Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  introligatorstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the early nineteenth century bookbinding work was done by traditional craftsmen’s methods. Workshop equipment and technology has not developed from the late Renaissance. In the nineteenth century new equipment and machinery were built to speed up the process o binding books and to allow larger runs. New technologies have led to changes in work organization and the creation of larger plants. The process of bookbinding mechanization in Poland was based mainly on German equipment and proceeded with a slight delay from the German bookbinding. Due to the small market orders, only a few binding workshops developed into medium or small factories. Bookbinding works were also created by printers and publishers. Full conversion of the bookbinding from outwork into the industry took place after World War II in the state binderies, which are now branches of printing plants.
EN
In the Missionary Priests’ Congregation Library in Stradom in Cracow, two books have been found that used to belong to the famous library of the Polish king, Sigismundus Augustus. The monograph on the King’s collection written by Alodia Kawecka-Gryczowa contains a catalogue of all the books belonging to it so far discovered. This article, however, extends Kawecka-Gryczowa’s catalogue by the addition of two books that have remained unknown until now. After the king’s death, part of his book collection went to the Jesuit college in Vilnius, and part of it remained with Queen Anna Jagiellon, who was her brother’s testator. Both of the newly found volumes are medical prints which Queen Anna gave as gifts to her doctors, Sylwester Roguski and Hieronim of Poznań. Like other volumes belonging to Sigismundus Augustus’ collection, these books are bound in wood boards covered in brown leather, with the King’s superexlibris on the upper cover and the property formula SIGISMUNDI AVGUSTI REGIS POLONIAE MONVMENTVM on the lower cover.
PL
W Bibliotece Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie odnaleziono dwie książki należące niegdyś do słynnej biblioteki polskiego króla Zygmunta Augusta. Alodia Kawecka-Gryczowa stworzyła monografię królewskiej książnicy, w której zawarła katalog wszystkich odnalezionych dotąd dzieł, niniejszy artykuł uzupełnia go o dwie nieznane dotąd pozycje. Po śmierci króla jego biblioteka uległa rozproszeniu. Część książek trafiła do kolegium jezuitów w Wilnie, część testatorka, Anna Jagiellonka, zachowała dla siebie. Obywa odnalezione woluminy to druki medyczne, które Anna ofiarowała swoim lekarzom – Sylwestrowi Roguskiemu i Hieronimowi z Poznania. Książki oprawione zostały w sposób charakterystyczny dla biblioteki Zygmunta Augusta w brązową skórę na desce, z wybitym na górnej okładzinie królewskim superekslibrisem i formułą własnościową SIGISMUNDI AVGUSTI REGIS POLONIAE MONVMENTVM na okładzinie dolnej.
4
Content available Dzieje cechu introligatorskiego w Warszawie
72%
PL
Treścią artykułu są dzieje cechu introligatorskiego w Warszawie od momentu jego powstania w 1699 roku po połowę XX w. Badania historyczne oparto na zachowanych fragmentarycznie źródłach archiwalnych oraz na pochodzących z późniejszego okresu źródłach drukowanych. W efekcie dzieje dawniejsze pozostają słabo rozpoznane, szczegółowiej można poznać losy cechu od XIX w. Wkrótce po ukonstytuowaniu się cech introligatorów wdał się w konflikt z księgarzami, z którego wyszedł pokonany. Odrodził się w końcu XVIII w., a już na początku wieku XIX utracił swe znaczenie wskutek przekształceń prawnych dotyczących rzemiosła. Likwidacja monopolu cechowego spowodowała, że do cechu należała nieliczna grupa rzemieślników, ale byli to przodujący mistrzowie. Cech gromadził mistrzów, czeladników i uczniów. W XIX w. obok cechu mistrzów powstał cech czeladników, zyskujący z czasem na niezależności. Na początku XX w. powstały związki zawodowe, konkurujące z cechem czeladników.
