Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pressure swing adsorption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Badano proces adsorpcyjnego usuwania wody z parowej mieszaniny etanol-woda. Regenerację adsorbentu zeolitowego przeprowadzano pod próżnią poprzez płukanie złoża bezwodnym etanolem. Przedstawiono i przeanalizowano eksperymentalnie wyznaczone profile zawartości wody w złożu adsorbentu.
EN
A process of adsorption removal of water from ethanol based on swing pressure adsorption/desorption cycles was investigated in a laboratory-scale installation. The regeneration of zeolitic adsorbent was performed under lowered pressure by purging of anhydrous ethanol through the bed. The profiles of water concentration in the bed are presented and discussed.
4
Content available remote Usuwanie wody ze spirytusu gorzelnianego w celu otrzymania bioetanolu paliwowego
80%
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące cyklicznego procesu adsorpcyjno- desorpcyjnego w skali laboratoryjnej. Badania dotyczyły adsorpcyjnego usuwania wody z jej parowych mieszanin z etanolem. Taki proces jest stosowany przy odwadnianiu etanolu w celu zastosowania go jako dodatku do paliw.
EN
The results of the experimental studies on the adsorption-desorption cycles performed in a laboratory scale stand are presented. The studies refer to adsorption of water from ethanol - water vapour mixtures. This adsorption-desorption process is applied in industrial plants for production of dehydrated ethanol as a fuel additive.
EN
A comparison of experimental results and model simulations for the Pressure Swing Adsorption process of ethanol dehydration on zeolites is presented and discussed. It is shown that the mathematical model adequately describes the process.
6
Content available remote Investigation of membrane performance in the separation of carbon dioxide
70%
EN
HY2SEPS was an EU-funded project directed at the reduction of CO2 emissions. The principal objective of the project was to develop a hybrid membrane-adsorptive H2/CO2 separation technique that would form an integral element of the pre-combustion process. Specific tasks included the derivation of simplified mathematical models for the membrane separation of H2/CO2 mixtures.In the present study one of the developed models is discussed in detail, namely that with the countercurrent plug flow of the feed and the permeate. A number of simulations were carried out concerning the separation of binary mixtures that may appear following steam conversion of methane. The numerical results were then compared with the experimental data obtained by FORTH/ICEHT. The estimated fluxes of pure CO2, H2, CH4 and N2 are shown alongside those measured experimentally as a function of temperature and CO2 partial pressure in Figs 2 - 7. It is concluded that, in general, CO2 flux increases monotonically with both temperature and CO2 partial pressure. It is also found that the fluxes of hydrogen, methane and nitrogen reach a minimum at a temperature slightly above 323 K. Overall, a good agreement was obtained between the simulations and experiments.
PL
Wyznaczono maksymalne wartości temperatur, jakie mogą wystąpić w złożu adsorbentu w początkowych cyklach adsorpcyjno-desorpcyjnych zmien-nociśnieniowych. Rozważono proces rozdzielania parowej mieszaniny cta-nol-woda na zeolitach. Temperatury złoża wyznaczano eksperymentalnie oraz na podstawie obliczeń opartych na modelu matematycznym procesu. Zgodność wartości doświadczalnych i obliczeniowych jest zadowalająca.
EN
The maximum temperatures that can occur in the adsorbent bed in the initial pressure swing adsorption-desorption cyclcs have been determined. The process of adsorption separation of ethanol-water vapour mixture on zeolites has been considered. The bed temperatures have been determined experimentally and by calculations based on the mathematical model of the process. Good agreement exists between the experimental data and the results of simulations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości separacyjnych adsorbentów do procesu wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że ZSM 13X są w tym przypadku bardziej odpowiednimi adsorbentami niż węgle aktywne. Najwyższe współczynniki selektywności oraz największe pojemności adsorpcyjne zaobserwowano w przypadku ZSM 13X Grace. Stwierdzono także, że publikowane w literaturze trójparametryczne równania izoterm adsorpcji z podobną, dobrą dokładnością opisują dane doświadczalne.
EN
Results are presented on the separation properties of adsorbents for the removal of CO2 from flue gas streams. It is found that ZMS 13X is, for this particular task, more suitable than activated carbons. The highest selectivity and adsorption capacity were found for ZMS 13X Grace. It is also concluded that the three-parameter isotherms proposed in the relevant literature describe the experimental data with satisfactory and comparable accuracy.
