Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1890

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Households
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
XX
W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników mających wpływ na poziom wskaźnika braku odpowiedzi w środowisku polskich gospodarstw domowych w 2013 r. Podstawą analizy były wyniki historii kontaktów w badaniu na losowej próbie ponad 34 tys. gospodarstw domowych. Przeanalizowano oddzielnie uwarunkowania braku kontaktu oraz odmowy. W identyfikacji czynników prawdopodobieństwa braku odpowiedzi wykorzystano wielopoziomowy model regresji logistycznej wielomianowej. Wyniki ujawniły inne reguły uczestnictwa w badaniu w przypadku akceptacji kontaktu i inne dla realizacji wywiadu. Podejście wielopoziomowe ujawniło dodatkowo, że mniejsza skuteczność ankieterów w nawiązywaniu kontaktów z jednostkami badania przekładała się na ich mniejszą perswazyjność w nakłanianiu respondentów do współpracy(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the identification of factors affecting the nonresponse in Polish household surveys. The analyse uses data from the survey realized on a random sample of Polish households in 2013. Noncontact and noncooperation were considered separately in the study. Multilevel multinomial logistic regression model was used. The results confirmed that noncontact and noncooperation were two entirely different processes and rules for the participation in the study significantly differentiated regarding subpopulations of Polish households(original abstract)
XX
Prace wykonywane w gospodarstwie domowym nie są przedmiotem obrotu rynkowego, dlatego też nie można ich wycenić w sposób bezpośredni. Ze względu na przydatność wartościowego ujęcia tej kategorii do różnorodnych analiz mikroekonomicznych i makroekonomicznych wielokrotnie podejmowano próby wyceny tych prac. W przeprowadzanych szacunkach stosowano wiele różnorodnych metod pośrednich, ale nie było możliwe uwzględnianie otrzymywanych wyników w rachunkach narodowych. Aktualnie zagadnienie wyceny produkcji gospodarstw domowych nabiera nowego znaczenia. W ramach zharmonizowanego systemu sprawozdawczości statystycznej wiele krajów rozpoczyna wprowadzanie rachunków satelitarnych, w tym dotyczących produkcji gospodarstw domowych. Dzięki zastosowaniu jednolitej metodologii możliwe będzie analizowanie przemian w strukturze wartości produkcji domowej i porównania międzynarodowe w tym zakresie. Prace nad wprowadzeniem ujednoliconej metodologii prowadzone są w ramach Eurostatu, jednak na obecnym etapie prac nie ma jeszcze zgodności co do ostatecznych rozwiązań. Wprowadzanie zharmonizowanych rachunków satelitarnych jest ważnym zagadnieniem w praktyce badań statystycznych w Polsce, w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. Konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań metodologicznych, które będą funkcjonować także w innych krajach europejskich, ale trzeba jednocześnie uwzględnić polską specyfikę rozwoju społeczno-ekonomicznego. Realizacji tego celu sprzyjać będą zarówno analiza pro-pozycji Eurostatu, jak i wykorzystanie dotychczasowego dorobku w zakresie wyceny prac domowych w Polsce (abstrakt oryginalny)
XX
Celem prezentowanej pracy jest klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych, a także problemów ze spłatą zobowiązań. W artykule podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób struktura zadłużenia wpływa na problemy z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. (fragment tekstu)
EN
The regulation 44/2001 on jurisdiction and recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters, known as Brussels I, creates the main fundament of current European civil procedural law. However, it is possible to observe that numerous changes and improvements have been suggested by certain authors during last years and that some of those ideas seem to touch the very essence of the whole act, namely the issue of the scope of general jurisdiction rules. The article presents the most important doubts and arguments raised in that debate, as well as the solutions suggested by the European Commission in the Green Paper from 2009 and in the recent official proposal of review from December 2010. The most crucial proposal provides the possibility of including defendants from countries outside EU into the scope of application of Brussels I. The question arises about the consequences of such step for the relations between different legal orders. (original abstract)
XX
Na działalność małych przedsiębiorstw w Polsce wpływa wiele uwarunkowań i czynników wyodrębnianych według różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Oddziałują one jako pewien zestaw determinant niejednokrotnie zmienny co do siły i kie-runku oddziaływania. Mogą sprzyjać rozwojowi małych przedsiębiorstw lub hamować go. Istotne zatem jest wyeksponowanie czynników o charakterze stymulują-cym oraz rozpoznanie czynników ograniczających rozwój. Najogólniej uwarunkowania działania małych przedsiębiorstw można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Skupiając się na czynnikach zewnętrznych, podkreślić należy, że występują one niezależnie od podmiotów gospodarczych, na które działają, w tym przypadku małych przedsiębiorstw, i wynikają na przykład z sytuacji ekonomicznej kraju, stanu koniunktury lub trendów politycznych. Wśród czynników zewnętrznych istotnych z punktu widzenia niniejszych rozważań szczególne znaczenie ma popyt zgłaszany przez konsumentów.(fragment tekstu)