EN
The article contains the history of the bookbinding guild in Warsaw from its inception in 1699 until the mid-twentieth century. Historical research was based on preserved fragments of archival sources and on printed sources from recent times. As a result, the old days remain poorly recognized, and only the history of the guild from the 19 th century can be described in more detail. Bookbinders guild, soon after its founding, got into conflict with the booksellers, and came out defeated. It was reborn at the end of the 18 th century. At the beginning of the nineteenth century it lost its significance as a result of legal transformations concerning arts and crafts. The liquidation of the guild monopoly meant that only a small group of craftsmen belonged to the guild, but they were the leading masters. Guilds gathered masters, journeymen and apprentices. In the nineteenth century, along with the masters’ guild, the guild of journeymen was formed and with time it gained independence. At the beginning of the 20 th century emerging trade unions competed with the journeymen guild.
EN
In the Congregation of the Mission Library in Stradom, Kraków, two books have been found that used to belong to the famous library of the Polish king, Sigismund Augustus. The monograph on the King’s collection written by Alodia-Kawecka-Gryczowa contains a catalogue of all the books belonging to it that have been discovered so far. This article, however, extends Kawecka-Gryczowa’s catalogue by the addition of two books that have remained unknown until now. After the king’s death, part of his book collection went to the Jesuit college in Vilnius while the rest remained with queen Anna Jagiellon, who was her brother’s will executor. Both of the newly found volumes are medical prints which queen Anna gave as gifts to her doctors, Sylwester Roguski and Hieronim of Poznań. Like other volumes belonging to the Sigisimund Augustus collection, the books are bound in wood boards covered in brown leather, with the king’s supralibros on the upper cover and the ownership formula SIGISMUNDI AVGUSTI REGIS POLONIAE MOVMENTVM on the lower part of the cover.
PL
W Bibliotece Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie odnaleziono dwie książki należące niegdyś do słynnej biblioteki polskiego króla Zygmunta Augusta. Alodia Kawecka- Gryczowa stworzyła monografię królewskiej książnicy, w której zawarła katalog wszystkich odnalezionych dotąd dzieł; niniejszy artykuł uzupełnia go o dwie nieznane dotąd pozycje. Po śmierci króla jego biblioteka uległa rozproszeniu. Część książek trafiła do kolegium jezuitów w Wilnie, część testatorka, Anna Jagiellonka, zachowała dla siebie. Obywa odnalezione woluminy to druki medyczne, które Anna ofiarowała swoim lekarzom – Sylwestrowi Roguskiemu i Hieronimowi z Poznania. Książki oprawione zostały w sposób charakterystyczny dla biblioteki Zygmunta Augusta w brązową skórę na desce, z wybitym na górnej okładzinie królewskim superekslibrisem i formułą własnościową SIGISMUNDI AVGUSTI REGIS POLONIAE MONVMENTVM na okładzinie dolnej.
PL
Znaczenie kart przybyszowych. Zmiany układu kart przybyszowych. Różnorodność rozwiązań technicznych w oprawach późnogotyckich. Karty przybyszowe i elementy przybyszowe. Wyklejka. Karty ochronne. Zszywki. Scyzura. Wyklejenie grzbietu.
EN
Using late Gothic bindings as examples, the author of the article examines terminological problems associated with leaves or fragments of leaves added to books during binding. She defines the various elements, i.e. pastedowns, flyleaves, sewing guards, guards or spine linings. The aim of the article is to demonstrate the variety of solutions used by bookbinders as well as various functions of the binding elements. Particular emphasis is put on cases that question or at least encourage reconsideration of the definitions of these elements.
