Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Luka podatkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Podstawowym celem opracowania jest dokonanie bilansu zasadniczych działań uszczelniających polski system podatkowy w latach 2015-2019 ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Działania uszczelniające w zakresie VAT i CIT miały najszersze przełożenie na sektor finansów publicznych i sytuację finansową przedsiębiorstw. Zmiany w zakresie PIT miały najczęściej charakter pochodny do zmian w zakresie CIT.(fragment tekstu)
EN
The paper provides an assessment of measures aimed at tightening up the Polish tax system in 2015-2019. In particular, the positive fiscal effect of limiting the VAT and the CIT gaps as a response to legislative changes is to be noted. On the other hand, the effects of the measures aimed at tightening up the Polish tax system include the adjustment or compliance costs for enterprises and tax administration. Sealing the Polish tax system is an inherently long-term process which, in addition to the original fiscal purpose, constitutes a challenge for the legislator to avoid excessive fragmentation of tax law.(original abstract)
XX
Taylor wypowiedział się żartobliwie o swojej regule, że jest tak prosta, iż można ją zapisać na odwrocie wizytówki. Rzeczywistość pokazuje, że praktyczne wykorzystanie tego typu reguły implikuje przyjęcie wielu założeń, co do ostatecznego jej kształtu. Artykuł porusza jedynie kwestię wpływu zastosowanych metod szacowania potencjalnego PKB, luki PKB na empiryczną weryfikację reguły Taylora. Przedstawiono dwa sposoby szacowania PKB potencjalnego: filtr HP oraz trend liniowy, przy czym bazowano na wyrównanych sezonowo (model addytywny ze zm. 0-1; procedura TRAMO/SEATS) szeregach: PKB bieżący oraz PKB realny. (abstrakt oryginalny)
EN
The modern monetary policy should be led in a way that is transparent, consistent and coherent for an average participant of the economic life. It seems reasonable to base the monetary policy on some rule - the Taylor rule and some of its modifications. Despite the fact that Taylor stated humorously that his rule was so easy that it could be written down on the back of a business card. The reality shows that the practical use of this type of rule implies accepting many assumptions about its final shape. The article mentions only the matter of influence of calculating the potential GDP and output gap on the empirical verification of the Taylor rule. Two ways of calculating the potential GDP were presented, i.e. the HP filter and linear trend of the current and the real GDP both seasonally adjusted (TRAMO/SEATS procedure; an additive model with 0-1 variables). (original abstract)
EN
The article attempts to point to the gray economy as an element of the tax gap. The considerations began with the characterization of the tax gap. Next, the concept and importance of the gray economy in the economy was analyzed. The last part includes selected instruments for reducing the gray economy, which were introduced in recent years in Poland. The instruments limiting the gray economy include: receipt lottery, electronic cash register system, limitation of cash payments and mechanisms supporting the collection of taxes.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, których wprowadzenie w ostatnich latach w Polsce miało przyczynić się do zahamowania wyłudzeń w podatku od towarów i usług spowodowanych funkcjonowaniem podmiotów biorących udział w przestępstwach karuzelowych. W artykule dokonano charakterystyki poszczególnych metod walki z przestępczym procederem oraz oceny wprowadzonych rozwiązań. Przeanalizowano również dane dotyczące luki podatkowej w latach 2006-2017, której wielkość w przeważającej mierze wynika z uszczupleń spowodowanych wyłudzeniami podatku od towarów i usług przez podmioty biorące udział w karuzelach VAT-owskich. W części podsumowującej przedstawiono wnioski i sugestie odnośnie do wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, które mogłyby przyczynić się do jeszcze skuteczniejszej walki z tego typu przestępczymi działaniami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present legal and institutional solutions, the introduction of which in recent years in Poland was to help to curb fraud in goods and services tax caused by the functioning of entities involved in carousel crimes. The article presents the characteristics of individual methods of combating criminal activity and the assessment of introduced solutions. The data regarding the tax gap in the years 2006-2017 was also analyzed, the size of which is largely due to depletions caused by the extortion of tax on goods and services by entities participating in VAT carousels. The summary section presents conclusions and suggestions regarding the introduction of further legal and institutional solutions that could contribute to an even more effective fight against this type of criminal activities.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska luki podatkowej, czynników wpływających na jej skalę oraz metod zaproponowanych przez Komisję Europejską, służących do jej zmierzenia. W artykule porównano lukę podatkową w Polsce do wybranych innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz opisano próby zwiększenia efektywności w ściągalności podatku. Przedmiotem artykułu jest zdefiniowanie istoty i wartości luki podatkowej. (abstrakt oryginalny)
