Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protectionism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this paper is to present selected experiences of European Union trade liberalization, impact of globalization on vulnerable sectors of the EU. Many such experiences are discussed. Central Asian countries must consider vast amount of data, sector-specific information and aspects and still it will not be easy to say that pursued liberalization is the good direction to a wealthier nation with healthy regions, richer citizens and higher tax income for government. We start with brief introduction discussing primary motivation for European liberalization, then we focus on review selected literature sources, concluding that liberalization in general is a good thing and that there is very high probability of success but no guarantees can be drawn as every country is very specific and all policies must be pursued with high degree of attention and thorough analysis. Based on good EU examples of BFTA and CEFTA we recommend considering multilateral free trade agreement within CIS free trade area.
EN
The purpose of this article as a contribution to the narrative of search for sectoral legacy of the League of Nations, is to trace change and continuity of the international trade order from the perspective of historical institutionalism. The starting point of the study is a rejection of a widely accepted assumption, according to which this order was shaped after World War II in the aftermath of the so-called critical moment, i.e. an exogenous decision or event, that interrupts relatively long periods of stability and sets institutions on a specific path of development. Instead of looking for "critical moments" the author of the article suggests an alternative explanation of institutional change. Referring to the events and decisions of 1925-1929, including the provisions of the international economic conference in Geneva (1927), and taking into account the agency of the League of Nations, he argues that the foundations of the post-war trade order and the pattern of institutional development resulted from gradual institutional changes (incrementalism) determined by endogenous phenomena and factors.
EN
The seven-year period to adapt internal law to EU regulations was given to new Member States on 1 May 2004 and ended in 2011. The highly-developed western states, fearing that their internal markets in fields such as transport services may be threatened, adopted a number of new regulations. Regulation (EC) No. 1072/2009 of the European Parliament is on common rules for access to the international road-haulage market, and despite introducing numerous restrictions, was to regulate cabotage operations in all Member States. However, the protection of each State’s own interests proved more important than the integrity of the Community and therefore some of the states, including Germany, have introduced severe limitations for foreign carriers, forcing them to observe the Minimum Wage Act (MiLoG).
EN
The process of the convergence and intensification of interdependencies of individual states is the main trend of the world economy. There has been an increase in scientific and practical interest in international economic integration lately. The authors overview and summarize the theoretical background, main trends and key areas in the field of international economic integration. The most significant regional international agreements are defined.
EN
The current slowdown in international trade, apparently linked only to the pandemic crisis, actually has its roots in the long economic and financial crisis that began in 2007, which has stimulated economic nationalism and the adoption of neoprotectionist policies for more than ten years. Even if the prevailing narrative, also in the academic field, continues to be that of “globalization”, those policies, implemented by large areas and major world powers, have caused a long phase of “de-globalization”, characterized by the renewed use of the modern border to enclose economies. Productive and trading blocs and major powers have tried with the closure to make political and economic spaces (separated by the timid rebirth of globalization at the end of the bipolar period) coincide again. This has had serious consequences for developing regions and “emerging countries”, which have seen their political and economic stagnation worsen, with new dangers for global stability. The contemporary geo-economy is now facing closed and counterbalanced “super-regions”, which are regionalizing and redesigning the overall geo-economic balance of the planet.
