, and it is often identified with marketing. The paper presents the results of the research conducted in 1998-1999 by the Faculty of Marketing of the University of Economics in Kraków under the KBN grant Development directions in marketing management in Poland. The research was a basis for defining the character of promotion activities in the context of the development of corporate marketing orientation. The formulated conclusions are based on the opinions expressed by 15 experts representing universities and businesses. The objectives of the research and conclusions refer to 4 major areas: - concentration of promotion activities on selected markets and their consistency with corporate marketing strategies; - identification of promotion methods; - evaluation of financing promotion activities and methodology of preparing promotion budgets by the players of the analysed markets. (original abstract)
5
Content available remote Possibilities of Applying Standard Tools of Promotion in Place Marketing
84%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów promocji, które jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać w kształtowaniu i przy realizacji strategii marketingowej. W artykule przeanalizowano zestaw czterech podstawowych narzędzi promocji, do których zalicza się reklamę, public relations i publicity, promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą. Wymienioną grupę rozszerzono o marketing bezpośredni, który przedstawiono z punktu widzenia komunikacji za pomocą Internetu. (abstrakt oryginalny)
EN
Promotion is one of the instruments of the marketing mix, and therefore it should not be used independently from other activities. It is only one of the components of the marketing mix and only an appropriate combination of these components may help achieve the objectives of place marketing22. The individual elements of the marketing mix are complementary to one another, maintained in a balance tailored to the requirements of a particular marketing strategy23. The final effect of their application should be a higher quality of life of the residents and a more dynamic development of the territory. Place marketing accentuates the importance and significance of promotion of specific areas and the resulting benefits. (original abstract)
XX
Marketing sensoryczny stanowi odpowiedź na pogarszającą się skuteczność tradycyjnych środków i form oddziaływania na konsumentów, opartych wyłącznie na bodźcach wzrokowych i słuchowych. Jego istota polega na aktywizacji w procesach promocji i sprzedaży produktów oraz usług wszystkich receptorów sensorycznych konsumenta (oczy, uszy, nos, język i podniebienie, skóra) w celu wywołania pozytywnych doznań prowadzących do sensorycznej satysfakcji, a następnie zakupu. Satysfakcję tę mają wywołać odpowiednio ukształtowane bodźce sensoryczne w postaci wyglądu, dźwięku, zapachu, smaku i powierzchni. Marketing sensoryczny, aby był skuteczny, wymaga aktywności w zakresie badań marketingowych, segmentacji rynku, różnicowania ofert, marketingu-mix, zarządzania personelem marketingowym. Jego programy powinny być zgodne z prawem i zasadami etyki. Marketing sensoryczny stanowi kolejny, ważny krok na drodze do podnoszenia atrakcyjności ofert i coraz skuteczniejszego wpływania na konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Sensory marketing is the answer to worsening effectiveness of traditional means and forms of influencing customers, which are based only on visual and auditory stimuli. It focuses on the idea that a consumer’s all sensory receptors (eyes, ears, nose, mouth and skin) ought to be activated in promotion and sale processes in order to create sensory satisfaction leading to purchase decisions. Sensory incentives (sight, sound, taste, smell, surface) shaped in a proper way are to create such sensory satisfaction. The effective implementation of sensory marketing requires activity in the following areas: marketing research, market segmentation, offer differentiation, marketing mix, marketing personal management. Law and ethics rules must underpin its programs. Sensory marketing is another important step to raise the attractiveness of offers as well as more and more effective influence on customers. (original abstract)
7
84%
XX
Celem pracy była analiza działalności promocyjnej przedsiębiorstw nasiennych. Zakres czasowy badań obejmował rok 2012. Dane do pracy zostały zebrane na podstawie ankiety badawczej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż największą aktywność w obrębie promotion-mix wykazywały przedsiębiorstwa o największej rocznej sprzedaży nasion. Najpopularniejszą formą reklamy była reklama w prasie lokalnej i branżowej. Coraz większego znaczenia nabierał e-mailing. Ponadto większość badanych przedsiębiorstw przywiązywała duże wagą do sprzedaży osobistej. Duże znaczenie w pozyskiwaniu klientów, dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw, miało stosowanie rabatów za zakup materiału siewnego. Mniejszą uwagę w stosunku do pozostałych narzędzi promocji przywiązywano do public relations. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystycznych cech rynku dóbr przemysłowych, determinujących działania promocyjne podejmowane na tym rynku, oraz ukazanie zróżnicowanego znaczenia i zastosowania poszczególnych instrumentów promotion-mix w promocji dóbr produkcyjnych. Intencją autorki jest także omówienie roli, jaką odgrywa marketing bezpośredni na rynku dóbr przemysłowych. (fragment tekstu)
EN