XX
Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy zmiany wprowadzone w ostatnich latach miały przynieść nową jakość, łączącą się z uszczelnianiem systemu podatkowego. Ich celem było m.in. uregulowanie procedur kontrolnych oraz wzmocnienie pozycji organów kontroli, co miało zostać osiągnięte przez rozszerzenie ich uprawnień oraz wyposażenie ich w lepsze narzędzia prawne. Zgodnie z poglądami prezentowanymi w literaturze kultura unikania opodatkowania jest w Polsce silnie rozwinięta. Wskazuje to na konieczność zgłębienia przyczyn występowania unikania opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania, następnie zaś podjęcia próby zmian postaw podatników wobec tych zjawisk. Zmiany wprowadzone w procedurach podatkowych oraz uprawnieniach organów podatkowych zasługują na aprobatę, mimo że nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy malejąca luka podatkowa jest z nimi ściśle powiązana. Problemy z dokonaniem oceny efektów przeprowadzonych zmian wynikają z braku jasnych kryteriów tej oceny oraz z trudności w oddzieleniu efektów systemowych od efektów koniunkturalnych. Co więcej, ciężko jest wykazać, na ile zmniejszenie luki podatkowej wynika z przeprowadzanych kontroli, a na ile wprowadzane zmiany pełnią funkcję prewencyjną.(fragment tekstu)
EN
One of the effects of globalization is the intensification of tax avoidance which leads to the erosion of tax bases in many tax jurisdictions. Not surprisingly, one of the main objectives of governmental policies is to tighten (seal) their tax systems. This can be illustrated by the changes to the tax procedures and powers of tax authorities introduced in Poland. The aim of the article is to examine to what extent these changes have impacted the tax gap. The author analyzed the relevant literature, legal provisions and empirical data. The results demonstrate that the changes in question deserve approval and they could impact the tax gap. However, they do not fully solve the problems resulting from the former legal solutions and it is not entirely clear whether the higher revenues to the state budget result from the activities of tax authorities or whether they are primarily driven by economic growth and the growth in prosperity. The constantly growing gap in foreign CIT also calls for further action.(original abstract)
XX
Artykuł składa się z trzech części. Na wstępie omówiono czynniki determinujące efektywność fiskalną. Efektywność fiskalna (podatkowa) wiąże się z realizacją funkcji fiskalnej podatków, rozumianej jako różnica między wpływami z podatków a kosztami ich wymiaru i poboru. Konieczne jest zatem respektowanie zarówno zasady wydajności, jak i taniości podatku. Ocena efektywności podatków dochodowych wymaga więc uwzględnienia nie tylko wielkości wpływów podatkowych, lecz także zagadnienia kwantyfikacji kosztów wymiaru i poboru podatków dochodowych (tzw. wpływy podatkowe netto). Z uwagi na trudności i ograniczenia w oszacowaniu ich wiarygodnej wysokości możliwa jest co najwyżej analiza wydajności podatków dochodowych. Następnie zestawiono i omówiono instrumenty prawne, których zastosowanie miało - zgodnie z założeniami ustawodawcy - przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego w obrębie podatków dochodowych. W ostatniej części przedstawiono wyniki badania empirycznego. Po- służono się metodami statystyki opisowej (wskaźniki struktury i dynamiki). Skorzystano również z opracowań, w których szacowano wielkość luki podatkowej. Źródłem danych były informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.(fragment tekstu)
EN
The article looks at the legal solutions adopted in 2015-2019 in Poland in order to tighten the tax system. In the field of income taxes, these were anti-abusive regulations, securing the tax system in a general way, as well as targeting specific tax avoidance schemes. The first part of the article discusses the factors determining fiscal efficiency which is the main criterion adopted in the study. In the next part the most important tax solutions sealing the system are presented. In the third part an attempt was made, using a number of indicators, to answer the question whether the observed increase in tax revenues from corporate income taxes can be attributed to the anti-abusive measures which were taken. Based on the conducted research, it has been shown that the decreasing tax gap is the result of the improvement in tax collection effectiveness in connection with the adopted sealing measures.(original abstract)
