Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Formy prawne przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Przy planowaniu inwestycji w Polsce istotną rolę odgrywają obok czynników makroekonomicznych i inwestycyjno-prawnych, również aspekty podatkowe. Ze względu na różne traktowanie przez prawo podatkowe poszczególnych form prawnych, wybór rodzaju spółki w bardzo dużym stopniu stanowi o obciążeniu podatkowym przedsiębiorstwa. Krótka analiza czterech uproszczonych modeli dała następujące wyniki: W przypadku utworzenia w Polsce spółki kapitałowej przez niemiecką spółkę kapitałową (tu GmbH, odpowiednik polskiej spółki z o.o.) dochodzi do efektywnego opodatkowania w wysokości 48,40% przychodów. Jeżeli polska spółka kapitałowa zostałaby zawiązana przez niemiecką spółkę osobową (np. powszechna w Niemczech GmbH & Co. KG), to wysokość efektywnego opodatkowania obniżyłaby się, mimo wyższej stopy podatku od dywidendy, do 45,70%. Tę stopę opodatkowania osiągamy również w przypadku, kiedy udziałowcem polskiej spółki osobowej jest niemiecka spółka kapitałowa. Najniższe efektywne opodatkowanie w wysokości 40% przychodów osiąga się w przypadku, kiedy niemiecka spółka osobowa nabywa udziały lub tworzy polską spółkę osobową. Powyższa analiza pozwala przypuszczać, że wybór formy prawnej spółki osobowej do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce może być korzystny ze względów podatkowych zarówno dla niemieckich spółek kapitałowych, jak i dla osobowych. W praktyce jednak większość zagranicznych inwestorów decyduje się na prowadzenie działalności pod polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przede wszystkim ze względu na mało skomplikowane i dostosowane do standardów europejskich uregulowania prawne dotyczące tego rodzaju spółek. Aby dokonać właściwego wyboru, należy szczegółowo zbadać sytuację podatkową spółki założycielskiej i przyjrzeć się innym specyficznym kryteriom wpływającym na działalność zarówno spółki założycielskiej, jak i jej "spółki-córki" w Polsce. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest ocena silnych i słabych stron oraz wskazanie kierunków rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce. Oceny tej dokonano na podstawie analizy literatury przedmiotu. Stwierdzono, że rodzinne gospodarstwa rolnicze prowadzące produkcję towarową są z merytorycznego punktu widzenia przedsiębiorstwami, funkcjonującymi w formie prawnej "przedsiębiorstwa osoby fizycznej". Przyjęto następującą definicję gospodarstwa rodzinnego: za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo prowadzone przez rolnika (właściciela, użytkownika, dzierżawcę) na własny rachunek i odpowiedzialność, w którym w nakładach pracy dominuje praca własna rolnika i członków jego rodziny (ponad 50%), w którym występuje ścisłe połączenie (jedność) gospodarstwa domowego z gospodarstwem rolnym. Tak rozumiane gospodarstwo rodzinne nie jest ograniczone wielkością powierzchni, która jest uzależniona od zasobów pracy własnej, poziomu intensywności produkcji i stosowanych technologii. Wskazano silne strony gospodarstw rodzinnych, z których najważniejsza to "jedność myśli i ręki", przejawiająca się szczególnym związkiem pracy kierowniczej i wykonawczej. Własne zasoby pracy zwiększają jej elastyczność. Dochód w tych gospodarstwach jest podstawą utrzymania rodziny rolnika. W sytuacji obniżonych okresowo przychodów rodzina reaguje na bieżąco redukcją swoich potrzeb. Z tego powodu ma większe zdolności przetrwania kryzysu niż przedsiębiorstwa z najemną siłą roboczą. Pracownicy najemni nie są skłonni do wyrażenia zgody na obniżenie wynagrodzeń w sytuacji zmniejszenia przychodów przedsiębiorstwa spowodowanych np. spadkiem cen produktów rolnych lub klęsk żywiołowych. Wskazano także ograniczenia występujące w gospodarstwach rodzinnych, których źródłem są przesłanki ekonomiczne i społeczne. Te pierwsze wynikają ze względnej stałości zasobów gospodarstwa: pracy własnej, ziemi i kapitału oraz tendencji zmian cen środków produkcji i produktów rolnych. Przesłanki społeczne wynikają z większego tempa wzrostu dochodów z pracy w działach pozarolniczych. Wskazano na możliwości dostosowawcze gospodarstw rodzinnych polegające na zwiększaniu ich potencjału produkcyjnego oraz integracji poziomej i pionowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess strengths and weaknesses as well as indicate the directions for the development of family farms in Poland. The assessment was made based on the analysis of subject literature. It was found that, from factual perspective, family farms conducting production of goods constitute enterprises, functioning in the legal form of the "self-employed sole trader". The following definition of a family farm was adopted: a family farm is a holding run by the farmer (owner, user, or tenant) independently and at his own responsibility; in which own labour of the farmer and his family members dominates (over 50%); and where there is a close link (unity) between the household and the farm. Thus understood, the family farm is