PL
Obecne spowolnienie w handlu międzynarodowym, pozornie tylko związane z kryzysem pandemicznym, w rzeczywistości ma swoje korzenie w długim kryzysie gospodarczym i finansowym, który rozpoczął się już w 2007 r. Kryzys ten od kilkunastu lat przyczynia się do stymulowania nacjonalizmu gospodarczego i przyjmowania przez poszczególne państwa polityki neoprotekcjonistycznej. Nawet jeśli w debacie publicznej, również na polu akademickim, nadal dominuje tematyka “globalizacji”, główne mocarstwa światowe oraz regionalne organizacje gospodarcze poprzez wdrażanie polityki neoprotekcjonistycznej, doprowadziły do długotrwałej fazy „deglobalizacji”. Charakteryzuje się ona tendencją do wykorzystania granic politycznych w celu zamknięcia gospodarek. Regionalne bloki handlowe oraz główne mocarstwa próbowały w ten sposób odwrócić tendencję globalizacyjną, jaka miała miejsce w okresie u schyłku okresu gospodarki dwubiegunowej. Miało to poważne konsekwencje dla regionów rozwijających się i „gospodarek wschodzących”, w których stagnacja polityczna i gospodarcza pogłębiła się, rodząc nowe zagrożenia dla globalnej stabilności. We współczesnej geografii rozwoju głównymi podmiotami stały się obecnie względnie zamknięte i zrównoważone „superregiony”, których pojawienie się oznacza przeprojektowanie ogólnej równowagi geoekonomicznej świata.
6
Content available Current Trends in Foreign Trade Theory and Policy
75%
EN
In this research work, Author focus on the current analysis trends in foreign trade theory and policy. Accordance with the foreign trade policy theory further trade liberalisation and improved framework policies would increase trade and promote growth. It must be emphasized that openness to trade is associated with higher incomes and growth and there is the need for new approaches to trade cooperation in light of the forces that are currently re-shaping international business. What indicates the importance and innovativeness of the research is the presentation of the new models of the foreign trade policy and trade interests. First of all, it must underline that in the new theoretical terms in demand for trade policy very important is factor specificity. The low specificity of factors means that factor returns are equalized throughout a region’s economy. On the other hand, some factors are stuck in their present uses; therefore, factor returns are not equalized throughout a region’s economy but are industry specific. The main objective of the research task is to give a comprehensive analysis of current trends in foreign trade theory and policy and in particular models of foreign trade policy, trade interests indicated by export orientation and import sensitivity, foreign trade policy in different types of authoritarian regimes, protectionist pressures in different political system, the level of protectionist pressures, the tendencies to bilateralism in the foreign trade policy. It should be stressed that free trade in itself is not responsible for economic growth, but more significant are the determining macroeconomic stability and increasing investment.
PL
Pytania badawcze omawiane w tym artykule dotyczą tego, czy umowa o wolnym handlu UE z Japonią może być rozwiązaniem korzystnym dla obu stron, czy też wygrana jednej strony oznacza przegraną drugiej, a także analizuje powody, dla których obie strony zawierają umowę o wolnym handlu i które gałęzie przemysłu w obu krajach mogą na niej najwięcej skorzystać. Ostatnią kwestią jest to, jak oszacować wpływ tego porozumienia na globalną gospodarkę. Teza artykułu głosi, że umowa o wolnym handlu może zmniejszyć protekcjonizm handlowy i w długoterminowej perspektywie przynieść stronom dynamicznej grupy handlowej większe korzyści gospodarcze niż protekcjonizm. Metodologia badań polega na wykorzystaniu analizy przekrojowej w oparciu o dane statystyczne i zebrane informacje, a także analizę polityki handlowej. Dodatkowo zastosowano krytyczną analizę literatury i analizę wnioskowania. W wyniku badań stwierdzono, że umowa o wolnym handlu pomiędzy UE i Japonią może generować dodatkowy wzrost PKB na poziomie około 0,76 procent w UE i około 0,29 w Japonii rocznie przez następne dziesięć lat. Ponadto tworzy nowe miejsca pracy dla obu stron. Chociaż umowa o wolnym handlu UE z Japonią może spowodować pewne straty, szczególnie w gospodarkach Azji Wschodniej, takich jak Korea Południowa, Chiny i Tajwan, ich łączna kwota jest szacowana na bardzo niskim poziomie. W globalnej gospodarce umowa o wolnym handlu UE z Japonią może generować znacznie większe zyski niż straty. Oznacza to, że jeśli umowa ta wejdzie w życie będzie korzystna nie tylko dla jej sygnatariuszy – UE i Japonii – ale także dla całej gospodarki światowej.