EN
The essence of the relation between a small business and a household is the mu-tual service benefits. On one hand, the household members, as being employed in firms, are the labour, on the other hand, they are paid wages and salaries in turn for their work. The effect of this exchange is the opportunity to produce certain goods and provide consumption services by small businesses and the purchasing of them for the money earned by employees. The necessity of adjusting offers on the market to required pattern of consumption arises the need of knowledge about the changes which concern the consumption pat-terns in Polish households. There are still appearing new phenomena in the matter of consumption, there are still appearing changes in the hierarchy of values, there are still appearing new needs arrangements, bigger opportunities of choice etc. As a result, generally speaking, the policy of a small business on the market must be dynamic and must undergo evolution. Thus, it's very important to indicate the changes which have taken place in single areas of consumption as well as trends. Both of them to the large extend determine the policies of all business entities. (original abstract)
XX
Wymagania i metodyczne podejście do obliczania wskaźników przepływów finansowych w sektorze gospodarstw domowych ukraińskiej gospodarki są uważane za istotne z punktu widzenia zachowania ich siły nabywczej. Autorka prezentuje w artykule metodyczne podejście do oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych na Ukrainie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of financial flows of economic value, the flows that reflect changes in economic value, and the accounting rules applied to the recording of financial flows. The requirements and methodical approaches for the calculation of indicators of financial flows in the household sector of the Ukrainian economy are considered. A definition of financial flows in the household sector are considered. Methodology of System of National Accounts in the part of financial flows and liabilities of households are used. Financial flows and liabilities of households and their estimation is carried out. The concepts of stocks and flows, and the development of the rules for recording the changes in their economic value as part of the System of National Accounts are considered. An estimate of the level and dynamics of the currency indexes of financial flows in the household sector of the Ukrainian economy is provided.(original abstract)
XX
Proces unowocześniania konsumpcji oznacza trwałe ulepszanie oraz uwspółcześnianie spożycia we wszystkich możliwych wymiarach. Obejmuje wartościowe, ilościowe i jakościowe zmiany w konsumpcji artykułów żywnościowych, nieżywnościowych oraz usług, a także inne od dotychczasowych czy tradycyjnych sposoby zaspokajania potrzeb oraz zaspokajanie potrzeb nowych, wcześniej nieistniejących. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w konsumpcji gospodarstw domowych w zależności od typu biologicznego gospodarstwa i miejsca zamieszkania w kontekście unowocześniania spożycia. Zakres podmiotowy badań stanowią polskie gospodarstwa domowe. Zakres czasowy obejmuje lata 2006-2013. Materiał badawczy stanowiły dane wtórne pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych. W badaniach zastosowano metodę analizy opisowej z elementami analizy ilościowej. (abstrakt oryginalny)
EN
A process of modernising consumption means some permanent improvement and contemporisation of consumption in its all possible dimensions. This involves value, quantity and quality related changes in consumption of food and non-food products along with services. Moreover, traditional methods of satisfying needs or methods that are different than those in use at present, along with satisfying new needs that have been non-existent so far, are elements of the process in question. This article aims at presenting changes in consumption of households in Poland depending on the biological type of household and the place of residence in the context of modernising consumption. The research subject scope covers Polish households. The time span refers to 2006-2013. The research material stems from secondary data provided by household budget survey. The research employs a descriptive analysis method supported by some elements of a quantitative analysis. (original abstract)
XX
Na początku artykułu przedstawiono gospodarstwo domowe jako przedmiot gospodarujący oraz definicję gospodarstwa domowego według metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych, Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego. Następnie omówiono zasady funkcjonowania bankowości elektronicznej i zagadnienie personalizacji w bankowości elektronicznej. Na koniec zaprezentowano gospodarstwo domowe jako uczestnika rynku bankowości elektronicznej.