not limited by the size of the land relying on the family's own labour resources, or by the level and intensity of production, or by the technologies used. Strengths of family farms were pointed out, the most important being the "unity of thought and hand", manifested by the special connection between the managerial and the executive work. Using one's own labour resources increases flexibility. Income in these farms is the basic source of livelihood for the farmer's family. In situations of periodically reduced revenues, the family responds by reducing its current needs. For this reason, a family farm has a greater capacity to survive a recession than an enterprise that relies on hired workforce. Hired employees are not willing to agree to a reduction of wages in the event of a decrease in the company's revenues - caused, for example, by a drop in prices of agricultural products, or by natural disasters. Certain restrictions pertaining to family farms are also indicated, resulting from economic and social considerations. The former entail the relative stability of the farm's resources: own labour, land and capital, as well as the changing trends in the prices of means of production and agricultural products. The social considerations include the higher rate of income growth in non-agricultural industries. The adaptation possibilities of family farms were indicated, consisting in increasing their production potential as well as horizontal and vertical integration. (original abstract)
3
Content available remote Przedsiębiorczość społeczna
100%
XX
Obecnie zauważyć można szybki rozwój działalności, który określić można mianem przedsiębiorczości społecznej. W artykule zostały przedstawione podstawowe zagadnienia prezentowane w zagranicznej i krajowej literaturze przedmiotu na temat przedsiębiorczości społecznej. W szczególności przedstawiono różnorodność definicji, proces przedsiębiorczy oraz formy prawne przedsiębiorstwa społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays we can notice a rapid development of activity, which can be described as a Social entrepreneurship. In article are collected elementary issues presented in international and national literature of the subject. In particular is shown the plurality of the definitions, entrepreneurial process and legal forms of the Social Enterprise. (original abstract)
4
Content available remote Konsekwencje podatkowe i parapodatkowe a wybór formy prawnej przez mśp
100%
XX
W artykule przedstawiono dylematy i problemy, przed jakimi stają przedsiębiorcy przy wyborze formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy wybór niesie za sobą określone skutki ekonomiczne i prawne, zwłaszcza w kilku przedstawionych tu obszarach, które są najważniejsze z punktu widzenia małego przedsiębiorcy. Wybór formy prawnej nie powinien odbywać się w pośpiechu, bez analizy korzyści i zagrożeń. Opracowanie to jest wstępem do dalszych rozważań dotyczących wyboru formy prawnej dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo.(fragment tekstu)
EN
Taxpayers deriving income or revenue complain mostly about the unstable law and complicated structure of the tax and non-tax instruments. SMEs expect preferences mostly in the field of the accounting and tax reporting as well as quasi loads, which means mainly insurance premiums discharged. This study shows how the choice of the legal form of the company may affect tax and tax like burdens. The article concentrates on the most popular legal forms chosen by SME entrepreneurs: solo proprietor, partnership, general partnership, limited partnership and limited liability partnership. The article includes the analysis of the burden deriving from each legal form chosen. In each case author describes also the principles of liability for the obligations and the opportunities for owners to realize the profit. The article shows some of the consequences, according to the author - the most important ones, resulting from the choice of the legal form of the company. (original abstract)
5
Content available remote Finansowe uwarunkowania wyboru formy prawnej biznesu w firmach rodzinnych
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy form organizacyjno-prawnych obieranych przez firmy rodzinne pod względem: powodowanego przez te formy ryzyka finansowego oraz możliwości pozyskiwania źródeł finansowania rozwoju, zwłaszcza w postaci kapitału obcego. Rozważania prowadzone będą zatem pod kątem identyfikacji głównych finansowych uwarunkowań wyboru formy prawnej biznesu w firmach rodzinnych oraz oceny skutków takiego wyboru dla bieżącego i przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zamiarem autorki jest również wyprowadzenie z przeprowadzonych studiów literaturowych podstawowych wniosków służących praktyce procesu gospodarowania w zakresie właściwego doboru formy prawnej. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is an analysis of legal organisational forms chosen by family firms due to the financial risk level and possibilities gaining fund sources for business development, particularly equity one. Also the author intend to formulate essential conclusions from literature studies, valuable and helpful in economic activity practice in the field of selecting the most appropriate legal form. The considerations start with the presentation of family business finance management specificity, reflecting the moderate attitude to a business growth rate, the reluctance to meet a high financial risk and the anxiety to control business ownership. Next, there are presented the determinants of selecting individual legal forms at the stage of establishing a business and the circumstances of changing it at the later stages of business functioning. In the end the author analyses the most popular family business legal forms from their financial security and business development points of view. (original abstract)
XX
Od 2001 r. powstają w Polsce ogrodnicze grupy producentów rolnych. Przybierają one różną formę prawną, wynikającą z przepisów prawnych, która warunkuje ich status prawny i zasady funkcjonowania. Celem badań było wskazanie niedostatków regulacji prawnych w zakresie tworzenia i funkcjonowania ogrodniczych grup producentów rolnych oraz skutki podatkowe i księgowe wyboru konkretnej formy prawnej. Osiągnięcie celów wymagało przeprowadzenia badań w ogrodniczych grupach producentów rolnych. Do badań wybrano grupy z województwa dolnośląskiego. W identyfikacji nieścisłości prawa regulującego stosunki ogrodniczych grup producentów rolnych zastosowano metody wywiadu bezpośredniego oraz analizę porównawczą warunków prawnych prowadzenia działalności w tej branży. Wnioski wyciągnięte na podstawie badań wskazują, że nie w każdym przypadku zakładania grupy najbardziej odpowiednią formą prowadzenia działalności ogrodniczej jest spółka kapitałowa.(abstrakt oryginalny)
EN
Horticultural producers groups have being established in Poland since 2001. This type of agricultural producer groups takes different forms based on legal regulations, which determine the legal status and principles of their functioning. The aim of the studies was to indicate the legal regulations' deficiencies in terms of horticultural producer groups' creation and operational functioning as well as to show how the choice of legal form effects specific tax returns and accounting methods to be applied. The implementation of article objectives required carrying out research in horticultural producer groups. The study group was selected from Lower Silesia voivodeship. The horticultural producer groups' studies used the direct interview method and applied a comparative analysis of agricultural business branch running legal conditions. The conclusions drawn on the basis of research suggest that a corporation (capital company) is not always the most appropriate business form to conduct horticultural producer group.(original abstract)
XX
Ład korporacyjny (corporate governance) definiuje się zwykle jako system zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem oraz jako ogół relacji pomiędzy kierownictwem, zarządem i akcjonariuszami firmy, a także innymi zainteresowanymi stronami (Zielona księga, 2011: 2). Do głównych wyzwań stojących przed Unią Europejską w zakresie poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz coraz szerszej partycypacji pracowniczej należy zaliczyć konieczność budowy efektywnych i racjonalnych zasad ładu korporacyjnego, zawierających elementy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dlatego też celem artykułu jest analiza problemów stosowania ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako elementu mającego istotny wpływ na wzrost konkurencyjności, atrakcyjności i innowacyjności europejskich firm. (abstrakt oryginalny)
EN
Corporate governance is traditionally defined as the system by which companies are directed and controlled and as a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and its other stakeholders (Green, 1). The main challenges facing the European Union in terms of improving the competitiveness of European enterprises and wider employee participation include the need to build effective and rational principles of corporate governance, containing elements of corporate social responsibility. The aim of this article is to describe and analyze the problems of corporate governance and corporate social responsibility as part of contribute to the competitiveness, attractiveness and innovations of European companies.(original abstract)
XX
Z tworzeniem i funkcjonowaniem grup kapitałowych i nadzoru korporacyjnego wiążą się określone korzyści ekonomiczne dla tzw. jednego organizmu gospodarczego, ukierunkowanego na osiąganie efektywności gospodarczej. Jednak działania związane z integracją w ramach grupy kapitałowej mogą w praktyce prowadzić do naruszeń prawa, w tym także pogwałcenia uprawnień pracowniczych. W obecnym stanie prawnym nie są przewidziane szczególne konstrukcje normatywne, które pozwoliłyby na skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom podmiotowości (osobowości) prawnej spółek. W zasadzie nie wypełniają tej funkcji konstrukcje ogólne prawa cywilnego ze względu na konieczność uruchamiania drogi sądowej, związanych z nią kosztów i stan niepewności co do końcowego rozstrzygnięcia. Przedstawione w artykule judykaty pokazują, że jesteśmy dopiero na początku drogi kształtowania przejrzystych standardów orzeczniczych w przedmiotowym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