PL
Wielowymiarowa działalność toruńskiego rajcy i poczmistrza królewskiego Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego zorientowana była głównie na prowadzenie agencji informacyjnej zajmującej się redagowaniem i kolportażem prasy rękopiśmiennej. Ważnym aspektem jego aktywności kulturalnej stało się również pośredniczenie w załatwianiu usług introligatorskich i kupnie książek dla hetmanowej wielkiej koronnej i kasztelanowej krakowskiej Elżbiety Sieniawskiej. Rubinkowski, szlachcic, a zarazem barokowy erudyta i zapalony bibliofil, był idealnym kandydatem do realizacji tych zadań. O jego przydatności decydowała silna pozycja Torunia na polskim rynku księgarskim gwarantująca możliwość nabywania poszukiwanych tomów ksiąg, zarówno krajowych, jak i zagranicznych autorów. Kwerenda księgarska obejmowała dzieła ojca Sieniawskiej, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, innych autorów polskich (również z obszaru Prus Królewskich), a także klasyków nowożytnej literatury europejskiej. Niemniej ważnym atutem Rubinkowskiego była również możliwość bezpośredniego kontaktu z toruńskim cechem mistrzów introligatorskich, co zapewniało Sieniawskiej sprawny proceder konserwacji i renowacji ksiąg, pochodzących głównie z jej biblioteki w Puławach. Rubinkowski, szczególnie w latach 1725–1726, wielokrotnie i skrupulatnie informował o zbliżających się aukcjach książek organizowanych w Toruniu, przyjmował księgi ekspediowane statkami z Puław oraz organizował transport powrotny zakupionych i odnowionych woluminów. W sumie w ciągu zaledwie dwóch lat przez jego ręce przewinęło się kilkaset książek, czyniąc go jednym z czołowych agentów księgarskich tego czasu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
EN
The multidimensional activity of Toruń’s town councillor and royal postmaster Jakub Kazimierz Rubinkowski mainly concerned the running of an information agency dealing with editing and distributing manuscripts . An important aspect of his cultural activity became his role as an agent in book-binding services and the purchase of books for the wife of the Grand Crown Hetman and Castellan of Cracow – Elżbieta Sieniawska. Rubinkowski, a noblewoman, a Baroque erudite and a bibliophile – he was an ideal candidate to carry out such tasks. His work was facilitated by the fact that Toruń enjoyed a strong position on the Polish bookselling market, which guaranteed the possibility to purchase both Polish and foreign books which were in demand. The bookseller’s search query included the works of Sieniawska’s father – Stanisław Herakliusz Lubomirski), other Polish authors (also from the territory of Royal Prussia) along with the classics of the early modern European literature. Equally important was the fact that Rubinkowski had a direct contact with Toruń’s guild of book-binding masters, which helped Sieniawska to preserve and renovate the books, which mostly came from her library in Puławy. Rubinkowski, particularly in the years 1725–1726, informed about the upcoming auctions of books organised in Toruń, received books sent in ships from Puławy and organised the transport of the purchased and renovated volumes. Within two years he participated in the purchase of a few hundreds of books, which made him one of the leading book-selling agents of the time of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
DE
Die vielschichtige Tätigkeit des Thorner Ratsherrn und Königlichen Postmeisters Jakub Kazimierz Rubinkowski konzentrierte sich hauptsächlich auf die Leitung einer Informationsagentur, die sich mit Redaktion und Kolportage handschriftlicher Presse beschäftigte. Zu einem wichtigen Aspekt seiner kultureller Tätigkeit wurde auch die Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich der Buchbinderei und beim Ankauf von Büchern für Elżbieta Sieniawska, Gattin des Großhetmans der polnischen Krone und Krakauer Kastellans. Rubinkowski, ein Adliger und zugleich Gelehrter sowie leidenschaftlicher Buchliebhaber der Barockzeit, erschien als ein idealer Kandidat für die Realisierung von solchen Aufgaben. Über seine Nützlichkeit entschied auch die starke Position Thorns auf dem polnischen Büchermarkt, wo gefragte Werke sowohl polnischer als auch ausländischer Autoren leichter erworben werden konnten. Die Recherche erfasste Werke des Vaters von Sieniawska, Stanisław Herakliusz Lubomirski sowie anderer polnischer Autoren (auch aus dem Gebiet des Königlichen Preußen) und Klassiker der neuzeitlichen europäischen Literatur. Ein großer Vorteil von Rubinkowski bestand auch in seinen direkten Kontakten zur Thorner Zunft der Buchbinder, wodurch Sieniawska auf eine professionelle Konservation und Restaurierung von Büchern, die hauptsächlich aus ihrer Bibliothek in Puławy stammten, rechnen konnte. Insbesondere in den Jahren 1725–1726 hat Rubinkowski mehrmals und immer sehr detailliert über die kommenden Buchauktionen in Thorn informiert, aus Puławy mit Schiffen transportierte Bände in Empfang genommen und den Transport von neu erworbenen bzw. restaurierten Volumina organisiert. Innerhalb von nur zwei Jahren vermittelte Rubinkowski im Falle von einigen Hunderten von Büchern, was ihn zu einem der führenden Buchagenten seiner Zeit in Rzeczpospolita kürte.