EN
The research questions of the paper are whether the EU Japan FTA can be a win-win approach or win-lose approach? Moreover what are reasons for the two parties to complete the FTA and which industrial sectors can be mostly profited in both parties? Last, but not least how to estimate impacts on the global economy? The hypotheses are FTA can reduce trade protectionism, and the former can generate more economic benefits to the participating countries than latter in the long term based on the trade dynamic group. The research methodology is to use cross sectional analysis based on statistic data and information collection as well as trade policy analysis. Additionally, critical analysis of literature and inference analysis are employed. The conclusion of the research is that the EU Japan FTA can generate about 0.76 percent GDP growth to the EU and about 0.29 percent GDP growth to Japan additionally per year next ten years long. Furthermore, it also creates new employment in both parties. Although the EU Japan FTA can create some looser particularly in East Asian economies such as South Korea, China, and Taiwan, their total amount is estimated as very low. In the global economy, the EU Japan FTA can generate much larger gains than lost. As a result, it is not only a win-win approach for the EU and Japan, but also for the whole global economy if it enters into force.
EN
The article deals with the new phenomenon on the EU market, which has been the so-called dual food quality. This issue was the subject of many meetings and discussions, both at the level of individual EU countries and at the forum of the main EU bodies (Parliament, Council and Commission). New legal regulations were introduced, food inspections and tests are carried out in terms of its quality, and in principle its qualitative differentiation in individual Member States. The article attempts to assess to what extent this is a real economic and market problem, and to what extent the activities aimed at introducing new forms of state protectionism in the field of production and trade in food on the common market, i.e. the part of the market that is the most covered by harmonized EU law.
PL
Artykuł dotyczy nowego zjawiska na rynku unijnym, jakim od kilku lat jest tzw. podwójna jakość żywności. Zagadnienie to stało się przedmiotem wielu spotkań i dyskusji, tak na szczeblu poszczególnych krajów unijnych, jak i na forum głównych organów UE (Parlament, Rada i Komisja). Wprowadzono nowe uregulowania prawne, prowadzone są kontrole oraz badania żywności w zakresie jej jakości, a w zasadzie jej jakościowego zróżnicowania w poszczególnych krajach członkowskich. W artkule podjęto próbę oceny, na ile jest to rzeczywisty problem gospodarczy i rynkowy, a na ile działania zmierzające do wprowadzenia na wspólnym rynku nowych form protekcjonizmu państwowego w zakresie produkcji i obrotu żywnością, a więc tej części rynku, która i tak jest w największym stopniu objęta zharmonizowanym prawem unijnym.
9
Content available The External Component of National Economic Security
71%
PL
Celem pracy jest określenie wpływu handlu zagranicznego na kształtowanie się bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Przemiany zachodzące w światowym rozwoju gospodarczym, degradacja światowego otoczenia finansowego i narastające napięcia geopolityczne potęgują podstawowe zagrożenia dla rozwoju światowej gospodarki w obecnych warunkach. W związku z tym rządy aktywnie wykorzystują szeroką gamę narzędzi w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego i odpowiedniego poziomu konkurencyjności swoich gospodarek, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, co jest istotne dla badania zewnętrznego komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Aby osiągnąć cel posłużono się ogólnymi metodami naukowymi i specyficznymi metodami badawczymi, takimi jak: metoda analizy, abstrakcji i syntezy (w badaniu protekcjonizmu jako polityki i praktyki oraz instrumentów neo-protekcjonizmu); metoda klasyfikacji i uogólnienia (w celu usystematyzowania form protekcjonizmu i neo-protekcjonizmu); oraz metody ekonomiczne i statystyczne (ocena wpływu handlu zagranicznego na rozwój bezpieczeństwa gospodarczego kraju). Wykazano, że nasilenie się zagrożeń dla rozwoju gospodarki światowej doprowadziło do transformacji polityk handlowych i zmian w stosowaniu instrumentów regulacji handlu zagranicznego, co wpływa na bezpieczeństwo gospodarcze krajów będące istotnym składnikiem ich bezpieczeństwa narodowego. Przeanalizowano nowoczesne instrumentarium polityki handlowej i gospodarczej, z którego korzystają państwa w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Przeprowadzono analizę porównawczą rozwoju handlu zagranicznego UE i Ukrainy oraz określono cechy wpływu komponentu handlu zagranicznego na kształtowanie się bezpieczeństwa gospodarczego. Wykazano, że w warunkach światowego kryzysu gospodarczego rozprzestrzeniały się ukryte formy protekcjonizmu, który jest stosowany na różnych poziomach polityki gospodarczej (globalnym, regionalnym, krajowym). Zaproponowano systematyzację specyficznych cech i form neo-protekcjonizmu, które odróżniają go od protekcjonizmu. Udowodniono, że procesy globalne skłaniają rządy krajowe do wprowadzania działań deregulacyjnych i poprawy jakości instytucji, a z drugiej strony regulacja gospodarki przyczynia się do rozprzestrzeniania się korupcji i rozrostu szarej strefy w gospodarkach narodowych.
