Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Jakość system informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. Jest on bowiem traktowany jako "specyficzny układ nerwowy organizacji, która łączy w jedną całość elementy systemu zarządzania". Aby więc mówić o efektywnym funkcjonowaniu organizacji, należy zaprojektować, a następnie stale doskonalić system informacyjny tak, aby zapewniony był sprawny przepływ informacji. Informacje, obok zasobów ludzkich, są jednym z najważniejszych elementów systemu informacyjnego. Każdy użytkownik może oczekiwać spełnienia innych cech jakościowych lub na innym poziomie. Zastosowanie rewelacyjnej nawet technologii nie jest w stanie zapewnić długotrwałego efektu. Dlatego proces doskonalenia jakości informacji musi być działaniem systemowym, zakorzenionym w strategii firmy, i obejmować szereg różnych elementów. W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego katalogu cech określających informację wysokiej jakości. Istnieje zatem wiele koncepcji doskonalenia jakości informacji, które akcentują nieco odmienne elementy, lecz mają również pewne cechy wspólne. W niniejszym artykule przedstawiono kilka ujęć tej problematyki. Scharakteryzowano - bazujące na założeniu, że informacje są produktem procesów biznesowych - koncepcje L. Englisha i B. Godfreya oraz wykorzystujące kartę wyników podejścia D. Loshina i firmy konsultingowej PricewaterhouseCoopers, a także nieco odmienną propozycję J. Geigera, akcentującą rolę czynnika ludzkiego. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the most important modem conceptions of information quality management. These are:- Total Information Quality Management Methodology of L. English,- Algorithm of Information Quality Improvement of B. Godfrey,- Data Quality Program of D. Loshin,- Data Quality Program of PricewaterhouseCoopers,- Data Quality Program of J. Geiger. (original abstract)
XX
Wyznacznikiem racjonalnego działania w erze informacji jest dążenie do maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy i informacji (w odróżnieniu od maksymalizacji produkcji i minimalizacji kosztów, do których przyzwyczaiły się przedsiębiorstwa). O przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw powoli przestają decydować zasoby materialne (ziemia, surowce, środki produkcji czy kapitał), a na pierwszym miejscu stawia się wiedzę i doświadczenie pracowników. Wobec tak dużego znaczenia i odpowiedzialności spoczywającej na informacjach, muszą one być na odpowiednim poziomie jakościowym. To właśnie na podstawie informacji powstaje wiedza i doświadczenie pracowników. Problematyka dotycząca jakości była do niedawna skoncentrowana wyłącznie na obszarze wytwórczym. Od pewnego czasu obserwuje się jednak rozszerzenie jej zakresu przedmiotowego do całej sfery obejmującej relacje człowieka z rzeczywistością, w tym również do jakości informacji. Doskonalenie jakości informacji jest częścią zarządzania organizacją, koncentruje się ono na poprawie efektywności jej funkcjonowania poprzez eliminację problemów wynikających z niezadowalającej (niskiej) jakości informacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu doskonalenia jakości informacji opartego na podejściu infologicznym. (fragment tekstu)
EN
Information of high quality is required for optimal business performance. The aim of this article is to present an information quality improvement model, which bases on the infological approach. There are quantitative and qualitative theories of information. Infological approach is one of the most interesting directions in scientific research in qualitative theory of information. (original abstract)
EN
The objective of this research was to verify the effects of information quality and management support as critical contributors to the successful application of continuous auditing and continuous monitoring in the government sector. This study utilized survey research that was conducted in the Line Ministries (LMs) in Indonesia. The research data was collected through questionnaires, faceto-face interviews, and focus group discussions. The structural equation modeling (SEM) approach was used for data analysis with the assistance of Lisrel 8.8 statistical software. The result shows that there is a strong influence of information technology and management support on the applications of continuous auditing and continuous monitoring. Another finding is that an improved application of continuous monitoring results in an improved application of continuous auditing in the Line Ministries in Indonesia. (original abstract)
XX
Zakłócenie działalności spółek budowlanych może wynikać z niestabilnego rynku, niejasnych przepisów prawnych, zmian cen surowców, procedur przetargowych, braku środków finansowych oraz samego sposobu zarządzania. Zazwyczaj oznacza to konieczność ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. Wtedy, z mocy prawa, rolę zarządzającego przejmuje syndyk. Zadaniem syndyka jest optymalne wykorzystanie majątku upadłej spółki w celu zaspokojenia jej wierzycieli w jak najwyższym stopniu przy jak najniższych kosztach. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy rachunkowość spółek budowlanych w upadłości likwidacyjnej dostarcza syndykowi użytecznych informacji sprawozdawczych. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, analizę regulacji prawnych oraz obserwację praktyki gospodarczej. Badaniem objęto spółki budowlane prowadzące księgi rachunkowe, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku.(abstrakt oryginalny)