Smaller quantity and better concentration of institutional buyers, professional character of institutional buying and complexity of industrial goods determine the choice of a communication channel and tools implemented for promotion of industrial goods. Personal communication and direct contacts with a client, i.e. interactions, dominate on the market of productive goods. The most important tool of promotion is personal sale but other tools of promotion, particularly advertising, have much smaller implementation on this market, though they cannot be totally neglected. They can essentially support personal selling and make it more effective. (original abstract)
XX
Specyfika działania tych organizacji powoduje złożoność przekazów komunikacyjnych. Muszą one być ukierunkowane na różnych odbiorców: zarówno aktualnych i potencjalnych klientów, jak i wszystkich tych, którzy w różny sposób wspomagają działalność organizacji, uwzględniać ich potrzeby i preferencje. Efektywna komunikacja marketingowa to klucz do sukcesu firmy, także organizacji pozarządowych, które funkcjonując w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, muszą walczyć zarówno o klientów-nabywców usług, jak i zainteresowanie oraz przychylność opinii publicznej, w tym zwłaszcza donatorów. (fragment tekstu)
EN
The necessity to communicate of enterprises, institutions and organisations with the environment is contemporarily an objective need. The marketing communication process participants are also non-governmental organisations using this purpose, as it results from the qualitative survey carried out in 2010, various tools of promotion-mix. (original abstract)
10
Content available remote Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit
84%
XX
W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje i podejścia do działań promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit, na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych. Przedstawiono tendencje zmian w kreowaniu zachowań organizacji niedochodowych. Następnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy organizacje te muszą używać instrumentów promocyjnych? Zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań w dwóch wybranych organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected concepts and approaches to the management of marketing communications in nonprofit organizations, on the example of chosen non-government organizations. The paper shows the change trends in the creation of nonprofit organizations' behaviors. Then the paper makes an attempt to answer the question whether nonprofit organizations have to use the promotional instruments. The paper also presents the findings of research carried out in selected organizations.(original abstract)
XX
Nieruchomości są produktami bardzo skomplikowanymi, nabywanymi rzadko i wymagającymi zaangażowania przez nabywcę (zarówno instytucjonalnego, jak i indywidualnego) dużych środków finansowych. Proces pozyskiwania informacji o ofercie, wartościowania i oceny wybranych obiektów, nauki niezbędnych elementów języka, którym posługuje się projekt budowlany, to etapy, podczas których konsumentowi lub nabywcy instytucjonalnemu towarzyszy pośrednik bądź przedstawiciel handlowy reprezentujący dewelopera. Komunikacja interpersonalna między tymi podmiotami jest warunkiem niezbędnym do sfinalizowania transakcji. W trakcie pierwszego kontaktu pośrednik lub przedstawiciel dewelopera powinien trafnie ocenić swego partnera, zakwalifikować go do odpowiedniego segmentu, a w efekcie -- doprowadzić do ponownego kontaktu, podczas którego mogą być przedstawione klientowi wybrane oferty. Ich prezentacja powinna zaowocować, nie zawsze od razu, decyzją o zakupie. Interpersonalna komunikacja marketingowa, którą steruje pośrednik, składa się z całej sekwencji działań o zróżnicowanych celach. Pierwszy z nich to nawiązanie relacji i wstępna identyfikacja potrzeb nabywcy, kolejny wiąże się z przekonaniem partnera do kontynuowania dialogu, następny zaś stanowi ciąg prezentacji odpowiednio opracowanych i dobranych materiałów graficznych, zakończony wizją lokalną. Zaprezentowany w artykule przegląd form komunikacji na rynku nieruchomości pozwala lepiej zrozumieć wdrażane na rynku nieruchomości programy promocyjne.(abstrakt oryginalny)
XX
Zarządzanie promocją na podstawie informacji rynkowych znacznie zwiększa efektywność działań firmy i pozwala zminimalizować ryzyko poniesienia kosztów błędnych decyzji. Badania marketingowe, będące podstawowym źródłem informacji, powinny być prowadzone w odniesieniu do promocji zarówno przed, w trakcie, jak i po przeprowadzonej kampanii. Najważniejsze decyzje w zakresie komunikowania się firmy z otoczeniem są związane z określeniem celu i adresata promocji, ustaleniem budżetu, wyborem form promocji i środków przekazu oraz oceną skuteczności przeprowadzonych działań. W opracowaniu zaprezentowano wykorzystanie badań marketingowych w procesie planowania, zastosowania i kontroli działalności promocyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Taking decisions based on information gained from systematically carried marketing researches is one of the conditions of marketing managed company. Proper information will let the company choose an adequate strategy of activity and reduce the risk of making false decisions. The author of the article present the use of marketing researches in process of planning, implementation and control of promotional activities of the company. The most important decisive problems in communication process are: - definition of the foals, the company wants to achieve, - definition of the target audience of the promotion, - settlement of different forms of promotion, deciding on the media and on the message, - valuation of the effectiveness of the promotional campaign. Proper information allow the company to plan promotion activities, avoid unnecessary costs and at the same time is one of the factors of marketing success of the company. (original abstract)