With the establishment and operation of groups of companies and corporate governance are linked to certain economic benefits for the so-called a single economic entity, in order to ensure greater economic efficiency. However, activities related to the integration within the group may in practice lead to violations of the law, including a negative impact on employee rights. In the current legal status they are not provided specific normative structures that would allow for the effective prevention in situation of abuse of the legal personality of companies. In principle, the general structures of civil law do not fulfill this function, because of the need for litigation related costs and uncertainty as to the final outcome. The material judgments show that we are just beginning development of transparent standards of jurisprudence in this respect. (original abstract)
XX
Wiele przesłanek opracowania nowej strategii wobec small businessu wyznacza lektura polityczno-przemysłowej koncepcji Wspólnot Europejskich. W raporcie opublikowanym w 1990 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego Polityka przemysłowa w otwartym, ukierunkowanym na współzawodnictwie otoczeniu - przesłanki wspólnej koncepcji podkreśla się szczególną rolę małych i średnich przedsiębiorstw w przekształceniach strukturalnych gospodarek krajów członkowskich. Przedsiębiorstwa te, ze względu na elastyczność zmian, zgodnie z sygnałami rynkowymi będą odgrywały wiodącą rolę w tych przekształceniach. A ich działania w tego rodzaju stowarzyszeniach będą decydowały o kierunku tych przekształceń w rozwoju całej gospodarki. (fragment tekstu)
EN
The paper »Co-operation in an Austrian Economic Association of the Schulze-Delitsch« type is a general presentation of principles and advantages resulting from the participation in such associations for small and medium - sized enterprises in Austria. (original abstract)
XX
W opracowaniu analizie poddano jedną z kluczowych definicji legalnych wprowadzonych do prawa podatkowego, tj. definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jest to przykład definicji, w ramach której ustawodawca podatkowy wyraża podatkowe skutki obrotu gospodarczego. Zdaniem autora ten środek legislacyjny można zakwalifikować jako definicję legalną ograniczającą nieostrość w przepisach prawa podatkowego. Istotne dla konstrukcji tej definicji staje się spełnienie pewnych determinantów, w oparciu o które powinna być ona zbudowana. W opracowaniu określono te determinanty oraz wykazano, że ustawodawca podatkowy nie zawsze korzysta z nich, formułując analizowaną definicję. Ponadto autor wskazał rozwiązania mające na celu realizację tych determinantów. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the key legal definitions introduced into tax law, i.e. the definition of "an organised part of an enterprise", was analysed in the study. It is an example of a definition under which a tax legislator expresses the tax consequences of business trading. According to the author, this legislative measure may be qualified as a legal definition limiting the imprecision in the provisions of tax law. The fulfilment of certain determinants becomes important for the construction of this definition, on the basis of which it should be constructed. The study specifies these determinants and shows that the tax legislator does not always use them when formulating the analysed definition. Therefore, in the article the author indicates solutions aimed at implementing these determinants. (original abstract)
11
Content available remote Forma prawna a sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora spożywczego
100%
XX
Celem badań było ustalenie zróżnicowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora spożywczego w Polsce w latach 2013-2015, z uwzględnieniem ich formy prawnej. Przedsiębiorstwa w kolejnych latach usystematyzowano według formy prawnej i podzielono na sześć grup: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, jednoosobową własność prywatną i spółdzielnie. Stwierdzono, że każda forma prawna stwarza możliwości do efektywnego - z punktu widzenia sytuacji finansowej - funkcjonowania przedsiębiorstw sektora spożywczego, mimo różnic w sytuacji finansowej poszczególnych grup przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the diversity of the financial situation of the food sector in the period 2013-2015, taking into account the legal form of the companies. In the consecutive years the companies were systematized according to the legal form and divided into six groups: joint-stock companies, limited liability partnerships, private unlimited companies, limited partnerships, sole private properties and cooperatives. It was found that, from the point of view of the financial situation, each legal form provides opportunities for effective functioning of the food businesses, despite the differences in the financial situation of individual groups of companies. (original abstract)