EN
Disruption of continuation of construction companies may be due to an unstable market, unclear legal regulations, changes in the prices of raw materials, tendering procedures, lack of funds and the way of management. Usually this means declaring of bankruptcy liquidation. The trustee are managing. The task of the trustee is to make optimal use of the assets of a bankrupt company to satisfy its creditors as much as possible, at the lowest cost. In business practice, this means obtaining cash as a result of selling off the assets of the wealth, or the continuation of construction projects not completed before the bankruptcy. The decision making process by the trustee requires the use of useful information. Therefore, the aim of this article is an attempt to answer the question whether, the accounting of construction companies in liquidation bankruptcy provides useful information reporting for trustee. The article uses an analysis of the literature, analysis of legal regulations, and the observation of economic practice.(original abstract)
XX
Amerykański statystyk i ekspert ds. zarządzania jakością W. E. Deming powtarzał: " In God we trust, all others must bring data" (Bogu ufamy, wszyscy pozostali muszą przedstawić dane). To najlepsze podsumowanie tego, czym na co dzień zajmują się funkcje kontrolne w organizacji. Dotyczy to także kontrolingu personalnego, który powoli staje się na polskim rynku jednym z podstawowych filarów tzw. inteligentnego HR, czyli HR opartego na faktach (HR Intelligence). (fragment tekstu)
XX
Jakość informacji odzwierciedla stopień spełnienia przez nią wymagań użyt-kowników. Dokładna, kompletna i terminowa informacja jest warunkiem powodzenia wszystkich przedsięwzięć biznesowych we współczesnych przedsiębiorstwach. W artykule zdefiniowano jakość informacji oraz jej charakterystyki. Zaprezentowano również najważniejsze koncepcje doskonalenia jakości informcji: metodologię Total Information Quality Management L. Englisha, • algorytm doskonalenia jakości informacji B. Godfreya,• program doskonalenia jakości informacji D. Loshina,• program doskonalenia jakości informacji PricewaterhoseCoopers,• program doskonalenia jakości informacji J. Geigera.• (abstrakt oryginalny)
EN
Information is of high quality if it meets users needs. Accurate, complete and timely information is required for optimal business performance in modern enterprises. This article defines information quality and its characteristics. The author presents also conceptions of information quality management. These are: Total Information Quality Management Methodology of L. English,• Algorithm of information quality improvement of B. Godfrey,• Data Quality Program of D. Loshin,• Data Quality Program of PricewaterhoseCoopers,• Data Quality Program of J. Geiger.• (original abstract)
7
Content available remote Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych
100%
XX
Podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga kompleksowych i rzetelnych informacji o funkcjonowaniu jednostek gospodarczych, ich sytuacji finansowej, zmiennych warunkach działania. Celem artykułu jest przeprowadzenie rozważań z zakresu jakości informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych i wykazaniem różnicy między pojmowaniem jakości i użyteczności informacji. W procesie wnioskowania podkreślono, że o ile można zastosować pojęcie jakości do sprawozdań finansowych, o tyle w odniesieniu do informacji finansowych należy mówić o ich użyteczności, która nie ogranicza się do wskazania cech jakościowych użytecznej informacji finansowej. Realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metody analizy opisowej, porównawczej i krytycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic decision-making requires comprehensive and reliable information on the functioning of business entities, their financial standing and the changing conditions of their environment. The purpose of this article is to elaborate on the quality of information on the financial standing of business entities, with a particular emphasis put on the financial information and with a demonstration of the difference between understanding the quality and usefulness of information. In the reasoning process it was highlighted that whereas the concept of quality can be applied to the financial statements, in regard to the financial information it is its usefulness that should be taken into consideration, as it is not limited to indicating the qualitative characteristics of any useful financial information only. Implementation of the article's purpose required the use of the method of descriptive, comparative and critical analysis.(original abstract)
XX