XX
W opracowaniu przedstawiono rozrachunki z tytułu podatku VAT w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. We wszystkich grupach obszarowych korzyść z tytułu zwrotu podatku VAT z US stwierdzono jedynie w gospodarstwach o typie "uprawy polowe". Nie odniosą korzyści z tego tytułu rolnicy z gospodarstw o typie "zwierzęta ziarnożerne". Kwota zwrotu podatku VAT w relacji do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego nie była znacząca. W gospodarstwach o typie "uprawy polowe" podatek rolny był wyższy niż zwrot podatku VAT z US. Jedynie w gospodarstwach powyżej 25 ha UR o typie "bydło mleczne" wystąpiła odwrotna sytuacja. Tylko w gospodarstwach o typach rolniczych "uprawy polowe" i "bydło mleczne" saldo VAT z działalności inwestycyjnej było wyższe, niż z operacyjnej. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT nie będą korzystne dla wszystkich rolników. Będzie to uzależnione od typu rolniczego gospodarstw, powierzchni UR, skali zakupów środków do produkcji oraz rozmiarów procesów inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration presents transactions from the title of VAT in individual agricultural farms. In all area groups ascertained the advantage of VAT remission from Tax Office in farms of "field crops" agricultural type. The "granivores" farms will not achieved any advantages from this title. The amount of the VAT remission in relation to the income from the family-holding was not significant. In the "field crops" farms the value of agricultural tax was higher than the VAT remission from Tax Office. Only in the "milk" farms with cropland area more than 25 hectares appeared inverse situation. Solely in farms with "field crops" and "milk" agricultural types the balance value of VAT from the invest-ment activity was higher, than from operating. The generał principles of VAT settlements will be not profitable for all farmers. It will be subjected to agricultural type of farms, cropland area, the scalę of production resources purchase and the sizes of investment processes.(original abstract)
XX
Czynniki wpływające na wielkość konsumpcji alkoholu od dawna znajdowały się w centrum zainteresowania naukowców . Pomimo to, ilość literatury, która rozpatruje ten problem od strony ekonomicznej, jest niewielka. Dotychczas nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie piją mniej, a inni więcej, dlaczego jedni stają się alkoholikami, a inni nie, pomimo że piją w sposób do siebie zbliżony. Oszacowanie siły wpływu poszczególnych czynników na wielkość konsumpcji piwa może częściowo odpowiedzieć na powyższe pytanie. Wyodrębnienie wzorców konsumpcji piwa jest również jednym z narzędzi w walce z uzależnieniami i wpływa na politykę skarbową państwa. W celu dokładniejszej analizy powyższego problemu podjęto próbę wskazania najważniejszych czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na ilościową konsumpcję piwa w polskich gospodarstwach domowych. W tym celu posłużono się nowoczesnymi metodami statystycznymi analizy danych.(abstrakt oryginalny)
EN
Factors differentiating the amount of alcohol consumption have held interest of researches for many years. The questions: why people drink, why some of them drink less and others much more and why some people are alcoholics and others are not, although they drink similarly, have not been explicitly answered yet. The estimation of factors that influance the amount of beer consumption can be one of many parts of the answer of the above questions. The isolation of beer models consumption is one of many tools in the fight with alcohol additions and it influences treasury policy of the state. In this article the autor triesto present the main factors that can have a significant impact on the quantitative consumption of beer in Polish households. In order to achieve this goal he uses advanced statistical methods of dataanalysis.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza wielkości oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1998-2008, umożliwiająca zweryfikowanie tezy o ich spadkowej tendencji. Prezentacja obejmować będzie przedstawienie zmian w wielkościach oszczędności gospodarstw domowych ogółem oraz analizę szczegółową w przekroju typów społeczno-ekonomicznych gospodarstw oraz liczby osób je tworzących. W materiale empirycznym wykorzystano dane pochodzące z rachunków Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w ramach systemu rachunków narodowych i budżetów gospodarstw domowych. (fragment tekstu)
11
Content available THE POLISH CREDIT UNIONS
80%
EN
Co-operative Credit Unions in Poland have existed since 1992 and are constantly extending their economic potential and their share in the financial services market. The CCUs have a status of a legal person. These banks are non-profit institutions which are created to implement the idea of mutual financial assistance. In order to use their services a potential client has to be a member of one of the CCUs. The members of the CCU can only be people living in the same area or having the same occupation or belonging to the same organization. CCUs offer their own members basic financial services: running a standard bank account, reception of deposits, provision of loans, clearing and settlement of accounts, sale of participation units in investment funds, handling of individual pension accounts, and sale of insurance policies and emission of payment cards. They can also run the accounts of civic associations and people involved in business activity. At the end of 2006 there were 70 credit unions in Poland which together possessed 1584 agencies providing services to their members. The CCUs enlarge their share in the national market of deposits and loans for households, but this share is still of a modest size. At the end of 2005 the assets of CCUs in relation to assets of the banking sector amounted to a mere 0.9%, while in relation to assets of cooperative banks which are their direct competitors, it amounted to 16.3%.