EN
Research background: Comparing to larger businesses, SMEs encounter more problems in their operations. Since innovativeness enables SMEs to be more competitive against their rivals, having more innovative activities might make SMEs overcome these issues. Nevertheless, depending on businesses-founders/owners' characteristics, SMEs' innovativeness in organizational, local, and global extents might differ.Purpose of the article: This research explores differences in family-owned SMEs' innovativeness regarding the age of their founders/entrepreneurs, legal form, and succession of these businesses.Methods: The researchers used a questionnaire survey. Data collection process was completed in 2020. The research sample includes 343 family-owned SMEs that operate in Czechia. The normality test result directs the authors to perform an Independent sample T-test to find differences between selected variables.Findings & value added: According to the obtained results, global innovativeness does not differ depending on firms-owners/entrepreneurs' characteristics. However, limited liability firms perform better in local innovativeness than other firms structured in different legal forms. Moreover, the organizational innovativeness of SMEs with successors is greater than firms without successors. While organizational innovativeness does not differ depending on entrepreneurs/founders' age and legal structure of businesses, local innovativeness does not differ depending on entrepreneurs/founders' age and successors' existence in these businesses. The educational level of entrepreneurs/founders, sector, and SMEs' location might be reasons for similarities and differences between SMEs' innovativeness. From the policy perspective, based on the obtained results, the authors suggest creating industrial zones. Furthermore, policymakers' collaborations with other essential players in the market might stimulate innovative attitudes among businesses. This paper's main contribution to the existing literature is to fill the gap regarding organizational, local, and global innovativeness of family-owned SMEs by providing detailed and empirical results about entrepreneurs' and firms' characteristics. Thus, this paper might draw businesses, policymakers, academicians, and international readers' attention concerning family-owned SMEs' innovativeness. (original abstract)
XX
W artykule została przedstawiona i omówiona struktura i rodzaje przedsiębiorstw działających w litewskiej gospodarce, zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami prawnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper was presented and discussed the structure and types of companies operating in the Lithuanian economy, according to the existing in this country legislation. (original abstract)
XX
Sprostanie wyzwaniom współczesności wymaga wprowadzania innowacyjności i nowych technik oraz metod zarządzania, a przede wszystkim zmiany struktur organizacyjnych na rzecz rozwiązań elastycznych. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom UE zaproponowała paneuropejskie formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, których celem jest nie tylko ujednolicenie wspólnego rynku, ale także zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Dlatego też celem artykułu jest omówienie roli i znaczenia paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej dla funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, ich konsolidacji, fuzji i przejęć, a także wyzwań jakie stawiają one przed polską gospodarką. (abstrakt oryginalny)
EN
Meeting the challenges of the present time requires introduction of innovation, new management techniques and methods, and above all, changes of organizational structures for the sake of flexible solutions. To meet these challenges, the EU proposed pan-European legal forms of running a business, whose aim is not only to unify the common market, but also to increase the competitiveness of European companies, as well as stimulate entrepreneurship among inhabitants. Therefore, the aim of this article is to discuss the role and importance of pan-European forms of running a business for the functioning of European companies, their consolidation, mergers and acquisitions and the challenges they pose to the Polish economy. (original abstract)
XX