EN
This article describes the bindings of three sixteenth-century prints that once belonged to the rich collection of Wojciech Mieliński, who was the Abbot of Trzemeszno and who died in 1621. The decoration of these bindings indicates that thay most probably came from Melchior Nering’s bookbinding workshop while that craftsman was still connected with Poznań. The three volumes in question are currently kept in the Archdiocesan Archives in Gniezno.
PL
Artykuł przedstawia trzy oprawy, które zabezpieczają szesnastowieczne druki należące niegdyś do bogatej kolekcji opata trzemeszeńskiego Wojciecha Mielińskiego (zm. 1621). Jak się okazuje, zostały one sporządzone najprawdopodobniej w introligatorni Melchiora Neringa, w okresie, gdy rzemieślnik ten był jeszcze związany z Poznaniem. Na wymienioną atrybucję przedstawianych dzieł wskazuje dekoracja ich okładzin. Trzy omawiane woluminy przechowywane są obecnie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
EN
This article describes the bindings of three 16th century prints that used to belong to the rich collection of Wojciech Mieliński, who was the Abbot of Trzemeszno and who died in 1621. The decoration of these bindings indicates that they most probably came from Melchior Nering’s bookbinding workshop while this craftsman was still connected with Poznań. The three volumes in question are currently kept in the Archdiocesan Archives in Gniezno.
PL
Artykuł przedstawia trzy oprawy, które zabezpieczają szesnastowieczne druki należące niegdyś do bogatej kolekcji opata trzemeszeńskiego Wojciecha Mielińskiego (zm. 1621). Jak się okazuje, zostały one sporządzone najprawdopodobniej w introligatorni Melchiora Neringa, w okresie, gdy rzemieślnik ten był jeszcze związany z Poznaniem. Na wymienioną atrybucję przedstawianych dzieł wskazuje dekoracja ich okładzin. Trzy omawiane woluminy przechowywane są obecnie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
EN
Tematem artykułu jest odnalezione w maju 2013 roku Pontificale Romanum (wyd. Wenecja 1520), które od czasów ostatniej wojny uważane było za zaginione. Egzemplarz ten, wydany w oficynie Lucantonia Giunty, był w XVI wieku własnością biskupa włocławskiego, później prymasa, Macieja Drzewickiego. Jego unikatowa oprawa introligatorska wykonana została na początku lat 20. XVI wieku w pracowni Mistrza Główek Anielskich (Macieja z Przasnysza) i ozdobiona superekslibrisem hierarchy. Na wewnętrznej stronie górnej okładziny wklejony jest jeden z trzech znanych egzemplarzy ekslibrisu Drzewickiego, który uznawany jest obecnie za najstarszy polski datowany ekslibris drzeworytniczy.
EN
The remains of the late medieval book collection belonging to the Poznań Canon, Mikołaj Hesken of Kościan (died 1485), are currently held in the Archdiocesan Archive in Poznań. Conducting research on this collection, Rev. Kamil Kantak described it paying special attention to the ‘marks’ on the covers of the books. Having analysed the collection in detail, the author concluded that the mentioned ‘marks’ are supralibros of Mikołaj Heksen stamped with seals. The further research revealed that they are valuable materials for the history of the bookplates in Poland, as these are the oldest supralibros in Wielkopolska (Greater Poland).
PL
Z dawnej biblioteki benedyktynów w Lubiniu kilkadziesiąt inkunabułów znajduje się obecnie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Na ich tle wyróżniają się dwa ze względu na znajdujące się na nich wyciski superekslibrisów. Świadczą one o własności lekarza Piotra Wedelickiego oraz prawdopodobnie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego- renesansowych bibliofilów. Autor na podstawie analizy superekslibrisów oraz poszczególnych zdobień określa miejsce oraz czas oprawienia woluminów.