EN
The purpose of this paper is to determine the impact of the foreign trade component on the formation of national economic security. Transformations occurring in the world’s economic development, the deterioration of the global financial environment, and increasing geopolitical tensions have intensified the main risks to the development of the global economy in today’s conditions. Therefore, national governments are actively using a wide range of tools to ensure economic growth and the appropriate level of competitiveness of their respective economies while ensuring national security, which is relevant for the study of the external component of national economic security. To achieve the aim, general scientific and specific research methods are used, such as methods of analysis, abstraction and synthesis (in the study of protectionism as a policy and practice, instruments of neo-protectionism); methods of classification and systematic generalization (to systematize the forms of protectionism and neo-protectionism); economic and statistical methods (to assess the impact of foreign trade on the development of national economic security). It is demonstrated that the intensification of the risks to the development of the global economy has led to the transformation of trade policies, changes in the use of foreign trade regulation instruments, which affects the economic security of various countries as a major component of their national security. The modern trade and economic policy toolbox used by various countries to ensure national security is analyzed. A comparative analysis of the development of foreign trade of the EU and Ukraine has been carried out, and the features of the influence of the foreign trade component on the formation of economic security have been determined. It is demonstrated that, in the conditions of a global economic crisis, hidden forms of protectionism implemented at various levels of economic policy (global, regional, national), have spread. A classification of specific features and forms of neo-protectionism, that distinguish it from protectionism, is proposed. It is substantiated that global processes encourage national governments to implement deregulatory measures and improve the quality of institutions, while regulated economies contribute to the spread of corruption and grey areas in national economies.
10
Content available Poland and the Comecon – EEC relations
71%
PL
Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie długiego i skomplikowanego procesu nawiązania stosunków pomiędzy RWPG a EWG i wypracowania oczekiwanych stosunków handlowych pomiędzy podmiotami. W artykule zaprezentowano również stanowisko Polski wobec EWG, która będąc członkiem RWPG nie mogła zrezygnować z pryncypiów państw socjalistycznych. Z biegiem czasu w różny sposób dążyła do rozwijania współpracy z EWG, zdając sobie sprawę, że tylko tą drogą może zahamować regres gospodarki polskiej i w dalszej konsekwencji wpłynąć pozytywnie na nastroje w społeczeństwie polskim.
EN
The main aim of this paper is to present the long and complicated process of establishing contacts between Comecon and the EEC and developing their trade relations. The paper also discusses the Polish attitude to the EEC at a time when Poland – as a member of Comecon – could not reject the principles that guided socialist states. As time went by, Poland sought different methods to develop its collaboration with the EEC, as it realized that this was the only way to avert the downturn of Polish economy, thereby exerting a positive impact on the attitude of Polish society in the long run.
