Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aby móc sprostać wytycznym normy produktowej PN-EN 61643-11:2013 [1] i normy instalacyjnej PN-HD 60364-5-534:2016 [2] dotyczącej urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, ograniczniki przepięć wyposaża się w zewnętrzne zabezpieczenia przetężeniowe. Producenci powinni publikować dane i przygotowywać karty informacyjne o wartościach tych zabezpieczeń.
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych związane z wyładowaniem piorunowym oraz przepięciami. Na podstawie koncepcji stref ochronnych przedstawiono przykład kompleksowej ochrony przepięciowej (instalacji elektrycznych oraz linii przesyłu sygnałów) punktów ładowania umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
EN
The article presents the hazards that lightning strikes and surges pose for electric vehicle charging stations. An example of comprehensive surge protection (for electrical installations and signal transmission lines) of charging points located outside and inside the building is demonstrated on the base of the concept of protection zones.
PL
M-BUS (ang. Meter-Bus) jest standardem komunikacyjnym, który został opracowywany we współpracy Uniwersytetu Padeborn i firmy Texas Instruments. M-Bus jest dwuprzewodową magistralą zgodną z normą europejską (EN 1434-3) do urządzeń pomiarowych. Jest ona przystosowana specjalnie do potrzeb gospodarki mieszkaniowej i obiektów prze- mysłowych dzięki posiadaniu szerokiego zakresu zastosowań.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
PL
„Elektromobilność” (a w skrócie „e-mobilność” lub często używany angielski termin „e-mobility”) to termin opisujący zagadnienia związane ze sposobem wykorzystania pojazdów zasilanych elektrycznie. Mogą nimi być np. samochody, motocykle, autobusy itp.). Aby pojazdy elektryczne mogły się poruszać, niezbędne jest naładowanie ich akumulatorów.
PL
W artykule przedstawiono problem koordynacji energetycznej poszczególnych stopni ochrony. Omówiono możliwie sposoby koordynacji w przypadku wielostopniowego systemu ochrony przepięciowej. Przedstawiono przykładowe wytyczne branżowe, zalecające wykorzystywanie na wejściu instalacji do obiektu SPD o określonych wymogach konstrukcyjnych.
EN
The article presents the issue of energy coordination of consecutive protection levels. Possible methods of protection of a cascaded surge protection system are described. The author discusses exemplary industry guidelines that recommend implementing SPD of specific design requirements at the entrance point of a structure.
PL
W artykule przedstawiono informacje o ochronie odgromowej urządzeń znajdujących się w strefach zagrożonych wybuchem. Zaprezentowano możliwość realizacji separowanego urządzenia piorunochronnego z wykorzystaniem przewodów o izolacji wysokonapięciowej.
EN
The article presents information on the lightning protection of devices located in potentially explosive atmospheres. The possibility of implementing an isolated lightning protection system with the use of high-voltage-resistant insulated down conductors is demonstrated.
PL
W artykule zaprezentowano nowy ogranicznik przepięć firmy DEHN do ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Podano zalety urządzenia, dzięki którym może ono znaleźć zastosowanie w nowoczesnych obiektach biurowo-przemysłowych. Mniejsze gabaryty urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu pełnej skuteczności sprawiają, że kombinowany ogranicznik DEHNventil M2 pozwala zaoszczędzić 50% miejsca w porównaniu z poprzednim modelem i innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.
EN
The article presents a new surge arrester by DEHN for the protection of low-voltage systems and terminal equipment against lightning and switching-induced surges. The advantages of the device make it suitable to be used in modern office and industrial facilities. Smaller size yet still powerful – the compact combined arrester DEHNventil M2 allows to save 50% of space as compared with its predecessor and other devices available on the market.
PL
Dla wielu z nas stan wewnętrznego spokoju i kondycji własnego domu to są ściśle powiązane pojęcia. Ponadto dom jest dla nas cenny w znaczeniu utylitarnym, ponieważ jest wypełniony drogim sprzętem elektronicznym. Szybko działający komputer, telewizor LED oraz wysokiej jakości wieża z pewnością potrzebują ochrony przepięciowej. Nie mniej istotna jest również ochrona nowoczesnego sprzętu biurowego i przemysłowego, które są połączone rozbudowaną siecią o długości nawet setek metrów. Jeśli ta sieć obejmuje także urządzenia zewnętrzne, jak na przykład anteny, to wymóg staje się szczególnie ważnym zagadnieniem.