Sprawozdawczość finansowa zmienia się wraz z oczekiwaniami użytkowników informacji generowanych przez system rachunkowości. Oczekiwania te zależą od wielu czynników. Celem artykułu jest próba zdefiniowania najistotniejszych spośród nich, przekładających się na jakość sprawozdawczości finansowej. Problem atrybutów jakościowych sprawozdań finansowych jest bowiem poruszany coraz częściej w kontekście procesów postępującej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Analiza cech jakościowych sprawozdań finansowych została przeprowadzona zgodnie z założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej oraz na podstawie wyników badań naukowych w tym zakresie. W artykule wykorzystano analizę krytyczną źródeł literaturowych oraz metodę dedukcyjną(abstrakt oryginalny)
EN
Financial reporting changes with the expectations of users of information generated by the accounting system. These expectations depend on many factors. The aim of this article is to try to define the most important ones, deciding about the quality of financial reporting. The issue of quality attributes of financial statements is increasingly raised in the context of progressive harmonization and standardization of accounting. The qualitative analysis of financial statements has been carried out in accordance with the Framework for Financial Reporting Concepts and based on the results of scientific research in this field. The paper uses the critical analysis of literary sources and the deductive method(original abstract)
XX
Gwałtowny ilościowy rozwój zasobów powoduje konieczność zmiany sposobu udostępniania informacji w sieci WWW. Dokumenty muszą być ustrukturyzowane i udostępniane w formatach umożliwiających ich maszynowe przetwarzanie. Takie zadanie czeka urzędy, których strony były przedmiotem badania. Aby stwierdzić czy następują w tym zakresie zmiany na lepsze planowane jest powtórzenie podobnego badania w przyszłości. (fragment tekstu)
EN
This paper suggests a knowledge-based approach to improve existing data quality and to create new knowledge-oriented databases for all "knowledge processors" involved. This approach is a result of more then fifteen years of experience in solving complex problem, developing decision support systems for maintenance and prediction and building a global knowledge flow. This method has been applied in international enterprises as well as in SMEs. This approach is generic and can be applied to industrial, insurance and health domains as well. This paper also discusses the integration of contextual knowledge, knowledge transfer and suggests using the CBR techniques to "clean" existing data before using knowledge discovery tools. (fragment of text)
XX
Artykuł zwraca uwagę na rolę efektywnej komunikacji wewnętrznej w początkowych etapach procesu outsourcingu, w celu kreowania "gotowości do zmian". Przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu do realizacji podmiotom zewnętrznym określonych funkcji czy działań znaczenia nabiera przekazywany komunikat. Opierając się na modelu badawczym A. Armenakisa i in. wskazano, iż efektywny komunikat powinien charakteryzować się wiarą w skuteczność podejmowanych działań, poparciem kierownictwa, ukazywać rozbieżności i zasadność podejmowanych działań oraz kłaść nacisk na wskazanie znaczenia tych zmian dla poszczególnych jednostek. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines empirical studies on outsourcing and the nature of corporate communication initiatives within a large organizations during the restructuring processes. The change message both conveys the nature of the change and shapes the sentiments that determine reactions to change. The Armenakis, Harris & Feild five-message component model of organizational readiness is presented with a theoretical foundation for the importance of each of the five specified components. (original abstract)
12
Content available remote Zniekształcenia informacji a bezpieczeństwo decyzji finansowych
75%
XX
Rozwój globalnego informacyjnego społeczeństwa, większa dynamika i nieprzewidywalność otoczenia, w jakim działają organizacje i w jakim funkcjonują ich klienci, sprawiają, że coraz większego znaczenia nabiera informacja. Podstawą osiągnięcia sukcesu staje się nie tylko dostęp do informacji, ale również jej wartość i użyteczność. Tylko informacja wiarygodna, aktualna i niezniekształcona może umożliwić prawidłową jej interpretację i podjęcie właściwych decyzji. W przeciwnym wypadku odbiorca będzie narażony na ryzyko niepodjęcia działań lub podjęcie działań niewłaściwych, które mogą narazić go na straty. Celem artykułu jest charakterystyka informacji pod kątem możliwych jej zniekształceń oraz próba oceny informacji dostarczanej do klientów banków. (fragment tekstu)
EN