EN
The concern of this paper is to critique the political conception of nationalism as a theory of the nation-state. The basic point of the critique is that when the interests of the nation and the principles of the state coincide there emerges a fierce sense of national identity which endangers moral indifference to outsiders, the people within and outside the national boundary, without remorse. Here the attempt to uphold national identity is something more than nationhood. Besides involving territorial identity, common language, custom and culture essential to the idea of a “nation,” it also upholds the consciousness of these as determining separate rights and allegiances, the idea of attachment to a nation and its interests. Such a consciousness can emerge only on the adoption of certain populist ideas such as racism, ethnicity and even such popular elusive myths as the “greatness” of a nation, the urge for the maintenance of “national character,” etc. Such “nationalist xenophobia” leads to the intensification of the distinction between the “own” and the “other,” “national” and the “alien,” the “citizen” and the “migrant” leading to “ethnic disharmony,” “colour bias,” hatred and suspicion of persons with whom one has lived closely as neighbours for decades. The most popular is the economic discourse of the “migrants” putting the “nationals” out of work. All this has its toll on multi-culturalism and humanitarian concerns. Many affluent nations have become cold to human misery, suffering and deaths from wars, terrorism, acute poverty, political persecution, environmental degradation, etc. This has created an “existential” crisis for millions of people on earth. Hence, the paper visualizes that some form of universalism should be revived against extreme individualism of nation-states to envisage the beginning of a new era stronger in the pursuit of justice and more secure in the quest of peace, an era in which nations of the world can prosper and live in harmony. In developing the critique of the nation-state, this paper has dwelt on the views of Rabindranath Tagore on nationalism and those of Hannah Arendt on the fusion of the state and the nation.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dorobku w zakresie finansów publicznych XIX-wiecznej niemieckiej myśli ekonomicznej: tzw. ekonomii narodowej oraz starszej i młodszej szkoły historycznej. Nurty te, definiowane często w literaturze przedmiotu jako heterodoksyjne, były istotnie w dużej mierze przeciwstawne dominującej wówczas klasycznej ortodoksji ekonomicznej, wywodzącej się głównie z Wielkiej Brytanii. Klasyczna myśl ekonomiczna stosunkowo mało uwagi poświęcała zagadnieniom z zakresu finansów publicznych, w przekonaniu, że ich gestor – państwo nie powinno odgrywać w gospodarce rynkowej (ex definitione prywatnej) znaczącej aktywnej roli. Wprawdzie nie wszyscy klasycy i nie zawsze sprowadzali tę rolę wyłącznie do – jak uparcie utrzymują popularne podręczniki – funkcji „stróża nocnego”, to jednak dopiero wymienione kierunki ekonomii niemieckiej diametralnie odmieniły postrzeganie państwa i jego instytucji w odniesieniu do gospodarki. W ramach tych nurtów ekonomii, które nieprzypadkowo pojawiły się właśnie w zapóźnionych ekonomicznie krajach niemieckich, zaczęło państwo, jego instytucje, a siłą rzeczy także cały obszar administracyjno- gospodarczy, który stopniowo wyodrębnił się jako domena finansów publicznych, nie tylko doceniać, ale wręcz uznawać za decydujący czynnik rozwoju gospodarczego.
EN
The aim of the article is to describe the output of German economic thought of the 19th century, that is List’s “national economics” and the both historical schools, to the field of the public finance. Those economic schools, very often defined as heterodox ones, were opposed against the classical economic orthodoxy, stemming mainly from Great Britain. The classical economic thought paid relatively little attention to the public finance, taking into account its belief that the state should not play a significant active role in the market economy (ex definitione private one). However, not all the classics and not always understood this role as the “night-watchman” activity (as popular manuals still maintain), but only the schools mentioned above radically changed the opinion on the real role of the state in economic development. And it was not an accident that it happened just in underdeveloped at that time German territories. Those territories needed an active state, its institutions and all that area which step by step became the public finance domain to promote their development. And exactly for that reason many German social thinkers started to appreciate the state as the crucial factor in the process of economic development.
