Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Trwający obecnie kryzys gospodarczy i finansowy, dotykający ze szczególną siłą krajów rozwiniętych, wiąże się z wyczerpywaniem się potencjału dotychczasowego modelu rozwoju. W okresie po II wojnie światowej, dzięki stałym impulsom rozwojowym, takim jak stwarzanie potrzeb z użyciem nowych narzędzi, jakimi były marketing oraz reklama, a także stymulowanie popytu za pomocą rozbudowanej oferty kredytu konsumpcyjnego, kreowano, a później podtrzymywano stały wzrost gospodarczy. Okazuje się jednak, że zasadniczą podstawą wzrostu był odpowiednio wysoki przyrost naturalny, w przypadku miast wspierany trwającą w długim okresie imigracją ludności wiejskiej. Dostarczał on bodźca do rozwoju ilościowego oraz zapewniał na przyszłość stabilizację systemów zabezpieczenia socjalnego. Również przyszłemu rozwojowi ilościowemu było podporządkowane pla¬nowanie rozwoju miast. Ponieważ w wielu krajach taki stan należy już do przeszłości, pojawia się zupełnie nowa sytuacja: spodziewana, w niektórych przypadkach już występująca stagnacja, a nawet regres populacyjny miast, również polskich. Rodzi to szereg problemów oraz dylematów, z których wybrane zostaną omówione w artykule.
EN
Currently ongoing economic and financial crisis, aware specially the developed countries, involves the exhaustion of the current model of development potential. In the period after the second world war, thanks to the constantly given development impetus, such as the creation of needs by the new tool which was marketing and advertising, as well as the stimulation of economic demand through a rich offer of consumer credit continuous growth was created and then maintaned. It appears, however, that the essential basis for growth within this model was accordingly high level of population growth, additionally supported, more¬over the continuing migration of rural population. It provided the impetus to the quantity development and provided for stabilisation of the social protection systems in the future. Also the future quantity development was subordinated to planning of urban development. Since in many countries such a status already belongs to the past, a completely new sit¬uation appears: the expected, and in some cases already frequent stagnation and even a population gap in cities, also polish ones. It raises a series of problems and dilemmas to solve, from which the selected will be discussed in this paper.
PL
Tekst prezentuje rozważania na temat konfliktu idei zrównoważonego rozwoju jako najpowszechniej przyjmowanego współcześnie paradygmatu rozwoju cywilizacyjnego, oraz okresowych wydarzeń o wielkiej skali, organizowanych cyklicznie, takich jak światowe wydarzenia sportowe (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata oraz mistrzostwa kontynentów w piłce nożnej) czy wystawy światowe. Celem jest dokonanie konfrontacji przesłanek, jakie towarzyszą organizacji takich przedsięwzięć z konsekwencjami i kosztami w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Przyczynkiem do badań są wydarzenia, których ostateczny bilans jest już znany, jak Igrzyska Olimpijskie w Atenach, Londynie oraz Soczi, Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, a także zorganizowane w 2015 roku EXPO w Mediolanie. Autor stawia pytanie o stosunek kosztów (finansowych, ale i środowiskowych, a niekiedy i społecznych) w relacji do korzyści (społecznych, promocyjnych, cywilizacyjnych). Jako pewien szczególny aspekt uwzględniono rolę tego rodzaju przedsięwzięć w rozwoju i upowszechnieniu myśli architektonicznej oraz nowych technologii w budownictwie. Jako metody badawcze zastosowano metodę opisową, analizę przypadków, a jako podstawową technikę badawczą rejestrację in situ.
EN
The article presents discussion on the conflict of sustainable development as the most widespread contemporary paradigm of civilization development and periodic great global or continental events like Olympic Games, sport championships or the World Expositions. The research goal is to lineup the premises accompanying organization of such events with costs and consequences in perspective of sustainable development idea. The pretext to research are events which final balance is known, as Olympic Games in Athens, London and Sochi, UEFA EURO 2012 in Poland and Ukraine and also Milan EXPO in 2015. The author puts the question on relation of costs (financial, but also environmental and social) in balance to benefits (social, promotion). As specific aspect can be seen the role of such events in development and spread of architectural ideas and new technologies in building construction. The research methods used were description method, case study, and as the main research technique registration in situ.
EN
The paper presents a concept of the reallocation of the secondary regulation half-band towards decreasing the generation output in off-peak hours, from centrally-dispatched generating units (CDGU) to wind turbines. The proposed new regulation service’s operating mechanism is discussed and the following potential benefits of its implementation identified: 1. improvement of the National Power Systems (NPS) operation’s security and reliability 2. avoidance of daily CDGU restarts due to spinning reserve shortage 3. avoidance of wind farms’ deep preventive output curtailments 4. increase of long-term CDGU availability/reliability 5. reduction of the NPS operating costs.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję realokacji w godzinach pozaszczytowych półpasma regulacji wtórnej w kierunku zmniejszania generacji z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) na elektrownie wiatrowe. Omówiono mechanizm działania proponowanej nowej usługi regulacyjnej oraz wskazano na potencjalne korzyści z jej wdrożenia w postaci: 1. poprawy bezpieczeństwa i niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) 2. unikania odstawień i ponownych uruchomień JWCD ze względu na niedostatek rezerwy wirującej 3. unikania głębokiego prewencyjnego zaniżania mocy elektrowni wiatrowych 4. poprawy długookresowej dyspozycyjności JWCD 5. w konsekwencji obniżenia kosztów funkcjonowania KSE i zwiększenia długookresowej dyspozycyjności JWCD.