PL
Celem pracy było określenie, poprzez wielowariantowe obliczenia symulacyjne, możliwości zatężania metanu w mieszaninie z azotem w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) i procesie membranowym. W przypadku procesu PSA, w którym adsorbentem był węgiel aktywny Takeda G2X7/12, określono zależność stężenia metanu w gazie wzbogaconym i sprawności odzysku CH4 od podstawowych parametrów ruchowych. Stwierdzono, że w symulowanym procesie można z bardzo dużą sprawnością odzysku (~90%) uzyskiwać strumień gazowy o stężeniu metanu wynoszącym około 1% obj., co umożliwia jego wykorzystanie w turbinach gazowych na paliwo ubogie. W przypadku procesu membranowego symulowano pracę modułu UBE CO-C05, określając zależność między stężeniem metanu, sprawnością jego odzysku, ciśnieniem po stronie zasilania i liczbą permeacji. Stwierdzono, że w module tym można uzyskać gaz wzbogacony o stężeniu metanu 0,5%, które jest wystarczające z punktu widzenia produkcji użytecznego ciepła w autotermicznym reaktorze rewersyjnym.
EN
In this study the enrichment of methane in ventilation air by pressure swing adsorption (PSA) and by membrane separation was investigated theoretically. In the case of the PSA process, which uses Takeda G2X7/12 activated carbon, the impact of various process parameters on the concentration of CH4 in the enriched gas and methane recovery was determined. It was found that the PSA process can provide a gaseous stream containing ~1 vol. % of CH4 with a high methane recovery (~90%). Such a stream may be used in lean-fuel turbines. In the case of the membrane process the UBE CO-C05 module was used and the relationship between the concentration of methane and its recovery, the pressure of feed gas and the permeation number was determined. It was found that in such a process the enriched stream containing ~0.5 vol. % of methane can be produced, which should ensure the recovery of heat when fed to a thermal reverse-flow reactor.
PL
Jedną z dróg ograniczania emisji ditlenku węgla jest usuwanie go ze strumieni gazów odlotowych. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję wydzielania CO2 ze spalin w procesie hybrydowym, łączącym adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA) i separację membranową. W szczególności omówiono podstawowe założenia obu węzłów separacji, sformułowane na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wyników własnych badań doświadczalnych i symulacji numerycznych. Stwierdzono, że w proponowanym układzie możliwy będzie prawie 100% odzysk ditlenku węgla w strumieniu gazu o stężeniu CO2 wynoszącym powyżej 95% z mieszaniny zawierającej 13,3 % CO2 i 86,7 % N2. Na podstawie przedstawionej w tej pracy koncepcji wydzielania ditlenku węgla ze spalin budowana jest w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach instalacja demonstracyjna oraz opracowywany jest symulator numeryczny procesu hybrydowego.
EN
Directive 2009/31/WE concerning geological storage of carbon dioxide (the so-called CSS Directive) is yet another step taken by the EU in limiting CO2 emissions. Since free emission quotas are going to be phased out, our energy sector will be compelled to implement the various CO2 abatement options or, alternatively, buy emission permits. The present study describes a technique for the removal of CO2 from flue gases via a hybrid process which combines pressure swing adsorption (PSA) and membrane separation. The scheme of the process is shown in Fig. 1. The procedure for selecting an appropriate adsorbent for the PSA unit is discussed. In Fig. 2 experimental CO2 adsorption isotherms are shown for a temperature of 20C. In Fig. 3 a dependence is presented of the CO2/N2 selectivity coefficient on pressure (Eq. 1) for both zeolite molecular sieves (ZMS) 13X and activated carbons. It is found that, from the standpoint of CO2 separation efficiency, ZMS 13X perform better than the activated carbons studied. In Table 1 the proposed PSA cycle is shown. Based on extensive simulations the efficiency of the PSA unit is assessed. As can be seen from Fig 4, at feed flow rates below 7.5 mn 3/h it is possible to obtain an enriched product that contains over 70 vol. % of CO2, with an almost complete recovery. In addition, experiments were carried out for the separation of a mixture containing 70% of CO2 and 30% of N2, using commercial membrane modules. Figs. 5, 6 and 7 shows, respectively, permeate and retentate CO2 concentrations and the cut ratio as functions of the pressure difference between the feed side and the permeate side of the module (p). It is concluded that the membrane unit can increase the concentration of carbon dioxide from 70% to over 95%, which is quite sufficient in terms of transport and storage. Based on the technique proposed in this study a demonstration installation is currently under construction in the Institute of Chemical Engineering, Polish Academy of Sciences. Also, a versatile numerical simulator for the hybrid CO2 separation is being developed.