EN
Dynamic changes occurring in the structure of world economy are reflected in the activities of particular countries which, owing to the multilateral negotiations stalemate, have been searching for alternative opportunities to access other markets. The analysis of the transformations which have taken place clearly indicates that new trends in world trade have emerged, which is manifested, among other things, by concluding new RTAs, among which the mega-regional trade blocs (MRTAs) are of paramount importance to world economy. This certainly included the TPP, which had been subject to negotiations by 12 countries at various levels of economic development. As a result of the increasingly protectionist measures taken by President Trump, the U.S., which had been a key player of the TPP, withdrew from the agreement. However, taking into account the significance of the TPP, both for its individual members, as well as world economy, the remaining 11 members decided to reactivate the agreement without its key partner since it is collectively regarded as the driving force for the regional economic integration. Thus, the resumption of the transpacific trade deal under the name Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is pivotal from the perspective of its member states, the Asia-Pacific region, as well as world economy. It is particularly important since the success of the agreement will determine who will be deciding on the rules of trade not only in the region but even in global economy.
PL
Dynamiczne zmiany zachodzące w strukturze gospodarki światowej znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach poszczególnych państw, które – w związku z kryzysem na forum negocjacji wielostronnych – poszukują alternatywnych możliwości korzystniejszego dostępu do innych rynków. Analiza zachodzących zmian jednoznacznie wskazuje, że pojawiły się nowe trendy w handlu światowym, co przejawia się m.in. w tworzeniu kolejnych regionalnych umów handlowych (RTAs), z których mega-regionalne bloki handlowe (MRTAs) są szczególnie istotne dla gospodarki światowej. Do takich bez wątpienia należało TPP, które było negocjowane przez 12 państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. W efekcie narastających działań protekcjonistycznych Trumpa, USA – członek o kluczowym znaczeniu – wycofały się z porozumienia. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie TPP zarówno dla poszczególnych członków, jak i gospodarki światowej, pozostałych 11 państw zdecydowało o jego reaktywacji bez kluczowego partnera, uważając porozumienie za szczególną siłę napędową regionalnej integracji gospodarczej. Dlatego też wznowienie porozumienia transpacyficznego pod nazwą Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) jest tak istotne zarówno z punktu widzenia jego uczestników, regionu Azji Pacyfiku, jak i gospodarki światowej. Od sukcesu tej umowy może bowiem zależeć, kto będzie decydował o regułach handlu w regionie, a w nawet gospodarce globalnej.
14
63%
EN
Analyzing the evolution of traditional determinants of the French foreign policy, one can state that the greatest change in the period of the Fifth Republic is related to Paris involvement in the European integration process. It is confirmed by an analysis of all the other determinants discussed in the presented article. Their evolution was motivated by the progress of the European integration process. French perception of sovereignty and independence is mainly affected by a division of competence between various levels of power (regions, countries, supranational bodies), which changed along with subsequent EU treaty reforms. State security issues to an increasingly large degree are being discussed at the EU level within the developing European Defense and Security Policy and border protection policy. France tried to impose its power ambitions onto Europe by promoting the concept of Europe-puissance. Persistence of the étatisme tradition in the French foreign policy was increasingly subjected to France’s effectiveness in forcing through French ideas on the further development of the Common Market. Colonial heritage of the Fifth Republic’s foreign policy manifests itself in propagating southern dimension of the EU neighborhood policy. The European Union that affirms the role of human rights and offers humanitarian and development aid is indeed an extension of French universalist ambitions. Egalitarianism reflected itself in the French contribution to the EU budget where France’s payments were larger than the amount of money obtained from it in the end. Finally, the opposite elitist legacy manifested itself constantly in France’s desire to remain not only in the mainstream of the European integration, but also in its attempts to shape it as one of the EU leading countries, while not excluding institutional arrangements enabling more differentiated integration of uniting Europe. The above mentioned examples prove that despite discontent with regard to progress and trends in the development of the European integration, often voiced in France, it is of utmost importance for that country. France is contributing to the functioning of its diplomacy while taking advantage of new possibilities and financial or institutional instruments that the EU membership guarantees. This factor, in return, contributes to gradual shift of the French foreign policy through the change of its determinants. One can find out how strong and irreversible this tendency is while observing the struggles being made with the negative impact of the economic crisis and global challenges piling up in front of Europe.