EN
Remains of the late-medieval book collection of the Poznań canon Mikołaj Hesken of Kościan (d. 1485) are currently in the collection of the Archdiocesan Archives in Poznań. During his research, Fr. Kamil Kantak described his collection, paying attention to the „stamps” on the book covers. The author of the article, after carrying out a closer analysis, stated that the aforementioned „stamps” are Mikołaj Hesken’s super-bookplates pressed with stamps. Further research has shown that it is a valuable material for the history of book proprietary marks in Poland. This is evidenced by, inter alia, chronology of super-bookplates, which makes them the oldest in Greater Poland.
PL
Pozostałości po późnośredniowiecznym księgozbiorze kanonika poznańskiego Mikołaja Heskena z Kościana (zm. 1485 r.) znajdują się obecnie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Podczas swoich badań ks. Kamil Kantak opisał jego zbiór, zwracając uwagę na „pieczątki” znajdujące się na oprawach ksiąg. Autor artykułu po przeprowadzeniu bliższej analizy stwierdził, że wspomniane „pieczątki” są superekslibrisami Mikołaja Heskena wyciśniętymi za pomocą tłoków pieczętnych. Dalsze badania wykazały, że jest to cenny i wartościowy materiał do dziejów książkowych znaków własnościowych w Polsce. Świadczy o tym m.in. chronologia superekslibrisów, która czyni je najstarszymi w Wielkopolsce.
EN
The article examines one of the so-called “Jagiellonian fi nishing rolls”, which were used in decorating by an anonymous bookbinder (or bookbinders) from Poznań from around 1547 until 1560s. The roll shows 5 carefully designed medallions with busts of a pope and some European rulers (Paul III, Sigismund the Old, Sigismund Augustus, Charles V and Ferdinand I) as well as an arabesque ornament. Today we know 22 bindings with such decorations, kept in libraries in Poland, Russia and Germany. The author of the article formulates some hypotheses concerning the time the roll was made as well as its maker and the person who may have commissioned it. He explores the tradition of making such fi nishing rolls in Europe. The characteristic composition and selection of motifs on the Poznań tool are presented against the background of model graphics showing “galleries” of portraits of European rules (they were made by e.g. Virgil Solis or Augustin Hirschvogel). The author describes the complex relations between the Habsburgs and the Jagiellons as well as the role of the papacy in these relations. This is necessary to establish the ideological and political basis of the iconographic concept of the roll. In addition, the author analyses the iconographic models of the portraits presented on the medallions. He indicates their originals among graphic works, paintings as well as numismatic works (coins and medals).
PL
Artykuł prezentuje jedno z tzw. „radełek jagiellońskich”, które stosował w dekoracji opraw anonimowy poznański introligator (lub introligatorzy) od około 1547 r. do lat 60. XVI w. Radełko ukazuje 5 starannie opracowanych medalionów z popiersiami papieża i władców europejskich (Paweł III, Zygmunt Stary, Zygmunt August, Karol V i Ferdynand I) oraz ornament arabeskowy. Obecnie znane są 22 oprawy z taką dekoracją, przechowywane w bibliotekach Polski, Rosji i Niemiec. W artykule postawiono hipotezy dotyczące czasu powstania radełka oraz jego wykonawcy i potencjalnego zleceniodawcy. Przedstawiono tradycję tworzenia radełek tego typu w skali europejskiej. Charakterystyczna kompozycja i dobór motywów na poznańskim narzędziu przedstawione zostały na tle grafiki wzornikowej prezentującej „galerie” portretów władców europejskich (tworzyli je np. Virgil Solis, Augustin Hirschvogel). Opisano skomplikowane relacje między Habsburgami a Jagiellonami, a także rolę, jaką w nich odgrywało papiestwo. Było to niezbędne dla określenia podłoża ideowego i politycznego, na jakim stworzono koncepcję ikonograficzną radełka. Przeanalizowano również wzorce ikonograficzne portretów przedstawionych w medalionach. Wskazano ich pierwowzory wśród dzieł grafiki, malarstwa, a także numizmatyki (monety i medale).
