Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 657

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hotelarstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Dobrze rozwinięta i będąca na odpowiednim poziomie baza hotelarska, której lokalizacja oraz jakość świadczonych usług odpowiada potrzebom różnych segmentów rynku, stanowi jeden z niezbędnych elementów w dalszym rozwoju miasta. Szczególne znaczenie ma atrakcyjne położenie zakładów hotelowych w stosunku do centrum miasta, gdzie zlokalizowane są urzędy administracji, banki, przedstawicielstwa firm itp.
PL
Poczta elektroniczna stanowi ważny kanał komunikacji zarówno w obiegu prywatnym, jak i służbowym. Wysoka popularność korespondencji elektronicznej przy jednoczesnym rozwoju specjalistycznych narzędzi e-mail marketingowych coraz chętniej wykorzystywana jest przez sektor biznesowy do utrzymywania kontaktów z klientami, prowadzenia kampanii wizerunkowych oraz szeroko zakrojonych działań promocyjnych. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości oraz analiza wykorzystania mailingu jako instrumentu e-mail marketingu wśród hoteli skategoryzowanych średniej i wyższej kategorii, zlokalizowanych na obszarze nadmorskiej strefy rekreacyjnej (NSR) w oparciu o badania własne autora. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia teoretyczne oraz wybrane trendy w zakresie wykorzystania poczty elektronicznej do komunikacji bezpośredniej, a także współczesne narzędzia wykorzystywane do prowadzenia kampanii marketingowych za pomocą poczty e-mail. Ponadto w artykule zaprezentowano wyniki badania aktywności mailingowej 100 nadmorskich hoteli.
PL
Aktualne otoczenie społeczno-gospodarcze funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich charakteryzuje się coraz większym natężeniem działań konkurencyjnych. W konsekwencji nie każda organizacja potrafi sprostać współczesnym wyznaniom otoczenia będącym rezultatem działalności w zmiennym otoczeniu. Wobec tego część z nich szuka nowych rozwiązań służących podnoszeniu konkurencyjności i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Jednym ze sposobów jej osiągnięcia jest tworzenie powiązań i związków z innymi przedsiębiorstwami. Celem artykułu jest wskazanie możliwości implementacji podejścia sieciowego w sektorze usług hotelarskich z wykorzystaniem analizy empirycznej oraz rekomendacji sposobu organizacji procesu strategicznego zarządzania hotelem. W artykule przedstawiono wyniki krytycznej analizy literatury z perspektywy rozpoznania i zastosowania potencjalnych koncepcji powiązań sieciowych. Na podstawie analizy literatury oraz badań prowadzonych metodą ankietową określono sposoby zdobywania przewagi konkurencyjnej, a także opracowano rekomendacje dla procesu zarządzania strategicznego hoteli funkcjonujących w sieci.
PL
Logistyka w zaspokajaniu potrzeb materialnych usług hotelowo gastronomicznych jest szansą na zbudowanie struktur i przekazanie im narzędzi, które pozwolą na optymalizację kosztów gromadzenia i utrzymania zapasów, niezbędnych do zapewnienia najwyższego z możliwych poziomu obsługi klienta.
Turyzm
|
2018
|
tom 28
|
nr 2
25-32
PL
Celem autorki artykułu jest analiza stanu obecnego, możliwości i barier w implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju do praktyki hotelarstwa w Polsce. W artykule zaprezentowano to zagadnienie w oparciu o zarys kształtowania się oraz wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do hoteli. Ukazano przykłady dobrych praktyk w zakresie wprowadzanie omawianych zasad, a następnie uwypuklono problemy związane z realizacją tej koncepcji w praktyce.
PL
Przyjmuje się, że średnio każdy gość hotelowy produkuje kilogram odpadów w ciągu doby. Jeśli więc wielkość tę pomnożyć przez liczbę hoteli na świecie i liczbę gości hotelowych, powstanie ogromna ich ilość.
PL
Jednym z podstawowych problemów branży hotelarskiej jest wysoki poziom rotacji kadr. Problem ten po części powodowany jest szybkim wzrostem liczby obiektów hotelarskich i popytem na doświadczonych pracowników. Głównie jednak wynika z ograniczonych inwestycji retencyjnych, tj. mało konkurencyjnych warunków płacowych i zasad motywowania stosowanych przez obiekty hotelarskie. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia inwestycji retencyjnych, takich jak: szkolenia, odpowiednia treść pracy, programy praca–życie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest inwestowanie w kapitał ludzki na poziomie mikroekonomicznym (świadomie pominięto analizę inwestowania w sferę B + R oraz w edukację w systemie szkolnym). Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych wtórnych, dotyczących analizowanego zagadnienia.