Prawo
|
2019
|
nr 329
381 - 390
PL
Artykuł skupia się na ochronie sektorów strategicznych. Głównym celem, który stawia sobie autor, jest wskazanie różnicy pomiędzy protekcjonizmem jako doktryną ekonomiczną a uzasadnioną ochroną kluczowych sektorów gospodarki z perspektywy funkcjonowania państwa. Na początku tekstu przedstawiona jest obecna sytuacja na arenie międzynarodowej, która jest punktem wyjścia do rozważenia ograniczeń handlu i inwestycji wprowadzanych w systemach prawnych USA, Chin oraz państw członkowskich UE. Autor tekstu podkreśla znaczenie definicji pojęć, takich jak protekcjonizm, sektor strategiczny oraz osoba zagraniczna. Główna część tekstu dotyczy obowiązujących już regulacji, w szczególności nowych instrumentów prawnych, które wymienione państwa wprowadziły w ostatnim okresie.
EN
The article focuses on protecting strategic assets from being acquired by foreign capital. The main idea of the article is to differentiate protectionism as an economic doctrine from the legitimate protection of vital sectors of the economy from the perspective of state functioning. The article begins with a short introduction of the current state of international relations, which gives grounds to discuss the limitations of investment and trade introduced within the legal systems of the USA, China, and member states of the EU. The author stresses the importance of defining phrases like protectionism, strategic sectors and foreign persons. The main part of the text focuses on currently effective regulations, as well as legal instruments that have been recently introduced by the above-mentioned countries.
EN
The main goal of this article is to present to the European reader the implications of the crisis of the Chinese banking system, which peaked in August 2015, and triggered a period of high volatility in the U.S. stock market. As a result, trade relations between China and the U.S. have deteriorated, which raises the question of whether the Chinese economic system will implode and contribute to the global crisis, or whether it can be controlled by Beijing? The article assumes two things: that subsidies are at the core of U.S. criticism of Chinese trade priorities; and that to understand recent American-Chinese trade conflicts, we must first review the more general issue of American attitudes towards the subsidizing practices of non-market economies. The article will conclude with the observation that, in discussing the obvious points that China needs more market-oriented reforms and should be more open to U.S. trade priorities, we may overlook some other more important problems, such as differences in the business cultures of both countries. So, rather than forcing uncertain compromises, American and Chinese trade experts must develop better problem solving skills and discuss new fields of collaboration.
PL
Zharmonizowane prawo Unii Europejskiej ma za zadanie ochronę interesów konsumenta i producenta w zakre-sie uczciwego obrotu żywnością. W I części artykułu omówione zostały przepisy dotyczące prawa konsumentów do informacji o produkcie, gwarancji jakościowych oraz reklamacji towarów z wadami. W drugiej części artykułu, która ukaże się w numerze 4 '98 omówione zostaną zasady ochrony nazewnictwa geograficznego i specyficzności produktów spożywczych oraz zagadnienia ochrony własności intelektualnej producentów żywności, wprowadzania do praktyki produkcyjnej nowych rozwiązań technicznych i postępu wiedzy oraz przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i protekcjonizmowi. Przedstawione też zostaną wnioski dotyczące preferowanego sposobu wdrażania tych rozwiązań do przepisów obowiązujących w naszym kraju.