12
Content available remote Gospodarstwo domowe w kontekście uwarunkowań systemowych
80%
XX
Artykuł dotyczy głównych funkcji, jakie powinno spełniać państwo w odniesieniu do oczekiwań społecznych. Autor przedstawia tu swoją opinię dotyczącą problemu zaspokajania tych potrzeb w Polsce.(abstrakt oryginalny)
XX
Jednym z wyznaczników stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych Polaków jest poziom i jakość wyposażenia ich gospodarstw domowych w sprzęt informatyczny oraz dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (tzw. ICT, czyli Information and Communication Technology). Dzięki postępowi w poziomie wyposażenia gospodarstw w sprzęt informatyczny a także znacznemu rozwojowi technologii i usług teleinformatycznych indywidualni użytkownicy w Polsce mają coraz większy dostęp do informacji. Konsekwencją tego jest wzrost poziomu edukacji oraz rozwój kontaktów pomiędzy użytkownikami sieci. Dysponowanie odpowiednim sprzętem informatycznym usprawnia niejednokrotnie prace gospodarstw związane m.in. z zarządzaniem ich finansami czy planowaniem czasu wolnego. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne likwidują także bariery udziału w życiu publicznym, sprzyjają obcowaniu z kulturą i podnoszą ogólny "komfort" życia członków gospodarstw domowych. ICT znacząco wpływają na postęp cywilizacyjny i rozwój społeczeństwa informacyjnego w ujęciu zarówno makro-, jak i mikroekonomicznym.(fragment tekstu)
EN
The paper presents results of a research on the availability of modern information and communication technologies of the polish households in years 2004-2010. In the last year of the research 69% household had a computer, and 63% had access to the Internet. Currently existing level of satisfying information needs of Poles is the result of the transformations which have taken place in Poland not only over the last eight years, but first and foremost, those ones which have taken place over the last two decades. What is more, the level of satisfying polish consumers' needs is also the result of new patterns of behavior and the changes in consumers' mentality resulting from its openness to the world and assimilation of consuming patterns in the more developed coun-tries. (original abstract)
14
Content available remote Rural Houses Heating Costs
80%
EN
Average full (including capital, operation and maintenance costs) annual heating costs in a standard family house with 180 m2 of floor surface are compared for various heating systems under the Polish economic conditions. The compared heating technologies comprise water to water and ground loop heat pumps with both vertical and horizontal loops, a liquid gas combustion furnace, an earth gas combustion furnace, a coal combustion furnace, a straw combustion furnace, a wood combustion furnace and an electric stove. A sensitivity analysis with regard to the interest rate and the value of owner's work did not change the general conclusion that in most cases heat pumps were the cheapest, while oil and coal burning furnaces or an electric boiler the most expensive solutions. The cost of own labour was decisive for the appraisal of labour intensive systems. (original abstract)
XX
Przemiany społeczne obserwowane w ostatnich latach mają wyjątkowo złożony charakter. Dotyczą one nie tylko gospodarki, ale również procesów demograficznych, norm społecznych, podstaw naszej egzystencji, od typu rodziny począwszy, poprzez różnorodność form pracy, po trwanie życia ludzkiego. W Polsce przemiany te odczuwalne są ze szczególną ostrością, gdyż zbiegły się w czasie z transformacją gospodarczą i ustrojową. Sprostanie wynikającym z tych przemian potrzebom ekonomicznym i społecznym uzależnione jest od wiedzy, jaką dysponujemy w zakresie ich identyfikacji, oraz od rozmieszczenia terytorialnego, co warunkuje prowadzenie efektywnej polityki społecznej przez władze samorządowe. Celem podjętego badania jest analiza zróżnicowania struktury gospodarstw domowych w Polsce na przykładzie frakcji gospodarstw jednoosobowych w świetle możliwości wynikających z dostępnej infrastruktury statystycznej oraz zastosowań metodologii estymacji pośredniej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study was to analyse territorial differentiation of the household structure according to its size measured by the number of people. The methodological purpose of the research was to examine the properties of indirect estimators of demographic variables represented by the fraction of one person households. Cognitive character is of a twofold dimension. Primarily this is to evaluate the properties of indirect estimators when applied to Household Budget Survey data. On the other hand results provided confirm the hypothesis of a significantly greater differentiation of single person fraction due to the type of the place of residence within regions, not only between voivodships but in much greater extend owing to. (original abstract)
XX
Przedstawiono przemiany w poziomie i strukturze wydatków gospodarstw domowych oraz podjęto próbę wskazania kierunków zmian w wydatkach w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie XX wieku i na początku XXI wieku(abstrakt oryginalny)
