Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyniki pomiarow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W podjętym zakresie badań autorka publikacji analizuje wpływ pola elek-tromagnetycznego zakresu niejonizującego, na wyniki geodezyjnych pomiarów z wykorzystaniem technik satelitarnych pozyskiwania danych. Publikacja ta stanowi pierwszy z cyklu artykułów tematycznie związanych z tym zagadnieniem, które będą publikowane w najbliższym czasie.Pomiar testowy, którego wyniki są przedmiotem niniejszej publikacji, zre-alizowano w bliskiej odległości apowietrznych linii elektroenergetycznych wyso-kiego i średniego napięcia. W związku z aktywnością tej linii (przepływem prądu) - z całą pewnością można stwierdzić, że badania przeprowadzono w zasięgu działania silnego strumienia fali elektromagnetycznej. Prace terenowe poprzedzone zostały wywiadem terenowym, który składał się z wielu czynności, mających na celu wybór optymalnego miejsca założenia bazy pomiarowej. Do pomiaru tachimetrycznego punktów bazy wykorzystano następujące instrumenty: Topcon GTS 211D i South NTS 325. Obserwacje satelitarne metodą RTK, były możliwe dzięki zestawowi pomiarowemu firmy Topcon w skład, którego wchodził odbiornik GPS GR-3. Dane z pomiarów opracowane zostały z wykorzystaniem programu WinKalk oraz arkuszy kalkulacyjnych.Efektem finalnym przeprowadzonych prac było porównanie uśrednionych współrzędnych z pomiarów RTK i pomiarów tachimetrem. Uzyskano w ten sposób odchyłki dx, dy i dz. Zestawiono je dla wszystkich punktów łącznie w tabeli 1.
EN
In the paper author take into consideration the impact of electromagnetic field to the results of geodetic measurements using the techniques of satellite data acquisition. This publication is the first of the articles thematically related to this issue, which will be published in the near future by the author. The measurements were made in close proximity of overhead line electrification of the high and medium voltage. In connection with the activity of this line (power flow) – certainly it can be concluded that the studies were carried out in the scope of action of a strong stream of electromagnetic field. The work of the field have been preceded by reconnaissance, which consisted of a number of operations aimed at the selection of the optimal space measuring base assumptions. To measure the tacheometer of database uses the following instruments: Topcon GTS 211D and South NTS 325. Observation satellite method of RTK, were made possible by the set measurement company Topcon in composition, which included a GPS receiver GR-3. Data from measurements have been developed with the use of WinKalk and spreadsheets. The final result of the work carried out was the comparison of the average coordinate RTK and tacheometer measurements. Obtained results are presented in the Table 1.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównania sum opadów atmosferycznych i wyznaczonych w oparciu o nie wybranych wskaźników agrometeorologicznych, wyznaczonych na podstawie pomiarów deszczomierzem Hellmanna na stacji standardowej i kolebkowym automatycznej. Na tej podstawie dokonano oceny możliwości zamiennego stosowania danych z obu stacji. Materiał do badań stanowiły wyniki pomiarów prowadzonych stacją standardową i automatyczną ośmiokanałową stacją meteorologiczną firmy Eijkelkamp, w Mochełku koło Bydgoszczy, w latach 2000–2004. Założono, że w badaniach agroklimatologicznych podstawową i wystarczającą wielkością danego wskaźnika jest jego wielkość dekadowa. Koncentrowano się zatem na porównaniu średnich sum dekadowych w zbiorach o liczebności od 15 do 180 (dekady w miesiącu, danej porze roku, półroczu lub całym roku), uzyskanych na podstawie pomiarów standardowych i automatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na współzależności wyników pomiarów prowadzonych przez oba rodzaje deszczomierzy w celu wyprowadzenia matematycznych zależności, pozwalających stosować je zamiennie.
EN
The aim of the study was an intercomparison of precipitation measurements with classic (Hellmann) and automatic (tipping-bucket) rain gauges. Basing on the precipitation data some agricultural factors were calculated. With the obtained results, prospects for automatic data use for agricultural enterprise were evaluated, along the homogenious series maintaining. The investigation was based on data obtained in years 2000–2004 from classic and automatic (Eijkelkamp) weather stations set in Mochełek near Bydgoszcz. It was supposed that in agrometeorological research the fundamental interval of a factor is its ten-days value. Series of number from 15 to 180 (a ten-days means in monts, seasons, warm and cold half-a-year and a year) obtained from classic and automatic measurements were compared. A particular consideration of correlative results was done to assign mathematical formulas that would allow use the Hellmann and tipping-bucket rain gauges data series exchangeably.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.