EN
The task of the harmonized EU law is to protect the consumer's and producer' s rights in the field of food fair trade. In the paper the regulations in the area of providing the consumer with information about product, quality guarantee and complaint the defected product are described as well as the principles of protection of geographical names and specificity of food products. The other points discussed are protection of the intellectual property of the producer, introducing new technical solutions and science advances into industrial practice and counteraction to monopolistic practices and protectionism. The conclusions related to the preferred way of introducing the solutions into regulations being in force in our country are presented.
EN
American-Chinese relations in the first year of Donald Trump’s presidency were characterized by a fundamental reevaluation of Washington’s policy towards Beijing. The protectionist slogan “America First”, clearly contrasted with the attempts of the People’s Republic of China to put forward its own global narrative of economic openness, and the US’s withdrawal from multilateral agreements were counterbalanced by the Chinese authorities putting forward their own multilateral projects. In comparison with the presidency of Barack Obama, who advocated the “pivot to Asia”, the first twelve months of Trump’s tenure in the White House were characterized by a fundamental change of priorities in foreign policy towards China, based on confrontational rhetoric and growing assertiveness of the economic agenda.
PL
Stosunki amerykańsko-chińskie w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa były okresem gwałtownego przewartościowania polityki Waszyngtonu wobec Pekinu. Protekcjonistyczne hasło „America First” kontrastowało wyraźnie z próbą narzucania przez Chińską Republikę Ludową globalnej narracji otwartości gospodarczej, a wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z porozumień wielostronnych zaczęły dyskontować władze Chin, wysuwając własne projekty multilateralne. W porównaniu z prezydenturą Baracka Obamy, postulującego „zwrot ku Azji” (pivot to Asia), pierwszych dwanaście miesięcy rządów jego następcy w Białym Domu charakteryzowała wyraźna zmiana priorytetów w polityce wobec Chin w oparciu o konfrontacyjną retorykę i rosnącą asertywność w kwestiach gospodarczych.
PL
Bezpieczeństwo ekonomiczne przez zbyt długi czas stanowiło zaniedbany aspekt bezpieczeństwa narodowego. Stąd też autor pragnie wyjaśnić dlaczego tak było, oraz podkreślić istnienie różnic w rozumieniu kategorii bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (national economic security), m.in. głównie w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego. Główna teza artykułu brzmi: kraje wysoko rozwinięte, dominujące w gospodarce światowej, stosują podwójne standardy w swej polityce w stosunku do krajów na niższym poziomie, gdy dochodzi w praktyce do interpretacji kategorii bezpieczeństwo ekonomiczne, czy gałęzie strategiczne. W naszej polityce gospodarczej nie możemy się na powyższe fakty zgadzać. Niezbędna jest zatem istotna korekta naszej polityki bezpieczeństwa narodowego w kierunku sprecyzowania listy sektorów/gałęzi strategicznych oraz ustanowienia bardziej skutecznych instytucji i narzędzi chroniących je przed wrogimi przejęciami stanowiącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
EN
The author of the paper presents the arguments showing that for too many years after the second world war the issue of economic security of the states remained a neglected dimension of national security. The recent more and more integrated global economy, the end of the cold war, the growing number of acquisitions and takeovers by companies from developing countries spurred renewed interest in national security issues also in the developed OECD countries. The problem however is that those countries, using their political and economic power, apply double standards in their relations with relatively weaker and poorer emerging economies. They try to persuade them to open their borders for foreign investments, and selling their natural resources and strategic industries. On the other hand however, more and more often they use discriminatory practices to restrict foreigners from investing in sectors of their economy, that they consider being important to national security.
20
Content available remote Ekoprotekcjonizm
63%
EN
Despite increasing environmental degradation, some countries still try to attract international business by lowering domestic eco-standards. In countries where tougher environ-mental standards were voluntarily adopted, domestic industries claim that eco-policy has a negative impact on their profitability and international competitiveness. To compensate these effects, governments are compelled to introduce protectionist elements into environ-mental regulations. Comparing eco-dumping with green protectionism the natural question is if rational anti-dumping remedies under Article VI of the GATT may be the second-best policy for addressing global environmental problems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.