EN
The study's attempt was to evoluate the changes in household spending in Poland and the other European Union countries at the last decade of XX century and at the beginning XXI century. The article presents the changes in the level and structure of expenditure by households(original abstract)
18
Content available remote Sustainable and Unsustainable Home Heating System Costs
80%
XX
W poniższym artykule porównano przeciętne całkowite (uwzględniające koszty kapitałowe, operacyjne i konserwacji) roczne koszty ogrzewania w standardowym domku jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 180 m2, uwzględniając różne systemy ogrzewania możliwe do zastosowania w polskich warunkach gospodarczych. Na porównywane technologie grzewcze składają się geotermalne i gruntowe pompy ciepła zarówno w układzie horyzontalnym, jak i wertykalnym, piec gazowy, piec węglowy (koksowy), piec na słomę, drewno, a także ogrzewanie elektryczne. Ze względów porównawczych rozważono również centralne ogrzewanie komunalne. Szczegółowa analiza dotycząca stopy procentowej oraz wartości pracy właściciela nie wpłynęły na zmianę ogólnego wniosku, zgodnie z którym w większości przypadków najtańsze okazywały się pompy ciepła, uznawane za stosunkowo/relatywnie zrównoważone, podczas gdy najdroższym rozwiązaniem były piece olejowe i węglowe (koksowe) oraz bojlery elektryczne, uważane za najmniej zrównoważone. Zrównoważone systemy bazujące na energii odnawialnej uplasowały się pośrodku. Niezrównoważone komunalne ogrzewanie centralne jest nadal tańsze od systemów zrównoważonych z uwagi na ekonomię skali. Koszty własnej pracy okazały się decydujące dla wyceny systemów wymagających intensywnego zaangażowania pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The average full annual heating costs (including capital, operation and maintenance costs) in a standard family house with 180 m2 of floor surface have been compared for various heating systems in relation to current Polish economic conditions. The compared heating technologies comprise water to water and ground loop heat pumps with both vertical and horizontal loops, a gas combustion furnace, a coal combustion furnace, a straw combustion furnace, a wood combustion furnace and an electric stove. The communal central heating has also been added for the sake of comparison. A sensitivity analysis concerning the interest rate and the value of any owner's work did not change the general conclusion that in most cases the heat pumps, categorised as semi-sustainable, were the cheapest, while the oil or coal burning furnace and the electric boiler, categorised as unsustainable, the most expensive solutions. The sustainable systems using renewable energy sources came somewhere in between. The unsustainable communal central heating was still cheaper than the sustainable systems due to the economy of scale. The cost of self labour was decisive for the appraisal of the labour intensive systems. (original abstract)
XX
Transformacja polskiej gospodarki z centralnie planowanej do rynkowej pociągnęła za sobą wiele skutków ekonomicznych i społecznych. Spośród licznych podmiotów gospodarczych najbardziej odczuły je gospodarstwa domowe. Tłumienie inflacji, rosnące ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz pojawiające się bezrobocie to tylko niektóre rezultaty przekształceń systemowych polskiej gospodarki, ale to właśnie one najbardziej dotknęły gospodarstwa domowe.
EN
The purpose of the paper is to provide specific information on the labour supply in Slovakia based on the analysis of data collected from Slovak households. In line with the human capital theory, we consider households as essential in both shaping and providing the labour supply. The subject of the research survey were Slovak households and their members comprising a representative sample of the Slovak population with respect to the size, type and regional distribution of households as well as the age of their adult members. The sample consisted of 1,753 households and 4,855 household members as respondents. We looked at their willingness to make various choices in order to get a job and retain it as well as their family or household life strategies to maintain a work-life balance in view of their attitudes to sharing the family responsibilities. We used nonparametric statistical tests to establish the order of preferences for respective issues and the Spearman coefficient to find out the statistically significant relation between the age of the respondents and the choices they are most likely to prefer. The results have shown that age is a decisive factor in the responses to several of the questions, which is important to take into consideration as most of the labour demand in the following years will be created by the loss of older workers due to retirement or other reasons. This means that employers need to be prepared for a generational change and may be motivated to consider age management as one of their strategies to deal with the predicted labour shortage.
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.