PL
W niniejszym artykule opisano proces odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Przedstawiono zasady modelowania tego procesu. Model matematyczny składa się z równania bilansu ogólnego, bilansu wody, bilansu ciepła, bilansu pędu, równania równowagi, równania kinetyki adsorpcji oraz warunków początkowych i brzegowych. Na rycinie 4 przedstawiono wartości izosterycznego ciepła adsorpcji wody na zeolitach 3A.
EN
The Pressure Swing Adsorption process used for ethanol dehydration is described. Principles of the modeling of this process are presented. The model consist of: the overall mass balance (Eq. (1)), the water mass balance (Eq. (2)), the heat balance (Eq. (3)), the momentum balance (Eq. (4)), the equation of adsorption equilibrium (Eq. (12)), the mass transfer rate equation (Eq. (6)), and the initial and boundary conditions (Eqs. (7)-(11)). On Fig. 4 the values of isosteric heat of adsorption of water on 3A zeolites are showed.
12
Content available remote Adsorpcyjne odwadnianie etanolu stosowanego jako dodatek do paliw
60%
PL
W niniejszym artykule omówiono aspekty ekologiczne dodawania etanolu do paliw. Opisano adsorpcyjną metodę odwadniania etanolu opartą na cyklicznym procesie zmiennociśnieniowym. Rozważono schemat przepływu strumieni w takiej instalacji pod kątem optymalizacji procesu. Na podstawie danych zawartych w literaturze opracowano równanie równowagi adsorpcji pary wodnej na zeolitach 3A.
EN
The ecological aspects of the utilization of ethanol as a fuel additive are discussed. The Pressure Swing Adsorption process for ethanol dehydration is described. The flow diagram is considered for process optimization purposes. Literature data are used for the development of equilibrium equation for the adsorption of water vapor on zeolites 3A.
13
Content available remote Separation of carbon dioxide from flue gases by pressure swing adsorption
60%
EN
A mathematical model is derived of the PSA separation of carbon dioxide from flue gases and its verification is carried out based on experiments in a two-column laboratory PSA installation. The results of simulation are presented concerning the effect of gas flow rates during purge and vacuum regeneration on CO2 content in the enriched gas. It is found that a three-column system can yield a product containing over 80% of CO2, with a full recovery of this species.
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu PSA do wydzielania CO2 ze strumieni spalin oraz wyniki jego weryfikacji opartej na danych doświadczalnych z dwukolumnowej instalacji laboratoryjnej. Przedstawiono także wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących wpływu natężenia przepływu gazu w krokach płukania i próżniowej regeneracji złoża adsorbentu na stężenie CO2 w gazie wzbogaconym. Stwierdzono, że w trójkolumnowej instalacji PSA można uzyskać gaz wzbogacony, zawierający ponad 80% obj. CO2 w warunkach 100% sprawności odzysku tego składnika.
EN
The article constitutes the introduction to finding a solution to a problem concerning carrying gassing-up operation in a more efficient way in terms of loosing ethylene cargo. To begin with, the impact of nitrogen presence on ethylene cascade cycle’s technical work and cooling capacity has been described. Further, the results of investigation into methods of nitrogen removing from cargo tanks after gassing-up have been presented. Possibility of pressure swing adsorption (PSA) and membrane techniques use has been analyzed with reference to ethylene carriers.
PL
Artykuł stanowi wprowadzenie do rozwiązania problemu przeprowadzenia operacji gassing-up w sposób bardziej efektywny w odniesieniu do znacznych ilości „traconego” ładunku. W pierwszej kolejności opisano wpływ obecności azotu na pracę obiegu. W dalszej części przeanalizowano dostępne metody usunięcia azotu podczas operacji gassing-up. Opisano metody PSA (Pressure Swing Adsorption) oraz membrany i przeanalizowano je w odniesieniu do etylenowców.
EN
Mexican-origin and modified clinoptilolite were examined in the separation process using a laboratory scale dynamic apparatus. The usability of clinoptilolites in the enrichment of NVCtU mixture containing 46% of methane was evaluated. The test simulates basic stages of pressure swing adsorption (PSA) with the kinetic effect of separation. An influence of selected parameters and the diffusion time constant of adsorbents on the effectiveness of methane enrichment process was presented.