EN
Celem niniejszego artykułu była próba odpowiedzi na pytanie jak wygląda polska baza hotelarska pod względem struktury skategoryzowanych obiektów, ich geograficznego rozproszenia, porównania na tle innych krajów europejskich, dynamiki i kierunków rozwoju? Czy podaż usług noclegowych oferowanych przez hotele nadąża za popytem na nie i czy struktura podaży jest adekwatna do struktury popytu (za wyznacznik przyjęto kategorie hoteli)? W celu odpowiedzi na powyższe pytania posłużono się głównie analizą jedno-podstawowych indeksów dynamiki oraz analizą struktury analizowanych zjawisk. Jako podstawową tezą przyjęto, że w Polsce istnieje niedorozwój bazy hotelarskiej i w minionym okresie pomimo wzrostu inwestycji niedorozwój ten nie uległ zmniejszeniu.
15
Content available Działania proekologiczne w ocenie gości hoteli
88%
PL
Celem autorek artykułu było zbadanie, czy działania proekologiczne podejmowane w hotelach są istotne dla ich gości. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie zastosowano badania ankietowe, w których wzięło udział 274 respondentów goszczących w 23 hotelach na terenie Polski. Wykazano, że 32,1% respondentów przy wyborze obiektu na nocleg bierze pod uwagę fakt prowadzenia w hotelu działań proekologicznych, a blisko 62% gości uważa, że w obiektach powinny być podejmowane tego typy inicjatywy. Wśród głównych korzyści ankietowani wymieniali: ochronę środowiska, oszczędność kosztów operacyjnych oraz efekty promocyjne i pozytywny wpływ na wizerunek. Ponad 35% gości byłoby w stanie zapłacić więcej za pobyt wiedząc, że w hotelu prowadzone są działania przyjazne środowisku.
16
Content available remote Zastosowanie koncepcji sieci logistycznej w procesie obsługi klienta hotelu
88%
PL
Celem artykułu jest zmniejszenie luk wiedzy na temat logistycznych aspektów obsługi klienta w hotelarstwie. W artykule zwrócono uwagę na specyfikę obsługi klienta i zidentyfikowano procesy logistyczne w hotelarstwie. Dużo miejsca poświęcono na przedstawienie koncepcji łańcucha dostaw w branży hotelarskiej. Podjęto także próbę analizy związków logistyki z marketingiem w procesie obsługi klienta hotelu, a na zakończenie zaproponowano zmiany w organizacji zadań logistycznych, które umożliwiają budowanie w hotelarstwie łańcucha dostaw opartego na wiedzy
EN
The objective of the hereby article is to shrink the gaps in knowledge about logistic aspects of servicing a client in hotel industry. The article focuses on the specific nature of customer service and identifies logistic processes in the hotel sector. Much attention is paid to the presentation of the delivery chain in hotel industry. There is also taken up an attempt to analyse relations between logistics and marketing in the process of hotel customer service, and finally there were suggested changes in the organization of logistics tasks, which facilitate the construction of the delivery chain based on knowledge in hotel industry.