13
Content available remote Promotion mix w strategii promocji miasta
84%
XX
W niniejszym artykule poruszona została problematyka związana z promotion mix w odniesieniu do strategii promocji miasta. Na wstępie scharakteryzowane zostały teoretyczne aspekty promotion mix oraz zaprezentowane jego umiejscowienie w klasycznej kompozycji marketingowej. Następnie przedstawiono podstawowy zestaw elementów promotion mix - rozpisany na poszczególne narzędzia - dla Szklarskiej Poręby, wykorzystany w strategii promocji tego miasta. Z uwagi na uniwersalny charakter większości wyszczególnionych elementów mogą one zostać wykorzystane w przypadku działań promocyjnych innych miast. Zaprezentowano również przykładowe wady i zalety promotion mix, które mogą okazać się istotne w kontekście stosowania tej kompozycji środków w strategii promocji miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
The hereby article discusses problems related to promotion mix referring to the strategy of town promotion. First the author characterizes theoretical aspects of promotion mix and presents its positioning in the classical marketing composition. Next the basic set of promotion mix components is illustrated and divided according to particular tools with reference to Szklarska Poręba town, which was implemented in the strategy of this town promotion. Owing to universal nature of the majority of distinguished elements they may be applied in promotional activities performed by any other town. There are also presented examples of promotion mix advantages and disadvantages which may become significant in the context of applying such composition of resources in the strategy of town promotion. (original abstract)
XX
Komunikację rynkową definiuje się jako system przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, poprzez określone środki komunikowania. Do środków komunikowania zalicza się głównie instrumenty promocji. Jednak pojmowanie oraz przede wszystkim sposób kształtowania jakości usług daje przedsiębiorstwom usługowym możliwość stosowania środków wykraczających poza miesznkę promocyjną. Celem artykułu jest wskazanie szerokiego spekrtum możliwości przekazywania informacji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, które ma służyć kształtowaniu pożądanego poziomu jakości usługi handlowej.(fragment tekstu)
EN
According to the gap model customers' assessments of service quality result from a comparison of service expectations with actual performance. To assure desired service quality level market entities ought to minimize the difference between expectations and evaluations of the service. To reach this goal service providers can employ the vast range of communication tools. In the service sector not only the well known promotion - mix instruments but also the physical surroundings of the service (servicescape) and staff attitude toward customers can communicate unique features of given service Advertising as one of the promotion - mix instrument can be used to diminish customers' expectations, while servicescape and customer - staff interaction can boost customers' evaluation of service. (original abstract)
15
Content available remote Analiza działań promocyjnych Koszalina w latach 2008-2013
84%
XX
W artykule przedstawiono analizę działań promocyjnych podejmowanych przez miasto Koszalin w latach 2008-2013. Przedstawiono m.in. działania w ramach promocji gospodarczej miasta, a w szczególności promocji turystyki (m.in. wielkość nakładów finansowych przeznaczonych na promocję miasta w latach 2008-2013, przykłady wykorzystywanych instrumentów promocji, przykłady współpracy Koszalina z miastami partnerskimi). Część opracowania poświęcono ponadto analizie działań promocyjnych podejmowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, jako instytucji wspierającej działania miasta w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Outline of the contents: The present article covers an analysis of the promotional activities undertaken by the town of Koszalin in the years 2008-2013. Among others, activities were presented within the framework of the economic promotion of the town and, in particular, in relation to the promotion of tourism (including the quantity of financial expenditures for the promotion of the town in the years 2008-2013, examples of the instruments of promotion used, examples of the cooperation of Koszalin with partner towns). A part of the study was devoted to an analysis of the promotional activities undertaken by the Central Pomeranian Districts and Communes Association as an institution that supports the town's activities of in this area. (original abstract)
XX