16
Content available remote Modelowanie i symulacja numeryczna adsorpcyjnego odwadniania etanolu
60%
PL
Niniejszy artykuł dotyczy odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Głównym celem opracowania jest symulacja numeryczna procesu adsorpcyjno-desorpcyjnego dla warunków stosowanych w instalacjach przemysłowych. Badano i analizowano wpływ różnych parametrów procesowych instalacji odwadniającej na czystość oraz stopień odzysku etanolu, a to: wysokości złoża, składu surowca, natężenia przepływu surowca oraz stosunku ciśnienia wysokiego do niskiego. Model matematyczny procesu przedstawiony w niniejszym artykule oraz otrzymane wyniki mogą posłużyć do optymalizacji instalacji do adsorpcyjnego odwadniania etanolu.
EN
In the article the numerical simulation of real plant conditions is presented. An analysis of the effects of various factors on both ethanol purity and the ethanol recovery ratio was performed and the results are shown respectively: the effect of bed height, the effect of feed composition, the effect of feed mass flow rate, and the effect of high pressure to low pressure ratio. The mathematical model of the process presented and the obtained results can be applied for optimisation of commercial . scale ethanol dehydration units.
EN
HY2SEPS was an EU-funded project directed at the reduction of C02 emissions. The principal objective of the project was to develop a hybrid membrane-adsorptive H2/C02 separation technique that would form an integral element of the pre-combustion process. Specific tasks included the derivation of simplified mathematical models for the membrane separation of H2/C02 mixtures. In the present study one of the developed models is discussed in detail, namely that with the countercurrent plug flow of the feed and the permeate. A number of simulations were carried out concerning the separation of binary mixtures that may appear following steam conversion of methane. The numerical results were then compared with the experimental data obtained by FORTH/ICEHT. The estimated fluxes of pure C02, H2, CH4 and N2 are shown alongside those measured experimentally as a function of temperature and C02 partial pressure in Figs 2 - 7. It is concluded that, in general, C02 flux increases monotonically with both temperature and C02 partial pressure. It is also found that the fluxes of hydrogen, methane and nitrogen reach a minimum at a temperature slightly above 323 K. Overall, a good agreement was obtained between the simulations and experiments.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacji procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej w dwukolumnowej instalacji laboratoryjnej wypełnionej węglowym sitem molekularnym. Przeanalizowano wpływ stężenia metanu w gazie zasilającym, ciśnienia adsorpcji oraz długości cyklu na średnie stężenie metanu w produkcie niskociśnieniowym. W oparciu o dane doświadczalne zaproponowano model sieci neuronowej oraz zweryfikowano model opisujący proces PSA.
EN
Experimental data and simulation results are presented on the separation of methane-nitrogen mixtures in a two-bed laboratory PSA installation packed with a carbon molecular sieve adsorbent. The effect is analysed of methane concentration in the feed gas, pressure adsorption and cycle length on the average methane concentration in the low-pressure product. Based on the experimental data a neural network model is proposed and a quantitative description of non-isothermal PSA processes is validated.
EN
The present study aims at demonstrating how important it is to include the substantial increase in CO2 heat capacity around the critical temperature in the modelling of relevant PSA separations. It is shown that this parameter may considerably alter simulation results, especially in the cases when the adsorbed phase concentration is high, regeneration pressure is moderate and CO2 content in the enriched stream is large.
PL
Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania bardzo dużego wzrostu ciepła właściwego zaadsorbowanego ditlenku węgla w pobliżu temperatury krytycznej przy modelowaniu procesów wydzielania CO2 ze spalin metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Wykazano, że przyjmowana w obliczeniach symulacyjnych takich procesów wartość ciepła właściwego fazy zaadsorbowanej wpływa znacząco na wyniki symulacji w sytuacji, gdy na złożu utrzymuje się duże stężenie ditlenku węgla, stosowane są umiarkowane ciśnienia regeneracji oraz otrzymuje się duże stężenie CO2 w gazie wzbogaconym.
EN
Pressure Swing Adsorption (PSA) represents a process for the purification and partial or complete separation of gas mixtures in a fixed bed of adsorbent by the use of pressure changes as a principal operation parameter. A process of oxygen separation from air in the commercial molecular sieve 5A was investigated by the use of classic PSA, i.e. a desorption step reduced pressure to the atmospheric level. The results were compared to the VPSA process in which a desorption step proceeded a vacuum one. In both cases the concentration of oxygen in the product reached 94-95%, but in the case of VPSA the 02 yield was much higher.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.