Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 315

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono zestawienie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ustawy Prawo energetyczne wraz z ich krótką charakterystyką.
EN
A set of present ordinances concering the Power Act and their short characteristics are presented in the paper.
PL
W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (P.e.) oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewidziano szereg rozwiązań mających na celu wsparcie energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.
PL
Na terenie kraju, poza opisanymi w cz. I artykułu ("Czysta Energia" 5/2010) zagadnieniami, istnieją bardziej przyziemne problemy, związane z treścią umów kontraktacji, umów o sprzedaż energii czy tzw. zielonych certyfikatów. Aktualne są również bardzo istotne kwestie, takie jak np. ochrona uczciwej konkurencji pomiędzy operatorami energetycznymi a firmami zainteresowanymi produkcją energii z biomasy.
PL
Prezydent RP 20 stycznia br. podpisał Ustawę z 8 stycznia 2010 r., nowelizującą Prawo energetyczne, która m.in. wprowadza znaczące zmiany w zakresie systemu wsparcia energii wytwarzanej w OZE oraz w wysoko sprawnej kogeneracji.
PL
Energetyka wiatrowa w Polsce odnotowuje największy przyrost mocy zainstalowanej spośród innych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Przewiduje się, że w 2030 r. będzie ona stanowiła 45% w produkcji energii z OZE. Czy pokonane zostały już wszystkie bariery utrudniające budowę farm wiatrowych? Czy wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo energetyczne zmiany ułatwią ten proces? Oto wypowiedzi osób z branży, które podczas swojej pracy wielokrotnie borykały się z problemami wynikającymi z braku stosownych uregulowań prawnych.
PL
Prawda o aktualnie prowadzonych inwestycjach biogazowych jest taka, że rozpoczęto ich wiele, a każda napotyka na bariery prawne, czasami różne w zależności od regionu, w jakim są realizowane. Natomiast część przeszkód jest wspólna i dotyczy całego kraju.
PL
Przedstawiono analizę projektów planów rozwoju spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej przedłożonych do uzgodnienia z URE w 2000 roku. Zamieszczono charakterystykę znowelizowanego prawa energetycznego pod kątem planów rozwoju spółek energetycznych.
8
Content available Prawo energetyczne po zmianach 2010
63%
PL
W około 13 – letniej historii prawa energetycz-nego (PE), mimo wielu nowelizacji, nigdy nie było tak dużych zmian, jak po nowelizacji na podstawie ustawy zmieniającej z dnia 8 stycznia 2010 r. Największe zmiany to: wzmocnienie praw od-biorców/konsumentów, przede wszystkim energii elektrycznej, rozszerzenie i zwiększenie zadań i uprawnień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz wprowadzenie obowiązku sprze-daży w trybie publicznym, co najmniej 15 % rocznej produkcji energii elektrycznej. Ponadto nowe regulacje wprowadzają zwięk-szenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej poprzez podział kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich istotnych użytkow-ników systemu elektroenergetycznego: operatora systemu przesy-łowego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), wytwórców, odbiorców, także na administrację publiczną. Wiodącą rolę w tym zakresie przypisano OSP. W referacie dokonano oceny ogólnej wprowadzonych zmian w oparciu o ustawę zmieniającą z 8 stycznia 2010 r. oraz jednolity tekst ustawy na dzień 9 sierpnia 2010 r. przez Biuro Prawne URE na stronie internetowej: www.ure.gov.pl. W części szczegółowej dokonano analizy najważ-niejszych zmian w poszczególnych artykułach rozdziałów, których tytuły dobrze oddają przyjęte uregulowania przez ustawodawcę. Tak duże zmiany, wprowadzone po raz pierwszy w dotychczasowej ustawie PE, wymagają zaangażowania odpowiednich instytucji i stowarzyszeń (URE, SEP) w celu przybliżenia społeczeństwu, w szczególności odbiorcom/konsumentom energii elektrycznej wiedzy na ten temat oraz należnych im praw oraz obowiązków.