XX
Luka podatkowa jest zjawiskiem powszechnym, lecz w wielu krajach osiągnęła znaczące rozmiary, poważnie uszczuplając wpływy budżetowe. Poszukując źródeł dodatkowych wpływów, a jednocześnie chcąc uniknąć wprowadzania nowych danin, państwa starają się zwiększyć efektywność obciążeń fiskalnych. Celem artykułu jest omówienie charakteru zjawiska luki podatkowej, porównanie jej poziomu w krajach UE oraz zaprezentowanie kierunków działań zmierzających do poprawy ściągalności podatków.(abstrakt oryginalny)
EN
The tax gap is widespread but in many countries it has reached considerable proportions, reducing budget revenues. Looking for budgetary sources and at the same time wanting to avoid introducing new taxes, states are trying to increase the efficiency of fiscal burdens. The aim of the article is to discuss the nature of the tax gaps phenomenon, to compare its level in the EU countries and to show the direction of actions aimed at improving tax collection.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnych modeli podzielonej płatności używanych w rozliczeniach VAT, dokonanie wstępnej oceny ich skuteczności w ograniczaniu oszustw w VAT, a także próba oceny możliwości i zasadności przyjęcia tego rozwiązania w warunkach polskich w kontekście obecnych zmian uszczelniających opodatkowanie VAT. Artykuł uwzględnia prawne aspekty związane ze zharmonizowanym systemem VAT w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting different models of split payment used in VAT settlements, providing an initial evaluation of their effectiveness in terms of combating VAT frauds and making an attempt to assess the possibility and the rationale of adopting such a solution under Polish circumstances in the context of current amendments sealing up the rules for VAT taxation. The article takes into account the legal aspects relating to the harmonized VAT system in the EU. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie ma na celu (1) wykazanie, że moralność podatkowa posiada wpływ na wielkość luk podatkowych (tax gaps), określenie skali tego wpływu wymaga jednak dalszych badań empirycznych. Luki podatkowe stanowią różnicę między potencjalnymi a rzeczywistymi wpływami podatkowymi. Pierwszy poboczny cel to (2a) dostrzeżenie licznych trudności metodologicznych przy tego typu badaniach i otwarcie szerszej dyskusji nad tymi zagadnieniami. Drugi cel dodatkowy to ukazanie, że w świetle dotychczasowych wyników i trendów wydaje się zasadne (2b) skierowanie uwagi badaczy na problemy sprawiedliwości proceduralnej. Dotychczas w ekonomii częściej analizowano sprawiedliwość dystrybutywną. (fragment tekstu)
EN
It is commonly stated that the behavioral aspect is problematic for economists. Nevertheless, a large strand of the literature on the topic exists, and it is high time we started making use of this fact. Using a simple literature review, the article presents some of the recent psychological discoveries from the fields of social psychology and behavioral economics that can be applied to macroeconomics in the context of estimating and reducing tax gaps (aim 1). Also, some fundamental methodological issues (aim 2a) and ethical distinctions between different mean-ings of procedural justice are raised (aim 2b). (original abstract)
11
Content available remote Podatek akcyzowy w kontekście bezpieczeństwa finansowego państwa
75%
XX
Celem artykułu jest zbadanie wydajności fiskalnej podatku akcyzowego w Polsce, przedstawienie szacunków luki w tym podatku, zidentyfikowanie przyczyn jej występowania oraz wskazanie podejmowanych działań mających na celu ograniczenie jej rozmiarów. W artykule wykorzystano metody statystyki opisowej oraz analizy aktów prawnych.(fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to examine the tax efficiency of excise duty in Poland, to present estimates of the gap in this tax, to identify the reasons for its occurrence and to indicate the measures taken to reduce its size. The article uses methods of descriptive statistics and analysis of legal acts. In the European Union, Poland is in the group of countries with the highest and average share of excise tax, both in total tax revenues and in GDP. In the state budget, it is the second tax - after the tax on goods and services - in terms of amount, constituting over 1/5 (nearly 22%) of the total revenue of this budget. The considerations regarding the tax efficiency of this tax and the effectiveness of its dimension and collection are therefore part of the issue of the financial security of the state. This tax is, on the one hand, the basic backbone of the state budget revenues, and on the other hand, its fiscal performance is seriously threatened by numerous - with a large financial scale - tax evasion. According to the Ministry of the Interior reports on the state of security in Poland, given the scale of the threat to the financial interests of the state, the most important are irregularities in the trade of fuels, alcohol, tobacco products and scrap. The first three groups of products are also excise goods. Hence, the broadly understood tax crime in excise duty results in high losses for the state budget, undermining its economic security.(original abstract)
EN
One of the most serious problems of fiscal character is the issue of the tax gap. The tax gap is defined as the amount of tax liability faced by taxpayers that is not paid on time. The tax gap comes from three main areas of non-compliance with the tax law - firstly, from underreporting of income, secondly, from underpayment of taxes, and thirdly, from non-filing of returns. The tax evasions in the area of value added tax create one of the largest groups of tax gaps. This article describes the current situation in the field of tax gap in selected countries of the European Union. The aim of this paper is to determine the dependence of the VAT gap on three variables: the Corruption Perception Index CPI, GDP growth rate and the basic VAT rate. The method of regression analysis was used, which was performed on data in the years 2000-2011. Although it could be assumed that tax burden will affect the VAT gap the most, the highest dependence was shown in the case of Corruption Perception Index. (original abstract)
XX
Jedną z najważniejszych instytucji systemu podatkowego w danym kraju jest podatek obciążający obrót towarów i usług. W Polsce takim podatkiem jest podatek od towarów i usług (VAT), najbardziej wydajna ze wszystkich danina publiczna, zasilająca budżet państwa. Wpływy z tytułu tego podatku mogłyby być jednak jeszcze większe, gdyby nie fakt, że część z nich, określanych jako luka podatkowa, nigdy do tego budżetu nie trafia. Celem artykułu jest: 1) identyfikacja przyczyn powstawania luki podatkowej, w tym w szczególności w VAT, 2) wskazanie rozmiarów "szarej strefy" w Polsce na tle innych krajów UE, 3) zaprezentowanie najczęstszych mechanizmów oszustw podatkowych, prowadzących do powstania luki w VAT, 4) przedstawienie wielkości luki podatkowej w VAT w wybranych latach. Okres objęty badaniem obejmuje lata 2004-2014. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important institutions of a tax system in the country is tax impact on the marketing of goods and services. In Poland, this tax is the tax on goods and services (VAT), the most powerful of all tribute of the public feed the state budget. The proceeds of this tax could be even greater if not for the fact that some of them, known as tax gap, never hit to this budget. The aims of the work are: 1) identification causes of the tax gap, including VAT, 2) an indication of the size of the informal economy in Poland in relation to other EU countries, 3) presentation of the most common mechanisms for tax fraud, leading to the emergence of gaps in the VAT, 4) presentation of the size of the tax gap in the VAT in selected years. The period covered by the study covers the period 2004-2014. (original abstract)
14
Content available remote Efektywność szacowania podstawy opodatkowania
75%
XX
Uchylanie się od płacenia podatków, jeśli staje się zjawiskiem powszechnym, nieuchronnie prowadzi do zapaści finansów publicznych. Cele niniejszego artykułu to omówienie instytucji oszacowania podstawy opodatkowania, przedstawienie jej istoty oraz ocena efektywności jej stosowania. Badaniem objęto wyniki postępowań w badanej grupie urzędów w latach 2007-2011. Dokonano także analizy skuteczności szacowania podstawy opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Przeprowadzone badania dowodzą niewielkiego znaczenia instytucji szacowania podstawy opodatkowania w roli skutecznego mechanizmu ograniczania luki podatkowej w Polsce. Wskazuje to na potrzebę dalszego reformowania polskiego systemu podatkowego zmierzającego do uproszczenia konstrukcji podatków.(abstrakt oryginalny)
EN