Zrównoważona promocja jest częścią zrównoważonego marketingu, zaliczanego do młodego, dopiero kształtującego się obszaru wiedzy, zwanego sustainable science. Za jej pośrednictwem organizacja osiąga swoje cele marketingowe z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Charakterystyczną cechą zrównoważonej promocji jest podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju zarówno środków, jak również form i treści przekazów promocyjnych. Źródłem tych przekazów jest reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i promocja osobista w procesach sprzedaży. Zrównoważona promocja stanowi odpowiedź na pogarszający się stan zdrowia naszej planety, spowodowany ciągłym wzrostem zagrożeń ekologicznych i społecznych; przyczynia się do równoważenia potrzeb międzypokoleniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable promotion is a part of sustainable marketing belonging to the young, just emerging area of knowledge called sustainable science. Through it, an organization achieves its marketing goals with regard to the principles of sustainable development. A characteristic feature of sustainable promotion is a selection of its means as well as both the forms and content of promotional messages according to the principles of sustainable development. The source of these messages is advertising, direct marketing, sales promotion, public relations and promotion in the process of personal selling. Sustainable promotion is the response to the bad state of health of our planet due to the continuing growth of the environmental and social threats and it helps to balance the intergenerational needs. (original abstract)
XX
Sprawozdawczość finansowa stanowi integralną część rachunkowości finansowej. Jest wynikiem procesu przetwarzania danych w systemie informacyjnym rachunkowości. Końcowy efekt tych działań - sprawozdanie finansowe prezentuje informacje uzyskane w wyniku ciągłego i rzetelnego gromadzenia danych w określonym okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie finansowe przedstawia różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, charakteryzujące sytuację finansową, majątkową i wynikową podmiotu gospodarczego. Informacje generowane przez sprawozdawczość mogą być wykorzystywane na potrzeby działalności promocyjnej przedsiębiorstwa. Standardowy koszyk promotion mix powinien być uzupełniany o elementy umożliwiające wsparcie klasycznych instrumentów promocji. Jednym z nich jest niewątpliwie sprawozdawczość, zapewniająca generowanie spójnej bazy informacyjnej o sytuacji przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia sprawozdawczości w generowaniu informacji na potrzeby działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie istota sprawozdawczości, jej miejsce w systemie rachunkowości oraz możliwości zastosowania informacji przez nią generowanych w działalności marketingowej jednostki gospodarczej.
EN
A crucial role of a financial reporting as an intcgral part of accountancy is to generate information about financial status of (he company. That information can be used to support promotion activity. Using the financial reporting in marketing is a result of searching alternative instruments which may develop a traditional promotion mix. The financial accountancy connects the company with its environment. A proper application of the financial reporting in promotion may bring significant benefits without incurring additional costs.(original abstract)
XX
Postępujące procesy globalizacji rynków oraz wzrost liczby mieszkańców Ziemi niosą ze sobą pewne zagrożenia przejawiające się w degradacji środowiska naturalnego oraz przyczyniają się do powstawania problemów społecznych, np. głodu Z tego powodu między innymi należy podjąć dyskusję na temat wdrożenia rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego marketingu, w tym zrównoważonej komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest przybliżenie istoty i znaczenia zrównoważonej komunikacji marketingowej w działalności przedsiębiorstw poprzez stosowanie środków i form przekazu uwzględniających aspekty środowiskowe i społeczne. Artykuł stanowi inspirację do dalszej dyskusji i poszukiwania takich rozwiązań, które będą zapewniały ochronę ekosystemu oraz ludzi przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści finansowych przedsiębiorstwom. (abstrakt oryginalny)
EN
The ongoing process of globalization of markets and the growth of the world's population carry some risks manifested in the degradation of the environment and they contribute to the formation of social problems such as, for example hunger. For this reason, among others, one should engage in discussion on the issue of implementation of solutions in the field of sustainable development and sustainable marketing, including sustainable marketing communications. The aim of this article is to bring closer the issue and importance of sustainable marketing communications in business operations through the use of means and forms of communication taking into account the environmental and social aspects. The article is an inspiration for further debate and search for solutions that will ensure the protection of the ecosystem and people while providing financial benefits to companies. (original abstract)
19
Content available remote Sponsoring - czyżby 5 element promocji-mix?
84%
XX
W artykule omówiono znaczenie sponsoringu. Przedstawiono sposoby i rodzaje sponsoringu. Wskazano na korzyści wynikające ze sponsoringu co zdaniem autorki powoduje, że można uznać go za 5 element promocji-mix. (abstrakt oryginalny)
EN
The article points out the meaning of sponsoring. It also presents the ways and types of sponsoring, as well as the benefits from applying the sponsorship. According to the author sponsorship seems to become the 5th element of promotion-mix. (original abstract)
XX
Każde przedsiębiorstwo handlowe, rozpoczynając działalność promocyjną, staje przed dylematem wyboru stosowanych instrumentów promocji, tworzących promotion-mix. Wspomagającą rolę odgrywają strategie merchandisingowe, będące wyrazem optymalnej prezentacji towarów w sposób umożliwiający nawiązanie skutecznej komunikacji z nabywcami.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.