PL
Omówiono zasady negocjacji umów sprzedaży towarów i usług o charakterze masowym. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie taryf na ciepło w aspekcie aktualnie obowiązującego Prawa energetycznego. Stwierdzono, że wprowadzenie nowych taryf na ciepło do rozliczeń z odbiorcami może stanowić początek partnerskiej współpracy między podmiotami zajmującymi się handlem ciepłem.
PL
Przedstawiono niektóre akty prawne regulujące wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce, Europie i na świecie. Zamieszczono dane liczbowe określające wzrost udziału energii odnawialnej w krajowej produkcji energii elektrycznej według różnych scenariuszy rozwoju.
PL
W związku z uwolnieniem od stycznia br. cen energii, pojawiły się liczne protesty przeciwko nowym sposobom ich zatwierdzania. Od początku tego roku o podwyżkach cen energii decyduje już nie minister finansów, ale sami jej dostawcy.
PL
Omówiono problemy związane z prywatyzacją energetyki oraz aspekty związane z dopasowaniem polskiego prawa energetycznego do obowiązującego w Unii Europejskiej.
PL
Przedstawiono dane dotyczące ilości udzielonych koncesji przedsiębiorstwom gazowniczym oraz pierwsze doświadczenia taryfowe. Omówiono przesłanki polityki regulacyjnej oraz projekty rozwojowe prowadzące do poprawy efektywności działania przedsiębiorstw gazowniczych.
PL
Omówiono zakres uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki (URE), aktualną jego strukturę i działalność. Podano liczbę wydanych już koncesji i ich promes, zwracając uwagę na rolę procesu koncesjonowania podczas zmian strukuralnych w sektorze energetycznym.
16
Content available remote Pomoc dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - dodatek energetyczny
63%
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie dodatku energetycznego. Stanowi on stosunkowo nową instytucję Prawa energetycznego, dodaną ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984). Zgodnie z art. 28 ww. ustawy dodatek przyznawany jest od 1-szego stycznia 2014 r. Co prawda dodatek energetyczny został uregulowany w ustawie - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), a nie w aktach regulujących pomoc społeczną, nie zmienia to jednak jego charakteru, jako finansowego wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. A co za tym idzie stanowi formę pomocy społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this study is the issue of energy allowance. It is relatively new institution of the Energy Law, added by the Act of 26 July 2013 on the amendment of the Energy Law Act and some other acts (Journal of Laws of 2003, item 984). According to the article 28 of the Act mentioned below energy allowance is granted from 1st January 2014. What's true, the energy allowance is regulated in the Energy Law Act (Journal of Laws of 2012, item 1059, as amended), not in acts which regulated social assistance, but it does not change character of the energy allowance as financial support for vulnerable customers of electricity. Thus it is exemplify of form of social assistance. (original abstract)
18
Content available remote Ustawy - prawo energetyczne
63%
PL
Po wielu latach dyskusji nad nowym kształtem uregulowań prawnych sfery zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii Sejm na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 1997 roku przyjął ostateczny kształt ustawy - Prawo Energetyczne. Ustawa weszła w życie 5 grudnia 1997 roku. Zawiera ona nowoczesne uregulowania gospodarki paliwami i energią, umożliwiające wprowadzenie mechanizmów rynkowych do sektora energetycznego, a jednoczesnie jej przepisy chronią interesy odbiorców tego specyficznego "towaru", jakim są paliwa i energia.
PL
Przedstawiono pierwsze doświadczenia z funkcjonowania prawa energetycznego w aspekcie przyłączeń nowych odbiorców do sieci energoelektrycznych. Zamieszczono również informacje o cenach bazowych dla węgla brunatnego oraz z orzecznictwa Sądu Antymonopolowego.
PL
Omówiono niezawodność dostawy energii elektrycznej oraz straty gospodarcze spowodowane przerwami w jej dostawie. Stwierdzono, że niezawodność dostawy energii elektrycznej jest ściśle związana z ogólną kondycją systemu elektroenergetycznego.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.