PL
Celem referatu jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych dotyczących hotelarstwa na terenach wiejskich. Infrastrukturą noclegową turystyki wiejskiej tworzą: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, prywatne domy letniskowe, pokoje gościnne. Turystyka na terenach wiejskich, w przeciwieństwie do turystyki masowej oferowanej przez przemysł turystyczny, stwarza możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, poznania lokalnej kultury, lokalnych zwyczajów, korzystania ze zdrowej żywności. Zainteresowanie wypoczynkiem na terenach wiejskich, z dala od masowego ruchu turystycznego stale wzrasta. Turystyka wiejska staje się coraz bardziej powszechną formą spędzania wolnego czasu, preferowaną przez różne grupy społeczne. Ważnym zjawiskiem współczesnego życia gospodarczego i istotnym czynnikiem rozwoju są innowacje. Innowacyjność w turystyce można wpisać w dynamiczną formułę jakości, która zakłada nie tylko zaspokajanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań konsumenta, ale również uwzględnianie faktu, że potrzeby te i oczekiwania stale rosną oraz ulegają permanentnym zmianom. Wynika to z nieustającej ludzkiej potrzeby poszukiwania różnorodności i pozytywnej reakcji na „miłe niespodzianki", przy jednoczesnym umiejscowieniu tych oczekiwań w odpowiednio wysokich standardach jakości, takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, ochrona zdrowia oraz integralności ekonomicznej konsumenta. Obecnie coraz wyraźniej daje się odnotować trend wzrostowy w grupie turystów, którzy mają specyficzne i wysublimowane wymagania. Poszukują natury, tradycji, miejsc cichych i odludnych, ale żądają zarazem komfortowego wyposażenia i wysokiej jakości świadczonych usług, a także różnorodnych i atrakcyjnych propozycji spędzania wolnego czasu. Możliwości finansowe gości, a wraz z nimi ich potrzeby i oczekiwania dynamicznie wzrastają. Hotelarze prześcigają się w dążeniu do zapewnienia gościom możliwie jak najszerszego wachlarza usług. Przybywa coraz więcej obiektów luksusowo i kompleksowo wyposażonych w kosztowne urządzenia (spa & wellness, pola golfowe, tory kładowe, własny sprzęt do sportów wodnych), z których korzystanie wliczone jest w cenę pakietu. Inwestorzy starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rosnącej liczby osób, którzy mają pieniądze, cenią wygodę i preferują zdrowy tryb życia. Tworzenie produktów specjalistycznych jest w pewnym sensie znakiem czasu. Dynamiczny wzrost gospodarczy kraju, ciągle zwiększająca się grupa ludzi dobrze zarabiających, ale bardzo zapracowanych, dla których stare powiedzenie „czas to pieniądz" jest nadzwyczaj aktualne, powoduje konieczność tworzenia obiektów oferujących kompleksowe usługi dla tej grupy ludzi w zakresie wypoczynku, rekreacji i rozrywki. Innowacyjne rozwiązania dotyczące hotelarstwa na terenach wiejskich przynoszą korzyści zarówno osobom świadczącym usługi hotelarskie na wysokim poziomie, jak i gościom korzystającym z nich, co jest niezbędnym warunkiem rozwoju.
EN
The purpose of the report is to present innovative organizational solutions concerning the hotel trade on rural grounds. The accommodation infrastructure of rural tourism is complied of: hotels, boarding-houses, vacation centers, private summer houses, guest rooms. Tourism on rural grounds as opposed to mass tourism offered by the tourist industry creates the possibility of close contact with nature, acquaintance with the local culture, local customs, healthy meals. The interest of resting in rural areas, far from the mass tourist traffic, is constantly growing. Rural tourism is becoming an even more universal form of spending free time preferred by various social groups.Innovations are an important phenomenon in modern economic life and a major factor of development. Innovation in tourism can be contributed to the dynamic formula of quality which not only meets the real needs and expectations of the consumer, but also takes into consideration the fact that these needs and expectations are constantly growing and are subject to permanent changes. This results from the incessant human need of searching for variety and the positive reaction of "nice surprises", while at the same time placing these expectations in suitably high standards of quality such as: the assurance of personal safety, health protection and the economic integrality of the consumer. Currently the growth trend in groups of tourists who have specific and sophisticated requirements are observed even more clearly. They seek nature, tradition, quite places and solitary, but also require comfortable equipment and a high grade of services offered, and also various and attractive propositions for spending free time. The financial possibilities of guest along with their needs and expectations are dynamically increasing. Hotel managers surpass each other in the endeavor to assurance guests the widest possible range of services. There is an increasing number of facilities that are luxuriously and complexly equipped with expensive equipment (spa & wellness, golf courses, 4-wheel bike tracks, their own equipment for water sports) and their usage is included in the price of the package. Investors try to fulfill the expectations of a growing number of persons that have money, value comfort and prefer a healthy lifestyle. The creation of specialist products are in a certain sense a sign of the time. The dynamic economic growth of the country, the growing number of people that have good earnings, but are very overworked for which the old saying goes "time is money" is unusually actual. This causes the necessity of creating facilities offering complex services for this group of people in the range of rest, recreation and entertainment. Innovative solutions concerning the hotel trade on rural grounds bring advantages both for persons rendering hotel management services on a high level, as well as for the guests that take advantage of them, which is a necessary condition for development.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.