Avoiding paying taxes, if is becomes a common phenomenon, inevitably leads to the collapse of public finances. The aim of this publication is to discuss basic tax estimation, the presentation of the essence of the matter and its efficiency evaluation. The important part of the publication is an analysis of the effectiveness of estimating the tax base on the basis of information provided by a representative group of tax offices. The study included the results of the study group offices in the 2007-2011 period. The paper also evaluated the effectiveness of estimating the tax base in the light of the case law of administrative courts. The study shows the small importance of the institution of estimating a tax base as an effective mechanism for reducing the tax gap in Poland. This shows the need for a further reform of the Polish tax system, to simplify tax structure.(original abstract)
15
75%
XX
Luka podatkowa to problem, który dotyka nie tylko państwo, ale także przedsiębiorstwa. Istnienie luki podatkowej zaburza konkurencję między przedsiębiorstwami legalnie płacącymi podatki a podmiotami działającymi w szarej strefie gospodarki. Luka podatkowa może także prowadzić do wzrostu obciążeń podatkowych uczciwych podatników na skutek przerzucenia na nich przez państwo ciężaru niezapłaconych podatków. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane ograniczeniem wielkości luki podatkowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy można skutecznie ograniczać rozmiary luki podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of tax compliance gap is harmful not only for the state but also for enterprises. Existence of tax compliance gap distorts the competition between firms that pay taxes legally and those that operate in shadow economy. Tax compliance gap can also cause the rise in tax burdens of honest taxpayers because the state may flip unpaid taxes on them. Accordingly as well state as enterprises should be interested in bounding the tax compliance gap. The aim of paper is to answer the question if one can effectively decrease this problem.(original abstract)
XX
W krajach wysokorozwiniętych od lat funkcjonują rozwiązania ukierunkowane na ograniczanie rozmiarów luki podatkowej w poszczególnych podatkach, wykorzystujące tzw. mapę luki podatkowej. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych szacowanie wysokości i struktury luki podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych jest o wiele bardziej skomplikowaną materią niż w przypadku podatku VAT. Ministerstwo Finansów podobno posiada swoje szacunkowe wyliczenia w tym zakresie, jednakże do dnia dzisiejszego nie zostały one opublikowane. Dostępna literatura zagraniczna dotyczącą szacowania strat podatkowych budżetu państwa z tytułu luki podatkowej dotyczy jedynie wybranych (partykularnych) obszarów luki podatkowej. Ponadto możliwości jej zastosowania w specyficznych uwarunkowaniach polskiego systemu podatkowego są ograniczone. W niniejszej publikacji podjęta została próba stworzenia mapy luki podatkowej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Map of the tax gap in corporate income tax In highly developed countries, the programs of measuring tax gap have been successfully implemented since the seventies of XX century. In the case of corporate income tax, estimation of the amount and determining the structure of the tax gap in CIT is much more complex matter than in the case of VAT. The Polish Ministry of Finance is claimed to have its own calculations in this respect, however they have not been published so far. Available foreign literature on estimating tax losses of the state budget due to the tax gap concerns only selected (specific) areas of the tax gap. In addition, the possibilities of its application in the specific conditions of the Polish tax system are limited. The publication attempts to create a map of the tax gap for CIT purposes.(original abstract)
EN
In the European Union Member States, value-added tax (VAT) is undergoing a continuous process of harmonization, which was initiated in the 1960s by the introduction of the First and Second Council Directives and which resulted in the implementation of the common tax assessment base. Currently, the European Union VAT system faces multiple challenges related in particular to the negative side effects of certain design features and progressing globalization. The main aim of this article is to discuss some dilemmas of the common VAT model. Particular attention is placed on the fiscal consequences of VAT preferences, as well as on the origins, components, and implications of the VAT gap. For the purpose of this analysis, 2 neighboring countries were selected, namely, Germany and Poland. On the basis of the national and Eurostat data, the author calculates the most significant VAT performance indicators and reviews the factors decreasing VAT efficiency in these countries in comparison to other European Union Member States.