We are currently living in an era dominated by information, where it is the most valuable and most commonly exchanged good, and without it there is no way to make a valid decision. Information is not only delivered via traditional channels, but also electronically, however with such enormous amounts of information we increasingly encounter information which is imperfect. It may be out of date, inaccurate and inadequate, which makes correct reasoning and undertaking unlikely. Unfortunately this applies to all sources of information, including those which are regarded to be very reliable, such as financial institutions. The aim of this article is to characterize the information in regard to its possible distortion and to attempt to assess the quality of information delivered to the clients of banks. (original abstract)
XX
Celem sporządzania sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji ekonomicznych przez użytkowników. Użyteczność informacji jest powszechnie i słusznie łączona z jakością informacji. Konieczność dbania o jakość sprawozdań finansowych podkreśla szczególnie, choć nie tylko, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Nie istnieje jednolita klasyfikacja cech jakościowych sprawozdania finansowego oparta na ustawie o rachunkowości, choć dbanie o jakość sprawozdań wynika z zapisanych w ustawie zasad rachunkowości. Amerykańska FASB stwierdza, że cechami, sprawiającymi, iż informacja może zostać uznana za użyteczną, są użyteczność decyzyjna, zrozumiałość, istotność i wiarygodność oraz porównywalność i stałość. W założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych MSR/MSSF również podkreśla się, że użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych dla celów podejmowania decyzji warunkowana jest wysoką jakością tychże informacji. Założenia wskazują na cztery cechy jakości informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, a mianowicie na zrozumiałość, przydatność, wiarygodność i porównywalność. (abstrakt oryginalny)
XX
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba określenia czynników opisujących jakość informacji prezentowanej w serwisach internetowych oraz ocena ich istotności w oparciu o badanie preferencji użytkowników. Efektem przeprowadzonych analiz jest stworzenie gradacji cech, która umożliwi ocenę jakości informacji zamieszczanej na portalach internetowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is an attempt to define factors describing quality of information in the Internet services and rating their level of significance based on user's preferences research. The result of the carried out analysis is a set of quality factors, which can be used in future research in website quality evaluation. (original abstract)
XX
Wartość informacji oznacza pewną jej cechę jako miarę użyteczności informacji. Tak interpretowana wartość informacji jest miarą jej przydatności do osiągnięcia określonych korzyści finansowych, przy traktowaniu informacji jako towaru lub kapitału intelektualnego. W artykule przedstawiona została analiza wartości informacji w ujęciu zaproponowanym przez Bo Sundgrena, w celu zwrócenia uwagi na pewne czynniki, które przyczyniają się do kształtowania się wartości informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The information’ value means its certain characteristic as a measure of that information usefulness. So interpreted value of an information indicates how suitable can it be to achieve determined financial benefits, when the information is treated as a commodity or intellectual capital. In the article is presented the analysis of information’ value as proposed by Bo Sundgren, derived from infological model of data base, in order to put attention to some factors which contribute to shape the value of an information. (original abstract)
XX
Prawidłowe i efektywne gromadzenie i przetwarzanie informacji stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów systemów informacyjnych logistyki, a co za tym idzie, zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego też jednym z najważniejszych celów, do których dąży się w systemach informacyjnych logistyki, jest dbałość o poprawę jakości informacji. Controlling stanowi jedną z metod nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, która pozwala na doskonalenie procesów informacyjnych. Poprzez instrumentarium wykorzystywane w controllingu możliwe jest wpływanie na jakość gromadzonych i przetwarzanych w przedsiębiorstwie informacji. To z kolei w znaczący sposób przyczynia się do poprawy funkcjonowania systemów logistycznych i efektywności zarządzania podmiotami gospodarczymi. (fragment tekstu)
EN
Nowadays information becomes a significant resource in an enterprise. Its quality is basic element evaluated within Logistics Information System. Logistics Information System management has to improve information quality. So new management concepts are more and more popular. Controllership is one of such management concepts. The main aim of this paper is to present the possibilities of application of controllership tools and techniques to improve information quality, which is needed for obtaining efficient organisation performance. (original abstract)
XX