Dokonano analizy podstawowych aktów prawnych będących podstawą funkcjonowania inwestycji biogazowych. Przedstawiono charakterystykę występujących w Polsce biogazowni rolniczych pod względem ich lokalizacji, mocy i liczby w poszczególnych latach. Dokonano szczegółowej analizy form prawnych, w których prowadzą działalność właściciele biogazowni oraz uzasadniono ich konieczność wynikającą z zakresu odpowiedzialności za zobowiązania. Zbadano podstawowy profil działalności inwestorów i udział w rynku kapitału zagranicznego. Właścicielami 30% spośród 50 funkcjonujących w Polsce biogazowni rolniczych byli obcokrajowcy. Wśród inwestorów dominowały podmioty gospodarcze z branży spożywczej (50%) i deweloperzy (34%). Z uwagi na charakter działalności zdecydowana większość (65%) badanych podmiotów prowadziła działalność w formie spółek z o.o. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyzes the basic laws underlying the operation of biogas investments. On the basis of the register of the President of the AMA presents the characteristics of existing biogas plants in Poland in term of geographical distribution, their power and quantity in particular years. Based on the Register of Entrepreneurs and CEIDG a detailed analysis of the legal forms in which the owners operate a biogas plants and justified their necessity arising from the responsibility for the liabilities. In addition, examined the basic profile of investors and market share of foregin capital. The owners of 30% of the 50 operating biogas plants in Poland are the foreigners. Among investors, dominated by the food industry (50%) and developers (34%). Due to the nature of the vast majority (65%) of the surveyed companies operates as a limited companies. (original abstract)
XX
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 r. przyczyniła się do wielu dyskusji, między innymi również nad zasadnością upraszczania i przyspieszania postępowania administracyjnego. Ustawodawca, w drodze art. 13 k.p.a., zobowiązał organ administracji publicznej do podejmowania działań zmierzających do polubownego załatwienia sprawy. Ostatecznie te działania powinny prowadzić do skłaniania stron sporu do zawarcia ugody administracyjnej. Ugoda administracyjna jako konsensualna prawna forma działania w administracji publicznej do tej pory nie była przedmiotem wzmożonych dyskusji. Niemniej, z chwilą wprowadzenia zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego, sytuacja ta uległa zmianie i coraz częściej poddaje się analizie zasadności stosowania w postępowaniu administracyjnym. Biorąc pod uwagę fakt, że ugoda jest charakterystyczna dla prawa prywatnego, Autorzy niniejszego artykułu podejmują próbę odpowiedzi na pytania: jakim typem prawnej formy jest ugoda administracyjna, jak można ją odnieść do ugody w rozumieniu prawa prywatnego oraz jakie skutki - w tej kwestii - wywołała nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego? (abstrakt oryginalny)
EN
The amendment to the Polish Code of Administrative Procedure in 2017 contributed to many discussions, including on the simplicity and acceleration of administrative proceedings. The legislator, by way of Article 13 of the Polish Code of Administrative Procedure, obliged the public administration body to take actions aimed at amicable settlements of disputes. Ultimately, these actions should lead to disputing parties reaching an administrative settlement. The administrative settlement as a consensual legal form of action in public administration has not been the subject of heightened discussions thus far. However, at the moment of introducing changes to the Polish Code of Administrative Procedure this situation changed and it is more and more often subjected to analysis of its legitimacy in administrative proceedings. Considering the fact that the settlement is characteristic of private law, the authors of this article attempt to answer the following questions: what kind of legal form is an administrative settlement, how can it be applied to a settlement under private law and what consequences - in terms of this issue - has the amendment to the Polish Code of Administrative Procedure caused? (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest analiza kryterium opodatkowania dochodów w procedurze wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz analiza opłacalności stosowania spółki kapitałowej lub osobowej w kontekście opodatkowania wyniku finansowego. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę analizy aktów prawnych i literatury przedmiotu, a także analizę porównawczą form podatku dochodowego. Wynik - Efektem opracowania jest wskazanie znaczenia kryterium podatkowego w podejmowaniu decyzji o wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalenie względnych korzyści podatkowych z zastosowania spółki kapitałowej lub osobowej. Oryginalność/wartość - W artykule określono, jaki jest charakter decyzji podatkowej związanej z wyborem formy prawnej działalności gospodarczej, a także przedstawiono zasady prowadzenia rachunku decyzyjnego i ustalania granicznej wysokości dochodu dla oceny opłacalności formy prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to analyze the criterion of income taxation in the procedure of choosing the legal form of business activity and to analyze the profitability of applying a capital or personal company in the context of the taxation of financial result. Design/methodology/approach - The article uses the method of analysis of legal acts and literature. Findings - The effect of the study is to indicate the significance of the tax criterion in deciding on the choice of legal form of business activity and the determination of relative tax benefits from the use of a capital or personal company criteria which reflect the quality characteristics and the expected amount of tax. Originality/value - The article defines the nature of the tax decision related to the choice of legal form of business activity, and also presents principles of keeping a decision account and determining the limit of income for the assessment of the profitability of a legal form.(original abstract)
