Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki eksploatacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano wysokonapięciowe i wielkoprądowe przyrządy półprzewodnikowe. Opisano specyficzne właściwości konstrukcji modułów z tranzystorami IGBT. Omówiono mechanizmy uszkodzeń tranzystorów IGBT oraz podano przykłady uszkodzeń.
EN
Characteristics of high-voltage and heavy-current semiconductor devices. Specific features of the units of modules with IGBT transistors. Mechanisms and examples of damages to IGBT transistors.
EN
Questions of creation of optimum microclimatic conditions in religious buildings - historical and cultural monuments are considered. Necessity of an individual approach to system engineering maintenance of a microclimate in religious buildings and applications of the zone circuit of the organization of air exchange is shown.
3
Content available remote Złoża dolomitu w rejonie Imielina (powiat bieruńsko-lędziński)
75%
PL
W artykule przedstawiono warunki geologiczno-górnicze złóż dolomitu w miejscowości Imielin w powiecie bieruńsko- lędzińskim. Scharakteryzowano obszar występowania dolomitu na tle podziału administracyjnego oraz opisano budowę geologiczną miasta Imielin. Podano lokalizację złóż dolomitu, ich budowę geologiczną oraz scharakteryzowano je pod kątem zasobów, wydobycia, budowy geologicznej. Zajęto się również oddziaływaniem kopalń na środowisko lokalne. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę szczególnej ochrony triasowego poziomu wodonośnego na obszarze wydobywania kopaliny. W wyniku analizy dostępnych danych uzyskano spójny obraz bazy zasobowej dolomitu z rejonu Imielina zaliczonej do grupy kamieni łamanych i blocznych.
EN
The article presents geological and mining conditions of dolomite deposits in Imielin city (Bieruń-Lędziny administrative district). The area of dolomite occurrence against the background of the administrative division has been characterised; moreover, the geological structure of Imielin city was described. The location of dolomite deposits and their geological structure has been given, and they have been characterized with respect to the resources, production, geological structure. The influence of mines on the local environment was also taken into account. Furthermore, attention was paid to the need of special protection of the Triassic system water-bearing level in the area of mineral exploitation. As a result of analysis of accessible data a compact image was obtained of the dolomite resources base from the Imielin area, counted among the group of crushed and block stones.
4
Content available remote Ekspertyza techniczna podstawą wzmacniania konstrukcji
75%
7
75%
PL
W pracy przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu połączeń kołnierzowych śrubowych z uwzględnieniem problemów eksploatacyjnych. Przedstawiono klasyczne i nowe typy połączeń oraz współczesne metody obliczeniowe pozwalające na projektowanie, sprawdzanie takich połączeń w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zaprezentowane metody obliczeniowe ukierunkowane były na rozwiązanie zadań z zakresu szczelności, wytrzymałości poszczególnych elementów połączenia, oceny ryzyka i niezawodności. Wymienione zakresy badawcze stanowią jednocześnie obszary oceny połączeń w różnych warunkach eksploatacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono budowie nowoczesnych połączeń kołnierzowych oraz ich nowym zastosowaniom, uszczelnieniom, modelom analitycznym oraz numerycznym badaniom doświadczalnym. Wszystkie wymienione obszary badawcze stanowią istotną wiedzę inżynierską z zakresu eksploatacji. Zamieszczony w pracy przegląd aktualnego stanu wiedzy z tego zakresu potwierdza istotne tendencje rozwojowe nowoczesnych połączeń kołnierzowych śrubowych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa oraz oczekiwanego czasu działania między uszkodzeniami (MTBF).
EN
A general overview of some recent developments related with problems of the design and the operating of bolted flange connections (BFC) is presented in this paper. The survey covers a number issues related with the typical and new BFC and contemporary calculation methods (alternatives rules proposed by PVRC), an excellent alternative to the Taylor Forge method, since it provides a better konowledge of the BFC behaviour at operating conditions. A particularly, we take into consideration construction of modern BFC and new applications, gaskets, mechanical and numerical models and carry out scientific researches. In alternative rules, based on the leak-tightness and strength criteria enables a better tightening recommendation and an improvement of the leak-tightness for high pressure vessels. The provided list of references is not exhaustive, in the sense that it is mainly connected with topics of BFC. The displayed results illustrating some basic current and important trends of developments of BFC.
PL
W artykule przedstawiono próbę szacowania niezawodności elementu pojazdu szynowego (rozrusznika) z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych. Modelowanie rozmyte zastosowano do opisu rzeczywistych warunków eksploatacji pojazdu szynowego. Wyniki modelowania porównano z wynikami analizy statystycznej.