Prawidłowe i efektywne gromadzenie i przetwarzanie informacji stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów systemów informacyjnych logistyki, a co za tym idzie, zarządzania przedsiębiorstwa. Dlatego też jednym z najważniejszych celów, do których dąży się w systemach informacyjnych logistyki, jest dbałość o poprawę jakości informacji. Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych stanowi jedną z metod usprawniania procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to bardzo istotne, gdyż równocześnie technologie te przyczyniają się do doskonalenia procesów informacyjnych.Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do obsługi procesów logistycznych w znacznym stopniu wpływa na jakość gromadzonych i przetwarzanych w przedsiębiorstwie informacji. To z kolei w dużym stopniu przyczynia się do poprawy funkcjonowania systemów logistycznych i zwiększenia efektywności zarządzania podmiotami gospodarczymi. (fragment tekstu)
EN
The enterprise management in the area of logistics needs well organized material and information resources. In this aspect information become none resource than other material resources, because the possession of well organized information flow and information system permit to undertake the series of strategic decision. The quality of information is also significant factor. That's why pursue to information processes improvement is very important element in logistic management.Contemporary information technology in the IT era, logistics activity must be based on application of information technology. Without information technology it would be less effective or inefficient. (original abstract)
XX
Doniosłość należytej informacji podkreśla się zarówno w teorii, jak i w praktyce zarządzania organizacjami. Odnosi się to także do informacji o zasobach i związanych z nimi zobligowaniach, czyli głównie do informacji finansowej. Ponieważ informacja tego typu może odgrywać kluczową rolę przy alokacji i kontroli zasobów ekonomicznych, więc twórcy systemów generowania informacji finansowej z reguły zwracają baczną uwagę na jej jakość.
19
75%
XX
Opracowanie traktuje o systemie informacji turystycznej w Międzyzdrojach oraz podejmuje próbę porównania jego stanu pod względem jakości w ciągu czternastu lat. Wyniki opracowane w artykule wpisują się również w kompleksowe badania nad systemem informacji turystycznej na wyspie Wolin, przeprowadzone na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, omówione i opublikowane w artykule Szymandy (1995). Rozwijanie problematyki poruszonej w opracowaniu wydaje się bardzo zasadne i potrzebne, ponieważ jest ona elementem całości systemu rekreacyjnego, który wywiera istotny wpływ na efektywność wypoczywania.(fragment tekstu)
EN
The aim of this work was to evaluate the current tourist information status in Międzyzdroje in 2006 and an attempt to compare it in regard to its quality with the tourist information status in 1992. The research was carried out in the second half of July 2006 by members of Tourism and Recreation Section of Geographers' Science Circle at the Adam Mickiewicz University. Presented study was a part of a complex evaluation of tourist information system at the Wolin Island which was carried out also by students of mentioned above Science Circle in 1992. The research methods relied on taking on tourist information system from two points of view: researcher and tourist. The following methods: inspection and listing of tourist information and also a diagnostic poll, with anonymous questionnaire, were used. Comparing a current tourist information status with the status in 1992, one could say that it was improved. During fourteen years localization of information boards did not get the better level, indeed. They were accidentally arranged, with a lack of boards at the beach in it. However, a status of boards was improved. They were colored and pushed forward. Unfortunately still there was a lack of information in foreign languages. Regarding a questionnaire during fourteen years a source of regional information was changed from folders and maps to friends and internet. However, in Międzyzdroje, a majority of tourists still used information boards. It was a form of transmission to use at the place of destination. According to tourist response there was a lack of natural environment information on these boards. A development of issues mentioned in this study seemed very necessary and was legitimate because it was an element of the entire recreational system exerted a significant influence on reposing effectiveness.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie jak zagwarantować, że wyniki badań nie będą obarczone błędami powodującymi zbyt duże ryzyko w działaniach rynkowych firmy.
EN
The aim of this paper is to show the role of quality in market and marketing research. The contemporary world is filled with information. We witness the real revolution as far as information obtaining, analysing and making accessible are concerned, in the case of both client and company. The information is more and more accurate, up-to-date, cheaper and easier to obtain. Contemporary companies, however, still fight with the problem of adequate and relevant information, as in business "a lot" and "fast" do not always mean "well" and "proper quality". This phenomenon has a great influence on the decision making process based on the research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.