18
84%
XX
Celem opracowania jest przedstawienie zasad odpowiedzialności komplementariuszy za zobowiązania podatkowe spółek komandytowych. Zasadniczo pełna odpowiedzialność ciąży na samej spółce komandytowej (podatniku). Komplementariusz może odpowiadać jedynie jako osoba trzecia po ustaleniu, iż zostały spełnione warunki wskazane w Ordynacji podatkowej. Komplementariuszem spółki komandytowej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (krajowa lub zagraniczna). W artykule ukazano, jak kształtuje się odpowiedzialność podatkowa komplementariusza (osoby trzeciej) w zależności od jego formy prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the principles of responsibility for tax liabilities of general partners of limited partnership. Basically, the limited partnership as the taxpayer shall be liable for taxes resulting from the tax obligations up to the value of all assets. General Partner may be obliged only as a third party. In cases and to the extent provided for in the Tax Ordinance Act, third parties shall also be liable with all their assets for the taxpayer's tax arrears jointly and severally with the taxpayer. General Partner of the limited partnership can be either natural person or legal entity (domestic or foreign). The paper indicates how does the tax liability of the general partner (third party) depending on its legal form. (original abstract)
19
84%
XX
W artykule dokonano analizy prawnych form podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na przykładzie woj. zachodniopomorskiego na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Opracowanie zawiera zwięzłą charakterystykę oraz przedstawia wady i zalety poszczególnych rodzajów działalności. W woj. zachodniopomorskim dominują elektrownie wodne (46%), których właścicielami są głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne. Podmioty te stanowią łącznie aż 62% przedsiębiorstw koncesjonowanych. Jednakże na skutek obecnego ustawodawstwa ich rozwój jest zahamowany. W ostatnich latach powstają głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - samorządowe lub z udziałem kapitału zagranicznego prowadzące elektrownie wiatrowe lub biogazowe. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyzes the legal forms of entities with a concession for the production of electricity - for example, the Zachodniopomorskie Voivodship on the basis of the Energy Regulatory Office, the National Court Register and the Central Register and Information on Business Activity. The study contains brief characteristics, and the advantages and disadvantages of each type of activity. The voivodship is dominated by hydroelectric power plants (46%) owned by natural persons conducting business and civil companies. These operators together constitute up to 62% of the companies with concessions. However, as a result of current legislation, their development is hindered. In recent years, local or foreign capital-based wind power plants and biogas plants have mainly been established. (original abstract)
XX
Poziom rentowności w dużych i średnich przedsiębiorstwach handlowych sektora prywatnego w 1995 r. był zróżnicowany w ich przekroju zarówno działowym, jak i własnościowym. Elementem różnicującym efektywność tych grup przedsiębiorstw była także ich forma organizacyjno-prawna. W ramach badań Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji kondycji finansowej przedsiębiorstw handlowych została przeprowadzona analiza i ocena poziomu i struktury rentowności w dużych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach handlowych, uwzględniająca następujące formy organizacyjno-prawne tych podmiotów: - spółki prawa handlowego (spółki akcyjne, spółki z o. o., spółki jawne i spółki komandytowe), - spółki cywilne, - osoby fizyczne, - spółdzielnie. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki analizy i oceny rentowności na podstawie pozastandardowych przekrojów danych GUS w obu wymienionych grupach przedsiębiorstw. Dla potrzeb analitycznych zastosowano m. in. następujące wskaźniki finansowe: wskaźnik zyskowności w %, wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych w %, wskaźnik poziomu kosztów finansowych w %, wskaźnik poziomu marż handlowych w % oraz określono procentową strukturę jednostek zyskownych i deficytowych w ramach tych grup. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.