PL
W przypadku uderzenia pioruna w zewnętrzne urządzenie piorunochronne danego budynku dochodzi do rozpływu prądu piorunowego. Z jednej strony prąd pioruna wpływa do uziomu budynku, a z drugiej strony do kabli wprowadzonych do budynku. Wieloarkuszowa norma dotycząca ochrony odgromowej PN-EN 62305 w kontekście instalowania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego wskazuje także na konieczność stosowania środków służących wewnętrznej ochronie odgromowej.
PL
Przepięciem w instalacji elektrycznej nazywamy każdy chwilowy wzrost napięcia powyżej poziomu najwyższego napięcia roboczego określonego normami lub innymi przepisami. W przeciwieństwie do zmian napięcia, które występują w instalacji w sposób ciągły, przepięcia to zdarzenia mające charakter incydentalny. Traktowane są głównie w ujęciu statystycznym – są to zdarzenia losowe i stosunkowo rzadkie. Tym niemniej uszkodzenia sprzętu spowodowane przez przepięcia mogą stanowić dotkliwe straty związane zarówno z fizycznym uszkodzeniem urządzeń, jak też przerwami w działalności lub brakiem dostępu do usług.
PL
W artykule zaprezentowano DEHNrecord Smart Device (SD) – wielofunkcyjne urządzenie pomiarowo-analityczne do monitorowania jakości energii w instalacjach niskiego napięcia zgodnie z normą PN-EN 50160. Ten nowoczesny analizator klasy A, dopasowany do wymagań panujących w inteligentnych systemach smart i spełniający wytyczne zawarte w normie PN-EN 61000-4-30 może być stosowany w: inteligentnych sieciach energetycznych, w instalacjach odnawialnych źródeł energii z systemami magazynowania energii, w budynkach biurowych i przemysłowych. Dzięki dostępności różnych możliwości konfiguracji i odczytu danych, DEHNrecord SD można idealnie dopasować do danego zastosowania w miejscu montażu.
EN
The article presents DEHNrecord Smart Device (SD) – a new multifunctional measuring and analysis device for monitoring power quality in low-voltage systems in accordance with the PN-EN 50160 standard. This modern class A analyzer, tailored to the requirements of smart systems and meeting the guidelines included in the PN-EN 61000-4-30 standard, can be used in smart power grids, renewable energy systems with battery storage systems, in office and industrial buildings. DEHNrecord SD can be perfectly adapted to the respective application at the installation site thanks to various configuration and data readout options
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie ochrony przepięciowej dla instalacji elektrycznych zawarte w niemieckiej normie VDE-AR-N 4100. Zgodnie z zapisami normy umieszczenie ogranicznika przepięć przed układem pomiarowym jest dopuszczalne, ale ogranicznik musi spełniać wiele warunków określonych w normie. Dozwolone jest stosowanie tylko ograniczników przepięć wykonanych w technice iskiernikowej.
EN
The article presents the requirements for surge protection of electrical systems described by the German standard VDE-AR-N 4100. According to the provisions of the standard it is allowed to install a surge arrester upstream of the meter, but the arrester has to meet a number of conditions specified in the standard. Only surge arresters with spark gap technology are to be used.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia dla urządzeń elektrycznych w instalacjach elektrycznych nn spowodowane przez przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej. Pokazano wymagania w zakresie tolerancji napięcia zasilania sprzętu elektronicznego oraz urządzenia chroniące przed tego typu zakłóceniami zgodne z wymaganiami normy CENELEC/IEC.
EN
The article presents hazards to electrical devices in low-voltage systems due to power frequency overvoltages. It also covers the requirements for the tolerance of the supply voltage of electronic equipment. Finally, the author describes devices for the protection against this type of interferences in accordance with the requirements of the CENELEC/IEC standard.
PL
W artykule przedstawiono możliwości ochrony przepięciowej dla domowych instalacji prosumenckich wyposażonych w magazyny energii. Omówiono zagrożenia spowodowane przez przepięcia oraz przedstawiono zasady stosowania ograniczników przepięć. Pokazano też przykładowe SPD, znajdujące zastosowanie w tego typu instalacjach.
EN
The article presents the possibilities of surge protection for home prosumer systems equipped with battery storage. The author discusses the risks caused by surges and the rules of using surge arresters. Examples of SPDs applicable in this type of systems are also shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.