EN
This article presents the reliability assumption of rail vehicle elements (e.g. starter) using fuzzy set theory. Fuzzy modeling has been used for describing real operating conditions of rail vehicles. Results of the modeling have been compared with reliability from statistical analysis.
11
Content available remote Modernizacja i remont podłóg w magazynach
75%
12
Content available remote Przyczyny pylenia posadzki przemysłowej w hali magazynowej
75%
EN
General characterisation of NOx research tests of vessel units has been presented in this paper. Estimation of difficulties of research cycles realization for main engines, which drive fixed pitch propellers during sea acceptance trials have been presented, as well as remarks upon adequacy of loads recommended by specific tests for loads, which occur during operation of different type ships. These opinions refer to the two issues: the possibility of the performance of the tests of installed engines on the ship, the conformability of the loads of engines, enforced by tests cycles with the loads of engines in the different applications, occurring during a real exploitation. The main and auxiliary engines with various design, size and the character of work are subjected to tests for the non automobile engines, defined within the framework of general of 11. a phase test carrying out on the engine test stands and defined by the rule ISO 8178. For each cycle of tests, the rule defines the position of the performance points in the relative values coordinate system: the engine load (rotary torque or power on shaft) and rotational speed. In each of these points, the measurements of emission in the conditions of established performance are carried out. For the calculation of total emission, the weight coefficients (scales) given for these points are taken into consideration. Among 14. tests defined by the ISO 8178 rule, with respect to the engines working on the floating units 7 tests can be applied, from what till 5 (E1-E5) to the main engines. Next, the rules of the International Marine Organization (IMO) and Polish Ships Register refer to the CI ship's engines, power above 130 kW and they encompass signified tests C1, D2, E2, E3.
PL
W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę testów badawczych NOx silników jednostek pływających, ocenę trudności realizacji cykli badawczych silników głównych napędzających śrubę o skoku ustalonym podczas morskich prób zdawczych a także uwagi i ocenę adekwatności obciążeń zalecanych poszczególnymi testami w stosunku do obciążeń występujących podczas eksploatacji statków różnych typów. Oceny te odnoszą się do dwóch zagadnień: możliwości przeprowadzenia testów silników zainstalowanych na statku, zgodności obciążeń silników, narzuconych cyklami prób z obciążeniami silników o różnych zastosowaniach, występującymi podczas rzeczywistej eksploatacji. Silniki główne i pomocnicze o zróżnicowanej budowie, wielkości i charakterze pracy podlegają testom dla silników nie-samochodowych, określonym w ramach ogólnego 11. fazowego testu przeprowadzanego na hamowniach i podanego normą ISO 8178. Dla każdego cyklu prób norma określa położenie punktów pracy w układzie wartości względnych: obciążenie silnika (moment obrotowy lub moc na wale) i prędkość obrotowa. W każdym z tych punktów wykonuje się pomiary emisji w warunkach pracy ustalonej. Celem obliczenia emisji całkowitej uwzględnia się podane dla tych punktów współczynniki wagowe (wagi). Spośród 14. testów określonych normą ISO 8178, w odniesieniu do silników pracujących na jednostkach pływających może być stosowanych 7 testów, z czego aż 5 (E1-E5) do silników głównych. Z kolei przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Polskiego Rejestru Statków odnoszą się do silników okrętowych ZS, mocy powyżej 130 kW i obejmują testy oznaczone C1, D2, E2, E3
PL
Parametry pracy kotłów grzewczych nie zależą tylko od producenta i standardów produkcji, zaawansowania technologii, urządzeń i podzespołów umożliwiających oszczędną pracę. Ważne są warunki eksploatacji, w których zwykle prozaiczne sprawy istotnie wpływają na kondycję urządzeń. Niestety, zbyt rzadko jest to uwzględniane i przez fachowców i przez samych użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono wpływ oddziaływań warunków atmosferycznych, takich jak: wilgotność, zmiany temperatur, oddziaływania promieni słonecznych na zmiany właściwości fizyko-mechanicznych materiałów kompozytowych włóknistych. Przedstawiono model destrukcji oparty na krytycznej mikroobjętości. W modelu zostało założone, że kompozyt składa się z dużej liczby komponentów posiadających indywidualne fizyko-mechaniczne własności.
EN
In the paper presented the considerations were introduced onto subject of influences of atmospheric conditions such as moisture, changes of temperatures, influences of sunny rays onto changes of propriety mechanical of composite strength materials. Leaning of destruction model was introduced on critical microvolume. In model it became put, that of composite folds from large possessing individual of number components mechanical properties.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.