Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W październiku 2013 r. w zakładzie branży drzewnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku przy obsłudze, tj. myciu walcowej nakładarki kleju.
EN
The overalI objective of the paper is a development of simple and reasonably accurate model, which predicts roll elastic deformation during hot plate roll ing in the four-high stands. Since conventional analysis of strains and stresses in the four-high roll cIuster is complicated, the finite-element model for this cIuster is developed and it is appIied to the off-line predictions of the bending of the roll. An analysis of the influence of various process parameters, including rolling force, roll bending by hydraulic cylinders in the roll chocks, width of the plate and initial profile of the roll, on the roll elastic deformation is performed. The results of the finite-elernent calculations are then used to evaluate closed-form equations, which predict the roll bending and which are suitable for the on-line co ntrol of the milI. Suggestions of the preferable off-line model based on the artificial neural network are presented. Testing of the network confirmed its excellent predictive capability.
PL
Głównym celem pracy jest wybór prostego i gwarantującego rozsądną dokładność modelu, który przewidywałby sprężyste odkształcenie walców walcarek kwarto i był przystosowany do pracy w systemie sterowania walcownią on-line. Ponieważ analiza odkształceń złożenia walców metodami mechaniki klasycznej jest bardzo trudna, opracowany został model wykorzystujący do tego celu metodę elementów skończonych. Ten model został zastosowany do obliczeń odkształceń walców w systemie off-line. Przeprowadzono analizę wpływu różnych parametrów procesu, takich jak siła walcowania, szerokość blachy, przeciwugięcie walców i wypukłość wstępna walców, na wielkość odkształceń sprężystych walców i na ich końcowy profil. Wyniki otrzymane z metody elementów skończonych zostały wykorzystane do oceny konwencjonalnych modeli ugięcia walców walcarek kwarto w aspekcie ich dokładności i przydatności do pracy w systemie sterowania on-line. Przeprowadzona analiza wykazała liczne niedostatki konwencjonalnych rozwiązań, w związku z tym zaproponowano wykorzystanie do sterowania profilem blachy sztucznej sieci neuronowej. Przeprowadzone badania potwierdziły bardzo dobrą dokładność modelu wykorzystującego sztuczną sieć neuronową i jego pełną przydatność do pracy w systemie sterowania walcowaniem blach grubych on-line.
PL
W artykule przedstawiono nową metodykę projektowania walców śrubowych do walcowania kul, które wykorzystywane są do rozdrabniania materiałów (mielenia) w młynach kulowych. Podano zależności pozwalające na obliczenie podstawowych wymiarów wykrojów. Zaproponowany sposób projektowania walców zilustrowano na przykładzie dotyczącym kształtowania kul o średnicy 60 mm. Weryfikacji proponowanej metody projektowania walców dokonano na drodze symulacji numerycznej. Wyniki obliczeń potwierdziły trafność proponowanego rozwiązania.
EN
This article presents a new methodology for designing helical rolls for balls rolling, primarily used for grinding media in ball mill. The dependencies that allow to calculate the basic parameters of the impression are given. The proposed design of the rollers is illustrated by the example of forming balls 60 mm in diameter. Verification of the proposed roll design was done by numerical simulation. The results of the calculations have confirmed the relevance of the proposed solution.
EN
This research work mainly focuses on improving the concrete strength based on fiber reinforcement both in compression and tension. Concrete with various mix proportions containing dosage of Polypropylene (PP) fiber of lengths ranging from 13 to 25 mm with coarse aggregate replacement levels at 10%, 20%, and 30% by dismantled road aggregate were made and the compressive and tensile strengths were investigated. The experimental test results revealed high compressive and tensile strength at curing period of 28 and 56 days. The specimens tested observed that due to addition of fiber, the fibers could hold the matrix together even after extensive cracking and crushing. Net result of all these is to impart to the fiber composite pronounced post-cracking ductility which is absent in traditional concrete. In order to provide base for comparison, concrete specimens as a reference were cast without the addition of polypropylene fiber. Test result revealed that by adding polypropylene fibers at 6grams per one kg of cement a considerable improvement in the strength of concrete of 37.68 MPa and 43.59 MPa at 28 and 56 days respectively with 10% coarse aggregate replacement by recycled aggregate is achieved.
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem było zwiększenie wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie przed dodatek zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polipropylenowych. W badaniach wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek betonowych stosowano różnorodne mieszanki betonowe z dodatkiem włókien polipropylenowych (PP) o długościach od 13 do 25 mm i z dodatkiem kruszywa wtórnego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych zastępującego kruszywo grube w ilościach: 10%, 20% i 30%. W badaniach, po 28. i 56. dniach twardnienia betonu, uzyskano wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Dzięki dodatkowi włókien zaobserwowano, że matryca cementowa jest utrzymana nawet wówczas, gdy ma miejsce intensywne zarysowanie i zmiażdżenie próbki. W badaniach stwierdzono zatem ciągliwość po zarysowaniu kompozytu betonowego zbrojonego włóknami, której pozbawiony jest tradycyjny beton. Do badań porównawczych, wykonano próbki betonowe bez dodatku włókien polipropylenowych. W badaniach porównawczych, dzięki dodatkowi włókien polipropylenowych w ilości 6 g/kg cementu uzyskano znaczną poprawę wytrzymałości betonu - o 37.68 MPa i 43.59 MPa, odpowiednio po 28. i 56. dniach i przy 10% zastąpieniu kruszywa grubego kruszywem drogowym, z recyklingu.
PL
W Eurokodzie PN-EN 1991-1-4 [11] brakuje wytycznych projektowych umożliwiających oszacowanie sił aerodynamicznych działających na obiekty o nietypowym kształcie. W referacie porównano zatem charakter przepływu powietrza o dużych, coraz częściej występujących na świecie prędkościach w pobliżu obiektów w kształcie połowy torusa (np. fragmentu zjeżdżalni wodnej) i dwóch walców o sumarycznej długości równej długości osi połowy torusa, ustawionych poziomo oraz odchylonych od poziomej płaszczyzny pod kątem ß = 45°. Porównano również siły aerodynamiczne działające na połowę torusa - opór aerodynamiczny i poziomą siłę prostopadłą do niego, z siłami działającymi na walce. Wyniki otrzymano na podstawie analiz numerycznych: MES i MOS, wykorzystując moduły: CFD (Computational Fluid Dynamics) i FSI (Fluid-Structure Interaction).
EN
Eurocode EN 1991-1-4 [11] does not include issues concerning wind loads acting on constructions in a non-typical shape. Therefore, in the paper the character of high-speed air flow, which increasingly occurs in the world around objects in the shape of a half - torus (eg. a fragment of a water slide) and two cylinders positioned horizontally and inclined to the horizontal plane at an angle ß = 45° were compared. Also aerodynamic forces acting on a half of the torus - an aerodynamic resistance and a horizontal force perpendicular to the direction of a wind velocity, were compared with forces acting on cylinders. Results are based on numerical analysis: FEM and FVM using the following modules: CFD (Computational Fluid Dynamics) and FSI (Fluid-Structure Interaction).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.