EN
The article presents the binding of the Homiliarum with a full image imprint made by a Jagiellonian bookbinders finishing roll that most probably shows King Sigismund I the Old (or Albrecht I Hohenzollern) and Bona Sforza. The volume under scrutiny has been found in the book collections of the former Seminary Library, now held in the collections of the Archdiocese Archives in Gniezno. While investigating the imprint made by the roll and the provenance entries for the volume, the present author attempts to determine the time and place of origination of the tool. Further on in the article three other volumes are presented whose bindings might have been made at the same binding shop. An analysis of the bindings has made it possible to determine the probable time and place where the book binder used the Jagiellonian roll in question.
PL
Artykuł prezentuje oprawę Homiliarum z pełnopostaciowym radełkiem jagiellońskim przedstawiającym najprawdopodobniej Zygmunta I Starego i Bonę (ewentualnie Albrechta I Hohenzollerna). Opisywany wolumin odnaleziono w zasobie dawnej biblioteki seminaryjnej znajdującej się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Na podstawie badań wycisku radełka oraz wpisów proweniencyjnych określam przypuszczalny czas i miejsce powstania narzędzia. W dalszej części artykułu przedstawiam jeszcze trzy woluminy, których oprawy z dużym prawdopodobieństwem pochodzą z tego samego warsztatu introligatorskiego. Dzięki ich analizie udało się nakreślić przypuszczalny czas i miejsce działania introligatora, który posługiwał się wspomnianym radełkiem jagiellońskim.
EN
This article presents the binding of two Kalisz prints from 1620 that has been embellished by the so-called Jagiellonian finishing roll bearing the image of Jan Zamoyski, Lord Grand-Chancellor of the Crown. This particular volume was a gift from Stanisław Zakrzewski (d. 1631) to Andrzej Baranowski (d. 1631), a Gniezno and Cracow canon, Poznań precentor and Łowicz provost. The very image of a Polish magnate, not directly related to the ruling family, demonstrates a particular uniqueness of the implemented tool. It might have been so that the presented copy had been made in an unidentified bindery in Warsaw. It certainly originated between 1620 and 1631, therefore before the date of the prints’ publishing date and the date of the deaths of both Zakrzewski and Baranowski.
PL
W komunikacie zaprezentowano oprawę dwóch kaliskich druków z 1620 roku, którą udekorowanoza pomocą radełka jagiellońskiego z wizerunkiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Wolumin ten był darem Stanisława Zakrzewskiego (zm. 1631) dla Andrzeja Baranowskiego (zm. 1631), kanonika gnieźnieńskiego i krakowskiego, kantora poznańskiego, prepozyta łowickiego. Za unikatowością wymienionego narzędzia przemawia obecność wizerunku polskiego możnowładcy, niezwiązanego bezpośrednio z rodziną panującą. Niewykluczone, że przedstawiony egzemplarz został sporządzony w niezidentyfikowanej introligatorni warszawskiej. Powstał on z pewnością w przedziale od 1620 do 1631 roku, a zatem pomiędzy datą wydania druków a datą śmierci Zakrzewskiego i Baranowskiego.
EN
This article discusses the bindings of a set of four books that once formed part of the library of Szymon Rudnicki, the Bishop of Warmia, and are currently kept in the Archdiocesan Archive in Gniezno. Three bindings from this set were made in a single, local bindery workshop. Each of the discussed bindings bears the supralibros indicating the ownership of the book. The article presents two types of the supralibros of the bishop that may indicate the latter’s bibliophile interests.
PL
Artykuł prezentuje oprawy czterech ksiąg należących do biblioteki biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, które znajdują się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Trzy spośród nich zostały sporządzone w jednym, lokalnym warsztacie introligatorskim. Na każdej z omawianych opraw znajduje się superekslibris właściwy hierarchy. W tekście przedstawiono dwa rodzaje superekslibrisów duchownego, które mogą wskazywać na jego bibliofilskie zamiłowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.