9
Content available Turystyka jako czynnik rozwoju miasta
100%
PL
Tekst zawiera propozycję klasyfikacji miast turystycznych, głównie pod względem czynników, które mają wpływ na ich rozwój, a także analizę najważniejszych z tych czynników.
EN
The aim of the paper is to examine tourism as a development factor of cities. It presents a systematic overview and specifics of the touristic cities. The author has focused on quality as one of the main aspect in characteristics of touristic cities so and managing qualities of the cities development. The systematics of cities are based on defined categories of tourism, scale of the cities and the role of tourism between other economic activities in the cities. The categories of the descriptive criteria presented in the paper are connected to each other. Descriptive method and short case studies were used in the research. The results are presented as short characteristics of each of identified category of touristic cities, description of tourism as development factor and short characteristics of touristic towns of Podlasie Region, except the systematic overview mentioned above.
EN
The paper presents a proposal of a stochastic methodology to assess the conditions of the daily balancing of the National Power System (NPS) in a long-term perspective. The simulation consists in multiple generation of time series corresponding to daily variation of individual components of the NPS power balance. The randomly generated time series take into account daily and seasonal variability of the power balance components consisting of power demand, output of non-centrally dispatched generating units (nJWCD), including renewable energy sources (RES), and centrally dispatched generating units (JWCD), which allows one to analyse the coincidence of many changing power balance components. The simulation results are the mean annual values and probability distributions of: 1. use of NPS regulatory resources, e.g. pumped storage power plants (ESP) 2. occurrence of critical events, e.g. power regulation bandwidth deficit or violation of the minimum number of operating JWCD criterion 3. events involving the need to limit RES power due to NPS operational security.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metodyki stochastycznej oceny warunków dobowego bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w długim horyzoncie czasu. Symulacja polega na wielokrotnym generowaniu szeregów czasowych odpowiadających dobowym przebiegom poszczególnych składowych bilansu mocy KSE. Generowane losowo przebiegi uwzględ- niają dobową i sezonową zmienność składników bilansu mocy składającego się z zapotrzebowania na moc odbiorców, generacji jednostek wytwórczych niebędących centralnie dysponowanymi (nJWCD), w tym odnawialnych źródeł energii (OZE), oraz jedno- stek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), co pozwala na analizę koincydencji wielu zmieniających się składowych bilansu mocy. Wynikiem symulacji są średnie roczne wartości oraz rozkłady prawdopodobieństwa: 1. wykorzystania zasobów regulacyjnych w KSE, np. elektrowni szczytowo-pompowych (ESP) 2. występowania krytycznych zdarzeń, np. deficytu pasma regulacji mocy lub naruszenia kryterium minimalnej wymaganej ilości pracujących JWCD 3. zdarzeń polegających na konieczności ograniczania mocy OZE ze względu na bezpieczeństwo pracy KSE.
PL
W referacie przedstawiono zdolności regulacyjne nowoczesnych siłowni wiatrowych w kontekście wymagań technicznych stawianych dostawcom usług regulacyjnych przez Operatora Systemu Przesyłowego. Wykazano, że są one zdolne do świadczenia usług w zakresie regulacji mocy czynnej oraz mocy biernej. Wskazano również na korzystne z punktu widzenia potrzeb KSE właściwości techniczne najnowszych siłowni wiatrowych, które nie zostały zdefiniowane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej jako usługi regulacyjne
EN
The paper presents the regulatory capabilities of modern wind turbines in the context of the technical requirements posed by regulatory service providers to the Transmission System Operator. It has been shown that they are able to provide services in the field of regulation of active power and voltage and reactive power. Also points to the beneficial from the point of view of the KSE technical properties latest wind turbines that are not defined in the Operation and Maintenance Manual Transmission Grid as a service adjustment.
PL
W warunkach demokracji ujawniają się, dawniej w dużej mierze ukryte, konflikty i sprzeczne interesy poszczególnych uczestników procesu gospodarowania przestrzenią. Konflikty te dodatkowo wzmacniane są przez rosnące aspiracje i indywidualizację oczekiwań w ramach globalizującej się cywilizacji. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym stworzyła mechanizmy artykułowania sprzecznych nieraz interesów. Nie zawsze są one jednak w pełni wykorzystywane, a zagadnienia przestrzenne spychane są najczęściej na margines przy precyzowaniu zagadnień prawnych, ekonomicznych i politycznych. Wydaje się, że w pewnych obszarach konieczne jest doprecyzowanie rozwiązań prawnych, aby można było przesunąć punkt ciężkości działań w procesie planistycznym z procedur na zagadnienia merytoryczne oraz usprawnić egzekucję przepisów. Jednak nie uchroni to nas od prawdziwych wyzwań przyszłości, które wymagają dużo większego niż dotąd zaangażowania uczestników procesów planowania w negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów i harmonizowanie sprzeczności interesów. Nowe planowanie wymaga powszechnej edukacji i pozytywnej roli mediów, które powinny dążyć do świadomego angażowania społeczeństwa w kształtowanie najbliższego otoczenia.
EN
Under conditions of democracy the previously hidden conflicts and contradictory interests of physical economy participants' now do appear. These conflicts additionally became stronger by growing aspirations and individual expectations within globalizing civilization. The Physical Planning Law has created mechanisms of articulation of contradictory interests. They are not always fully used, in fact law, economic and political aspects often predominate over spatial ones. In some spheres there is need to make law more accurately defined to put main attention in planning proceses from procedures to essential aspects and law execution. Although the needs of the future will require much higher activity in harmonization of interests and conflicts solutions by participants of physical economy proceses. The New Planning requires an education and community participation in local spatial environment creation.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.