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja problematyki związanej z uszczelnianiem poboru podatków w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich OECD w latach 2008-2018. Artykuł podzielony został na cztery części: wstęp, genezę problemu, wdrożone rozwiązania oraz uwagi końcowe. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy, w ramach której przedstawiono literaturę przedmiotu oraz wnioskowanie na podstawie wybranych danych empirycznych (głównie ze źródeł OECD, GUS i Eurostatu oraz profesjonalnych raportów branżowych), przybliżono także budowę systemów podatkowych krajów europejskich. Rezultatem jest prezentacja genezy problemu, tj. powstania uszczupleń w poborze podatków po roku 2008 oraz działań, które podejmowano w celu zmniejszenia skutków tego negatywnego zjawiska. Autorzy przedstawiają także wstępną ocenę podjętych przez poszczególne kraje działań wraz z poziomem ich skuteczności w zakresie osiągnięcia planowych celów, którym było zmniejszenie poziomu wyłudzeń podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to present issues related to sealing tax collection system in Poland and European Union countries as well as OECD members in 2008-2018. The article is divided into four parts, which include: introduction, origin of the problem, implemented solutions and conclusions. It presents the results of the conducted analysis including studies of the literature and empirical data (mainly from OECD, GUS-Polish Central Statistical Office and Eurostat sources, as well as professional industry reports) as well as the structure of the tax systems in Europe. The following result is a presentation of the origin of the problem, i.e. the occurrence of revenue decrease in tax collection after 2008, and actions that were undertaken to reduce the effects of this negative phenomenon. The authors also present a preliminary assessment of the actions conducted by particular countries along with their level of effectiveness in achieving the goals, which was to reduce the level of tax frauds. (original abstract)
PL
Nie ulega wątpliwości, iż na rozmiary luki podatkowej mają wpływ działania podatników, które dążą do ukrycia transakcji, od których powinien zostać odprowadzony podatek. Pośród takich działań szczególne miejsce zajmują oszustwa podatkowe. Oszustwa w VAT stanowią nasilający się problem, który niesie negatywne konsekwencje, dla budżetów państw członkowskich, gospodarek, uczciwej konkurencji, faktycznej ochrony konsu-menta, wymiany handlowej. Polska w zwalczaniu luki podatkowej w VAT wprowadziła mechanizm odwrotnego obciążenia tym podatkiem. Jednak badania pokazują, iż jest on nieefektywnym narzędziem zmniejszającym lukę podatkową.
EN
There is no doubt, however, that the formation and size of the tax gap is affected by the taxpayers activities aiming at hiding transactions from which tax should be paid. Tax evasion occupies a special position among such operations, which include actions aimed at achieving material gains VAT frauds, are a growing problem which implicates far-reaching, negative consequences for the budgets of the Member States of the EU, fair competition, consumer protection, trade. Poland, in combating the tax gap in VAT, introduced the reverse charge mechanism. However, research show that it is an ineffective tool for reducing the tax gap.
XX
Artykuł koncentruje się na przebiegu działań legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu zwiększenie wydajności fiskalnej podatku od towarów i usług, podejmowanych w szczególności po 2015 roku. Główne pytanie badawcze dotyczy realizacji celów postawionych przez inicjatorów procesu "uszczelniania podatku VAT" oraz kosztów tego procesu. Jako koszty procesu zostały wskazane koszty pozafiskalne ponoszone przez podatników, w postaci obciążeń administracyjnych. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze poprzez przedstawienie genezy, obecnego stanu oraz próby oceny w kategorii koszt/efekt wprowadzonych zmian legislacyjnych i organizacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper essentially concentrates on legislative and administrative activities aimed to increase fiscal effectivity Value Added Tax. Main attention was focused on "anti-fraud efforts" imple-mented after year 2015. The main research question is as follows: whether the aim of "tightening up VAT system" was achieved and what was the cost. The cost "tightening up VAT system" was espe-cially of additional tax burden - administrative cost levied on taxpayers. The purpose of the article is to take an attempt to answer to that question by the analysis of legislative and administrative measures and the cost/effect outcome of the measures implementation.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.